Onderzoeksgroep

Expertise

professionele communicatie schrijfprocessen communicatie en digitale media methodes en technieken in schrijfonderzoek toetsregistratie

Lichaam en geest in interactie: Onderzoeksinfrastructuur voor psychofysiologische sensortechnologie en toepassingen. 01/06/2022 - 31/05/2026

Abstract

Dit project is gericht op het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe toepassingen van state-of-the-art psychofysiologische sensortechnologieën (gebruik makend van computationele en AI-technieken) om mensen uit verschillende doelgroepen te helpen werken, leren en ontspannen in onze moderne samenleving. Daarbij zorgen we voor een zinvolle en verantwoorde wijze van tracking. Om dit te bereiken is ons consortium voldoende interdisciplinair samengesteld. Dit vereist goed uitgeruste labo-infrastructuur voor het uitvoeren van gedrags- en psychofysiologische experimenten en (bijna) continue psychofysiologische tracking in levensechte contexten. De gevraagde onderzoeksinfrastructuur maakt een flexibele wisselwerking mogelijk tussen exploraties van beloftevolle indicatoren in een labo-setting en het nagaan van de robuustheid in realistische, ecologische contexten, en weer terug.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontwikkeling van een webomgeving voor de opslag en analyse van toetsregistratiedata van kopieertaken 01/07/2021 - 31/12/2021

Abstract

De bedoeling van dit project is om een gebruiksvriendelijke webomgeving te creëren waarin een dynamische databank wordt opgebouwd van kopieertaken. Daarnaast bieden we ook analyses en grafische representaties aan die de typevaardigheid op basis van een kopieertaak representeren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Financiële informatie helder communiceren: Een interventiestudie (PLanTra). 01/08/2020 - 31/07/2022

Abstract

Nu de verantwoordelijkheid voor financiële beslissingen verschuift van instellingen naar individuen, is de competentie om financiële informatie te begrijpen van het grootste belang. Een verminderde financiële kennis leidt tot een hoger risico op overmatige schuldenlast en tot een verminderd inzicht om het eigen vermogen te beheren. Vereenvoudiging van de tekst, waarbij gebruik wordt gemaakt van klare taal, is een van de strategieën om tegemoet te komen aan de behoeften van laaggeletterde lezers. De begrijpelijkheid van financiële teksten heeft op Europees niveau aandacht gekregen. In een actieplan dat in het kader van het EU-beleid inzake financiële diensten voor consumenten is ontwikkeld, worden ondoorzichtige voorwaarden genoemd als een van de punten van zorg die door klanten bij grensoverschrijdend winkelen aan de orde worden gesteld. Ondanks de inspanningen op het gebied van duidelijk taalgebruik is de begrijpelijkheid van de financiële inhoud niet in verhouding toegenomen. De wetenschappers hebben daarom de nadruk gelegd op de noodzaak om bedrijfs(communicatie)studenten op te leiden in tekstvereenvoudiging en hebben daarvoor middelen ter beschikking gesteld. Het ontbreekt echter aan empirisch bewijs voor de voordelen (of het ontbreken daarvan) van een opleiding in gewone taal. Dit project beoogt deze onderzoekskloof aan te pakken door de impact van training in gewone taal te onderzoeken: (i) hoe vereenvoudigen studenten met een bedrijfswetenschappelijke achtergrond financiële teksten? ; en (ii) hoe lezen 'leken' dergelijke vereenvoudigde financiële teksten?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Verbeteren van de prestaties van pre-universiteitsstudenten inzake academische syntheseopdrachten m.b.v. het Level up Instructions & Feedback Tool (LIFT). 01/09/2015 - 31/12/2020

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Keystroke logging tijdens het schrijven: hoe problemen ivm privacy oplossen. 15/01/2015 - 31/03/2015

Abstract

Keystroke logging stelt ons in staat om het ontstaan van een tekst letter per letter te registreren. Dat maakt het mogelijk om achteraf het ontstaansproces nauwkeurig te reconstrueren en te analyseren. Hiervoor gebruiken we het programma Inputlog. Om privacy-redenen kan het echter zijn dat de activiteit op bepaalde websites of in specifieke softwaretoepassingen niet gelogd mag worden. Dit project streeft ernaar om Inputlog aanpasbaar te maken om zo de privacy-gevoeligheid van de gelogde informatie beter te controleren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Chinese schrijfprocessen loggen en analyseren: Een instrumentele basis voor contrastief onderzoek. 01/01/2014 - 31/12/2016

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Cognitieve schrijfproceskenmerken van mensen met Alzheimer. 01/10/2013 - 30/09/2016

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Professionele teksten schrijven op basis van meerdere (digitale) bronnen 01/10/2010 - 30/09/2013

Abstract

Het schrijven van een zakelijke tekst, bijvoorbeeld een rapport bij een fusie, is een erg complexe activiteit. Voorafgaand schrijfonderzoek heeft geleid tot verschillende bekende schrijfprocesmodellen, maar deze modellen zijn vooral gebaseerd op educatieve omgevingen en enkelvoudige teksten. Professionele schrijvers maken daarentegen vaak gebruik van meerdere (digitale) bronnen om hun zakelijke teksten te schrijven. In het digitale tijdperk waarin (geschreven) communicatie een belangrijke rol vervult, is het belangrijk om deze schrijfvaardigheden te beschrijven. De onderzoeksvraag die we daarom via dit project willen beantwoorden luidt: "Welke schrijfprocessen en strategieën kunnen we onderscheiden als professionele schrijvers zakelijke teksten schrijven op basis van verscheidene (digitale) bronnen?"

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De invloed van tekstrepresentatie op het leesproces tijdens het schrijven 01/07/2010 - 31/12/2014

Abstract

(Professionele) schrijvers onderbreken het tekstproductieproces voortdurend om hun reeds-geproduceerde-tekst te monitoren. Dit proces van 'lezen tijdens schrijven' is tot nu toe onderbelicht geweest maar dankzij technologische ontwikkelingen kunnen we nu het leesgedrag tijdens schrijven bestuderen. In ons onderzoek gaan we na hoe bij het (her)lezen de cognitieve oriëntatie van het schrijfproces verschuift en wat de relatie is tussen lezen en schrijven enerzijds en lezen en reviseren anderzijds.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Digitale televisie voor iedereen (DTV4ALL). 13/04/2010 - 31/12/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Universitat Autonoma de Barcelona. UA levert aan de Universitat Autonoma de Barcelona de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Koppeling van schrijfprocesdata aan lexica. 01/01/2010 - 31/12/2012

Abstract

In het schrijfonderzoek is de laatste decennia sterk de nadruk komen te liggen op de analyse van schrijfprocessen. Digitale loginginstrumenten hebben dit onderzoek in een stroomversnelling gebracht. Met dit project willen we de basis leggen voor een nieuwe stap in het schrijfprocesonderzoek. Daarbij aggregeren we schrijfprocesdata van het letterniveau (toetsaanslag) tot het woordniveau door ze te koppelen aan lexica en Naturally Language Processing tools. Een dergelijke koppeling vormt een belangrijke basis voor meer linguïstisch georiënteerd schrijfprocesonderzoek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Tekstreductie bij live ondertiteling met spraakherkenning. 03/12/2009 - 31/12/2009

Abstract

Schrijven met spraakherkenning is een erg waardevolle en snelle methode gebleken om live televisieprogramma's van (intralinguale) ondertitels te voorzien. Toch zorgen de vaak erg hoge spreeksnelheid van het te ondertitelen bronmateriaal en de beperkte leessnelheid van de kijkers ervoor dat er ingekort en aangepast moet worden. Dit onderzoek gaat op zoek naar de ideale reductiegraad voor de ondertiteling van live programma's. Aan de hand van twee opeenvolgende experimenten worden zowel productie als receptie van real-time ondertitels belicht.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Tekstreductie bij live ondertiteling met spraakherkenning. 01/01/2009 - 31/12/2010

Abstract

Schrijven met spraakherkenning is een erg waardevolle en snelle methode gebleken om live televisieprogramma's van (intralinguale) ondertitels te voorzien. Toch zorgen de vaak erg hoge spreeksnelheid van het te ondertitelen bronmateriaal en de beperkte leessnelheid van de kijkers ervoor dat er ingekort en aangepast moet worden. Dit onderzoek gaat op zoek naar de ideale reductiegraad voor de ondertiteling van live programma's. Aan de hand van twee opeenvolgende experimenten worden zowel productie als receptie van real-time ondertitels belicht.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De invloed van de geproduceerde tekst op het schrijfproces van professionele schrijvers. 15/05/2008 - 30/09/2010

Abstract

Dit onderzoeksproject bouwt verder op het paradigma dat in het proefschrift van Mariëlle Leijten (2007) uitgewerkt werd. Daarin werd nagegaan hoe professionele schrijvers een strategie ontwikkelen waarbij ze een evenwicht zoeken tussen de evaluatie (en revisie) van de reeds geproduceerde tekst en het formuleren van nieuwe tekst. in deze studie herwerken we de oorspronkelijke taakstelling en spitsen we het onderzoek toe op individuele verschillen (self-monitoring en capaciteit van het werkgeheugen). Via de analyse van oogbewegingen gaan we op zoek naar procespatronen die het formuleringsproces kenmerken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Meertalig corpus Schrijfprocesdata 01/01/2008 - 31/12/2009

Abstract

In het schrijfonderzoek is de laatste twee decennia sterk de nadruk komen te liggen op de analyse van schrijfprocessen. Digitale loginginstrumenten hebben dit onderzoek in een stroomversnelling gebracht. Met dit project willen we binnen de Universiteit Antwerpen de basis leggen voor een repository voor een multilinguaal schrijfprocescorpus. Ook willen we de krijtlijnen uittekenen voor een XML-schema als standaard binnen het vakgebied.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Live-ondertiteling met spraaktechnologie: procedure voor kwaliteitsbewaking. 01/04/2007 - 31/12/2009

Abstract

In het voorliggende project streven we ernaar om via gerichte observatie een analyse te maken van de specifieke ondertitelingscontext waarbij een 'respeaker' spraaktechnologie gebruikt om ondertitels (live) te produceren, zowel volgens de block-methode als volgens de scrolling-methode. De nadruk daarbij ligt op de analyse van problemen die de accuraatheid van de herkenning negatief beïnvloeden. Omdat de VRT mee optreedt als partner (contactpersoon: de heer Bernard Dewulf), spitsen we ons onderzoek toe op de openbare omroep. De openbare omroep is trouwens de enige die op dit ogenblik met spraaktechnologie werkt voor het produceren van ondertitels in Vlaanderen. Deze samenwerking biedt ons de mogelijkheid om in optimale omstandigheden procesobservaties uit te voeren en stelt ons in staat om een representatief en voldoende homogeen corpus samen te stellen. De samenwerking garandeert ook een betere beleidsopvolging en sociale serviceverlening. De toepassing van spraakherkenning bij de productie van ondertitels en de correctie (bij de block-techniek) gebeuren onder hoge tijdsdruk. Bovendien gaat het om de omzetting van een gesproken taalregister naar een geschreven neerslag, wat een extra complicatie inhoudt. Dit zorgt ervoor dat we hier te maken hebben met een van de allermoeilijkste toepassingen van de nieuwe technologie. Vanuit onderzoeksstandpunt is dit echter zeer aantrekkelijk omdat op die manier een schrijfcontext ontstaat die ons de mogelijkheid biedt de 'computer-mens'-interactie in al zijn scherpte te observeren en meteen de observatiemethode te verfijnen. In het project benaderen we de observatie en de analyse vanuit drie invalshoeken: 1. spraaktechnologie: op welke manier bepaalt het gebruik van spraaktechnologie de productie (proces) van ondertitels en de uiteindelijke kwaliteit ervan (o.a. delay, foutanalyse, foutpreventie, training)? 2. ondertiteling: welke specifieke kenmerken karakteriseren de ondertitels die via respeaking geproduceerd worden (1) volgens de block-methode en (2) volgens de scrolling-methode? Beide technieken zijn vergelijkbaar met de kenmerken van open, interlinguale ondertiteling: schrijf- vs. spreektaal, parafrase, synthese, maar vertonen ook pun-ten van overeenkomst met het herformuleren dat eigen is aan simultaan tolken. Wat is de delay bij beide vormen van ondertiteling? 3. cognitieve schrijfprocessen: welke cognitieve knopen zijn observeerbaar tijdens het 'schrijven' van de ondertitels (o.a. pauze- en revisiegedrag; zie Leijten en Van Waes 2005)? De cognitieve knopen kunnen bijdragen tot een beter inzicht in de problemen die hersprekers ervaren en kunnen zo een input vormen voor trainingsprocedures.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Live-ondertiteling met spraaktechnologie: Procedure voor kwaliteitsverbetering. 01/01/2007 - 31/12/2008

Abstract

Met logging software wordt een analyse gemaakt van live-ondertitelingsprocedures voor televisie waarbij een 'respeaker' gebruik maakt van spraaktechnologie om ondertitels te produceren volgens de block-methode en de scrollingmethode. Het onderzoek betreft het rendement van de spraakherkenning, de ondertitels geproduceerd volgens beide methodes en de cognitieve schrijfprocessen die daar deel van uitmaken. Einddoelen: het verbeteren van de logging en het uitwerken van procedures voor de kwaliteitsverbetering van live ondertiteling.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Kwaliteitsbeoordeling van digitaal educatief materiaal over professionele schrijfvaardigheid (QUADEM). 01/10/2006 - 30/09/2009

Abstract

The objective of the present project is to develop a method for Quality Assessment of Digital Educational Materials (QuADEM) in the area of professional and academic writing skills. It is our experience that many institutions have been developing digital educational materials that do not fully explore the possibilities of the online environment, both in the design and implementation processes. Often educational materials developed 'for paper' are copied into a digital environment without being fully adapted to this new learning context. In the present project we want to establish a method to assess the quality of digital educational materials aking into account a multiple set of perspectives. Drawing on a number of new modules that will be developed and implemented for specific niches of business, academic and technical (foreign) language writing, the present project will result in a procedure that should enable the participating institutions to add a 'quality label' to the materials they develop for their writing centers. Although the Quality Method is developed in the context of (professional) writing education, the aim of the present project is to develop a method that is transferable to other domains of online learning because of its generic character. The project will result in a detailed quality procedure to effectively and efficiently evaluate digital learning modules. The Quality Method will be supported by the publication of a book as well as by the development of a web based administration tool to guarantee an easy implementation of the quality circle. To explore the relevant components of the Quality Method we set out to integrate a wide range of different perspectives on quality assessment, different methods for assessing quality, different facilitating tools and different materials.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontwikkeling van applicaties gebaseerd op schrijfonderzoek. 01/10/2005 - 30/09/2008

Abstract

Inputlog is een logging-instrument voor de registratie en analyse van schrijfprocessen. Op dit moment is Inputlog gebaseerd op vrij elementaire algoritmes. Dit onderzoek stelt ons in staat om meer complexe en snellere parsingregels aan de registratie te koppelen (Bison en Flex). Op die manier leggen we ook een basis voor nieuwe analyses en creëren we extra mogelijkheden voor de integratie met andere loggingprogramma's. Meer informatie op: www.inputlog.net

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Publicatie : uitgave binnen de serie 'Studies in Writing' over de thema's 'Writing and Cognition' en 'Writing and Digital Media'. 13/09/2005 - 31/12/2005

Abstract

Digital media has become an increasingly powerful force in modern society. This volume brings together outstanding European, American and Australian research in "writing and digital media" and explores its cognitive, social and cultural implications. The book is divided into five sections, covering major areas of research: writing modes and writing environments (e.g. speech technology), writing and communication (e.g. hypervideos), digital tools for writing research (e.g. web analysis tools, keystroke logging and eye-tracking), writing in online educational environments (e.g. collaborative writing in L2), and social and philosophical aspects of writing and digital media (e.g. CMC, electronic literacy and the global digital divide). In addition to presenting programs of original research by internationally known scholars from a variety of disciplines, each chapter provides a comprehensive review of the current state-of-the-art in the field and suggests directions for future research. This wide-ranging international volume presents the very best of current thinking in the field and will be indispensable to anyone doing or contemplating work in the area, both for established researchers as well as newcomers, including graduate students. More information: http://www.elsevier.com/wps/find/bookdescription.cws_home/707624/description#description

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontwikkeling van Inputlog: een registratieprogramma voor schrijfonderzoek. 01/05/2005 - 31/12/2006

Abstract

Inputlog is een registratieprogramma dat onderzoekers in staat stelt de data van een schrijfproces (bijvoorbeeld een schrijfsessie waarbij gebruik gemaakt wordt van MS Word) nauwkeurig te loggen voor verdere analyse, met name tekst-, pauze- enodusanalyse. Ook een gecontroleerde replay is mogelijk. Het voorliggende project breidt de functionaliteit uit met de logging van spraakinput (gegenereerd via Dragon Naturally Speaking) en combineert de logging met procesdata uit andere registratieprogramma's (met name eye-tracking en Morae).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De invloed van spraakherkenning op het schrijfproces. Contrastief onderzoek naar de invloed van spraakherkenning, dicteerapparatuur en toetsenbord en muis op het schrijfproces. 01/01/2002 - 31/10/2006

Abstract

In het voorliggende project willen we ons, door een contrastieve benadering tussen spraakherkenning, dicteermodus en toetsenbord&muis-modus, enerzijds richten op modusspecifieke kenmerken van schrijfprocessen. Anderzijds hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan de fundamentele theorievorming over cognitieve schrijfprocessen door aan de hand van ons onderzoek modusoverstijgende of universele cognitieve processen te beschrijven.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

DILESCE: Digitaal Lees- en Schrijfcentrum. 01/10/2001 - 30/09/2003

Abstract

Doel is een modulaire basis te creëren voor een on line schrijf- een leescentrum. Een dergelijk centrum moet een platform vormen dat studenten in staat stelt specifieke deelvaardigheden voor lezen en schrijven in een zakelijke en/of wetenschappelijke omgeving via het internet in te oefenen. Dit centrum wordt beschouwd als een complementaire modus t.o.v. de werk- en hoorcolleges die rond deze vaardigheden worden aangeboden. Daarom wordt de nadruk gelegd op die thema's die een reële meerwaarde kunnen opleveren in een digitale leeromgeving. Niet het product staat centraal, maar wel een flexibele procesbegeleiding van de lees- en schrijfvaardigheid die rekening houdt met de verschillende gebruikersprofielen.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Van Waes Luuk
 • Co-promotor: Braecke Chris
 • Co-promotor: Faucompret Eric
 • Co-promotor: Haest Reinhilde
 • Co-promotor: Jacobs Geert

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  De invloed van gemarkeerde hyperlinks op leerprocessen in vreemde talen: een cognitieve benadering. 01/01/2001 - 31/07/2005

  Abstract

  In papieren teksten worden markeringen meestal gebruikt om de structuur en inhoud te verduidelijken. In on-line teksten krijgen markeringen ook nog een andere functie. Ze worden gebruikt om hyperlinks aan te geven en trekken zo de aandacht van de lezer. De vraag rijst of deze nieuwe functie van tekstmarkeringen een fundamentele verandering in het vreemde-taallezen teweegbrengt. Dit onderzoek wil experimenteel nagaan of gemarkeerde hyperlinks een invloed hebben op de woordenschatverwerving, het tekstbegrip en de achterliggende cognitieve processen die het lezen ondersteunen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  De invloed van spraakherkenning op het schrijfproces. Onderzoek naar de cognitief-psychologische en stilistische effecten bij het schrijven van zakelijke tekesten m.b.v. spraaktechnologische input 01/01/2000 - 31/12/2001

  Abstract

  Onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat het gebruik van schrijfmodi zoals tekstverwerkers en dicteerapparaten een aanwijsbare invloed hebbben op het schrijfproces. In het onderzoek gaan we na op welke manier spraakherkenning als nieuwe schrijfmodus een invloed heeft op het schrijfproces. Centraal staan cognitief-psychologische veranderingen in schrijfprofielen die tot uiitng komen in het plannings-, formulerings- en revisiegedrag van schrijvers die zakelijke teksten produceren in en voor organisaties, met name e-mailberichten, brieven en korte rapporten

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Verwerking taalkwesties uit 'Correct Taalgebruik' van W. Penninckx en P. Buysse in de taaladviesdatabank van de Nederlandse taalunie I en II 01/08/1995 - 29/02/1996

   Abstract

   In dit project werden 300 taaladviezen uit 'Correct Taalgebruik' van W. Penninckx en P. Buyse verwerkt voor de Taaladviesdatabank, een elektronische verzameling taaladviezen van de Nederlandse Taalunie. Daartoe werd elk taaladvies inhoudelijk vergeleken met het betreffende advies in 10 geselecteerde bronnen en werd de formulering aangepast aan de adviesstructuur van de on-line databank om zo een optimale toegankelijkheid te garanderen.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Formulierenproject, fase 1: ontwikkeling van een basisinstructie voor stadsambtenaren. 01/08/1993 - 30/11/1993

    Abstract

    Formulieren vormen de ruggegraat van de interactie tussen burger en overheid. De efficiæntie van formulieren opdrijven en daartoe een bruikklare instructie ontwikkelen vormt de kern van dit project.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Terreinverkennend onderzoek inzake de inrichting van een taaladviesdatabank t.b.v. de taaladviesdiensten in Nederland en Vlaanderen. 01/05/1992 - 30/04/1993

     Abstract

     Het onderzoeksproject besttat uit 3 deelprojecten: 1-inventarisatie van problemen en bronnengebruik bij taaladviesdiensten; 2-inventarisatie van technische mogelijkheden en beperkingen van een geautomatiseerde taaldatabank; 3-beschrijving van zoek- en revisiestrategieen van tekstschrijvers

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject