Onderzoeksgroep

Expertise

Financiële Markten en Instellingen Beleggingsanalyse en behavioral finance Financieel beheer Risicobeheer Vastgoedwaardering

Impactstudie. 01/08/2018 - 31/12/2018

Abstract

Deze studie heeft een dubbel doel. 1/ building an argumentation that illustrates why the rule of origin principle should be applied to Antwerp related to diamonds and diamond trade. Advanced trade analysis is needed to uncover and visualize the crucial role of Antwerp in this sector. 2/ calculating the economic impact of the Antwerp diamond sector.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Tussen micro en macro: een analyse van het gemeenschappelijk toezichtmechanisme op het snijvlak van micro- en macroprudentieel toezicht 13/09/2016 - 22/03/2018

Abstract

Het nieuwe toezicht op de kredietinstellingen staat mee in het teken van financiële stabiliteit. Een tweeledige toezichtsstructuur werd ingevoerd: de microprudentiële dimensie betreft het toezicht op individuele kredietinstellingen en wordt waargenomen door de ECB (voor de significante kredietinstellingen); de macro-prudentiële dimensie focust op onevenwichten in het financiële systeem en wordt op nationaal niveau geadresseerd. Beide dimensies zijn evenwel sterk verbonden. Dit onderzoek strekt ertoe een kritische analyse te maken van de tweeledige toezichtsstructuur en meer inzicht te verwerven in de dynamische interferentie van micro- en macroprudentieel toezicht om finaal een coherente aanpak door toezichthoudende overheden zowel op EU niveau als op nationaal niveau te bevorderen. Het onderzoek wordt gevoerd voornamelijk vanuit juridisch perspectief, maar is ingebed in een economische context en bouwt voort op de economische realiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Schatten van een reële rentetermijnstructuur (ERTS). 01/04/2013 - 15/10/2013

Abstract

Het project heeft tot doel: - ontwikkelen van een schattingsmethode en deze ter beschikking stellen in een toegankelijke vorm; - schrijven van een working paper die kan worden voorgelegd aan een redactiecomité voor publicatie in de NBB-working paper series.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

KBC-Leerstoel in Risk Management. 19/01/2011 - 31/12/2014

Abstract

Risicobeheer is een zeer actueel onderwerp in de financiële sector. De financiële crisis toonde dat de voorbije jaren en maanden meermaals aan. Nieuwe inzichten kunnen het risicobeheer in de toekomst verbeteren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Voorspelbaarheid van financiële rendementen op lange termijn: robuustheidsonderzoek en invloed van institutionele veranderingen. 01/01/2007 - 31/12/2010

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opstelling van een "BEL-20 index" van alle beursgenoteerde aandelen op de Beurs van Brussel in de periode 1832-2005. Vergelijking met het rendement van de Belgische banksector, met de risicovrije rente, met de all share index en andere portefeuilles. 01/10/2006 - 31/12/2008

Abstract

Het project heeft een praktische finaliteit en beoogt het opstellen van een "BEL-20 index" (zowel koers- als totale returnindex) voor de periode 1832-2005 voor de Beurs van Brussel. Deze indexen zullen worden vergeleken met de rendementen van de risicovrije activa, met die van de banksector, de all share index en andere portefeuilles van de Beurs van Brussel voor dezelfde periode, Aldus komt een referentiemaatstaf beschikbaar voor een historisch vrij lange periode.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  De financieringspolitiek van Belgische beursgenoteerde ondernemingen: een lange-termijnperspectief. 01/01/2002 - 31/12/2005

  Abstract

  Wat bepaalt de dividend- en schuldpolitiek van ondernemingen? In hoeverre beïnvloedt de dividend- en schuldpolitiek de waarden van de ondernemingen? Deze vragen houden onderzoekers al decennia lang bezig. Tot voor enkele jaren concentreerde de bestaande empirisshce literatuur terzake zich voornamelijk op de dividend- en schuldpolitiek van ondernemingen in een welbepaald land (meestal de Verenigde Staten) en voor een welbepaalde (meestal zeer beperkte) tijdsperiode. In aansluiting op enkele recente studies die de financieringspolitiek van ondernemingen in een ruimer geografisch kader onderzoeken, willen we met dit projectvoorstel de financieringspolitiek in een ruimer tijdskader plaatsen. De gegevens die door het Beursproject van de Universiteit Antwerpen beschikbaar zijn, laten toe om de determinanten van de schuld- en dividendpolitiek van Belgische beursgenoteerde ondernemingen over een uitzonderlijk lange tijdsperiode te onderzoeken.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Determinanten van kredietpremies. Implementatie van het "Garman- model" in een Europese context. 01/10/2001 - 31/12/2001

  Abstract

  Dit project beoogt de implementatie van het "Garman-model" in een Europese context. Concreet zullen, aan de hand van data die toegeleverd worden via de opdrachtgever, kredietpremies op indexniveau berekend worden. Vervolgens zullen potentiële determinanten van deze kredietpremies in kaart gebracht worden.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Modelling Credit spreads 01/04/1999 - 31/10/1999

   Abstract

   Dit project bestudeert de 'credit spreads' die gangbaar zijn in de Europese obligatiemarkt. Zowel de samenhang van verschillende spreads als hun tijdreeksgedrag zal bestudeerd worden.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Catalogisering en digitalisering van het Archief van de Beurs van Brussel 01/01/1998 - 31/12/2001

    Abstract

    Het project beoogt het catalogiseren van de bedrijfsspecifieke informatie en het digitaliseren van de prijsinformatie die vervat zit in het Archief van de Beurs van Brussel. Aansluitend zal empirisch (financieel) onderzoek en historisch onderzoek worden opgestart vertrekkend van deze databank.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     De interactie tussen monetair beleid en financiële markten: theoretische analyse en toepassing op de VSA en EU-landen 01/10/1997 - 31/12/1999

     Abstract

     In het onderzoek wordt nagegaan of het zinvol is voor de centrale bank om financiële activaprijzen te gebruiken als indicatoren voor het voeren van haar beleid. Concreet wordt onderzocht of financiële informatie nuttig is om inflatie, groei en werkloosheid te voorspellen (de uiteindelijke doelvariabelen van de centrale bank). Theoretisch wordt dit uitgewerkt in een speltheoretische context. Nadien volgt een overzicht van de literatuur. Praktisch werk impliceert schattingen van relaties tussen combinaties van indicatoren en doelvariabelen.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Doorlichting van het financieel risicobeheer in ondernemingen en het gebruik van nieuwe financiële instrumenten 01/10/1996 - 30/09/1998

      Abstract

      In dit project wordt vooreerst een overzicht gegeven van het aanbod van nieuwe afgeleide financiële produkten op wereldvlak, en wordt aan de hand van enquetes en interviews gepeild naar het gebruik van deze instrumenten in Belgische ondernemingen. Hierbij wordt tevens de impact onderzocht van een verdere Europese eenmaking op het produktengamma. Daarna wordt aandacht besteed aan de prijszetting- en gebruiksmogelijkheden van exotische opties.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       De kapitaalkost van niet-beursgenoteerde ondernemingen: een empirische analyse. 01/12/1995 - 31/12/1996

       Abstract

       In dit onderzoek zal de kapitaalkost op verschillende manieren berekend worden. Voor beursgenoteerde ondernemingen wordt hierbij omwille van praktische overegingen een beroep gedaan op het Capital Asset Pricing Model (CAPM). Indien voor niet-beursgenoteerde ondernemingen een vergelijkbare onderneming inzake bedrijfsrisico kan gevonden worden, kan het CAP-model eveneens gebruikt worden. De berekende betacoefficienten dienen echter aangepast te worden om rekening te houden met het verschil in financieel risico. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van jaarrekening informatie omtrent de schuldfinancieringsgraad.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Domeinonderzoek: Financiele en Beleidsaccounting. 01/10/1992 - 31/01/2000

        Abstract

        Dit domeinonderzoek beoogt: 1) beleidsaccounting meer relevant te maken voor de besluitvorming (via de integratie -waar mogelijk en nuttig- van concepten uit de financiele theorie); 2) na te gaan in welke mate een verruiming van de toepassingsmogelijkheden van de financiele theorie mogelijk is door selectief en gecontroleerd gebruik van accounting data .

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject