Onderzoeksgroep

Accountancy en financiering

Expertise

* Corporate finance * Corporate governance * Entrepeneurial and small business finance * Company valuation * Financial history

Wilt U zich Verbinden? Prijsvorming en Gebruik van Bedrijfsobligaties: Lessen uit het Verleden. 01/11/2019 - 31/10/2023

Abstract

De belangrijkste financieringsbronnen voor een bedrijf zijn eigen vermogen en schulden. Eigen vermogen bestaat uit aandelen die een variabel dividend uitkeren, terwijl schulden bestaan uit leningen met een vooraf bepaalde rente. Veel leningen zijn obligaties die door het bedrijf worden verkocht aan externe beleggers en op een financiële markt worden verhandeld. Ondanks hun economisch belang weten we nog steeds weinig over (a) wat het rendement van obligaties bepaalt, en (b) wanneer en waarom bedrijven obligaties hanteren. In mijn doctoraat zal ik een unieke, nieuwe dataset van Belgische obligaties uit de periode 1873-1940 gebruiken om het rendement en de financiering via bedrijfsobligaties te onderzoeken. Momenteel is er slechts beperkt bewijs over wat van het rendement van obligaties bepaalt, en dit is gebaseerd op één recente Amerikaanse dataset. Dit roept de vraag op of de resultaten die voor deze dataset worden gevonden ook elders gelden. De hoge kwaliteit van de data voor de hoogontwikkelde Belgische obligatiemarkt in de beschouwde periode laten mij toe om dit op een unieke manier te testen. Door een periode te bestuderen waarin financiële markten bijna volledig ongereguleerd waren, kan ik bovendien onderzoeken hoe bedrijven beleggers overtuigen om obligaties te kopen wanneer de wettelijke bescherming zeer beperkt is. Ook onderzoek ik hoe vrijwillige verstrekking van informatie aan beleggers een invloed uitoefende op de prijsvorming en risico's van obligaties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De opkomst en ondergang van aandelen met meervoudig stemrecht tijdens het Interbellum. 01/10/2019 - 30/09/2020

Abstract

Het principe "Eén aandeel, één stem" zorgt voor goede aandeelhoudersbescherming. Toch neemt het belang van aandelen met meervoudig stemrecht (AMS) overal ter wereld toe. In dit project wordt het gebruik van AMS in België tijdens het Interbellum onderzocht. AMS waren enorm populair in België vanaf de jaren 1920, tot op het moment dat ze werden afgeschaft in 1934. We onderzoeken welke ondernemingen AMS gebruiken, wat de invloed van AMS is op het aandelenrendement en hoe aandeelhouders reageerden op de afschaffing van AMS.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Historische hoge-kwaliteit ondernemingsgegevens voor Europa (EURHISFIRM) 01/04/2018 - 30/06/2021

Abstract

EURHISFIRM beoogt het ontwerpen van een Europese onderzoeksinfrastructuur voor lange-termijn ondernemingsdata. Deze moet onderzoekers en andere gebruikers op eenvoudige manier elektronische toegang geven tot lange-termijn datareeksen betreffende Europese ondernemingen. Hiertoe moeten methoden ontwikkeld worden om nationale databanken op te stellen, met elkaar te verbinden en op uniforme manier te bevragen. Om de databanken efficiënt te voeden met data zullen innovatieve methoden ontwikkeld worden, zodat de "big data" revolutie ook voor de historische sociale wetenschappen mogelijk gemaakt wordt. Tegelijkertijd wordt het Europese culturele erfgoed bewaard en op ruime schaal toegankelijk gemaakt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontwikkeling van student-gedreven onderwijs in het domein van belastingswetenschappen. 01/09/2017 - 29/02/2020

Abstract

Dit project analyseert de gevolgen van het "Base-Erosion and Profit-Shifting" (BEPS) initiatief en de "Anti-Tax-Avoidance-Directive" (ATAD) voor de nationale belastingssystemen van de partnerlanden. Het project onderzoekt bovendien hoe het belastingsbeleid innovatie en groei kan stimuleren. Binnen het project focust de Universiteit Antwerpen zich op een theoretisch en empirisch onderzoek naar de invloed van belastingen op risicogedrag van ondernemers. Er wordt een theoretisch model ontwikkeld dat een kader biedt voor de analyse van de economische impact van een "Allowance for Corporate Equity" (ACE), zoals die in België, Italië en Liechtenstein bestaat, en een "interest ceiling rule", zoals die in Duitsland bestaat. Dit model vormt de basis voor een verdere analyse van de impact van het BEPS initiatief en de ATAD binnen de context van de specifieke nationale belastingssystemen. De focus ligt hierbij op een onderzoek naar de impact van de ACE op risicogedrag van ondernemers.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Dividendbeleid: een langetermijnonderzoek. 01/10/2016 - 30/09/2019

Abstract

Op basis van een unieke databank wordt het dividendbeleid van Belgische ondernemingen, genoteerd op de Beurs van Brussel, onderzocht voor een periode van 175 jaar (1838-2012). Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de impact van de institutionele omgeving: de determinanten van de dividendpolitiek; de relatie tussen individuele dividenden en aandelenrendementen en de voorspellingskracht van geaggregeerde dividenden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De voorspelbaarheid van rendementen en dividendgroei: een langetermijnonderzoek. 01/10/2015 - 30/09/2019

Abstract

We onderzoeken de voorspelbaarheid van aandelenrendementen en dividendgroei op basis van van een unieke Belgische databank met rendementsgegevens voor aandelen en obligaties voor bijna twee eeuwen. Eerst onderzoeken we in hoeverre het dividendrendement aandelenrendementen en dividendgroei kan voorspellen en in welke mate deze relaties beïnvloed worden door de economische en institutionele omgeving. Vervolgens wordt nagegaan hoe de relatie tussen aandelen- en obligatierendementen afhangt van de rente- en monetaire omgeving.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Dividendbeleid: een langetermijnonderzoek. 01/10/2014 - 13/01/2017

Abstract

Op basis van een unieke databank wordt het dividendbeleid van Belgische ondernemingen, genoteerd op de Beurs van Brussel, onderzocht voor een periode van 175 jaar (1838-2012). Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de impact van de institutionele omgeving: de determinanten van de dividendpolitiek; de relatie tussen individuele dividenden en aandelenrendementen en de voorspellingskracht van geaggregeerde dividenden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Dividendbeleid: een langetermijnonderzoek. 01/11/2013 - 30/09/2014

Abstract

Uit onderzoek blijkt dat het dividendbeleid van de meeste ondernemingen zeer stabiel is, maar dat er tussen ondernemingen grote verschillen in dividendbeleid bestaan. Dividenden blijken ook informatie te bevatten over gemiddelde aandelenrendementen. Geaggregeerde dividendrendementen kunnen bovendien toekomstige marktrendementen voorspellen. Er bestaat in de wetenschappelijke literatuur echter geen consensus over hoe deze fenomenen kunnen verklaard worden. Vermoed wordt dat institutionele veranderingen doorheen de tijd bij elk van deze fenomenen een belangrijke rol spelen. Door gebruik te maken van een wereldwijd unieke, beschikbare databank met gegevens over rendementen en dividenden voor alle Belgische aandelen die sinds 1832 op de Beurs van Brussel noteren, kunnen we het dividendbeleid van ondernemingen over een periode van 180 jaar onderzoeken. Dit zeer lange tijdsperspectief laat ons toe om het dividendbeleid te relateren aan (veranderingen in) de institutionele omgeving waarin ondernemingen opereren. Daarnaast onderzoeken we de impact van veranderingen in dividendbeleid op de relatie tussen individuele dividenden en aandelenrendementen en op de voorspellingskracht van geaggregeerde dividenden op de markt voor aandelenrendementen. Onze databank laat ons toe om dividendbeleid te onderzoeken over een veel langere periode dan tot nog toe is gebeurd. Als dusdanig kan dit project tot belangrijke nieuwe inzichten over dividendbeleid leiden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Beleggingsrendementen op lange termijn: een onderzoek voor België 1838-2010. 01/01/2011 - 31/12/2013

Abstract

We onderzoeken het rendement op lange termijn voor geldbeleggingen en beleggingen in aandelen en overheidsobligaties. Dit gebeurt op basis van een (wereldwijd) unieke databank die alle effecten omvat die ooit noteerden op de Beurs van Brussel tussen 1838 en 2010. We construeren nieuwe waardegewogen rendementsindices voor overheidsobligaties en analyzeren de 'equity risk premium', en de 'term premium'.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

"Tunneling" en privéinvesteringen in publiek kapitaal in China. 20/08/2010 - 19/06/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Effective Governance in particuliere organisaties: de invloed van stimuli van verschillende belanghebbenden op organisatorisch succes en de bemiddelende rol van het bestuur. 01/10/2009 - 31/01/2014

Abstract

Het doel van het onderzoek is na te gaan hoe structuren en besturingsmechanismen in een organisatie bijdragen tot de resultaten (financieel als niet-financieel) van die organisatie. In diverse organisatievormen zullen ten eerste interacties tussen de belangrijkste stakeholders in een organisatie in kaart gebracht worden. Ten tweede zal geanalyseerd worden welke besturingsmechanismen gebruikt worden. ten derde kijken we hoe deze interacties tussen stakeholders en governance of besturingsmechanismen een invloed hebben op de realisatie van de doelstellingen van een onderneming. Het volledige onderzoeksproject zal opgedeeld worden in deelprojecten rond een reeks organisatievormen (ter beurs genoteerd, niet ter beurs genoteerd (KMO), familiebedrijven, filialen van buitenlandse bedrijven, gefailleerde ondernemingen,NPOs), daar de mechanismen verschillen in functie van het type organisatie. De belanghebbenden of stakeholders zijn hierbij telkens de kapitaalverschaffers (eigenaars, leden, overheid, verstrekkers van vreemd vermogen), bestuurders en managers en werknemers (ondernemingsraden, syndicale afvaardiging of CPB). Resultaten uit de diverse organisatievormen zullen enerzijds meer inzicht versschaffen in passende besturingsmechanismen voor die betreffende organisatievormen. Anderzijds worden de resultaten gebruikt om te komen tot een algemeen contingency model mbt behoorlijk bestuur (hollistische aanpak). Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen aanbevelingen gedaan worden mbt structuren en mechanismen die bijdragen tot een betere realisatie van organisatiedoelstellingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De 'waarde' van bankrelaties tijdens een financiële crisis: Een onderzoek voor België in de jaren dertig van de vorige eeuw. 01/02/2009 - 31/12/2010

Abstract

We onderzoeken de impact van bankaffiliaties op de performantie van Belgische beursgenoteerde ondernemingen in de eerste helft van de jaren dertig. Deze periode werd gekenmerkt door een zware economische crisis en moeilijkheden in de financiële sector die tot diepgaande institutionele hervormingen hebben geleid. Er worden verschillende dimensies van performantie beschouwd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ondernemingsgroepen, politieke connecties en instituties: een langetermijnanalyse. 01/01/2007 - 31/12/2010

Abstract

Dit project onderzoekt de rol van ondernemingsgroepen vanuit een langetermijnperspectief. Op basis van een unieke databank van Belgische beursgenoteerde ondernemingen doorheen de 19de en 20ste eeuw, wordt de impact van ondernemingsgroepen op de performantie van ondernemingen onderzocht en wordt nagegaan in welke mate groepen gebruik maken van politiek connecties om hun belangen door te drukken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Opstelling van een "BEL-20 index" van alle beursgenoteerde aandelen op de Beurs van Brussel in de periode 1832-2005. Vergelijking met het rendement van de Belgische banksector, met de risicovrije rente, met de all share index en andere portefeuilles. 01/10/2006 - 31/12/2008

Abstract

Het project heeft een praktische finaliteit en beoogt het opstellen van een "BEL-20 index" (zowel koers- als totale returnindex) voor de periode 1832-2005 voor de Beurs van Brussel. Deze indexen zullen worden vergeleken met de rendementen van de risicovrije activa, met die van de banksector, de all share index en andere portefeuilles van de Beurs van Brussel voor dezelfde periode, Aldus komt een referentiemaatstaf beschikbaar voor een historisch vrij lange periode.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Belastingen en winstverschuivingen in multinationale ondernemingen. 01/03/2006 - 31/12/2007

  Abstract

  De doelstelling van dit project is na te gaan in hoeverre en hoe er binnen multinationale ondernemingen (MNOs) winstverschuivingen tussen dochters in verschillende landen gebeuren om belastingen te minimaliseren. Op basis van een steekproef van MNCs uit Europa, Japan en de Verenigde Staten wordt er meer bepaald onderzocht hoe belastingsverschillen tussen moeder- en dochterland de gerapporteerde winsten en de financierings- en dividendpolitiek in MNOs beïnvloeden.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Overlapping van raden van bestuur en accumulatie van bestuurdersmandaten: een onderzoek naar oorzaken en gevolgen voor de betrokken ondernemingen. 01/01/2004 - 31/12/2007

  Abstract

  In dit project wordt onderzocht wat de oorzaken en gevolgen van overlapping van Raden van Bestuur en accumulatie van bestuurdersmandaten bij Belgische ondernemingen zijn. Eerst wordt via een empirisch onderzoek naar de determinanten van overlapping tussen raden van Bestuur nagegaan hoe overlapping verklaard kan worden. Vervolgens wordt onderzocht hoe overlapping de financieringsstructuur van ondernemingen beïnvloedt. Brengt overlapping met welbepaalde financiers meer of minder externe financiering met zich mee? Tenslotte wordt de impact van overlapping op de waarde van ondernemingen onderzocht: In hoeverre leidt overlapping tot waardecreatie of 'vernietiging bij de betrokken ondernemingen? In een eerste luik wordt de overlapping van Raden van Bestuur van Belgische beursgenoteerde ondernemingen in de eerste decennia van de 20ste eeuw onderzocht. De Beurs van Brussel behoorde in die tijd tot de belangrijkste beurzen ter wereld.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Overlapping van raden van bestuur en accumulatie van bestuursmandaten: een onderzoek voor Belgische ondernemingen. 01/03/2003 - 31/12/2005

  Abstract

  Dit onderzoek wil een aantal hypothesen over de oorzaken en gevolgen van Raden van Bestuur en accumulatie van bestuursmandaten ontwikkelen en toetsen voor Belgische ondernemingen. Eerst wordt via een empirisch onderzoek naar de determinanten van overlapping tussen Raden van Bestuur nagegaan hoe overlapping kan verklaard worden. Vervolgens wordt de impact van overlapping op de waarde van ondernemingen onderzocht: in hoeverre leidt overlapping tot waardecreatie of 'vernietiging bij de betrokken ondernemingen? Hierbij wordt de invloed van overlapping op de beurswaarde en winstgevendheid van ondernemingen nagegaan, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de betrokken ondernemingen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  De financieringspolitiek van Belgische beursgenoteerde ondernemingen: een lange-termijnperspectief. 01/01/2002 - 31/12/2005

  Abstract

  Wat bepaalt de dividend- en schuldpolitiek van ondernemingen? In hoeverre beïnvloedt de dividend- en schuldpolitiek de waarden van de ondernemingen? Deze vragen houden onderzoekers al decennia lang bezig. Tot voor enkele jaren concentreerde de bestaande empirisshce literatuur terzake zich voornamelijk op de dividend- en schuldpolitiek van ondernemingen in een welbepaald land (meestal de Verenigde Staten) en voor een welbepaalde (meestal zeer beperkte) tijdsperiode. In aansluiting op enkele recente studies die de financieringspolitiek van ondernemingen in een ruimer geografisch kader onderzoeken, willen we met dit projectvoorstel de financieringspolitiek in een ruimer tijdskader plaatsen. De gegevens die door het Beursproject van de Universiteit Antwerpen beschikbaar zijn, laten toe om de determinanten van de schuld- en dividendpolitiek van Belgische beursgenoteerde ondernemingen over een uitzonderlijk lange tijdsperiode te onderzoeken.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)