Marnix Beyen

Marnix Beyen

Contact

Stadscampus
Tel.
032654302,+3232654906
Sint-Jacobsmarkt 13
2000 Antwerpen, BEL

Hoewel mijn studiedomein geleidelijk is verschoven van de culturele naar de politieke geschiedenis staat één concept uit het grensgebied tussen beide terreinen centraal in mijn gehele academische en niet-academische werk: het concept representatie. Focuste ik aanvankelijk vooral op de manieren waarop culturele elites hun natie (in het bijzonder België en Nederland) cultureel representeerden - of verbeeldden - met behulp van taal, geschiedenis, wetenschap, beeldende kunsten, muziek en architectuur, dan richt ik mijn aandacht vandaag in het bijzonder op processen van politieke representatie (of vertegenwoordiging). Centraal in mijn huidige onderzoek staan meer bepaald de parlementaire culturen van West-Europese landen (België, Nederland en Frankrijk) tijdens de negentiende en twintigste eeuw. Terwijl ik het belang van institutionele contexten voor de werking van politieke vertegenwoordiging ten volle erken, exploreer ik voornamelijk haar culturele en sociale aspecten. Parlementsleden worden geacht te handelen in naam van 'de natie' of 'het volk', maar deze schijnbaar eenvoudige opdracht omvat zeer uiteenlopende praktijken. Enerzijds dienen zij hun versie van 'de natie' of 'het volk' discursief te construeren, anderzijds dienen zij rechtstreeks te interageren met de 'gewone burgers' die zij vertegenwoordigen, in de eerste plaats de mensen uit hun eigen kieskring.  In mijn benadering van de parlementaire geschiedenis tracht ik aandacht te besteden aan beide aspecten van het parlementaire gebeuren én aan de mogelijke spanning tussen hen. Daarom ook ontleen ik de methoden die ik gebruik zowel aan de discoursanalyse en de culturele semiotiek als aan de sociale geschiedenis.