Onderzoeksgroep

Expertise

Ontwikkelingssamenwerking, politieke voorwaarden, doeltreffendheid van de hulp, de NGO's, de rol van de politieke instellingen voor ontwikkeling, fragmentatie van de hulp, bestuur

Steun aan staatsopbouw in fragiele staten. De interactie tussen Europese betrokkenheid en lokale legitimering tijdens de verkiezingen van 2015 in Burundi: een temporele analyse. 01/10/2020 - 17/03/2022

Abstract

In de afgelopen twee decennia is het bouwen van staten uitgegroeid tot een centraal, maar omstreden concept van internationaal engagement met fragiele staten, met nieuwe vragen die zich voordoen onder de huidige wereldwijde opkomst van het autoritarisme. Om aan de macht te blijven, wat zijn de mechanismen waarop autoritaire regimes vertrouwen om zichzelf te legitimeren? En wat is de aard van de wisselwerking tussen deze legitimatiemechanismen en internationaal engagement? Dit zijn de vragen die dit onderzoek beoogt te beantwoorden, door middel van een verkennende analyse binnen een zaak. Het onderzoek richt zich op de Europese steun voor de opbouw van de staat in Burundi tijdens de verkiezingen van 2015. Hoewel deze verkiezingen een legitimiteitscrisis hebben veroorzaakt, hebben ze niet verhinderd dat het autoritaire regime verder werd geconsolideerd. De voorlopige bevindingen van de aanvrager wijzen op een duidelijke wisselwerking tussen Europees engagement en binnenlandse legitimatie, na een verschuiving van steun naar betwisting van het zittende regime. Deze verschuiving heeft op haar beurt opmerkelijke veranderingen in de binnenlandse legitimatie teweeggebracht, die zowel een duidelijk maar onverwacht optreden van het regime als het tactische gebruik van tijd en tijd aan het licht hebben gebracht. Hieruit kunnen twee voorlopige conclusies worden getrokken. Ten eerste hebben de Europese actoren onvoldoende rekening gehouden met de legitimiteitsdimensie van de zwakke staat, en ten tweede lijken zij door de wisselwerking met de binnenlandse legitimatie bij te dragen aan de consolidatie van het autoritaire regime. Process tracing, een geschikte methode voor het afleiden van causaliteit, zal worden gebruikt om de analyse verder te verfijnen en af te ronden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen als kompas voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking. 01/01/2019 - 31/12/2019

Abstract

Dit beleidsvoorbereidend onderzoek in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (DG Ontwikkelingssamenwerking) onderzoekt de mate waarin de Belgische Ontwikkelingssector de SDG doelen, indicatoren en principes geïntegreerd heeft in de werking. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met KULeuven (HIVA) en IOB.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Evaluatie van het project 'verbeteren van early warning systemen om conflictpreventie te verhogen' 15/02/2018 - 30/03/2020

Abstract

Dit onderzoek is een evaluation van het ICG project (dat gefinancierd wordt door the EU). De evaluatie meet de mate waarin de vooropgestelde activiteiten inderdaad geïmplementeerd zijn, en of de voorlopige resultaten behaald zijn.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Evaluatie van de werking en resultaten van de Internationale Crisis Groep (2017-2018) 15/02/2018 - 30/03/2019

Abstract

Deze evaluatie opdracht heeft tot doel de interne werking en de resultaten van de activiteiten van the ICG af te toetsen op de bestaande missie, visie, theory of change, beleidsdocumenten en geprojecteerde doelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Review studie mbt de resultaten van Algemene Budget steun. 16/10/2017 - 15/02/2018

Abstract

Dit onderzoek is een deskstudie. Het tracht een duidelijk en genuanceerd overzicht te geven van de bestaande empirische resultaten van Algemene Budgetsteun aan Ontwikkelingslanden. Dit onderzoek werd uitgevoerd ism met Geske Dijkstra van het ISS in Den Haag

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Beleidsbeïnvloeding, lobbying en advocatuur. 07/10/2014 - 30/09/2015

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Min. Buitenlandse Zaken (NL). UA levert aan Min. Buitenlandse Zaken (NL)de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Politieke Economie Analyse van de Afrikaanse Unie, en Regionale Economische Gemeenschappen in Afrika. 01/08/2014 - 31/10/2015

Abstract

Het gevraagde werk van de Universiteit van Antwerpen is het leveren van een bijdrage tot een grotere studie naar de politieke economie van de Afrikaanse Unie en 5 Afrikaanse REGs, waarin geprobeerd zal worden om de volgende centrale onderzoeksvraag te beantwoorden: Hoe en waarom beïnvloeden verschillende actoren en factoren REG/AU beleidskeuze en de implementatie ervan in verschillende thematische gebieden? De specifieke bijdrage van de Universiteit Antwerpen zal gericht zijn op het Programma 'Infrastructuur Ontwikkeling in Afrika' van de Afrikaan se Unie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De impact van internationale ngo's op ontwikkeling in fragiele staten, met focus op DRC en Haïti. 01/07/2014 - 31/10/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds 11.11.11. UA levert aan 11.11.11de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Goed bestuur: democratisering, promotie van de rechtsstaat en controle van corruptie. 14/02/2014 - 31/01/2015

Abstract

Deelname aan de referentiegroep voor de IOB (Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer)-beleidsdoorlichting met als titel 'Goed bestuur: democratisering, promotie van de rechtsstaat en controle van corruptie'.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

IOB-evaluatie van het Nederlands beleid met betrekking tot de Arabische regio (2009-2013). 01/01/2014 - 31/12/2014

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Min. Buitenlandse Zaken (NL). UA levert aan Min. Buitenlandse Zaken (NL)de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Tussentijdse evaluatie van het NIMD-programma in Oeganda 2009-2013. 15/08/2013 - 30/10/2013

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds NIMD. UA levert aan NIMD de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Naar meer doeltreffende en rechtvaardige dienstverlening voor de lokale gemeenschappen: het vergelijken van de impact van verschillende 'accountability' mechanismen en analyseren van dienstverleningsbeleid. 01/07/2013 - 30/06/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

IOB Evaluatie 'directe financiering NGO's'. 28/03/2013 - 01/04/2014

Abstract

Deelname aan de referentiegroep ter advisering van de directeur van het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB) ter ondersteuning van de kwaliteit van het onderzoek en de terugkoppeling van onderzoeksresultaten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De blauwdruk voorbij: een zoektocht naar succesrijke informele monitoring en evaluatiesystemen in Rwanda en Uganda. 01/01/2013 - 31/12/2016

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoeksplatform Improved Aid Architecture and Aid Effectiveness (O*platform). 15/03/2009 - 31/12/2013

Abstract

Het O*platform stelt zich tot algemeen doel de kwaliteitsversterking van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het O*platform stelt zich tot specifiek doel de inbedding van het wetenschappelijk onderzoek in de beleidsvorming en -vertaling van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Evaluatie van de NGO-partnerships op het vlak van capaciteitsversterking DEEL 2. 19/12/2008 - 31/01/2010

Abstract

De evaluatie heeft tot doel om de capaciteitsversterking activiteiten van Belgische Niet-Gouvernmentele Organisaties (NGO's) te evalueren in het kader van Noord-Zuid NGO-partnerships. Het gaat over de erkende NGO's die fondsen ontvingen van de Belgische Staat in het kader van ontwikkelingssamenwerking. De steekproef omvat 40 partnerships in 7 landen in de documentaire fase en 30 partnerships in 6 landen voor de terreinfase.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Het probleem van deelname: de beoordeling van het nieuwe paradigma. 07/10/2008 - 15/11/2008

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Governing for development: opportunities and challenges for development actors under the new aid paradigm. 15/05/2008 - 19/06/2008

   Abstract

   De nationale overheid en de civiele maatschappij in de ontvangende landen evenals de donoren maken gebruik van de opportuniteiten die de nieuwe hulpbenadering biedt voor een efficiëntere aanwending van de ontwikkelingshulp.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Tweespraken van Noord tot Zuid, over de Staat van de Staat. 15/10/2007 - 16/12/2007

    Abstract

    Deze tweesprakenreeks probeert een brug te slaan tussen de domeinen die doorgaans - ook institutioneel - relatief geïsoleerd van elkaar worden bestudeerd en behandeld. Meer bepaald willen we deze keer een interdisciplinair perspectief ontwikkelen op de evoluerende rol en positie van de Staat vanuit ontwikkelingsbeleid, armoede- en sociaal beleid, internationaal recht en migratiestudies.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Making the PRSP work: opportunities and challenges for development actors. 16/04/2007 - 30/04/2008

     Abstract

     Algemene doelstellingen van het ITP: de nationale overheid en de civiele maatschappij in de ontvangende landen evenals de donoren gebruik te laten maken van de opportuniteiten die de PRSP biedt voor een efficiëntere aanwending van de ontwikkelingshulp.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Determinanten van de participatie van civiele maatschappij organisaties aan de 'Poverty Reduction Strategy Papers'. 01/05/2005 - 31/12/2006

      Abstract

      Met de 'Poverty Reduction Strategy Papers' werd een nieuwe soort conditionaliteit vanuit de Wereldbank en het IMF aan ontwikkelingslanden opgelegd. Er dient namelijk in het opstellen van zo'n PRSP rekening gehouden te worden met de civiele maatschappij . Hiertoe wordt de participatie van civiele maatschappij actoren aan de PRS processen "verplicht". Onze onderzoeksvraag richt zich op de selectie van de actoren die aan de discussietafel zullen zetelen. Een profiel wordt opgesteld van de betrokken en niet-betrokken organisaties, rekening houdend met zowel een aantal 'resources' die de organisaties ter beschiking hebben, alsook hun netwerken met donoren, overheid en andere civiele maatschappij actoren.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Poverty reduction strategy papers. 15/12/2004 - 14/03/2009

       Abstract

       PRSP is een afkorting voor een nieuwe en ambitieuze benadering van de multilaterale en bilaterale ontwikkelingshulp aan arme inkomenslanden die sinds 2000 werd ingevoerd en waaraan België meewerkt. Het project betreft een beleidsondersteunend steunpunt (BOS) dat werd goedgekeurd voor 4 werkingsjaren. Het steunpunt concentreert zich rond de volgende drie prioritaire thema's m.b.t. PRSP, met gender als transversaal aandachtspunt : de politieke economie van de PRSP; Monitoring en evaluatie van de PRSP; en fiscale en budgettaire aspecten. De activiteiten in het kader van het steunpunt "PRSP" bestaan hoofdzakelijk uit (i) dienstverlening (producten aan de overheid) overeenstemmend met indicatief 20% van het budget, m.n. trekkingsrechten voor vorming, advies, opmaak beleidsdocumenten, etc., en (ii) wetenschappelijk onderzoek (academische output), m.n. indicatief 80% van het budget.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject