Nick Daems

Doctor-assistent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Applied Electrochemistry & Catalysis (ELCAT)

Expertise

  • Mijn voornaamst expertisegebied draait rond katalyse en meer specifiek electrokatalyse. Dit onderwerp omvat de synthese en zowel de elektrochemische als physicochemische karakterisatie van de elektrokatalytische materialen, dewelke noodzakelijk zijn om de overpotentiaal te verlagen en tegelijkertijd een hoge activiteit en selectiviteit te behouden. In deze context, heb ik ervaring met verschillende type elektrokatalysatoren, gaande van nanopartikels van edele metealen, tot transitiemetalen afgezet op een gedopeerde koolstofdrager tot metaal-vrije geordende en gedopeerde poreuze koolstofmaterialen. In dit veld, heb ik een brede kennis over alle elektrochemische (CV, LSV, CA, EIS) en analytische methodes (GC, HPLC), nodig om de elektrochemische performantie te gaan bepalen, zowel als met de verschillende physicochemische karakterisatietechnieken (XPS, Raman, XRD, TEM, SEM, EDX), nodig om de elektrochemische performantie te linken aan specifieke physicochemische eigenschappen van de onderzochte elektrokatalysatoren en ze als dusdanig te optimaliseren voor verschillende elektrochemische toepassingen. Al van de bovenstaande expertise is van uitermate belang voor het snel ontwikkelende veld van industriële electrificatie, waar mijn voornaamste interesse ligt. In dit opzicht, ben ik momenteel het gebruik van H2O en CO2 als hernieuwbare voidingsbrogn voor de elektrochemische productie van brandstoffen en chemicaliën (bv. koolstofmonoxide, mierenzuur of methanol), gebruik makend van de overschotten aan elektriciteit komende van hernieuwbare energiebronnen (zoals wind of zonne-energie) om de reacties te sturen. Een ander belangrijk onderwerp in dit domein is de elektrochemische cogeneratie waar brandstofcellen gebruikt worden niet alleen om elektriciteit op te wekken maar ook om industrieel relevante chemicaliën zoals aniline, waterstofperoxide of hydroxylamine te leveren.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.