Onderzoeksgroep

Expertise

- methodologiën van wetenschappelijk onderzoek op patiëntenniveau - systematisch literatuuronderzoek, meta-analyse - onderzoek met complexe interventies - kwalitatief onderzoek (focusgroepen research, interviews) - interventie-onderzoek naar kwaliteitsbevordering - onderzoek met simulatie/gestandardiseerde patiënten - academic detailing - richtlijnontwikkeling en -implementatie

Transmurale zorg - implementatieonderzoek. 01/01/2024 - 31/12/2024

Abstract

Dit project betreft een literatuurstudie in het kader van het ontwikkelen van transmurale geïntegreerde zorgpaden in de regionale zorgzone Antwerpen voor oudere patiënten met een chronische zorgproblematiek. Het gaat om een scoping review over transmurale zorgpaden (welke soorten transmurale zorgpaden bestaan er internationaal, in welke contexten, m.a.w. welke interventies in welke omstandigheden maar ook naar welke effecten werden beoogd en eventueel bereikt). Gelijktijdig zal er een zoektocht gestart worden om reeds opgestarte transmurale zorgpaden voor deze doelgroep over gans België te inventariseren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Dienstverlening voor WOREL vzw. 01/01/2024 - 31/12/2024

Abstract

Dit project omvat de administratieve ondersteuning voor de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn, gefinancierd vanuit het RIZIV. De opdracht omvat de ontwikkeling, adaptatie en updating van Belgische Richtlijnen. Dit werk maakt deel uit van het federaal EBP Plan Meerjaren-kader 2021-2025 Tot de opdracht binnen dit project behoren de volgende taken - verzamelen en beheren van contactinfo - opstellen en betalen van facturen, bewijzen geleverd werk, onkostennota's - ontvangen en betalen van facturen - boekhoudkundige ondersteuning - financiële opvolging voor rapporteringen aan RIZIV

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Pilootproject "Digitaal zorg- en ondersteuningsplan" Alivia in regio Antwerpen. 01/06/2023 - 31/08/2024

Abstract

Het pilootproject Alivia beoogt het uittesten van een digitale tool, ontwikkeld vanuit de Vlaamse overheid, om voor de burger, mantelzorger en zorgaanbieder (medisch, niet-medisch en welzijnszorg) doelgerichte en geïntegreerde zorg te bevorderen. De regio Antwerpen is één van de twee pilootregio's waarbij testen zal gebeuren in twee zorgsettings: palliatieve setting en chronische zorg- en ondersteuningsnoden in de thuissituatie. Minimale partners zijn diensten voor gezinszorg, dienst voor thuisverpleegkundigen, huisartsen, palliatief netwerk en diensten maatschappelijk werk

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Verbeteren van medische besluitvorming in een superdiverse samenleving: uitdagingen en juridische mogelijkheden. 01/01/2023 - 31/12/2026

Abstract

De Europese samenleving wordt steeds diverser door migratie. Personen met een migratieachtergrond, vooral die uit niet-westerse landen, kunnen grote problemen ondervinden bij het zoeken naar medische zorg. Enkele van de belangrijkste uitdagingen doen zich voor bij medische besluitvorming, waar culturele voorkeuren voor nauwe familiebetrokkenheid moeilijk te rijmen vallen met het westerse model van geneeskunde, zoals vastgelegd in gezondheidsrecht en medische deontologie. Dit is het eerste omvattende onderzoeksproject over medische besluitvorming bij patiënten met een migratieachtergrond in de Europese context. Het brengt de modernste expertise op het gebied van gezondheidswetenschappen, medische sociologie en gezondheidsrecht samen en hanteert een transversaal onderzoeksdesign en een sociaal-juridische onderzoeksmethodologie op maat. Op deze wijze zullen we cruciaal inzicht verwerven in de voorkeuren van patiënten met een migratieachtergrond en in strategieën en instrumenten die wettelijk aanvaardbaar kunnen zijn om medische besluitvorming op een diversiteitssensitieve manier te verbeteren. De doelstellingen van het voorgestelde onderzoek zijn drieledig, elk corresponderend met een grote kenniskloof en daarom baanbrekend. Het eerste doel is het onderzoeken van de voorkeuren en uitdagingen van populaties met een migratieachtergrond met betrekking tot medische besluitvorming, met bijzondere aandacht voor de rol van familieleden, en de variaties tussen en binnen deze groepen. Het tweede doel is het onderzoeken van de praktische strategieën en hulpmiddelen die huisartsen hebben ontwikkeld om antwoord te bieden op deze voorkeuren en uitdagingen. Het derde doel is het analyseren van de ruimte die het Belgische gezondheidsrecht laat om in te spelen op deze voorkeuren en nagaan of dit kader geherinterpreteerd of aangepast moet worden in het licht van het "mensenrecht op cultureel aangepaste gezondheidszorg". Overkoepelend wil dit onderzoeksproject diversiteitssensitieve, patiëntgerichte zorg voor patiënten met een migratieachtergrond verbeteren door de identificatie van strategieën en instrumenten die wettelijk aanvaardbaar tegemoetkomen aan hun voorkeuren. Deze vertalen we in beleids- en juridische aanbevelingen, evenals in een educatieve module voor artsen en voorlichtingsmateriaal voor patiënten, families en gezondheidswerkers. Het project maakt gebruik van een mixed-methods design met desk-research, kwantitatieve (factoriële enquête met hypothetische vignetten) en kwalitatieve onderzoeksmethodologieën (focusgroepen, diepte-interviews en nominale groepsmethode). Het onderzoeksteam zal de resultaten gezamenlijk bekijken vanuit de drie perspectieven, met behulp van multiperspectieve kwalitatieve methoden. Door bij te dragen aan diversiteitssensitieve, patiëntgerichte zorg voor personen met een migratieachtergrond, sluit ons onderzoeksproject nauw aan bij de missie en visie van de UAntwerpen over het bevorderen van diversiteit en gelijke kansen. Het ondersteunen van een inclusieve samenleving door het verminderen van ongelijkheden en sociale uitsluiting is ook een prioritair actiepunt voor de Europese Commissie, de Raad van Europa, de VN en de WGO. Hun beleidsinstrumenten benadrukken dat de ongelijkheden in toegang tot gezondheidszorg toenemen en vooral kwetsbare groepen treffen, waaronder patiënten met een migratieachtergrond. Ze pleiten dan ook voor maatregelen om iedereen een bevredigende mate van zorg te garanderen. Door bij te dragen aan dit doel, richt ons onderzoeksproject zich op centrale beleids- en onderzoeksprioriteiten. Het project zal daarom naar verwachting leiden tot grote kansen om Europese en andere internationale financiering te verkrijgen en de basis vormen voor internationale samenwerkingen, rekening houdend met vergelijkbare uitdagingen in andere Europese landen. Op die manier zal het project ook de internationale zichtbaarheid van de UAntwerpen aanzienlijk verhogen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Inflammatie-gebaseerde stratificatie bij immuungerichte augmentatie in majeure depressieve stoornis (INSTA-MD). 01/10/2022 - 30/09/2026

Abstract

INSTA-MD : Inflammatie-gebaseerde STratificatie bij immuun gerichte Augmentatie in Majeure Depressieve stoornis Een project in samenwerking met Universiteit Antwerpen (UA), Katholieke Universiteit Leuven (KUL), Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Universitair Medisch Centrum (UMC) Amsterdam. Deel van het doctoraal onderzoek van dr. Jonas Janssens en dr. Céline Wessa, onder supervisie van Prof. Dr. Manuel Morrens (UA). Met medewerking van onder andere Prof. Dr. Stephan Claes (KUL), Prof. Dr. Seline Van den Ameele (VUB) en Prof. Dr. Brenda Penninx (UMC). ACHTERGROND De huidige behandelingsstrategieën voor een majeure depressieve stoornis (MDS) zijn onvoldoende werkzaam. Tot 60% van de patiënten klaart niet (voldoende) op na twee behandelingen met eerstelijns antidepressiva. Ongeveer 30% van de patiënten met MDS vertonen een immuungemedieerd of inflammatoir subtype. Dit subtype gaat gepaard met onder andere ernstigere klachten, een lagere kwaliteit van leven, meer somatische symptomen, alsook een verminderde respons op de standaardbehandeling. Dit vereist dus een gerichtere interventie. Onderzoek toont aan dat Celecoxib en Minocycline, beide geneesmiddelen met anti-inflammatoire eigenschappen, werkzaam zijn voor MDS wanneer deze worden toegevoegd aan antidepressiva. Beide geneesmiddelen vertonen matige tot grote effecten in de totale MDS populatie en kennen eveneens een goede tolerantie. High sensitive C-reactive protein (hsCRP) is een gemakkelijk toegankelijke biomarker in het bloed en kan worden gebruikt om patiënten met immuungemedieerde MDS te identificeren. Proof-of-concept studies suggereren dat hsCRP een bruikbare stratificatietool is om de respons op immuun gerichte augmentatie bij MDS te voorspellen. METHODEN Een multicentrische (UA, KUL, VUB), dubbelblinde, placebo-gecontroleerde RCT met immuun gerichte augmentatie bij 240 patiënten met MDS. Gestratificeerde sampling op basis van hsCRP-niveaus (laag < 3 mg/L; hoog ≥ 3 mg/L). Deelnemers in elke hsCRP-arm worden gerandomiseerd naar een augmentatie behandeling met Minocycline, Celecoxib of placebo. DISCUSSIE Het huidige INSTA-MD project zal de effectiviteit van immunomodulerende behandeling op MDS evalueren met de bedoeling dit klinisch te implementeren in de eerste lijn. REGISTRATIE: Eu CT = 2022-501692-35-00 KEY WORDS: Immuun gemedieerde depressie, augmentatie behandeling, Celecoxib, Minocycline.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Leerstoel Provincie Antwerpen Zorgberoepen in Evolutie. 01/09/2021 - 25/08/2025

Abstract

In het kader van de Leerstoel Provincie Antwerpen – Zorgberoepen in evolutie- PAZOE, gefinancierd door het samenwerkingsverband tussen Provincie Antwerpen, Gouverneur Kinsbergen Centrum (GKC) en UAntwerpen, onderzoeken we de belangrijke uitval en uitstroom binnen zorgberoepen. Meer bepaald hoe de zorg- en welzijnssector kan omgaan met de capaciteitstekorten aan zorgverleners in combinatie met de groeiende en veranderende zorgvraag vanuit de maatschappij. De zorgsector ondergaat heel wat veranderingen en staat ook in de provincie Antwerpen voor grote uitdagingen. De doorstroom van zorgopleiding naar arbeidsmarkt verloopt moeizaam. Daardoor zijn er personeelstekorten. Anderzijds neemt de zorgvraag vanuit de maatschappij toe door meer chronische, complexe zorg en de toenemende vergrijzing. Gebruikmakend van mixed-method onderzoeksmethoden, alsook implementatieonderzoek zullen we (1) een analyse en synthese maken van bestaande initiatieven rond anders werken en anders leren binnen de zorgsector; (2) een lerend netwerk uitbouwen; (3) drie pilootprojecten uitrollen gebaseerd op de initiële analyse, ondersteund door het lerend netwerk, en dit in eerste instantie in de Eerstelijnszones Middenkempen en De Rupelaar. De leerstoel wil ook zorgen voor verbinding tussen verschillende lopende projecten in interprofessionele samenwerking tussen professionals en organisaties in de zorgsector.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Coördinatie en auteurschap van de richtlijn chronisch hartfalen. 01/07/2023 - 31/12/2023

Abstract

Dit project betreft de ontwikkeling van een partiële update van de Domus Medica richtlijn chronisch hartfalen. Zes klinische vragen worden beantwoord: 1. Welk zelfmanagement/zelfzorg is aanbevolen voor patienten met chronisch hartfalen? 2. Welke farmacologische behandeling is (niet) aanbevolen voor patiënten met chronisch hartfalen? 3. Welke follow-up is aanbevolen voor patiënten met chronisch hartfalen ( specifiek na opstarten van medicatie, voor anemie) ? 4. Welke multidisciplinaire aorg is aanbevolen voor patiënten met chronisch hartfalen? 5. Welk type van cardiale revalidatie is aanbevolen voor patiënten met chronisch hartfalen? 6. Wenner is verwijzing naar de cardioloog aanbevolen voor patiënten met chronisch hartfalen? Het richtlijnontwikkelingsproces volgt de ADAPTE procedure en het omvat een uitgebreide literature zoektocht. Literatuur wordt kritisch beoordeeld en in het formuleren van aanbevelingen gebruikt men de GRADE en Evidence-to decision frameworks.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Voorzitterschap en directie van de werkgroep ontwikkeling richtlijnen eerste lijn. 01/01/2023 - 30/06/2024

Abstract

Dit behelst de coördinatie en het voorzitterschap van de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn, gefinancierd vanuit het RIZIV. De opdracht omvat de ontwikkeling, adaptatie en updating van Belgische Richtlijnen. Dit werk maakt deel uit van het federaal EBP Plan Meerjaren-kader 2021-2025 Tot de opdracht binnen dit project behoren de volgende taken - inhoudelijke coördinatie voor de werkgroep ontwikkeling richtlijnen eerste lijn (voorbereiden, organiseren en voorzitten van de vergaderingen en de werkgroep en stuurgroep, contacten met auteursgroepen, stakeholders en experten, met RIZIV en EBPracticeNet, beheer van website werkgroep. - De uitbouw van een expertisecel voor de werkgroep. Voor de systematische aanpak en methodologisch correcte ontwikkeling van herziening van richtlijnen, wordt een centrale expertisecel uitgebouwd, bestaande uit enkele deeltijds wetenschappelijk medewerkers. Per richtlijn worden de volgende taken opgenomen: uitwerken van een systematische literatuurzoektocht, kwaliteitsbeoordeling en extractie van gegevens, uitvoeren van de verschillende stappen van de ADAPTE procedure, afwerking en publicatie van de richtlijn, eindredactie, vertaling naar andere landstaal en finale redactie, voorbereiding van publicatie . Daarnaast zal de expertisecel ook werken aan de regelmatige updating van het handboek voor richtlijnontwikkeling , alsook de ontwikkeling van sjablonen en tools voor richtlijnontwikkeling - begeleiding van richtlijnontwikkeling door externe partners en van FOD-projecten met betrekking tot richtlijnontwikkeling

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Voorzitterschap en directie van de werkgroep ontwikkeling richtlijnen eerste lijn. 01/07/2022 - 31/12/2022

Abstract

Dit behelst de coördinatie en het voorzitterschap van de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn, gefinancierd vanuit het RIZIV. De opdracht omvat de ontwikkeling en adaptatie van Belgische Richtlijnen. Dit werk maakt deel uit van het federaal EBP Plan Meerjaren-kader 2021-2025 Tot de opdracht binnen dit project behoren de volgende taken - inhoudelijke coördinatie voor de werkgroep ontwikkeling richtlijnen eerste lijn (voorbereiden, organiseren en voorzitten van de vergaderingen en de werkgroep en stuurgroep, contacten met auteursgroepen, stakeholders en experten, met RIZIV en EBPracticeNet, beheer van website werkgroep. - De uitbouw van een expertisecel voor de werkgroep. Voor de systematische aanpak en methodologisch correcte ontwikkeling van herziening van richtlijnen, wordt een centrale expertisecel uitgebouwd, bestaande uit enkele deeltijds wetenschappelijk medewerkers. Per richtlijn worden de volgende taken opgenomen: uitwerken van een systematische literatuurzoektocht, kwaliteitsbeoordeling en extractie van gegevens, uitvoeren van de verschillende stappen van de ADAPTE procedure, afwerking en publicatie van de richtlijn, eindredactie, vertaling naar andere landstaal en finale redactie, voorbereiding van publicatie . Daarnaast zal de expertisecel ook werken aan de regelmatige updating van het handboek voor richtlijnontwikkeling , alsook de ontwikkeling van sjablonen en tools voor richtlijnontwikkeling - begeleiding van richtlijnontwikkeling door externe partners en van FOD-projecten met betrekking tot richtlijnontwikkeling

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een 'de novo' ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn voor goede klinische praktijk met betrekking tot de oncologische nazorg in de eerste lijn. 01/01/2022 - 30/06/2023

Abstract

Het doel is om een multidisciplinaire richtlijn voor goede klinische praktijk te ontwikkelen met betrekking tot de oncologische nazorg in de eerste lijn, volgens de internationale standaarden voor de ontwikkeling van een evidence-based richtlijn en de criteria die het Belgische Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM) hanteert voor de validatie van richtlijnen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Gezondheidspromotie en ziektepreventie in de opleidingen voor de Eerstelijn: een Belgische kader vanuit Europese richtlijnen (PROPELLER). 09/12/2021 - 09/12/2022

Abstract

Gezien de cruciale rol van gezondheidspromotie en ziektepreventie in de gezondheidszorg in de eerstelijn en de beperkte aandacht hiervoor in de huidige opleidingen in België, is er een nood aan capaciteitsopbouw voor ziektepreventie en gezondheidsbevordering voor professionals in die eerstelijn. Met dit project formuleren we strategieën voor een betere verankering van gezondheidspromotie en ziektepreventie in de eerstelijnsopleidingen, op basis van internationale standaarden en met behulp van een Europees netwerk. Het project wordt uitgevoerd door een multidisciplinair consortium van twee academische partners uit beide taalgebieden -Universiteit Antwerpen (UA) en Université Catolique de Louvain (UCL) – en het expertisecentrum inzake gezondheidsbevordering - Vlaams Instituut Gezond Leven (GL). Het multidisciplinair onderzoeksteam bestaat uit huisartsen, psychologen, onderwijsdeskundigen en communicatiewetenschappers. De onderzoeksgroep kan beroep doen op een uitgebreide stuurgroep van stakeholders met vertegenwoordigers van zorggebruikers, opleidingsinstituten, professionele organisaties en beleidsmakers van beide landsdelen, zowel tijdens de inventarisatie fase als voor de ontwikkeling van de strategie en de disseminatie. De inclusie van vertegenwoordigers van kwetsbare doelgroepen in de stuurgroep garandeert specifieke aandacht voor noden en inbreng van deze groepen. De ontwikkeling van strategieën gebeurt via 3 fases, georganiseerd in 3 werkpakketten. In WP1 zullen we via een desk-research een Belgisch referentiekader uitwerken voor het aanbod en de kwaliteit van onderwijs in gezondheidspromotie en ziektepreventie. Bestaande internationale kaders zoals de kernvaardigheden opgesteld voor gezondheidspromotiewerkers door de International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) zijn het startpunt voor een professie-overschrijdend referentiekader dat aangepast wordt aan de Belgische context. In WP2 maken we een inventarisatie van het bestaande aanbod en van de kwaliteit van gezondheidspromotie en ziektepreventie in de basisopleidingen van eerstelijnsprofessionals in België, via een survey startend bij het stakeholder netwerk. Dit omvat ook een vergelijkende analyse met opleidingen in andere Europese landen, via de connecties van de onderzoeksgroep met Europese netwerken. De opleidingen zullen worden geanalyseerd op basis van het referentiekader ontwikkeld in WP1 en het didactisch model van Clement. WP3 richt zich op de ontwikkeling van strategieën voor de beoogde verankering van gezondheidspromotie en ziektepreventie in de eerstelijnsopleidingen op basis van de resultaten van WP1 en WP2. Aan de hand van co-creatie werksessies ontwikkelt de onderzoeksgroep samen met stakeholders een draft strategie in de vorm van een onderwijspakket, dat wordt getoetst in een Delphi procedure. De disseminatie naar opleidingsinstituten, professionele en wetenschappelijke organisaties, doelgroepen en beleidsmakers toe en de creatie van een draagvlak voor concrete strategieën gebeurt samen met de stuurgroep. Een eindsymposium en publicaties in vaktijdschriften zullen hiertoe bijdragen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het in kaart brengen van instrumenten, kaders en perspectieven op ouderenmis(be)handeling. 01/12/2021 - 30/11/2023

Abstract

Dit project heeft tot doel een eerste mapping uit te voeren van de instrumenten, kaders en perspectieven die relevant zijn bij het voorkomen, opsporen en aanpakken van ouderenmis(be)handeling in België. De resultaten van dit onderzoek zullen de basis vormen voor toekomstig onderzoek gericht op het opstellen en implementeren van een interprofessioneel protocol dat adequaat kan reageren op ouderenmis(be)handeling.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Inhoudelijke en redactionele coördinatie voor de werkgroep ontwikkeling richtlijn eerste lijn alsoook de verdere uitbouw van een expertisecel voor de werkgroep. 01/03/2021 - 31/12/2022

Abstract

Het Comite van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het RIZIV heeft de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn van EBPracticeNet vzw de.opdracht gegeven om de ontwikkeling en adaptatie van Belgische Richtlijnen op te nemen. Dit werk maakt deel uit van het federaal EBP Plan Meerjarenkader 2021-2025 Tot de opdracht binnen dit project behoren de volgende taken - inhoudelijke coördinatie voor de werkgroep ontwikkeling richtlijnen eerste lijn (voorbereiden, organiseren en voorzitten van de vergaderingen en de werkgroep en stuurgroep, contacten met auteursgroepen, stakeholders en experten, met RIZIV en EBPracticeNet, beheer van website werkgroep. - De uitbouw van een expertisecel voor de werkgroep. Voor de systematische aanpak en methodologisch correcte ontwikkeling van herziening van richtlijnen, wordt een centrale expertisecel uitgebouwd, bestaande uit enkele deeltijds wetenschappelijk medewerkers. Per richtlijn worden de volgende taken opgenomen: uitwerken van een systematische literatuurzoektocht, kwaliteitsbeoordeling en extractie van gegevens, uitvoeren van de verschillende stappen van de ADAPTE procedure, afwerking en publicatie van de richtlijn, eindredactie, vertaling naar andere landstaal en finale redactie, voorbereiding van publicatie . Daarnaast zal de expertisecel ook werken aan de regelmatige updating van het handboek voor richtlijnontwikkeling , alsook de ontwikkeling van sjablonen en tools voor richtlijnontwikkeling - begeleiding van richtlijnontwikkeling door externe partners en van FOD-projecten met betrekking tot richtlijnontwikkeling

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Project IPSIG-4U. 30/09/2019 - 30/09/2020

Abstract

Vandaag merken we dat er over interprofessioneel samenwerken in de praktijk wel initiatieven worden genomen maar het ontbreekt o.a. aan ervaring en kennisdeling, aangepaste opleidings­ module voor de praktijk, werkmodel met betrokkenheid van management, ... IPSIG-4U wil met het gebruik van een gevalideerde scan van interprofessionaliteit, aangevuld met mogelijke oplei­dingsmodules op maat, zorgorganisaties (focus woonzorgcentra met meer dan 100 bewoners) een kwaliteitsvol verbeterproject aanbieden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

iCareData project. 01/03/2019 - 31/12/2019

Abstract

Dit project heeft als doel om via routine gegevens van de partners en geautomatiseerde datacollectie in een beveiligde omgeving , accurate en snel beschikbare informatie aan zorgverleners en onderzoekers te bieden. Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontwikkelen en herzien van evidence-based richtlijnen voor de eerste lijn in België . 01/07/2018 - 31/12/2020

Abstract

Het Comite van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het RIZIV heeft de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn van EBPracticeNet vzw de.opdracht gegeven om de ontwikkeling en adaptatie van Belgische Richtlijnen op te nemen, in uitvoering van het Kaderakkoord voor de kwaliteit van zorg . Met een part-time medewerker van het Wit-Gele Kruis zal een expertisecel voor de werkgroep worden uitgebouwd, in concreto voor de systematische aanpak en methodologisch correcte ontwikkeling van herziening van richtlijnen. Per richtlijn worden de volgende taken opgenomen: uitwerken van een systematische literatuurzoektocht, kwaliteitsbeoordeling en extractie van gegevens, uitvoeren van de verschillende stappen van de ADAPTE procedure, afwerking en publicatie van de richtlijn, eindredactie, vertaling naar andere landstaal en finale redactie, voorbereiding van publicatie . Daarnaast zal de expertisecel ook werken aan de regelmatige updating van het handboek voor richtlijnontwikkeling , alsook de ontwikkeling van sjablonen en tools voor richtlijnontwikkeling

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Inhoudelijke coördinatie voor de werkgroep ontwikkeling richtlijnen eerste lijn alsook de uitbouw van een expertisecel voor de werkgroep. 01/04/2018 - 31/12/2020

Abstract

Het Comite van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het RIZIV heeft de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn van EBPracticeNet vzw de.opdracht gegeven om de ontwikkeling en adaptatie van Belgische Richtlijnen op te nemen, in uitvoering van het Kaderakkoord voor de kwaliteit van zorg . Er zal per werkjaar een constante activiteit zijn voor de ontwikkeling van 2 multidisciplinaire Belgische richtlijnen en de herziening/updating van 5 Belgische richtlijnen voor huisartsen. Tot de opdracht binnen dit project behoren de volgende taken - inhoudelijke coördinatie voor de werkgroep ontwikkeling richtlijnen eerste lijn (voorbereiden, organiseren en voorzitten van de vergaderingen en de werkgroep en stuurgroep, contacten met auteursgroepen, stakeholders en experten, met RIZIV en EBPracticeNet, beheer van website werkgroep. - De uitbouw van een expertisecel voor de werkgroep. Voor de systematische aanpak en methodologisch correcte ontwikkeling van herziening van richtlijnen, wordt een centrale expertisecel uitgebouwd, bestaande uit enkele deeltijds wetenschappelijk medewerkers. Per richtlijn worden de volgende taken opgenomen: uitwerken van een systematische literatuurzoektocht, kwaliteitsbeoordeling en extractie van gegevens, uitvoeren van de verschillende stappen van de ADAPTE procedure, afwerking en publicatie van de richtlijn, eindredactie, vertaling naar andere landstaal en finale redactie, voorbereiding van publicatie . Daarnaast zal de expertisecel ook werken aan de regelmatige updating van het handboek voor richtlijnontwikkeling , alsook de ontwikkeling van sjablonen en tools voor richtlijnontwikkeling

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

In kaart brengen en volgen van drijvende krachten achter antimicrobiële resistentie in Oeganda. 01/01/2018 - 31/12/2020

Abstract

In Uganda ontwikkelde 98,9% van de kinderen op het platteland infecties veroorzaakt door micro-organismen die resistent zijn tegen het antibioticum co-trimoxazol (Rutebemberwa 2015). Antibioticaresistente bacteriën dagen steeds vaker de behandeling van longontsteking en tuberculose uit. Desondanks heeft Oeganda geen nationaal beleid om antibioticaresistentie aan te pakken en heeft het weinig begrip voor de gevolgen van ongepast gebruik van geneesmiddelen. Dit project zal bijdragen tot de vermindering van antimicrobiële resistentie in Oeganda door de onderzoeksactiviteit en -capaciteit van de Faculteit der Gezondheidswetenschappen van de Universiteit van Busitema te vergroten en op evidentie gebaseerde oplossingen te bieden om antimicrobiële resistentie te verminderen. Het project brengt patronen van antibioticaresistentie in Oeganda in kaart, en de factoren die deze in vier regio's aandrijven. Capaciteitsopbouw omvat het trainen van Oegandese onderzoekers in geavanceerde kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes en het publiceren in ISI gerangschikte tijdschriften. Verspreiding omvat training, workshops en trainingsmateriaal voor gezondheidswerkers en bewustmaking van het publiek

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontwikkelen en herzien van evidence-based richtlijnen voor de eerste lijn in België . 01/07/2017 - 31/12/2017

Abstract

Het Comite van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het RIZIV heeft de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn van EBMPracticeNet vzw de.opdracht gegeven om de ontwikkeling en adaptatie van Belgische Richtlijnen op te nemen, in uitvoering van het Kaderakkoord voor de kwaliteit van zorg 2017. Er zal per werkjaar een constante activiteit zijn voor de ontwikkeling van 2 multidisciplinaire Belgische richtlijnen en de herziening/updating van 10 Belgische richtlijnen voor huisartsen. Dit deelproject omvat de verdere uitbouw van een expertisecel voor de werkgroep. Voor de systematische aanpak en methodologisch correcte ontwikkeling van herziening van richtlijnen, wordt een centrale expertisecel uitgebouwd, bestaande uit enkele deeltijds wetenschappelijk medewerkers. Per richtlijn worden de volgende taken opgenomen: uitwerken van een systematische literatuurzoektocht, kwaliteitsbeoordeling en extractie van gegevens, uitvoeren van de verschillende stappen van de ADAPTE procedure, afwerking en publicatie van de richtlijn, eindredactie, vertaling naar andere landstaal en finale redactie, voorbereiding van publicatie . Daarnaast zal de expertisecel ook werken aan de regelmatige updating van het handboek voor richtlijnontwikkeling , alsook de ontwikkeling van sjablonen en tools voor richtlijnontwikkeling

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Inhoudelijke coördinatie voor de werkgroep ontwikkeling richtlijnen eerste lijn alsook de uitbouw van een expertisecel voor de werkgroep. 01/04/2017 - 31/12/2017

Abstract

Het Comite van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het RIZIV heeft de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn van EBMPracticeNet vzw de.opdracht gegeven om de ontwikkeling en adaptatie van Belgische Richtlijnen op te nemen, in uitvoering van het Kaderakkoord voor de kwaliteit van zorg 2017. Er zal per werkjaar een constante activiteit zijn voor de ontwikkeling van 2 multidisciplinaire Belgische richtlijnen en de herziening/updating van 10 Belgische richtlijnen voor huisartsen. Tot de opdracht binnen dit project behoren de volgende taken - inhoudelijke coördinatie voor de werkgroep ontwikkeling richtlijnen eerste lijn (voorbereiden, organiseren en voorzitten van de vergaderingen en de werkgroep en stuurgroep, contacten met auteursgroepen, stakeholders en experten, met RIZIV en EBMPracticeNet, beheer van website werkgroep. - De uitbouw van een expertisecel voor de werkgroep. Voor de systematische aanpak en methodologisch correcte ontwikkeling van herziening van richtlijnen, wordt een centrale expertisecel uitgebouwd, bestaande uit enkele deeltijds wetenschappelijk medewerkers. Per richtlijn worden de volgende taken opgenomen: uitwerken van een systematische literatuurzoektocht, kwaliteitsbeoordeling en extractie van gegevens, uitvoeren van de verschillende stappen van de ADAPTE procedure, afwerking en publicatie van de richtlijn, eindredactie, vertaling naar andere landstaal en finale redactie, voorbereiding van publicatie . Daarnaast zal de expertisecel ook werken aan de regelmatige updating van het handboek voor richtlijnontwikkeling , alsook de ontwikkeling van sjablonen en tools voor richtlijnontwikkeling

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Toepassen van interventies voor preventie de van hart-en vaatziekten in geselecteerde sites in Europa en sub-Sahara Afrika: een implementatie onderzoek (SPICES) 01/01/2017 - 30/06/2022

Abstract

De algemene doelstelling van het project is het implementeren en evalueren van een uitgebreid CVD preventie en controle programma voor patiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten in vijf settings: een landelijke en semi-stedelijke gemeenschap in een land met lage inkomens (Uganda) en in een land met gemiddelde inkomens (Zuid-Afrika), en populaties met verminderde toegang tot de gezondheidszorg in drie Europese landen met hoge inkomens (België, Frankrijk, UK). Naast een literatuuronderzoek zal ook gestart worden met de exploratie van de studie sites op basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek (surveys) met de bedoeling de huidige situatie in kaart te brengen. De evaluatie van het project omvat zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek en zal een kosten effectiviteitsevaluatie omvatten. Daarnaast zullen de verschillende teams ook elkaars onderzoeksite bezoeken om zo ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Om de duurzaamheid van de uitgewerkte en geïmplementeerde interventies te ondersteunen, zullen beleidsmakers betrokken worden tijdens het hele proces van ontwikkeling en implementatie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Doctoraatsonderzoek Kathleen Beliën. 01/04/2016 - 31/12/2016

Abstract

Distress en kwaliteit van leven tijdens de diagnostische periode en voor het starten van de behandeling bij longkankerpatiënten. Met dit project willen we meer meer inzicht krijgen in hoe belastend de periode van diagnosestelling en de periode tussen diagnose en start van behandeling is voor longkankerpatiënten. Hiervoor willen we inzicht krijgen in: -  de psychosociale belasting die longkankerpatiënten ervaren in de diagnostische periode -  hoe het diagnoseproces verloopt en wat de gebruikelijke zorg hierbij is Dit inzicht vormt de basis voor een betere afstemming van de zorg op de noden van patiënten. Het project bestaat uit twee delen: - een beschrijvende prospectieve studie bij patiënten met een (vermoeden van een ernstige) longaandoening tijdens het diagnose traject. Dit is een kwantitatieve studie met gebruik van gestandardiseerde vragenlijsten - een kwalitatieve case studie over de gebruikelijke zorg (usual care) tijdens de diagnosestelling van longkanker in tien ziekenhuizen in Vlaanderen

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Hoofdredactie EBMPracticeNet met inbegrip van de eindverantwoordelijkheid van de uitbouw van de online kennisdatabank. 01/08/2015 - 31/12/2015

Abstract

De kennis databank van EBMPracticeNet omvat alle Nationale Belgische EBM-informatieproducten, inbegrepen de geadapteerde Duodecim richtlijnen en alle Belgische geupdated monodisciplinaire en multidisciplinaire richtlijnen. Binnen dit project heet de onderzoeker de eindverantwoordelijkheid van de redactie van de richtlijnen en EBM-informatie op het Belgische EBMPracticeNet platform. Hij/zij is verantwoordelijk voor vertaling van richtlijnen, aanpassen van richtlijnen naar de Belgische context, actualisatie van de databank, integratie van Belgische richtlijnen en andere Belgische bronnen, bewaken van coherentie tussen de databanken voor verschillende disciplines. Er is nauwe samenwerking met de werkgroep ontwikkeling richtlijnen eerste lijn , de projectleider en de hoofdredacteur voor het clinical decision support systeem

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opbouw en consolidatie van een wereldwijde controle-unit voor infectieziekten met nadruk op parasitaire ziekten. 01/07/2015 - 30/09/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

FAMCARE - Familiale dynamieken en zorg. 01/01/2015 - 31/12/2019

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Francqui Leerstoel 2014-2015 Prof. Jan De Maeseneer. 01/10/2014 - 30/09/2015

Abstract

Op voorstel van de Universiteit, kent de Francqui-Stichting elk jaar twee Francqui-Leerstoelen toe aan de UAntwerpen. Deze zijn bedoeld om de uitnodiging mogelijk te maken van een Professor van een andere Belgische Universiteit of uit het buitenland, voor een reeks van tien lesuren. De Francqui-Stichting betaalt aan de titularis van een Francqui-Leerstoel het honorarium voor deze tien lessen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het verbeteren van zorg en onderzoek elektronische data vereniging Antwerpen (ICAREDATA). 01/09/2014 - 31/12/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

EU-richtlijnen voor het opzetten van nationale knooppunten voor de uitgebreide geïntegreerde medische ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel. 27/02/2014 - 31/10/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Payoke. UA levert aan Payoke de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opbouw en consolidatie van de hervorming van het medisch curriculum aan het UTPL (EI) met de nadruk op afstandsonderwijs en moderne leerconcepten. 31/12/2013 - 31/12/2015

Abstract

De omvang van dit project is om medische curriculum hervormingen te steunen bij de UTPL met de nadruk op moderne onderwijs concepten, en om deze hervorming uit te breiden naar andere universiteiten, die in lijn is met de MoH strategie. Google Translate voor bedrijven:Translator ToolkitWebsite TranslatorGlobal Market Finder Rechtstreekse vertaling uitschakelenOver Google TranslateMobielPrivacyHelpFeedback verzenden De omvang van dit project is om medische curriculum hervormingen te steunen bij de UTPL met de nadruk op moderne onderwijs concepten, en om deze hervorming uit te breiden naar andere universiteiten, die in lijn is met de MoH strategie. Google Translate voor bedrijven:Translator ToolkitWebsite TranslatorGlobal Market Finder Rechtstreekse vertaling uitschakelenOver Google TranslateMobielPrivacyHelpFeedback verzenden De bedoeling van dit project is om medische curriculumhervormingen te steunen bij de UTPL met de nadruk op moderne onderwijsconcepten, en om deze hervorming uit te breiden naar andere universiteiten, rekeninghoudend met de MoH strategie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Evidence-based medicine bij kankerpreventie aan de Universiteit Antwerpen. 01/10/2012 - 30/09/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Pluis en niet-pluis in de huisartspraktijk. 01/10/2011 - 30/09/2013

Abstract

De projectgroep een drietal speerpunten opgesteld. Allereerst wordt de interactie van 'Pluis en niet-pluis in de huisartspraktijk' (PNP) met andere elementen van het diagnostisch redeneren van huisartsen onderzocht als ook de diagnostische waarde met betrekking tot behandeling en beloop van klachten en ziekten in de huisartspraktijk. Daarnaast wordt de determinant "ervaring" in kaart gebracht, door huisartsen in opleiding en ervaren huisartsen met elkaar te vergelijken in een onderzoek met behulp van case vignetten en een gevalideerde PNP vragenlijst. Tenslotte wordt de analyse van een serie leergesprekken tussen huisartsen-in opleiding en huisarts-opleiders met het oog op het onderwijs van analytische en niet-analytische diagnostische strategieën voortgezet.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het vertalen van evidence-based praktijkrichtlijnen voor de diagnose, preventie en behandeling van misbruik van genotsmiddelen bij kinderen en jongeren naar een lokale, Belgische context (ADAPT_YOUTH). 01/04/2011 - 30/09/2013

Abstract

Met dit project streven we naar een set van richtlijnen voor het voorkomen, detecteren en behandelen van misbruik van genotsmiddelen in de doelgroep kinderen en jongeren tussen de leeftijd van 12 en 25 jaar, door gebruik te maken van de methodologie van ADAPTE.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Schrijven en verspreiden van aanbevelingen voor goede praktijkvoering. 01/04/2011 - 31/03/2012

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Domus Medica vzw. UA levert aan Domus Medica vzw de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek ter ondersteuning van het beleid en in de eerste plaats een onderzoek in het kader van de zorgtrajecten, een wetenschappelijk onderbouwd project van de NCGZ. 10/05/2010 - 15/07/2010

Abstract

De belangrijkste doelstelling van dit project is het leveren van expertise, meer bepaald bij de gedetailleerde formulering van de onderzoeksvragen en de opstelling van de te gebruiken indicatoren op korte, middellange en lange termijn voor de opvolging van de kwaliteit van de zorg voor patiënten in een zorgtraject.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Schrijven en verspreiden van aanbevelingen voor goede praktijkvoering. 01/04/2010 - 31/03/2012

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Domus Medica vzw. UA levert aan Domus Medica vzw de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Wetenschappelijke opvolging van de aanbeveling "Obesitas". 01/04/2010 - 31/03/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Translationeel onderzoek en patiëntveiligheid in Europa (TRANSFoRm). 01/03/2010 - 30/11/2015

Abstract

TRANSFoRm zal sterke generieke methodes ontwikkelen voor de integratie van eerstelijns klinische en onderzoeksactiviteiten, om patiëntveiligheid en klinische onderzoek te ondersteunen via: - bekomen van een rijke set van klinische data, ook symptomen en tekens eerder dan enkele een klinische diagnose. Een generieke, dynamische interface, met de mogelijkheid om te werken met elk electronisch medische dossier (EMD), zal zowel de diagnostische beslissingsondersteuning als het identificeren van patiënten die geschikt zijn voor onderzoek faciliteren, en daarbij ook patiëntveiligheid vergroten. - verdeelde interoperabiliteit van EMD data en andere gegevensbronnen, dat herkomst, vertrouwelijkheid en veiligheid behoudt. Dit zal grootschalige fenotype-genotype associatiestudies en follow-up van trials mogelijk maken. - software tools en diensten die het gebruik van een gecontrolleerd vocabularium en gestandardiseerde data-elementen in klinisch onderzoek mogelijk maken. Dit zal ook de integratie en hergebruik van klinische data mogelijk maken. Het wetenschappelijk doel van dit project is om radicaal voortgang te maken in ons begrip van ICT interoperabiliteit relevant voor de gezondheidszorg en klinisch onderzoek en om een EU-breed systeem te ontwikkelen dat in staat is om eerstelijns EMD systemen en onderzoekssystemen te integreren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Verbetering en versterking van de kwaliteit van de opleiding huisartsgeneeskunde in Ecuador, met behulp van capaciteitsopbouw en afstandsonderwijs. 01/01/2010 - 31/12/2013

Abstract

Het doel van het project is de Eerstelijnsgezondheidszorg en Huisartsgeneeskunde in Ecuador te verbeteren. Dit zal worden bereikt door het opleiding van huisartsen die bijdragen tot eerstelijns- en interdisciplinaire gezondheidszorgvoorzieningen, gericht naar de echte noden van de patiënten, hun familie en gemeenschap. Het project heeft drie dimensies: onderzoek, capaciteitsopbouw en extensie. In de eerste fase, zal er onderzoek worden verricht om de indicatoren te bepalen voor de eerstelijnsgezondheidszorg en huisartsgeneeskunde en voor de medische opleiding in Ecuador. Het opbouwen, implementeren en evalueren van een huisartsgericht medisch curriculum bij de lokale partneruniversiteit zal de capaciteit verhogen en de 'performance' van opgeleide artsen en dit op verschillende niveaus: basisopleiding, beroepsopleiding en navorming. In het project zullen 3 PhD studenten het effect evalueren van het vernieuwen van het curriculum op diverse aspecten. Ze zullen worden getraind en opgenomen als opleiders/onderzoekers in diverse gezondheidszorgsectoren, om de onderzoekscapaciteit te versterken op lokaal en nationaal niveau. Tenslotte is het opbouwen van netwerken essentiëel voor het behoud van de resultaten van het project. Dit houdt in dat de resultaten zullen worden verspreid naar de verschillende betrokken 'stakeholders'.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Redactie "Huisarts Nu". 01/01/2010 - 31/12/2010

Abstract

Redactie van het magazine "Huisarts Nu".

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Herziening van de aanbeveling Influenza. 01/01/2010 - 31/12/2010

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Systematisch literatuuronderzoek ter voorbereiding van de consensusvergadering rond "influenza: vaccins en antivirale middelen" van 6 mei 2010. 22/10/2009 - 06/05/2010

Abstract

De uitvoering van een literatuuranalyse in het kader van de RIZIV-consensusvergadering over 'Influenza: vaccins en antivirale middelen'. Een consensusvergadering is een methode voor het ontwikkelen van geneeskundige en professionele richtlijnen die een op en consensus berustend standpunt willen innemen in een controverse betreffende een geneeskundige procedure, met als einddoel de verbetering van de kwaliteit van de geneeskundige verzorging. Deze consensus wordt opgesteld door een jury die zich baseert op het werk van de bibliografiegroep en deskundigen in het domein. De taak van de bibliografiegroep is alle relevante literatuur te verzamelen en te boordelen op methodologische kwaliteit, met als doel klinische vragen te beantwoorden die het RIZIV-organisatiecomité opstelt. Aan de antwoorden door de literatuurgroep en de jury worden een graad van wetenschappelijke evidentie en een graad van aanbeveling voor de klinische praktijk toegewezen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Aanbeveling "aanvraag labotests in de huisartsenpraktijk". 01/09/2009 - 30/09/2010

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Doelstellingen en indicatoren betreffende de ontwikkeling van praktijklijnen en multidisciplinaire zorgtrajecten voor de eerste lijn. 01/07/2009 - 31/12/2011

Abstract

Het (te ontwikkelen) Zorgpad Palliatieve Patiënt wordt een instrument voor het leveren van goede zorg. Het is een zorgdossier, een checklist en een evaluatie/toetsingsmiddel. Het dient een hulpmiddel te zijn dat de kwaliteit van zorg, de communicatie met de patiënt en diens naasten én de samenwerking tussen de zorgverleners zal helpen waarborgen. Daarnaast hechten wij veel waarde aan de praktische toepasbaarheid ervan: het moet handig en eenvoudig zijn en in geheel Vlaanderen toepasbaar.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Mee schrijven aan de ontwikkeling van de Aanbeveling Alcohol. 01/07/2009 - 31/12/2010

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Schrijven en verspreiden van aanbevelingen voor goede praktijkvoering. 01/04/2009 - 31/03/2011

Abstract

Dit project omvat: * mee schrijven aan de aanbeveling Beleid bij grieppandemie; uitgevoerd op basis van de werkwijze beschreven in de bundeling Aanbeveling en de concrete aanwijzigingen van de commissie Aanbevelingen. * mee werken aan de totstandkoming van het scenario voor de organisatie van de eerste lijn in geval van grieppandemie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opleiding huisartsen in opleiding: criteria voor kwaliteit. 01/03/2009 - 28/02/2010

Abstract

In dit project, dat een onderdeel is van een groter project, werken we aan twee vragen. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de kwaliteit van de opleidingsplaatsen tot medisch specialist in Belgie. Hiertoe wordt een documentanalyse uitgevoerd van de werkzaamheden van de erkenningscommissies in Wallonie en Vlaanderen. Wat is in het kader van de opleiding tot medisch specialist en huisarts bekend over de kwaliteit van de opleidingsplaatsen en de stagebegeleiders. Hiertoe wordt een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Uitwerking van referentiedata ter opvolging van generieke zorgtrajecten. 01/01/2009 - 30/09/2009

Abstract

Het initiatief rond de zorgtrajecten komt binnenkort op gang. Het zal starten met diabetes en nierinsufficiëntie als thema's. Het initiatief zal later uitgebreid worden met andere chronische aandoeningen waarvoor de kwaliteit van zorg maar kan worden gegarandeerd door goed afgestemde taakomschrijving, werkverdeling en partnerschappen tussen een diversiteit van betrokken zorgverlenende disciplines. De overheid heeft behoefte deze belangrijke nieuwe initiatieven op hun effecten, en hun kost-effriciëntie te blijven opvolgen via indicatoren en data. Een beperkte set van data zal komen van de zorgverleners zelf, en dit wordt ingebouwd in de afspraken rond de betreffende zorgtrajecten. Een ander belangrijke set van data zal kunnen komen van de consumptiegegevens die in de verschillende IMA-databanken permanent worden opgevolgd. Als afsluiting bij de diabetesprojecten die als voorbereiding op de zorgtrajecten diabetes in Leuven en Aalst gelopen hebben, wordt momenteel in opdracht van het RIZIV een outcomestudie afgewerkt om zicht te krijgen op resultaatsparameters van deze beide projecten. Voor deze opdracht integreren onderzoeksequipes verschillende datasets, komende van de dossiers, voornamelijk gegevens komend van klinische laboratoria, en een databestand vanuit de data van de zeven verzekeringsinstellingen. Ze toetsen deze aan verwerkingsmodellen voor kostenreferenties en voorspellings-modellen voor toekomstige kosten die door betere zorg kunnen worden vermeden. Het RIZIV formuleert aan deze onderzoeksequipes een bijkomende opdracht om een knelpuntenanalyse te maken van de mogelijkheden en moeilijkheden die bij een meer permanente resultaatsopvolging van zorgtrajecten zullen aan bod komen, wanneer dit na de projectfase in een meer operationele opvolging zal worden gerealiseerd. Tegen eind juni 2009 zal dus, naast de vergelijkende analyse voor de beide diabetesprojecten, additioneel een aanbevolen scenarioboek met knelpuntenanalyse worden opgeleverd, bruikbaar voor de fase waarin de operationele zorgtrajecten via referentiedata over de looptijd heen opgevolgd dienen te worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Schrijven en verspreiden van aanbevelingen voor goede praktijkvoering - Beleid bij grieppandemie. 01/10/2008 - 30/09/2013

Abstract

Dit project omvat: * mee schrijven aan de aanbeveling Beleid bij grieppandemie; uitgevoerd op basis van de werkwijze beschreven in de bundeling Aanbeveling en de concrete aanwijzigingen van de commissie Aanbevelingen. * mee werken aan de totstandkoming van het scenario voor de organisatie van de eerste lijn in geval van grieppandemie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar het effect van leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg. 01/10/2008 - 30/09/2012

Abstract

Ondanks de toenemende aandacht voor en noodzaak van interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg, zijn er weinig onderzoeken die het effect ervan aantonen. Dit onderzoek heeft als hoofddoel het effect te meten van interprofessioneel samenwerken op de kwaliteit van zorg voor bewoners van woon- en zorgcentra. Het onderzoek is ingedeeld in vier grote delen. In het eerste deel wordt een beschrijving gegeven van wat interprofessioneel samenwerken betekent en hoe deze competentie wordt onderwezen in onderwijsmodules. Deze interprofessionele onderwijsmodules vormen tevens de basis van de interventiestudie voor dit doctoraatsproject. In het tweede deel wordt een systematische literatuurstudie uitgevoerd met als doel een zicht te krijgen op de uitkomsten van interprofessioneel samenwerken als interventie voor chronisch geriatrische zorg. Er wordt gezocht naar evidentie die al dan niet aantoont of leren interprofessioneel samenwerken een invloed heeft op de kwaliteit van zorg en hoe dit gemeten wordt. In het derde deel is het de bedoeling de bestaande zorg (regio Antwerpen) voor bewoners in woonzorgcentra (WZC's) te beschrijven. Met behulp van focusgroepen en diepte-interviews worden de ervaringen van professionals en bewoners in kaart gebracht. Zo krijgen wij een beter beeld over hoe de zorg 'interprofessioneel' georganiseerd wordt, en wat de huidige knelpunten zijn in samenwerken. In het vierde en laatste deel van dit project wordt een cluster gecontroleerde studie in de eerste lijn met één jaar follow-up uitgevoerd. Met deze experimentele studie wordt getracht het effect van interprofessioneel samenwerken als interventie op de kwaliteit van zorg voor bewoners in een WZC te meten. Deze studie meet op drie niveaus welke invloed 'leren interprofessioneel samenwerken' heeft. Er wordt een SWOT opgemaakt over de interprofessionele samenwerking in de interventiegroep op basis van de ervaringen van de deelnemende professionals. Daarnaast wordt geregistreerd welke veranderingen er al dan niet zijn sinds de implementatie van 'interprofessioneel samenwerken'. Op bewonersniveau worden een aantal indicatoren opgevolgd die door samenwerken beïnvloed zouden kunnen worden, bijvoorbeeld de valincidentie, de kwaliteit van leven, enz. Ook op woon- en zorgcentrum niveau wordt nagegaan welke invloed 'leren interprofessioneel samenwerken' kan hebben op bijvoorbeeld werkabsenteïsme, bijscholingen, enz. Met deze doctoraatstudie is het de bedoeling een beeld te krijgen over de invloed van 'leren interprofessioneel samenwerken' op de kwaliteit van zorg, uitgedrukt in een beperkt aantal uitkomstparameters en dit vergeleken met de bestaande zorg. Het kan helpen samenwerken, indien aangewezen, anders te organiseren en op te volgen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Reflecting the positive diversities of European priorities for research and Measurement in end of life care. (PRISMA) 01/05/2008 - 30/04/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Systematisch literatuuronderzoek ter voorbereiding van de consensusvergadering rond het doelmatig gebruik van geneesmiddelen bij hartfalen in de ambulante behandeling. 01/04/2008 - 27/11/2008

Abstract

Dit project is een systematisch literatuuronderzoek en -beoordeling om evidentie te vinden in de medische literatuur over de medicamenteuze behandeling van chronisch hartfalen in de ambulante sector. De onderzochte outcome variabelen zijn: cardiovasculaire en niet-cardiovasculaire mortaliteit, kwaliteit van leven en aantal ziekenhuisopnames. De onderzochte moleculen zijn: ACE-remmers, Beta-bolkkers, sartanen, spironolacton, diurectica, digitalis, EPO, nitraten en calciumantagonisten. De behandeling van hartfalen wordt specifiek bestudeerd voor de volgende drie patiëntengroepen: ouderen (+65 jr), diabetespatiënten en patiënten met nierinsufficiëntie. OOk wordt gekeken naar de neveneffecten van de verschillende moleculen

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het beleid van lage luchtweginfecties in de huisartsenpraktijk optimaliseren op basis van etiologisch, diagnostisch, prognostisch en interventie-onderzoek. 01/01/2008 - 31/12/2011

Abstract

Algemene doelstelling: Met een Vlaams huisartsennetwerk deelnemen aan GRACE. Specifieke doelstellingen: 1. Bepalen van het aandeel bacteriële LLWI. 2. Beschrijven van de belangrijkste bacteriële verwekkers en nagaan in welke mate ze resistent zijn tegen eerstelijnsantibiotica. 3. Nagaan of de CRB-65 beslisregel toelaat het risico op complicaties in te schatten bij patiënten met LLWI. 4. Beschrijven en vergelijken van aanwezige richtlijnen over LLWI. 5. Het ontwikkelen van een evidentiepakket voor een doelgerichter antibioticabeleid bij LLWI in de eerste lijn en nagaan of de implementatie van dit model effectief is.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Vergelijkende studie betreffende diabetes type 2. 15/12/2007 - 30/06/2009

  Abstract

  Evaluatie van een regionale complexe interventie voor diabetes type 2 op basis van bestaande gezondheidsgegevens. Dit project heeft als doel de kwaliteit van zorg voor patiënten met diabetes type 2 te verbeteren en op deze wijze bij te dragen tot een verbetering van de kwaliteit van leven in het algemeen belang van deze groep patiënten. Binnen dit project wordt de vergelijkende studie afwerkt, aangaande de Diabetesprojecten van Aalst en Leuven. In beide regio's werd een regionaal shared care programma ontwikkeld en geïmplementeerd. In deze studie worden de bekomen resultaten in de Diabetesprojecten van Aalst en Leuven vergeleken met deze van de controle-regio Sint-Niklaas en wordt ook ingegaan op het kosten-baten aspect van de diverse interventie-modaliteiten. Om deze evaluatie uit te voeren, wordt een regionale diabetesdatabank opgebouwd op basis van gegevens van de verzekeringsinstellingen enerzijds en klinische laboratoria anderzijds. Volgende onderzoeksvragen zullen worden beantwoord: - Worden de procesparameters inzake diabeteszorg beter opgevolgd in het kader van het Diabetesproject Leuven en het Diabetesproject Aalst in vergelijking met de aangeboden reguliere zorg? - Hebben de interventies in het kader van het Diabetesproject Leuven en het Diabetesproject Aalst een significant effect gehad op enkele primaire patiëntenuitkomsten (HbA1c, LDL-C) in vergelijking met de aangeboden reguliere zorg? - Wat is de kostprijs (directe medische kost) per diabetes type 2 patiënt in de controle en interventieregio's (groepen)? - Wat zijn de 'vermeden kosten' door toepassing van het Diabetesproject Leuven en het Diabetesproject Aalst in vergelijking met de kosten verbonden aan de reguliere zorgverlening?

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Schrijven en verspreiden van aanbevelingen voor goede praktijkvoering. 01/10/2007 - 30/09/2008

  Abstract

  Algemene doelstellingen van dit project is aanbevelingen voor huisartsgeneeskundig handelen aan te bieden, waarvan kan verwacht worden dat zij door huisartsen worden gevolgd, tenzij deze praktijkrelevante redenen hebben om ervan af te wijken. Aanbevelingen worden stapsgewijs ontwikkeld: samenstelling auteursgroepen, formuleren van klinische vragen, opstellen van een ontwerptekst op basis van de verzamelde evidentie, toetsing door de commissie, externe experts en LOK-groepen. Er wordt jaarlijks tenminste één nieuwe aanbeveling opgestart en één andere definitief afgewerkt. Alle aanbevelingen worden regelmatig geactualiseerd en hernieuwd.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Systematisch literatuuronderzoek ter voorbereiding van de consensusvergadering rond het doelmatig gebruik van geneesmiddelen bij de behandeling van pijn in de ambulante zorg. 23/04/2007 - 22/11/2007

  Abstract

  Dit project is een systematisch literatuuronderzoek en -beoordeling om evidentie te vinden in de medische literatuur over medische interventies voor de symptomatische behandeling van pijn. De belangrijkste outcome variabelen zijn: effectiviteit, veleigheid,kosten-effectiviteit, verschillende galenische vormen, verschillende toedieningswijzen, duur van de effectiviteit, neveneffecten, associatie van medicatie, compliance. De analagetica die werden bestudeerd zijn: Paracetamol, Acetylsalicyl acid, Tramadol, Morfine, Methadone, Hydromorfone, Oxycodone, Fentanyl, Dextropropoxyfeen, Buprenorfine, Tilidine, Nefopam, transcutane application systems of narcotic analgetics, previously mentioned anti-epileptica (clonazepam, gabapentine, amantadine, carbamazepine, oxcarbazepine). Geëxcludeerd zijn: migraine en alle andere vormen van hoofdpijn, opgenomen patiënten, complexe regionale pijn syndroom (CRPS 1 en 2), angor, antidepressiva (tenzij geïndiceerd voor neuropatische pijn; tenzij bewezen effectiviteit voor andere indicaties), fibromyalgie, NSAID (tenzij in vergelijking met andere analgetica) , spasmolytica voor viscerale pijn behandeling, maligne pijn .

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Schrijven en verspreiden van aanbevelingen voor goede praktijkvoering. 15/02/2007 - 31/03/2011

  Abstract

  Algemene doelstellingen van dit project is aanbevelingen voor huisartsgeneeskundig handelen aan te bieden, waarvan kan verwacht worden dat zij door huisartsen worden gevolgd, tenzij deze praktijkrelevante redenen hebben om ervan af te wijken. Aanbevelingen worden stapsgewijs ontwikkeld: samenstelling auteursgroepen, formuleren van klinische vragen, opstellen van een ontwerptekst op basis van de verzamelde evidentie, toetsing door de commissie, externe experts en LOK-groepen. Er wordt jaarlijks tenminste één nieuwe aanbeveling opgestart en één andere definitief afgewerkt. Alle aanbevelingen worden regelmatig geactualiseerd en hernieuwd.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Patiëntgerichtheid bij medische studenten: determinanten en het effect van communicatieonderwijs en ziekenhuisstages. 01/01/2007 - 31/12/2008

  Abstract

  Ondanks de groeiende aandacht voor patiëntgerichtheid in de medische opleiding, toont recent onderzoek dat er nog steeds een daling is van deze competentie bij medische studenten door de jaren van hun opleiding heen. Dit onderzoek wil de determinanten van patiëntgerichtheid bij medische studenten beschrijven en het effect van communicatieonderwijs en hospitaalstages nagaan. Hiertoe wordt met een zelf ontworpen vragenlijst vergelijkend cohortonderzoek met voor- en nameting uitgevoerd. Longitudinaal en cross-sectioneel onderzoek bestudeert de evolutie van patiëntgerichtheid bij medische studenten. Focusgroepen en diepte-interviews zullen meer inzicht verschaffen in de innerlijke ontwikkeling van deze belangrijke competentie.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Luchtweginfecties in de huisartspraktijk : naar een evidence-based beleid. 01/10/2006 - 30/09/2009

  Abstract

  Voor talrijke problemen waarmee in de eerste lijn wordt geconsulteerd, ontbreekt harde evidentie om het beleid te onderbouwen. Daarenboven bestaat er een probleem om beleid gebaseerd op voorhanden onderzoeksbewijs te implementeren in de dagelijkse praktijk. Dit leidt in beide gevallen tot suboptimale patiëntenzorg en misbruik van de beschikbare middelen. Luchtweginfecties zijn hiervan een goed voorbeeld (Coenen S. Antibiotica voor hoesten in de huisartspraktijk [Proefschrift]. Universiteit Antwer- pen 2003). Voor lage luchtweginfectie (LLWI) ontbreekt eenduidige evidentie betreffende de effectiviteit van antibiotica. Bovendien laat het onderzoeksbewijs niet toe patiënten te identificeren die (geen) baat zouden hebben van een behandeling met een antibioticum. Voor middenoorontsteking met effusie (OME) bieden antibiotica een erg geringe winst. Aan de andere kant is er wel relevante onderbouwing van de algemene effectiviteit van heelkunde bij OME. In dit verband echter is er een zwakke selectiviteit gedocumenteerd bij de verwijzingen van huisartsen naar neus-, keel-, oor-specialisten (NKOs). Het huidige onderzoeksproject wil bijdragen aan de ontwikkeling van interventies om de voorspellende waarde van OM verwijzingen te verhogen en om pragmatische keuzes in verband met het gebruik van antibiotica voor alle patiënten met LLWIs en voor belangrijke klinische subgroepen patiënten met LLWIs te bevorderen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Herziening bestaande richtlijnen op medisch gebied (acute keelpijn, acute otitis media, acute cystitis, acute pyelonefritis). 01/03/2006 - 31/08/2006

   Abstract

   Dit project vertrekt van de volgende twee onderzoeksvragen: Is er nieuwe evidentie na de laatste literatuursearch over de verschillende onderwerpen ? Verandert deze nieuwe evidentie iets aan de eerder geformuleerde richtlijnen/aanbevelingen ¿ meer specifiek aan de geformuleerde sleutelboodschappen van deze aanbevelingen ? De literatuur wordt doorzocht in drie databanken: Medline, Embase en de Cochrane Library en dit vanaf 2000 tot op heden De geselecteerde artikels worden vervolgens beoordeeld op kwaliteit, met behulp van gestandardiseerde checklists. Van de weerhouden artikels worden evidentietabllen opgesteld. Tenslotte worden de sleutelboodschappen van de bestaande richtlijnen al dan niet herzien met behulp van GRADE, een instrument voor het formuleren van aanbevelingen.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Longitudinale case studie "Leven met diabetes". Haalbaarheidsstudie naar het gebruik van multipele methoden van dataverzameling en analyse om inzicht te krijgen in de complexiteit van individuele zorgtrajecten van diabetespatiënten. 01/05/2005 - 31/12/2006

   Abstract

   De diagnose van diabetes betekent voor de patiënt een ingrijpende verandering in zijn levensstijl en vraagt een levenslange opvolging van de behandeling. Een goed diabetes management veronderstelt dat de professionele zorgverlener inzicht heeft in de attitudes en levensstijl van de patiënt en in de betekenis die de ziekte voor de patiënt heeft. Dit soort informatie is niet beschikbaar op basis van de klassieke populatiegerichte onderzoeksmethoden. Door longitudinale opvolging van de individuele patiënt proberen we in deze studie de patiënt in zijn sociale context en in de loop van de tijd beter te begrijpen. Tussen april en november 2005 zullen 6 tot 8 diabetespatiënten en hun omgeving intensief opgevolgd worden (interviews, dagboeken, gegevens uit het medisch dossier, contacten met zorgverleners). Met de studie willen we de haalbaarheid van dataverzameling m.b.v. multipele methoden nagegaan. Door gestructureerde vergelijkende casus analyse proberen we inzicht te krijgen in de complexiteit van individuele zorgtrajecten van diabetespatiënten.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Project Diabeteszorg. 01/05/2005 - 31/12/2005

   Abstract

   De studie heeft tot doel beleidsvoorstellen te formuleren voor een kwaliteitsvolle diabeteszorg en de organisatie ervan, rekening houdende met de ernst en met geassocieerde co-morbiditeit. In de internationale literatuur en bestaande guidelines wordt gezocht naar kwaliteitsindicatoren en randvoorwaarden voor een kwaliteitsvolle opsporing, behandeling en opvolging van de diabetespatiënt en tevens naar organisatiemodellen van optimale diabeteszorg. Alle relevante literatuur wordt samengebracht in 'evidence tables' , waarin een appreciatie van de kwaliteit wordt gegeven. De beleidsvoorstellen worden getoetst bij een groep van experts.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Systematisch literatuuronderzoek ter voorbereiding van de consensusvergadering rond osteoporose. 01/01/2005 - 30/04/2005

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Raamovereenkomst i.v.m. de gezondheid en het welzijn door de ontwikkeling van initiatieven op het vlak van informatie en preventie. Promotie van initiatieven m.b.t. het bevorderen van de samenwerking en de communicatie tussen de huisartsen en patiënten. 01/10/2004 - 30/09/2005

   Abstract

   Het project wil initiatieven ontwikkelen ter bevordering van de samenwerking en communicaties tussen huisartsen en patiënten, in het bijzonder door een internetgebaseerde toepassing. Daartoe zullen artikels of teksten ter beschikking gesteld worden die verband houden met gezondheidspreventie en die benevita wenst te publiceren. Daarnaast kunnen inhoudelijke dossiers m.b.t. gezondheid of welzijn alsook concepten die bijdragen tot de samenwerking van huisartsen en patienten worden ontwikkeld. Tot slot worden testomgevingen voor wetenschappelijk onderzoek georganiseerd.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Analyse van het verband tussen sociaal-economische status en het gebruik van spoedgevallendiensten en de relatie met de organisatie van de huisartsenwachtdiensten. 01/10/2004 - 15/05/2005

   Abstract

   De vraagstelling die in dit onderzoek aangekaart zal worden valt uiteen te rafelen in volgende drie algemene deelvragen: 1. Wat is de impact van het innen van (forfaitaire) bedragen bij het gebruik van spoedgevallendiensten, gedifferentieerd naar de verschillende socio-economische groepen. Wat is hieroever bekend uit de intemationale Ilteratuur en wat IS relevant voor België? Welke gegevens zijn In Belgle beschikbaar? 2. Op welke manier heeft het innen van eigen bijdrage van de zorgconsument een impact op de toegankelijkheid en het gebruik van de medische dienstverlening in het algemeen? Zijn deze inzichten ook eenvoudig toepasbaar voor spoedgevallenzorg?" 3. Welke organisatorische alternatieven bestaan er om de niet doelmatige instroom van patienten op spoedgevallendiensten op te vangen ? Garanderen deze altematieven kwaliteitsvolle zorg en waarborgen ze toegankelijkheid ?

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Rationeel voorschrijven van antibiotica bij acute rhinosinusitis : evaluatie van de impact en kosten van implementatiestrategieën uitgaande van een multidisciplinaire evidence-based richtlijn. 01/07/2004 - 30/06/2005

   Abstract

   De doelstelling van dit project ligt in de lijn van de Commissie voor de Coordinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC, FOD Volksgezondheid), m.n. een doelmatig gebruik van antibiotica. Het voorgelegde project wordt ingediend door de twee Vlaamse universiteiten die zich hebben onderscheiden in het exploreren, beschrijven en optimaliseren van het voorschrijven van antibiotica voor luchtweginfecties in het kader van de alarmerend toenemende antimicrobiele resistentie. Zoals (uit de referenties) zal blijken, brachten we het huidige voorschrijfgedrag voor o.a. acute keelpijn, acute hoest en acute rhinosinusitis in kaart, liggen we aan de basis van de ontwikkeling van 'evidence based' richtlijnen 'voor goede medische praktijk', resp. 'voor het goed gebruik van antibiotica' voor deze aandoeningen, en vonden we aanwijzingen dat het implementeren van aanbevelingen in de huisartspraktijk door middel van onafhankelijke artsenbezoekers effectief kan zijn om 'antibiotica minder vaak en beter' te gebruiken in Vlaanderen. Ons eerder klinisch onderzoek werd ook moeilijk door sponsors zoals de farmaceutische industrie gesteund gezien onze vraagstelling niet direct een onmiddellijk commer- cieel of promotioneel karakter heeft. We laten ons bijstaan door Flora Haaijer-Ruskamp van de Universiteit van Groningen, die in dit domein reeds jaren onderzoek verricht.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd in het kader van de consensusvergadering over het gebruik van geneesmiddelen bij gecompliceerde hypertensie die zal gehouden worden op 6.5.2004. 01/12/2003 - 30/04/2004

   Abstract

   Als voorbereiding op de Belgische consensusvergadering over de klinische doeltreffendheid van medicatie bij gecompliceerde hypertensie (hypertensie bij diabetes type 2, cerebrovasculair lijden, hartziekte, chronische nierziekte) , wordt een literatuurstudie uitgevoerd naar klinische studies met als eindpunten de reductie van cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit, en reductie van nierfalen en morbiditeit tgv diabetes.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Luchtweginfecties in de huisartspraktijk : naar een evidence-based beleid. 01/10/2003 - 30/09/2006

   Abstract

   Voor talrijke problemen waarmee in de eerste lijn wordt geconsulteerd, ontbreekt harde evidentie om het beleid te onderbouwen. Daarenboven bestaat er een probleem om beleid gebaseerd op voorhanden onderzoeksbewijs te implementeren in de dagelijkse praktijk. Dit leidt in beide gevallen tot suboptimale patiëntenzorg en misbruik van de beschikbare middelen. Luchtweginfecties zijn hiervan een goed voorbeeld (Coenen S. Antibiotica voor hoesten in de huisartspraktijk [Proefschrift]. Universiteit Antwer- pen 2003). Voor lage luchtweginfectie (LLWI) ontbreekt eenduidige evidentie betreffende de effectiviteit van antibiotica. Bovendien laat het onderzoeksbewijs niet toe patiënten te identificeren die (geen) baat zouden hebben van een behandeling met een antibioticum. Voor middenoorontsteking met effusie (OME) bieden antibiotica een erg geringe winst. Aan de andere kant is er wel relevante onderbouwing van de algemene effectiviteit van heelkunde bij OME. In dit verband echter is er een zwakke selectiviteit gedocumenteerd bij de verwijzingen van huisartsen naar neus-, keel-, oor-specialisten (NKOs). Het huidige onderzoeksproject wil bijdragen aan de ontwikkeling van interventies om de voorspellende waarde van OM verwijzingen te verhogen en om pragmatische keuzes in verband met het gebruik van antibiotica voor alle patiënten met LLWIs en voor belangrijke klinische subgroepen patiënten met LLWIs te bevorderen.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Project met betrekking tot zorgverlening van type 2 diabetespatiënten gecoördineerd door huisartsen 01/07/2003 - 30/06/2007

   Abstract

   Dit project heeft tot doel na te gaan of via een model van `shared care' gecoördineerd door huisartsen de zorg voor diabetespatiënten significant kan verbeteren. Tevens wordt onderzocht welke maatregelen nodig en effectief zijn en wordt beschreven welke kosten hiermee gepaard gaan. Er wordt een specifieke gecoördineerde 1e-lijnsequipe ontwikkeld, met diëtisten, podologen en de diabeteseducator als steunfiguur voor de huisarts. Een shared care programma wordt opgezet, op basis van een multidisciplinair zorgprotocol en gedefinieerde taakverdelingen en verantwoordelijkheden. Dit 1e- lijnsequipe toelaten de efficiëntie van het zorgproces te optimaliseren. Centraal staat de empowerment van de patiënt vanuit de 1e-lijnsequipe, waarbij de diabetespas een bruikbaar instrument kan zijn. Uiteraard gebeurt dit project ook in samenwerking en overleg met de 2e en 3e lijn.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Interventions for improving adherence to treatment recommendations in people with type 2 diabetes mellitus. 01/01/2003 - 31/12/2003

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Hoe zien huisartsen de rol van een palliatief dagcentrum binnen het geheel van de gezondheidsvoorzieningen (voor palliatieve patiënten) ? 01/01/2003 - 31/12/2003

   Abstract

   Vanuit het idee ongeneeslijke zieken zolang mogelijk thuis te kunnen blijven houden, worden in een experimentele fase dagcentra voor palliatieve patiënten opgericht. Ze kunnen er terecht voor tijdelijke opvang en ondersteuning, terwijl de familie de kans krijgt zijn draagkracht te vergroten. De dagcentra bieden patiënt en familie fysieke, psychosociale en spirituele ondersteuning, met als uiteindelijke doelstelling dat de ongeneeslijke zieke zijn kwaliteit van leven kan behouden. Een tijdelijke opvang geeft patiënt en familie tegelijk de gelegenheid om de draagkracht te vergroten. Het dagcentrum is tegelijk een centrale plaats waar andere ongeneeslijke zieken elkaar kunnen ontmoeten en waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Tot op heden maakten weinig patiënten gebruik van dit aanbod. Het vermoeden bestaat dat huisartsen het bestaan van dit opvangcentrum niet kennen. In een explorerend beschrijvend onderzoek wordt via een postenquête nagegaan welke visie de huisarts heeft op een palliatief dagcentrum.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Systematisch literatuuronderzoek ter voorbereiding van de consensusvergadering over hypolipemiërende geneesmiddelen. 01/02/2002 - 30/04/2002

   Abstract

   Ter voorbereiding van de consensusvergadering op 28 mei 2002, wordt een systematisch literatuuronderzoek gedaan in de databases Medline, Cochrane en via links op de website van de National Guideline Clearinghouse. De bedoeling is om het effect te beschrijven van primaire en secundaire preventie met hypolipemiërende medicatie, op coronaire hartziekte, cardiale mortaliteit en totale mortaliteit. Twee reviewers doen onafhankelijk van mekaar de data extractie en kwaliteitsbeoordeling van alle geselecteerde artikels, op een gestandardiseerd formulier. Discrepanties worden in consensus opgelost.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Effectiviteit van een griepvaccinatie voor huisartsen. Besmettelijkheid van een huisarts tijdens de griepperiode.(Futuraprijs) 01/12/2001 - 31/10/2003

    Abstract

    Men neemt aan dat gezondheidspersoneel en huisartsen voldoende voorzorgen nemen om overdracht van infectie te voorkomen. Een mogelijke bescherming mag men verwachten van een vaccinatie tegen influenza. Met dit onderzoek willen we nagaan of een vaccin huisartsen beschermt tegen symptomen en verwikkelingen van griep. Daarnaast wrdt bestudeerd of vaccinatie van de artsen ook zijn/haar patiënten beschermt. In een pilootstudie wordt aan 30 niet gevaccineerde huisartsen gevraagd om bij zichzelf culturen afnemen uit neus en keel op vaste tijdstippen na contact met een patiënt met (vermoeden) van griep. Zij nemen ook culturen bij zichzelf af wanneer ze zelf koorts hebben boven 38°C tesamen met hoestklachten. Aan de hand hiervan willen we achterhalen of huisartsen virussen dragen thv neus en keel en wanneer precies de viruscultuur positief wordt. In een volgende fase willen we een vergelijkende studie maken van het dragerschap van 60 gevaccineerde artsen ten opzichte van 60 niet gevaccineerde artsen. Tevens zal worden nagegaan welke factoren een invloed hebben op de virusafscheiding en of het vaccin deze huisartsen beter beschermt tegen griep.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    International comparison of patients' views on antibiotic use for respiratory tract infections in primary care ? 01/11/2001 - 31/12/2002

    Abstract

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Het beleid bij de klacht hoest als gevolg van luchtwegeninfecties in de huisartsenpraktijk. Een medisch besliskundig onderzoek. 01/10/1999 - 28/02/2002

     Abstract

     Akute luchtweginfecties vormen een medisch, epidemologisch en socio-economisch relevant probleem. Hoe de eerste lijn vanuit de klacht hoest het diagnostisch beleid voert, is zeer specifiek voor deze setting: aantonen en uitsluiten in een diagnostisch landschap met lage voorkansen. Welke en hoe sterk zijn de argumenten waarmee de eerste lijn dit beleid voert en dient te voeren ? Deze onderzoeksvragen worden beantwoord in een deels kwalitatief (focusgroepen), deels kwantitatief onderzoeksdesign (registratie, OSCE test).

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Aanstellen van diabetesdeskundigen voor de werking van lokale samenwerkingsinitiatieven. 01/07/1998 - 30/06/1999

      Abstract

      Het project heeft als doel te evalueren of het functioneren van diabetesdeskundigen binnen lokale samenwerkingsinitiatieven de zorg-verlening voor diabetes type II patiënten kan verbeteren. Tevens wordt ge'nventariseerd wat de rol en de taakomschrijving van diabetesdeskundigen kan zijn. Er worden verschillende interventies en projecten ontwikkeld, die in principe interdisciplinair worden opgezet, en die niet alleen qua outcome maar ook qua transfereerbaarheid en genera-liseerbaarheid worden getoetst.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Opleiding multidisciplinaire teams ter ondersteuning van de werking van de Logo's. 01/03/1998 - 31/10/1999

       Abstract

       Dit project heeft de volgende doelstellingen: Begeleiden en opvolgen van de uitvoering van een preventief beleidsplan binnen de eigen regio voor alle multidisciplinaire teams van Vlaanderen. (n=20). Uitwerken en uitvoeren truncus communis deel van de opleiding. Uitwerken en uitvoeren module administratieve kracht. Co÷rdinatie van de ganse opleiding van de multidisciplinaire teams.Evaluatie van het project.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Het beleid bij klacht hoest als gevolg van luchtwegeninfecties in de huisartssenpraktijk. Een medisch besliskundig onderzoek. 01/11/1997 - 30/10/1999

        Abstract

        Akute luchtweginfecties vormen een medisch, epidemologisch en socio-economisch relevant probleem. Hoe de eerste lijn vanuit de klacht hoest het diagnostisch beleid voert, is zeer specifiek voor deze setting: aantonen en uitsluiten in een diagnostisch landschap met lage voorkansen. Welke en hoe sterk zijn de argumenten waarmee de eerste lijn dit beleid voert en dient te voeren? Deze onderzoeksvragen worden beantwoord in een deels kwalitatief (focusgroepen), deels kwantitatief onderzoeksdesign (registratie, OSCE test).

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Het beleid bij de klacht hoest als gevolg van luchtwegeninfecties in de huisartsenpraktijk. Een medisch besliskundig onderzoek. 01/10/1997 - 30/09/1999

         Abstract

         Akute luchtweginfecties vormen een medisch, epidemologisch en socio-economisch relevant probleem. Hoe de eerste lijn vanuit de klacht hoest het diagnostisch beleid voert, is zeer specifiek voor deze setting: aantonen en uitsluiten in een diagnostisch landschap met lage voorkansen. Welke en hoe sterk zijn de argumenten waarmee de eerste lijn dit beleid voert en dient te voeren ? Deze onderzoeksvragen worden beantwoord in een deels kwalitatief (focusgroepen), deels kwantitatief onderzoeksdesign (registratie, OSCE test).

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Studie over de kwaliteit van de palliatieve zorg mbt. de laatste levensfase. 01/10/1997 - 30/04/1998

          Abstract

          Studie over de kwaliteit van palliatieve zorg m.b.t. de laatste levensfase. Onderhavig kwalitatief onderzoek heeft tot doel de bepalende factoren van de plaats van verzorging van terminale patiënten tijdens hun laatste levensfase na te gaan via focusgroepdiscussies. Acht focusgroep-discussies werden georganiseerd en homogeen samengesteld. Deelnemers zijn familieleden van overleden patiënten (n=8), thuisverzorgers ( thuisver-pleegkundigen, gezins- en bejaardenhelpsters, vrijwilligers) en sociaal assistenten/verpleegkundigen.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Het functioneren van een diabetesdeskundige binnen lokale samenwerkings- initiatieven. 01/07/1997 - 30/06/1998

           Abstract

           Zorgverlening voor diabetes typeII patiënten kan en moet verbeterd worden, door o.m.de structuur te optimaliseren waarbinnen de zorg wordt aangeboden. Het project inventariseert welke rol en taakomschrijving de diabetesdeskundige, o.m. als facilitator van deze zorg kan opnemen. Methoden voor adekwate interventies worden ontwikkeld en geëvalueerd. Bovendien wordt de transfereerbaarheid en generali-seerbaarheid van dit project geanalyseerd.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Studie over de kwaliteit van de palliatieve zorg in een hospice. 01/06/1997 - 31/12/1998

            Abstract

            Studie over de kwaliteit van de palliatieve zorg in een hospice m.n. een prospectieve beschrijvende studie om na te gaan wat de zorgbehoefte als-ook de kwaliteit van de zorg is van palliatieve patiënten die in een hospice verblijven, Daarbij zal tevens worden nagegaan om welke redenen de patiënten werden opgenomen en eventueel worden doorverwezen, alsook welke factoren bepalen waarom de huisarts hierbij al dan niet betrokken blijft. De studie zal rekening houden met het kwaliteitsbeleid, zoals voorgeschreven in het decreet betreffende de integrale kwaliteitsnorm in de verzorgingsvoor-zieningen.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Experiment met het functioneren van een diabetes deskundige binnen locale samenwerkingsinitiatieven. 01/01/1997 - 30/12/1999

             Abstract

             Zorgverlening voor diabetes typeII patiënten kan en moet verbeterd worden, door o.m.de structuur te optimaliseren waarbinnen de zorg wordt aangeboden. Het project inventariseert welke rol en taakomschrijving de diabetesdeskundige,o.m. als facilitator van deze zorg, kan opnemen. Methoden voor adekwate interventies worden ontwikkeld en geevalueerd. Bovendien wordt de transfereerbaarheid en generaliseerbaarheid van dit project geanalyseerd.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Onderzoek naar het bereikte vaardigheidsniveau van een cohorte geneeskunde studenten aan de Universiteit Antwerpen - Gezondheid en economie. 01/01/1997 - 31/12/1998

              Abstract

              In dit project wordt nagegaan hoe het is gesteld met het onderwijs in medisch technische vaardigheden in het basiscurriculum van studenten geneeskunde aan de Universiteit van Antwerpen. Hiervoor worden 5 deelstudies verricht waarbij gebruik gemaakt wordt van kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Een cohort van studenten wordt gedurende het klinisch deel van het basiscurriculum gevolgd en data zullen verzameld worden over het aanbod, het proces en de outcome van het vaardigheden onderwijs.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Onderzoek naar het bereikte vaardigheidsnivo van een cohorte geneeskunde studenten van de UIA. 01/10/1996 - 31/12/1997

               Abstract

               In dit project wordt nagegaan hoe het is gesteld met het onderwijs in medisch technische vaardigheden in het basiscurriculum van studenten geneeskunde aan de Universiteit van Antwerpen. Hiervoor worden 5 deelstudies verricht waarbij gebruik gemaakt wordt van kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Een cohort van studenten wordt gedurende het klinisch deel van het basiscurriculum gevolgd en data zullen verzameld worden over het aanbod, het proces en de outcome van het vaardigheden onderwijs.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Vruchtbaarheidsgedrag van Turkse en Marokkaanse vrouwen in België. 01/10/1996 - 30/09/1997

                Abstract

                In dit onderzoek wordt gepeild naar de verwachtingen van Marokkaanse meisjes en jongens omtrent gezinsvorming en naar hun feitelijk seksueel gedrag. Dit omvat:-een literatuurstudie -een bevraging van Marokkaanse meisjes en jongens in focusgroepen-een interviewonderzoek.

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 Studie over de kwaliteit van de palliatieve zorg. 01/10/1996 - 30/06/1997

                 Abstract

                 Studie over de kwaliteit van de palliatieve zorg in een hospice. Met name een prospectieve beschrijvende studie om na te gaan wat de zorgbehoefte alsook kwaliteit van zorg is van palliatieve patiënten die in een hospice verblijven. Daarbij zal tevens worden nagegaan om welke redenen deze patiënten werden opgenomen en eventueel worden doorverwezen, alsook welke factoren bepalen waarom de huisarts en het eerstelijnsteam hierbij al of niet betrokken blijft.

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject

                  Vruchtbaarheidsgedrag van Turkse en Marokkaanse vrouwen in België. 01/01/1996 - 31/12/1997

                  Abstract

                  In dit onderzoek wordt gepeild naar de patient- en artsgebonden factoren die het contraceptief gedrag bij Marokkaanse vrouwen bepalen Dit omvat : - een literatuurstudie - een bevraging van Marokkaanse mannen in focusgroepen - een enquete bij hulpverleners.

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Project type(s)

                   • Onderzoeksproject

                   Onderzoek naar de integratie van HIV/AIDS en SOA-preventie in Vlaanderen. 01/12/1994 - 31/12/1995

                   Abstract

                   Het project wil drie doelstellingen realiseren : - Een globaal beeld schetsen van de bestaande epidemiologische gegevens over HIV/AIDS en SOA. - Nagaan welke artsen vooral te maken hebben met patiënten die lijden aan een SOA. - Een voorstel doen voor bijscholing om artsen te bekwamen in het adekwaat omgaan met SOA-patiënten.

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Project type(s)

                    • Onderzoeksproject