Netwerken van professionals en informele zorgverstrekkers: een sociale netwerk analyse. 01/10/2023 - 30/09/2027

Abstract

Publieke dienstverleningsorganisaties maken in toenemende mate gebruik van netwerken van vrijwilligers en professionals voor de ondersteuning, begeleiding en dienstverlening van kwetsbare groepen. Binnen deze achtergrond analyseert deze studie (1) de structuur van netwerken en posities in netwerken van vrijwilligers en betaalde professionals in publieke dienstverlenende organisaties, en (2) analyseren we hoe professionals, vrijwilligers en clienten deze netwerken evalueren. Dit onderzoek ontwikkelt en valideert enkele theoretische assumpties over netwerken tussen individuen die samenwerken in de rollen van vrijwilligers en betaalde professionals. Ons project heeft een sterke empirische component. Gezien de aard van de onderzoeksvragen, combineren we kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden, waaronder interviews, netwerkanalyse en evaluatieonderzoek. Het geplande onderzoek zal bijdragen aan de literatuur over sociale netwerken, sociaal werk, en vrijwilligersmanagement.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Netwerken van vrijwilligers en werknemers: Een mixed-method analyse van netwerkposities, structuur en effectiviteit. 01/01/2023 - 31/12/2026

Abstract

Sociale netwerken van vrijwilligers en werknemers in publieke en non-profitorganisaties worden in toenemende mate gebruikt voor sociale dienstverlening. Daarom maken we gebruik van sociale netwerkanalyse om theoretische en praktische kennis te ontwikkelen over (1) structuur van netwerken vrijwilligers en betaalde medewerkers in publieke en non-profitorganisaties, (2) hoe vrijwilligers en betaalde medewerkers hun sociale netwerken gebruiken om meer effectieve sociale dienstverlening te verwezenlijken. Onze twee theoretische doelstellingen zijn respectievelijk gericht op (1) de ontwikkeling en validatie van gedetailleerde theoretische basisstellingen over de netwerken tussen individuen die samenwerken in de rol van vrijwilligers en werknemers, en (2) het creëren van een dieper theoretisch kader over de bestuurlijke en beleidsmatige acties die managers en beleidsmakers kunnen toepassen om het sociale netwerk te verbeteren. Deze doelstellingen worden verder uitgewerkt in zes concrete onderzoeksvragen, die behandeld worden in de work packages in onze geplande aanpak. Ons project heeft een sterke empirische component, en gezien de aard van de onderzoeksvragen, zullen we zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden toepassen, waaronder interviews, netwerkanalyse, Q-sorting interviews, en conjoint-experimenten. Het geplande onderzoek zal door de interdisciplinaire samenwerking van de aanvragers een bijdrage leveren aan de literatuur.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Co-creatie van complementaire vormen van sociale ondersteuning door levensbeschouwelijke en seculiere welvaartstaatsinstellingen (SOLIGION). 01/10/2020 - 30/09/2024

Abstract

Ons project streeft naar betere vormen van samenwerking en complementariteit tussen levensbeschouwelijke organisaties (FBO's) en seculiere welvaartstaatsinstellingen (WSI's) m.b.t. solidariteit. Dit gebeurt door 1° onderzoek naar de interactie tussen FBO's en WSI's via interdisciplinaire en multi-methode benaderingen en 2° de co-creatie door FBO's én WSI's van nieuwe vormen van lokale sociale ondersteuning. Deze dienen om 1° zowel de potentie als fricties van FBO's te vatten in relatie tot de politieke standaarden van WSI's en 2° essentialistische en dichotome opvattingen te overstijgen en bestaande vormen van onderhandeling en wederzijdse aanpassing te begrijpen. Concreet zal het project de praktijken van lokale sociale ondersteuning door FBO's in vijf steden in kaart brengen (RP1), de interactie tussen FBO's en WSI's vanuit een historische en politiek-filosofische invalshoek onderzoeken (RP2 en RP3) en, via actieonderzoek, nieuwe procedures en werkwijzen creëren gebaseerd op gedeelde inzichten (RP4). Het proces van co-creatie zal in twee met elkaar verbonden werkgroepen plaatsvinden. WG1 zal een concept en pilot produceren voor een dynamische en interactieve sociale kaart en ICT-interface, voortbouwend op bestaande (gefragmenteerde, niet-dynamische en niet-interactieve) sociale kaarten en de resultaten van RP1 (en daarbij tegelijk kwesties van selectie en definitie aanpakken). WG2 zal voortbouwen op de inzichten gegenereerd in het wetenschappelijke gedeelte om educatieve en trainingsmodules te creëren voor 1° vrijwilligers en sociaal werkers, 2° lokale bestuurders en werknemers (van WSI's), 3° trajectbegeleiders die betrokken zijn bij de integratie van nieuwkomers en 4° toekomstige professionele sociaal werkers. Implementatie wordt verzekerd door nauwe samenwerking met organisaties die zich precies op deze groepen richten (en de FBO's zelf) en door de methode van co-creatie, die garandeert dat de resultaten gebaseerd zijn op gedeelde zorgen, inzichten en doelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Sociale impactmeting. 04/10/2019 - 31/12/2025

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de stad Antwerpen. UA levert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Brug Binnen Buiten: boekproject 02/01/2023 - 31/12/2023

Abstract

The goal of this project is to write a book about buddy projects to support people after detention. The book is based on action research conducted between 2016 and 2022 on how volunteers in collaboration with professionals support people after detention in their integration process into society.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Rapportage op basis van analyses van transcripties van het coördinatieoverleg en werkgroepoverleg uit het actie-onderzoek naar impactevaluatie binnen het CAW. 12/09/2022 - 03/10/2022

Abstract

Dit project omvat een kleine opdracht voor CAW Antwerpen. De onderzoeker gaf advies omtrent het ontwikkelen van een instrument voor impactmeting. Het advies werd gebaseerd op een rapport geschreven over een impactevaluatie bij woonbegeleidingsdiensten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Evaluatiestudie: analyse van werkzame principes. 30/06/2022 - 31/08/2023

Abstract

Het project omvat een adviesopdracht voor EMINO vzw. Emino verricht een evaluatieonderzoek naar praktijken om activering en welbevinden van jongeren te bevorderen. De onderzoekers ondersteunen de opdrachtgever in het uitvoeren van dit evaluatieonderzoek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Behoeften voor re-integratie en recidivebeperking bij gedetineerden (BruG onderzoek). 04/12/2021 - 03/01/2024

Abstract

Dit project omvat een werkpakket van een onderzoeksproject rond het reïntegratieproces van mensen na detentie. We verrichten focusgroepen vanuit het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksresultaten. Het resultaat van deze focusgroepen zijn een reeks aanbevelingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Impactevaluatie in het sociaal werk. 01/11/2020 - 30/04/2022

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het updaten van de energie- en waterarmoede barometer met EU SILC data 2009 t.e.m. 2019. 28/10/2020 - 31/01/2021

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de KBS. UA levert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Belangenbehartiging door non-profit organisaties in een post-co oratistische welvaartstaat: een mixed-method analyse. 01/01/2020 - 31/12/2023

Abstract

Dit onderzoek analyseert hoe non-profit organisaties (NPO's) hun strategieën van belangenbehartiging aanpassen aan de nieuwe context van de post-co oratistische welvaartstaat. De recente opkomst van marktmechanismen ondermijnt in toenemende mate de relatie tussen overheden en non-profit organisaties. We analyseren hoe NPO's in Vlaanderen de druk van deze veranderende context percipiëren, hoe en welke 'nieuwe' strategieën van belangenbehartiging ontwikkeld worden en in welke mate deze strategieën als effectief ervaren worden door beleidsmakers. We ontwikkelen een mixed method design. We starten met een regressieanalyse van nog niet geanalyseerde kwantitatieve survey data (van het CSI Flanders project) over de rol en strategieën van belangenbehartiging van Vlaamse NPO's en de marktgeoriënteerde context waarin ze opereren. Daarna willen we kwalitatief case study onderzoek uitvoeren om de perspectieven van NPO's op de mate waarin en hoe marktgeoriënteerde manieren van beheer hun rol van belangenbehartiging ondergraven. We plannen ook een experiment met vignetten van strategieën van belangenbehartiging die door NPO's toegepast worden om de effectiviteit van deze strategieën vanuit het perspectief van beleidsmakers te beoordelen. Tot slot worden alle inzichten uit deze mixed method studie samengebracht om een theorie te ontwikkelen over belangenbehartiging van NPO's in de context van een post-co oratistische welvaartstaat.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Begeleiding van ex-gedetineerden na vrijlating: een actieonderzoek 01/01/2020 - 01/12/2023

Abstract

We voeren een actieonderzoek uit naar de manier waarop professionele sociaal werkers en vrijwilligers kunnen samenwerken om ex-gedetineerden na vrijlating te begeleiden. Dit onderzoeksproject is een intensieve samenwerking tussen CAW Antwerpen, CAW de Kempen en Justitieel Welzijnswerk. De onderzoeker verricht een literatuurstudie, maakt een protocol op en evalueert dit protocol door observaties en kwalitatief onderzoek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het updaten van de energiearmoede barometer met EU SILC data 2009 t.e.m. 2018, en integratie van data over waterarmoede. 04/12/2019 - 31/01/2020

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de KBS. UA levert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een kritisch perspectief op diversiteit op de werkvloer: discours, praktijken en identiteiten in non-profitorganisaties. 01/11/2019 - 31/10/2023

Abstract

Dit onderzoek tracht na te gaan op welke manier non-profit organisaties omgaan met een steeds diverser wordend personeelsbestand. Meer specifiek zal er aandacht worden besteed aan diversiteitsmanagement bij werknemers met een etnisch-culturele achtergrond in verschillende Vlaamse non-profitorganisaties. Hierbij worden twee doelstelling vooropgesteld. Dit onderzoek tracht allereerst vanuit een sociologisch en empirisch perspectief zicht te krijgen op het bestaande discours en de dominante strategieën omtrent diversiteitsmanagement en hoe deze vorm krijgen binnen een bredere structurele en maatschappelijke context. Daarnaast zal er ook aandacht besteed worden aan de perceptie en attitudes van etnisch-culturele minderheden ten aanzien van de bestaande diversiteitsmanagement praktijken. Het finale doel van dit onderzoekproject ten slotte, is het identificeren van strategieën en praktijken die inzetten op competenties en aandacht hebben voor de meerdere identiteiten van etnisch-culturele minderheden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Non-profits als voorvechters van maatschappelijke verandering? Een mixed-method onderzoek naar de politieke rol van non-profit organisaties. 01/10/2019 - 30/09/2023

Abstract

Non-profitorganisaties (NPO's) hanteren een politieke rol en streven naar maatschappelijke verandering. Onderzoek toont aan dat NPO's op basis van diverse strategieën het beleid trachten te beïnvloeden (Al-Mog Bar & Schmid, 2014). Beleidsbeïnvloeding of advocacy wordt gedefinieerd als het gebruiken van verschillende strategieën en tactieken 'die proberen de beslissingen van een institutionele elite te beïnvloeden ten behoeve van een collectief belang' (Kimberlin, 2010). Aan de andere kant is er, vooral buiten het veld van non-profit onderzoek, veel gereflecteerd over de veranderende aard van de politieke rol van NPO's, waarbij met name wordt verwezen naar leefstijl, deliberatieve en agonistische politiek (Beck, 1997; Fung & Wright, 2001; Mouffe, 2005). Deze literatuur suggereert een mogelijke verschuiving in de strategieën en tactieken van non-profitorganisaties. Deze studie combineert deze twee onderzoekstradities en draagt zo bij tot het wetenschappelijke debat over de politieke rol van NPO's. We identificeren de factoren die ten grondslag liggen aan het engagement in (a) politieke belangenbehartiging en (b) burgerbewustzijn over publieke kwesties, zoals waargenomen door NPO's in Vlaanderen (de noordelijke regio van België). We hanteren een mixed method onderzoek. De kwantitatieve regressieanalyse is gebaseerd op gegevens die zijn verzameld door middel van een survey bij NPO's (N = 496) die op Vlaams niveau actief zijn op het gebied van welzijn, sociale economie en sociaal-cultureel werk. Deze survey was onderdeel van het SBO onderzoek CSI Flanders. Vervolgens willen we onze bevindingen testen en verfijnen door middel van diepte-interviews met NPO-coördinatoren, sociaal werkers en vrijwilligers. Deze studie draagt op twee manieren bij tot non-profit onderzoek. In de eerste plaats put deze studie uit relevante inzichten over de veranderende politieke strategieën van NPO's, buiten het veld van non-profit management, om het begrip van de politieke rol van NPO's te verrijken. Ten tweede komt deze studie tegemoet aan de vraag naar meer mixed method studies op het gebied van non-profit management om de inherente zwakheden van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden te compenseren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een generalistische benadering vooor sociaal werk 01/10/2018 - 31/12/2021

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds het Europees Sociaal Fonds. UA levert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De reïntegratie van gedetineerden: project Brug Binnen Buiten 01/10/2018 - 30/06/2019

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Informatiesessie en toelichting wetenschappelijk onderzoek aangaande pilootprojecten geïntegreerd breed onthaal op de GBO-denkdag voor regionale beleidsmedewerkers. 04/09/2018 - 17/12/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Nieuwe autoriteit in de buurt. 01/09/2018 - 30/09/2020

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds het EMMAUS. UA levert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Iedereen beschermd, werken aan onderbescherming vanuit geïntegreerde basisvoorzieningen. 01/09/2018 - 31/08/2019

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds SAM. UA levert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De werkalliantie tussen justitieassistenten en justitiabelen in de context van daderbegeleiding: een mixed-methods benadering. 01/09/2018 - 30/08/2019

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds het FWO. UA levert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in het onderzoeksproject.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Disseminatie Generalistisch Werkt!. 01/09/2017 - 28/02/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds het Europees Sociaal Fonds. UA levert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een beschrijvend en evaluerend onderzoek naar het Geïntegreerd Breed Onthaal. 01/04/2017 - 30/04/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds het Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin. UA levert aan het Steunpunt de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Praktijkgericht onderzoek voor gezinscoaches. 01/04/2017 - 01/10/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds CAW Antwerpen. UA levert aan CAW Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Leerstoel Migratie, Integratie en Arbeidsmarkt. Determinanten van arbeidsparticipatie en werkzaamheid van personen met een migratieachtergrond, met specifieke aandacht voor inburgeringstrajecten nieuwkomers en de latente vrouwelijke arbeidsreserve. 20/12/2016 - 30/09/2019

Abstract

De Leerstoel Migratie, Integratie en Arbeidsmarkt is een onderzoeksproject in samenwerking met de Vlaamse overheid naar de arbeidsmarktpositie van personen met een migratie-achtergrond in Vlaanderen, met specifieke aandacht voor de arbeidsmarktpositie van vrouwen en de effectiviteit van inburgeringstrajecten voor nieuwkomers. Het project is innovatief aangezien registergegevens met betrekking tot i) inburgering (ABB), ii) opleidings- en activeringstrajecten (VDAB) en iii) arbeidskaarten (WSE) worden geïntegreerd met longitudinale microdata ontleend aan het DataWarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid met het ook op de reconstructie en longitudinale analyse van arbeidsmarkttrajecten van personen met een migratie-achtergrond aan de hand van geavanceerde hazard en econometrische modellen. Doorheen het project worden interviews en focusgroepen opgezet met zowel deelnemers en trajectbegeleiders die de inzichten gebaseerd op de longitudinale analyse van trajecten op basis van registergegevens verder uitdiepen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Project Brug Binnen Buiten. 01/09/2016 - 15/11/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Project Brug Binnen Buiten. 01/01/2016 - 30/04/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds CAW Antwerpen. UA levert aan CAW Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Lokale netwerken vrijetijdsparticipatie mensen in armoede. 15/12/2015 - 15/06/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds DEMOS. UA levert aan DEMOS de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Literatuurstudie in kader van het project "Over samenwerken in het sociaal werk: sterke netwerken voor het Brusselse justitieel welzijnswerk". 15/09/2015 - 15/09/2016

Abstract

Justitieel welzijnswerk Brussel voorziet hulpverlening aan ongeveer 1600 gedetineerden binnen drie Brusselse gevangenissen. Dit onderzoek beoogt het analyseren en versterken van het netwerk justitieel welzijnswerk in Brussel. We analyseren de rollen die sociaal werkers opnemen in het netwerk van Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk. Daarnaast bekijken we hoe dit netwerk kan omgaan met spanningen die de sociaal werkers ervaren bij het opnemen van hun specifieke rol?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Generalistisch WERKT! 01/09/2015 - 31/08/2017

Abstract

Dit onderzoeksproject heeft als doelstelling het ontwikkelen van een generalistische methodiek in een specialistische organisatie. We voeren een kwalitatief actieonderzoek uit in twee organisaties die gericht zijn op het activeren van kwetsbare doelgroepen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Uitvoeren van een pilootproject en uitwerken van een preventiestrategie rond sociale ongelijkheid. 19/12/2014 - 31/12/2016

Abstract

Uitwerken van een pilootproject en innoverende strategie om personen met een lage SES die door de overheid moeilijk worden bereikt, te informeren en te sensibiliseren rond milieu en gezondheid met maximale persoonlijke gezondheidswinst.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Geïntegreerde netwerken in de strijd tegen kinderarmoede: een mixed-methods onderzoek naar netwerk governance en perspectieven van beleidsmakers, sociaal werkers en gezinnen in armoede (INCh). 01/12/2013 - 15/07/2018

Abstract

Op verschillende beleidsniveaus merkt men een groeiende consensus om kinderarmoede hoog op de beleidsagenda te plaatsen. Een belangrijk knelpunt waar zowel het beleid, sociaal werkers als families met jonge kinderen in de dagelijkse praktijk mee worden geconfronteerd is de historische fragmentatie van zowel dienstverlening als beleid. Verschillende inspanningen werden reeds geleverd om deze fragmentering tegen te gaan, voornamelijk door het organiseren van geïntegreerde netwerken van diverse hulpverleningsorganisaties. In dit project wordt de manier onderzocht waarop deze geïntegreerde netwerken worden georganiseerd en hoe hun functioneren wordt gepercipieerd door zowel beleidsmakers, sociaal werkers als de families die hiermee in contact komen. De ploeg gaat op zoek naar de manier waarop netwerken kunnen ingezet worden in de strijd tegen kinderarmoede. Het centrale concept van dit project is de term 'netwerkintegratie'.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject