Onderzoeksgroep

Onderzoekscentrum Visuele en Digitale Culturen (ViDi)

Expertise

Ik voer onderzoek uit naar historische en hedendaagse film- en mediaculturen en -publieken, in België, Europa en in Latijns-Amerika. Dit omvat historisch onderzoek naar filmindustrie, bioscopen, programmering en publieken, onderzoek bij hedendaagse jongeren naar de opinies over en het gebruik van film, etc.

Keuze, Controle en hun Ongenoegens: Video op aanvraag in Turkije. 01/10/2021 - 31/03/2022

Abstract

Dit onderzoek verkent het discours van keuze en controle geassocieerd met video on demand (VoD) platformen en de veranderende manieren van film- en tv-kijken. Het on-demand tijdperk brengt meer individualisering, maatwerk en publieksfragmentatie met zich mee. De "keuzemoeheid" onder het publiek neemt toe naarmate het aantal VoD-platforms en de kwaliteit van de inhoud die zij aanbieden, toeneemt. Het onderzoek richt zich op een analyse van verschillende keuze- en controlemodellen die worden aangeboden door verschillende VoD-platforms die in Turkije actief zijn, twee globale (Netflix en MUBI) en één lokale (BluTV), in relatie tot elkaar. Om de conflicten en spanningen tussen de industrie en het publiek te specificeren, neemt dit onderzoek het publieksperspectief in beeld, en vergelijkt het met de officiële stellingen, beloften en aanbiedingen van deze platforms. Op basis van semi-gestructureerde diepte-interviews die online werden afgenomen tijdens de Covid-19 pandemie (een periode, zoals de meeste geïnterviewden bevestigen, van toegenomen VOD consumptie) met kijkers/gebruikers van Netflix, MUBI en BluTV, onderzoekt deze studie hoe nieuwe vormen van film - en TV-kijkerschap ontstaan samen met veranderende kijkgewoonten, met hun continuïteit en verschil van de traditionele manieren van mediakijken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Dialoog voor cinema als cultureel erfgoed: identificatie, erkenning en gemeenschapsgebaseerde inventaris van cinemas als immaterieel cultureel erfgoed in Adana via grensoverschrijdende dialoog. 01/04/2021 - 30/06/2022

Abstract

De algemene doelstelling van dit voorstel is het bevorderen van de dialoog tussen maatschappelijke organisaties door het tot stand brengen van samenwerking tussen instellingen in Turkije en de EU, door zich te richten op de filmsector en filmproductie als culturele erfgoedwaarden in de regio Çukurova en de stad Adana in het bijzonder. De specifieke doelstelling van dit voorstel is het bevorderen van grensoverschrijdende dialogen en netwerken tussen maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden in Turkije en de EU, door bewustmaking, het delen van ervaring/kennis en culturele/creatieve productie op het gebied van de geschiedenis van de cinema. De belangrijkste partner is Flying Balloon Children and Youth Association en wij werken samen met de afdeling Radio, Televisie en Cinema van de Universiteit van Çukurova. Het project omvat 1. activiteiten in het veld: Identificatie van bioscooptheaters en andere plaatsen in de regio Çukurova die verband houden met cinema en het maken van films, opname, ontwikkeling van routes voor rondleidingen door stadsbioscopen, enz. 2. Digitaliseringsactiviteiten: Het bouwen van een interactieve webtool voor het in kaart brengen van bioscoopruimtes; digitale bibliotheek van Cine-House collectie 3. Activiteiten in verband met de ontwikkeling van artistieke inhoud: Film/documentaireproductie, compilatie van filmmuziek uit de regio en 4. Bewustmakings- en kennisoverdrachtsactiviteiten met betrekking tot het cinematografisch erfgoed: Seminars over cultureel erfgoed en filmgeschiedenis van de regio (voornamelijk jongeren), organisatie van rondleidingen naar stadsbioscopen, opleiding van jongeren tot gids voor stadsbioscopen, studiebezoeken aan de EU, filmvertoningen, uitvoering van filmmuziek, enz. 5. Reis van studenten naar België voor een korte opleiding.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Vechten in de marge: de geschiedenis van vrouwen in bokssport en lucha libre in Mexico (1930-2000). 01/11/2020 - 31/10/2023

Abstract

Dit project onderzoekt de deelname van vrouwen in de bokssport en lucha libre (worstelen) in Mexico tussen 1930 en 2000. Er is tot op heden een gebrek aan academische aandacht voor de complexe mechanismen van genderoverschrijdende gedragingen door vrouwen (d.w.z. vrouwen die rollen opnamen die cultureel als mannelijk gecodeerd worden), die nochtans cruciaal zijn als katalysatoren voor historische verandering. Mijn innovatieve benadering confronteert de bevindingen van een conventionele historische onderzoekspraktijk op basis van kranten- en archiefbronnen met de kwalitatieve analyse van data uit interviews, waardoor ik zowel de sociaal-culturele constructies onderzoek die de betrokkenheid van vrouwen bij boksen en worstelen in Mexico beïnvloedden, als de manieren waarop individuele vrouwen dergelijke constructies hebben genavigeerd. Centraal staan de machtsverhoudingen in het boksen en lucha libre in Mexico en hoe deze verbonden zijn met gender, etniciteit, sociale klasse en commercialisering. Zodoende breek ik met de dichotomie in de academische debatten over vrouwen in gevechtsporten in de Anglo-Amerikaanse en Europese context die de participatie van vrouwen construeert als een vorm van bevrijding of, vanwege een waargenomen seksualisering, als een voortdurende vorm van uitbuiting. Dit project zal nieuwe inzichten bieden in discoursen over zelf-seksualisering, hanteert een intersectionele benadering en decentraliseert westerse perspectieven in de geschiedschrijving.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Cultureel erfgoed vrijwaren. Instrumenten en praktijken voor integraal management in Santiago de Cuba en de oostelijke regio van Cuba. 01/01/2019 - 31/12/2022

Abstract

Dit project focust op de ontwikkeling van instrumenten en praktijken voor cultureel erfgoed, ICT en duurzame lokale ontwikkeling. Deze worden benaderd vanuit de thema's publieke ruimte, plekken en collectieve herinnering. De belangrijkste resultaten van de eerste fase in diverse contexten en instellingen worden gevaloriseerd, ter bevordering van een geïntegreerd management. De ontwikkeling van informatiesystemen en methodes voor erfgoedinterventies in gebouwen zijn enkele voorbeelden van instrumenten om het project te integreren in de brede maatschappelijke context.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Audiovisuele productie en vertoning in Istanbul in de context van urbane transformatie. 10/02/2020 - 10/08/2020

Abstract

Dit onderzoek bestudeert de relatie tussen nieuwe audiovisuele productie- en vertoningsruimtes en stedelijke transformatie in Istanbul. In de laatste twee decennia was Istanbul, net als vele andere grootsteden, getuige van een dramatische stedelijke transformatie. De renovatieprojecten creëerden nieuwe productielocaties door het transformeren van postindustriële gebieden zoals oude havens en dokken, verlaten fabrieken tot creatieve locaties en nieuwe vertoningsplekken zoals multiplexen, luxe arthouse bioscoopzalen, hotel- en museumvertoningszalen, die zich aanpassen aan de neoliberale consumptietrends van de stedelingen. Dit onderzoek richt zich op fysieke ruimtes in de stad én gerepresenteerde ruimtes in audiovisuele fictie, om een uitgebreid inzicht te krijgen in de relatie tussen mediaproductie, consumptie en de grootstedelijke context. Het onderzoek hanteert een multimethodische aanpak, waarbij voor elke individuele casestudy relevante benaderingen worden gecombineerd (bv. inhoudelijke en visuele analyse voor cases over representatie in fictie; mediaetnografie en institutionele discoursanalyse voor cases over productie- en vertoningssruimtes).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Screening the Benelux: Een vergelijkend onderzoek naar filmbeleid en (trans)nationale identiteit in België, Nederland en Luxemburg 01/10/2018 - 30/09/2021

Abstract

België, Nederland en Luxemburg (Benelux) zijn nauw verbonden op historisch, politiek en cultureel vlak, gesitueerd in het hart van West-Europa en samen de directe voorganger van de Europese Unie, Dit onderzoeksproject beoogt een vergelijking van deze landen, door een analyse van de rol van media in de hedendaagse constructie van nationale en transnationale identiteiten. Het project focust in het bijzonder op hoe films en filmbeleid in België (Vlaanderen en de Franse gemeenschap) Nederland en Luxemburg zich verhouden tot (trans-)nationale identiteiten. Het onderzoek focust op de periode 2009-2018.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Leerstoel Vandenbunder Baillet Latour voor Filmstudies en Visuele Cultuur. 01/10/2018 - 30/09/2021

Abstract

De Leerstoel Vandenbunder Inbev-Baillet Latour voor Filmstudies en Visuele Cultuur wordt ingericht met de steun van het Fonds Inbev-Baillet Latour. Deze leerstoel heeft tot doel het filmonderwijs en -onderzoek aan de Universiteit Antwerpen te stimuleren, binnen de context van de onderzoeksgroep Visuele Studies en Mediacultuur en de master Filmstudies en Visuele Cultuur van het departement Communicatiewetenschappen (Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen). De leerstoel draagt de naam van wijlen prof. dr. em. André Vandenbunder, een pionier van de filmstudies in Antwerpen en Vlaanderen, wiens persoonlijke archief door de onderzoeksgroep Visuele Studies en Mediacultuur beheerd wordt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Vrouwen in de golf: een inhouds- en visuele analyse van de representatie van vrouwelijke personages in de Joegoslavische Nieuwe Cinema en 'Black Wave Cinema'. 15/07/2017 - 14/07/2018

Abstract

Dit project onderzoek hoe vrouwelijke personages gerepresenteerd werden in films van de Joegoslavische Nieuwe Cinema en de Black Wave Cinema (1961-1972), in termen van narratie en visuele stijl. Een belangrijke focus licht hierbij op hoe, in veel van deze films, vrouwen allerlei vormen van geweld ondergaan. De Joegoslavische Nieuwe Cinema beweging ontwikkelde zich in de voormalige Socialistische Federale Republiek Joegoslavië, als onderdeel van een wereldwijde beweging aan Nieuwe Golven, zoals de Franse Nouvelle Vague. De Black Wave Cinema is dan een onderdeel van de Joegoslavische Nieuwe Cinema, gekenmerkt door gruwelijke eindes en bijtende kritiek op het communistische regime. We benaderen de films vanuit een gender- en mediastudies perspectief, met inspiratie uit feministische filmtheorieën en representatietheorieën. Het onderzoek neemt ook de sociaal-politieke context in overweging, met name het beleid van officiële gendergelijkheid van de Joegoslavische staat en de maatschappelijke praktijken. Dit kader leidt ons tot een herformulering van de overkoepelende probleemstelling over de representatie van vrouwelijke personages in de Joegoslavische Nieuwe Cinema en de Black Wave Cinema in twee hypotheses en een onderzoeksvraag: 1. Als vrouwelijke personages passioneel zijn, onafhankelijk en progressief, dan zullen ze uiteindelijke gestraft worden in de film voor die transgressies door de vertegenwoordigers van het patriarchaat, binnen de narratie. (RH1) 2. De figuur van de verkrachte vrouw in de films is een allegorie voor de verkrachte natie. (RH2) 3. Bevestigen de bestudeerde films de binaire stereotypes van vrouwelijke personages – maagd of hoer- of dagen ze deze stereotypes uit? (RQ3) Deze set van hypotheses en een onderzoeksvraag worden geoperationaliseerd in een kwantitatieve inhoudsanalyse (van 143 films, WP1) en in een diepgaande kwalitatieve inhouds- en visuele analyse (van een steekproef van 20 films). In WP1 wordt een database van films geconstrueerd (WP1.1) en een eerste kwantitatieve inhoudsanalyse uitgevoerd (WP1.2) om de basisinformatie te verzamelen: centrale parameters van vrouwelijke personages, aantallen en types geweld tegen vrouwen, etc. In WP2 wordt een kwalitatieve analyse uitgevoerd (WP2) op een steekproef van 20 films. De kwalitatieve inhoudsanalyse (WP2.1) onderzoekt hoe vrouwen geweld aangedaan wordt: verkrachting, moord, slagen, etc; en in hoeverre ze gestereotypeerd worden. De visuele stijlanalyse (WP2.2) bestudeert dezelfde selectie films op de filmische parameters zoals camerabeweging en -positie, montage/editing, belichting, muziek, compositie en kleur en hoe deze parameters functioneren in de narratieve inhoud.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Technologie op de vlucht: bestuur, communicatie en mediaervaringen bij Syrische vluchtelingen in Sanliurfa (Zuid-Oost-Turkije) en Brussel (België). 01/10/2016 - 30/09/2017

Abstract

Dit project onderzoekt de rol van media en ICT's in het leven van vluchtelingen. Technologieën zoals smartphones, tablets en laptops zijn uiterst belangrijk voor vluchtelingen, maar het thema is tot nu toe onderbelicht in onderzoek. Vluchtelingen worden in de literatuur dikwijls bestudeerd in functie van discours en representatie, dus als passieve onderzoeksobjecten. De huidige studie focust op het leven van de vluchtelingen zelf doorheen verschillende stadia van hun traject. Via een combinatie van verschillende methodes (expert interviews, documentanalyse, surveys, observaties en diepte-interviews) worden communicatie-infrastructuren, -noden, en -gebruik van vluchtelingen bestudeerd. Dit wordt gekaderd binnen theoretische debatten over cosmopolitanisme en identiteit. De studie focust op twee casussen waarbij gekeken wordt naar volwassen Syrische vluchtelingen: in een vluchtelingenkamp in Zuid-Oost-Turkije, en in Brussel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Made in Flanders? Een onderzoeksproject naar hedendaags filmbeleid en nationale identiteit in Vlaanderen (1999-2015). 01/10/2015 - 30/09/2018

Abstract

Dit project focust op de relatie tussen nationale identiteit en hedendaags filmbeleid in Vlaanderen. Het doel is 1. de rol van (regionale, nationale en supranationale) overheidskader voor filmbeleid te onderzoeken en de rol van filmbeleid te analyseren in 2. de productiecontext van films , 3. de promotie, distributie en vertoning van films, en 4. het soort films en representaties die geproduceerd worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Leerstoel Vandenbunder Baillet Latour voor Filmstudies en Visuele Cultuur. 01/10/2015 - 30/09/2018

Abstract

De Leerstoel Vandenbunder Inbev-Baillet Latour voor Filmstudies en Visuele Cultuur wordt ingericht met de steun van het Fonds Inbev-Baillet Latour. Deze leerstoel heeft tot doel het filmonderwijs en -onderzoek aan de Universiteit Antwerpen te stimuleren, binnen de context van de onderzoeksgroep Visuele Studies en Mediacultuur en de master Filmstudies en Visuele Cultuur van het departement Communicatiewetenschappen (Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen). De leerstoel draagt de naam van wijlen prof. dr. em. André Vandenbunder, een pionier van de filmstudies in Antwerpen en Vlaanderen, wiens persoonlijke archief door de onderzoeksgroep Visuele Studies en Mediacultuur beheerd wordt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek in het domein van de filmstudies. 01/10/2015 - 30/09/2016

Abstract

Cinema 3C : approaching cinema culture from comparative, conceptual and convergence perspectives. Het plan Cinema 3C bestaat uit drie onderzoekslijnen, met focus op reflectie, verdieping en analyse van lopend (comparatief) onderzoek en internationale publicaties. 1. Comparative perspectives: cross-national and -continental comparisons of cinema cultures in Belgium, Spain, Mexico and Colombia. 2. Conceptual perspectives: from the concept of 'audience' to 'spectator' and back. 3. Convergence perspectives: film audiences in the era of digital convergence.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Film in de havenstad. Een mediahistorisch vergelijkend onderzoek naar de bioscoopculturen van Antwerpen en Rotterdam (1910-1990). 01/01/2015 - 31/12/2015

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Hedendaagse scherm culturen in Zuid - Oost-Europa . Een multilevel onderzoeksproject over film en televisie -industrie, culturen en publiek in vergelijking met de Europese Unie. 09/09/2014 - 14/07/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De sociale wetenschappen en geesteswetenschappen geconfronteerd met de uitdaging van de sociale en culturele lokale ontwikkeling: versterking van monumentenzorg. 01/04/2014 - 31/03/2019

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Belgische cinema in postkoloniaal perspectief. Een interdisciplinaire studie naar interculturaliteit in Belgische cinema van 1960 tot nu met als focus de Belgische representaties van Congo. 01/10/2013 - 30/09/2017

Abstract

Belgische cinema in postkoloniaal perspectief. Dit project is een interdisciplinaire studie naar interculturaliteit in Belgische cinema van 1960 tot nu met als focus de Belgische representaties van Congo.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Conflict, fictie en identiteit: een multi-methodische studie naar de productie, inhoud en receptie van Koerdische TV-fictie in een transnationale context. 01/10/2013 - 30/09/2016

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

  • Promotor: Meers Philippe
  • Co-promotor: Vande Winkel Roel
  • Mandaathouder: Smets Kevin

Onderzoeksgroep(en)

Francqui Leerstoel 2013-2014 Prof. Vinzenz Hediger. 01/10/2013 - 30/09/2014

Abstract

Op voorstel van de Universiteit, kent de Francqui-Stichting elk jaar twee Francqui-Leerstoelen toe aan de UAntwerpen. Deze zijn bedoeld om de uitnodiging mogelijk te maken van een Professor van een andere Belgische Universiteit of uit het buitenland, voor een reeks van tien lesuren. De Francqui-Stichting betaalt aan de titularis van een Francqui-Leerstoel het honorarium voor deze tien lessen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Vooronderzoek 'Verzameling Audiovisuele data". 01/02/2013 - 30/06/2013

Abstract

Het onderzoek heeft tot doel een eerste stap te zetten in de aanpak van de problematiek van audiovisuele dataverzameling in Vlaanderen (en bij uitbreiding België). Deze voorstudie heeft tot doel hier een belangrijke insteek toe te leveren door middel van de uitwerking van een actieplan.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Digitale beeldcultuur getest: een grootschalige studie naar jonge filmpublieken in Vlaanderen. 01/01/2013 - 31/12/2016

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Mastering the curtains. Een artistiek onderzoek naar de verhouding van beeldende kunst met erfgoed, propaganda en censuur in Iran. 01/01/2013 - 31/12/2014

Abstract

Dit is een artistiek fotografisch onderzoek naar de verhouding van beeldende kunst met erfgoed, propaganda en censuur in Iran. Het onderzoek volgt twee pistes: 1. de Taziyeh, een culturele uiting in Iran die als propaganda-instrument wordt ingelijfd door het regime en 2. de censuur van het baha'isme en de teloorgang van het bijhorend erfgoed. Het fotografisch onderzoek analyseert de mogelijkheden van kritische representatie binnen de beeldende kunsten van beide pistes.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Leerstoel Vandenbunder InBev-Baillet Latour voor Filmstudies en Visuele Cultuur. 01/10/2012 - 30/09/2015

Abstract

De Leerstoel Vandenbunder Inbev-Baillet Latour voor Filmstudies en Visuele Cultuur wordt ingericht met de steun van het Fonds Inbev-Baillet Latour. Deze leerstoel heeft tot doel het filmonderwijs en -onderzoek aan de Universiteit Antwerpen te stimuleren, binnen de context van de onderzoeksgroep Visuele Studies en Mediacultuur en de master Filmstudies en Visuele Cultuur van het departement Communicatiewetenschappen (Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen). De leerstoel draagt de naam van wijlen prof. dr. em. André Vandenbunder, een pionier van de filmstudies in Antwerpen en Vlaanderen, wiens persoonlijke archief door de onderzoeksgroep Visuele Studies en Mediacultuur beheerd wordt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Zuid-Afrikaanse schermculturen tussen convergentie en globalisering. Een meerlaging onderzoeksproject over media-industrieën en hun doelpubliek. 19/08/2012 - 14/07/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Het stimuleren van film en media in Palestina. De versterking van de bachelor Mediastudies en de ontwikkeling van een minor Film bij het departement Media van de Al Quds universiteit. 01/12/2011 - 30/11/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Mediageletterdheid, actief burgerschap en cultuurparticipatie. Een verkennende analyse. 30/11/2010 - 30/09/2011

Abstract

Met behulp van SCV-survey 2010 wordt er op zoek gegaan naar de manier waarop hoeveelheid mediagebruik enerzijds en gradaties in mediageletterdheid anderzijds samen een invloed uitoefenen op actief burgerschap en cultuurparticipatie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Antwerpen Kinemastad. Een mediahistorisch onderzoek naar de naoorlogse ontwikkeling van de filmexploitatie en -receptie in de stad Antwerpen (1945-2010) met focus op het Rex-concern. 01/10/2009 - 30/09/2013

Abstract

Het project beoogt een multimethodisch onderzoek naar de naoorlogse ontwikkeling van filmexploitatie en -receptie in de stad Antwerpen (1945-2010) met focus op het Rex-concern. Door systematische analyse van de ontwikkeling van het Antwerpse bioscooplandschap en een grootschalig receptieonderzoek naar pers- en publieke discoursen zal de link worden gelegd tussen institutionele geschiedenis en filmbeleving.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Cinema & diaspora. Een comparatieve studie naar etnische filmculturen in Antwerpen: Indiase, Noord-Afrikaanse, Turkse en Joodse cinema. 01/01/2009 - 31/12/2012

Abstract

Dit project onderzoekt de filmculturen van diaspora (etnische groepen) in België. Op basis van een casestudy (Antwerpen) worden Indische, Noord-Afrikaanse, Turkse en Joodse filmculturen vergeleken. Structurele analyses (distributie en -exploitatie) worden gekoppeld aan publieksonderzoeken. Bijzondere aandacht gaat uit naar de mate waarin deze filmculturen bijdragen tot de constructie van culturele identiteiten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

(Zelf)beelden van postkoloniaal West- en Centraal Afrika. Afrikaanse en Europese filmische representaties in vergelijkend perspectief. 01/10/2008 - 30/09/2012

Abstract

Het doctoraal project bestudeert het zelfbeeld van West- en Centraal Afrika zoals het gerepresenteerd wordt in de postkoloniale narratieve langspeelfilms van 1963 tot 2007, en vergelijkt deze representaties met die van de Europese cinema uit dezelfde periode. De vergelijking levert een cultuurfilosofische kritiek op Eurocentrische representaties van 'de Ander', vanuit postcolonial filmstudies, het post-structuralistische differentiedenken van de antropologie en van de deconstructiefilosofie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Cinema & diaspora. Een comparatieve studie naar etnische filmculturen in Antwerpen: Bollywood, Noord-Afrikaanse, Turkse en Joodse cinema 01/07/2008 - 31/12/2012

Abstract

Dit project onderzoekt de filmculturen van diaspora (etnische groepen) in België. Op basis van een casestudy (Antwerpen) worden Indische, Noord-Afrikaanse, Turkse en Joodse filmculturen vergeleken. Structurele analyses (distributie en -exploitatie) worden gekoppeld aan publieksonderzoeken. Bijzondere aandacht gaat uit naar de mate waarin deze filmculturen bijdragen tot de constructie van culturele identiteiten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

André Vandenbunder en filmstudies : naar een valorisering van het wetenschappelijk archief van een pionier van de filmtheorie en -semiotiek in Vlaanderen. 01/03/2008 - 31/12/2009

Abstract

André Vandenbunder (1918-2002) was professor semiotiek aan de toenmalige UIA en docent filmanalyse en filmsemiotiek aan het Filmmuseum Brussel. De doelstelling van dit project is: 1. De elektronische ontsluiting, en geannoteerde publicatie in boekvorm van het werk van Vandenbunder over de semiotiek van de film en de filmanalyse. 2. De wetenschappelijke en maatschappelijke situering in Vlaamse/Belgische en internationale context.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Zelfbeelden van postkoloniaal West- en centraal Afrika. Een verkennend onderzoek naar Afrikaanse en Europese filmische representaties in vergelijkend perspectief. 20/02/2008 - 31/12/2009

Abstract

Het verkennend project wil een aanzet geven tot het bestuderen van het zelfbeeld van West- en Centraal Afrika zoals het gerepresenteerd wordt in de postkoloniale narratieve langspeelfilms van 1963 tot 2007, en vergelijkt deze representaties met die van de Europese cinema uit dezelfde periode. De vergelijking levert een cultuurfilosofische kritiek op Eurocentrische representaties van 'de Ander', vanuit 'postcolonial filmstudies', het post-structuralistische differentiedenken van de antropologie en van de deconstructiefilosofie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Mechelen, een verlichte stad. Bioscoopexploitatie en filmbeleving in historisch perspectief. 01/09/2006 - 30/06/2007

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De animatiefilmsector in Vlaanderen: traditie en vernieuwing onder de loep. 10/03/2005 - 31/08/2005

Abstract

Het onderzoek is een eerste gestructureerde blauwdruk van de Vlaamse animatiefilmsector. Het gaat om een beschrijving van de sector op gebied van actoren, structuren, activiteiten en problematieken maar ook om een analyse van de discoursen die heersen in de sector. De probleemstelling van het onderzoek luidt: Wat is de huidige toestand van de Vlaamse animatiefilmsector? Deze problematiek zal besproken worden aan de hand van de volgende onderzoeksvragen: Kan een Vlaamse animatiefilmsector afgebakend en gedefinieerd worden? Wat is het profiel van mensen die actief zijn in de sector? Wat is het profiel van bedrijven en hun activiteiten in de sector? Wat zijn de opinies van de verschillende actoren binnen de sector over hun eigen Vlaamse animatiefilmsector? Wat is de verhouding tussen de opleiding en doorstroming naar de sector? Op welke wijze gaat de overheid om met animatiefilm? Wat zijn de concrete cijfers van de (gesubsidieerde) animatiefilmproductie? Hoe kan de Vlaamse animatiefilm gesitueerd worden in een ruimer Europees perspectief, naar algemene tendensen en cijfermatig? Op basis van de voorgaande onderzoeksvragen komen we tot een veldanalyse, die de actoren, krachtlijnen en spanningsvelden in de sector in kaart brengt, aangevuld met een sterkte-zwakte analyse. Deel één is een database, geconstrueerd om de actoren uit de sector te inventariseren. Het tweede onderdeel wordt gevormd door de vragenlijsten bij de animatieprofessionals, producenten en organisaties en tevens bij de laatstejaarsstudenten van de verschillende animatieopleidingen. Het derde deel bevat de interviews die afgenomen worden met de vertegenwoordigers van de verschillende partijen uit de sector. De cijfergegevens vormen het vierde deel. Het gaat in eerste instantie om cijfermateriaal uit de subsidiedossiers verzameld op het VAF en op Administratie Media. Deze dossiers bevatten gedetailleerde informatie over de budgettering, de financiering (aandeel van de Vlaamse Gemeenschap en de participaties) en de uitgaven van de ingediende projecten. Daarnaast worden cijfergegevens over de Europese animatiefilmproductie geïntegreerd: het profiel van projecten op Cartoon Forum en Cartoon Movie, een overzicht van door Eurimages gesteunde projecten en bezoekcijfers voor Europese animatiefilm van het European Audiovisual Observatory. In het literatuuronderzoek worden ten slotte denkkaders over de audiovisuele sector aangehaald om ze daarna specifiek toe te spitsen op animatie. Het speelfilmbeleid in de context van de mediastrategieën van de EU wordt toegelicht en er wordt gebruik gemaakt van onderzoek naar de animatiefilm in Europa. Het onderzoek beoogt aan de hand van de resultaten een aantal wegen uit te stippelen die een mogelijke oplossing kunnen bieden voor de complexe problematiek, met concrete aanbevelingen aan beleid en overheid om de situatie te verbeteren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Beeldcultuur tussen ideologie, economie en beleving. Een onderzoek naar de maatschappelijke rol van bioscoopwezen en filmconsumptie in Vlaanderen (1895-2004) in interactie met moderniteit en verstedelijking. 01/01/2005 - 31/12/2008

Abstract

De centrale doelstelling van dit project is: Een diachroniscbe analyse van de maatschappelijke rol van beeldcultuur in Vlaanderen (1895-2004) als een resultante van het spanningsveld tussen commerciele en ideologiscbe belangen (in bet bijzonder verzuiling) en de concrete beleving doorheen een onderzoek naar bioscopen en filmconsumptie in interactie met moderniteit, publieke ruimte en verstedelijking. Deze doelstelling wordt gerealiseerd in drie luiken: LUIK 1 Dit luik omvat een grondige inventarisatie van bestaande en historische bioscopen in V1aanderen (1895-2004) met oog voor de geografische spreiding en de krachtverhoudingen tussen het commerciele en het verzuilde circuit. LUIK 2 Een grondige analyse van de interactie van ideologie (in het bijzonder verzui1ing), economie en beeldcultuur via diachronisch onderzoek naar bioscopen, filmvertoning en programmering in grootstede1ijke (Antwerpen en Gent), kleinstedelijke (Deinze, Lier) en rurale context (Geel, nog te bepa1en locatie). LUIK 3 Een grondige analyse van de interactie van ideologie, economie en beeldconsumptie via historisch receptieonderzoek bij publieken naar de rol van bioscopen en filmconsumptie (bioscoop/video/DVD/televisie/intemet) in de beleving van vrijetijdscultuur in Antwerpen, Gent, Deinze, Lier, Geel en een nog te bepa1en locatie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Wetenschappelijke studie en maatschappelijke stimulering van film- en beeldcultuur in de Antwerpse regio en in Vlaanderen. 01/01/2004 - 31/12/2007

Abstract

Dit project beoogt het opstarten van een nieuw domein van wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en dienstverlening binnen de Antwerpse regio - met name de wetenschappelijke studie van de film- en beeldcultuur - en de duurzame verankering ervan binnen de wetenschappelijke, artistieke, culturele en educatieve instellingen die vandaag reeds op dit vlak actief zijn. Dit project omvat het opzetten van een eigentijds wetenschappelijk opleidingsprogramma (master in Filmstudies en Beeldcultuur) dat uniek is in Vlaanderen om vervolgens fundamentele en beleidsgerichte onderzoekslijnen binnen dit brede terrein van de visuele geletterdheid tot ontwikkeling te brengen. Daarnaast zullen tal van wetenschappelijke en culturele evenementen (congressen, symposia, tentoonstellingen, lezingenreeksen, filmfestivals) op het getouw worden gezet om ook het ruimere publiek te betrekken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)