Onderzoeksgroep

Expertise

- De drijfveren en dynamiek van interacties van datagebruik. Nagaan van samenwerking van lesgevers - D-PAC: Ontwikkeling van een platform voor competentiebeoordeling (comparative judgement) - Informatiegebruik door schoolleiders en leerkrachten.

Conceptualiseren, ontwikkelen en valideren van een professionaliseringstool evaluatie. 01/06/2021 - 31/05/2023

Abstract

Dit project beoogt de ontwikkeling van een gevalideerde professionaliseringstool om leraren en schoolleiders verder vertrouwd te maken met de principes van sterke evaluatiepraktijken en krachtig evaluatiebeleid. We onderscheiden in de uitrol van dit projectvoorstel drie doelen: een conceptueel doel, een ontwikkeldoel en een praktijktoets. Het conceptuele doel brengt literatuurstudie, theorie en gekende goede praktijken inzake leerlingenevaluatie bij elkaar om tot een evidence-informed raamwerk te komen dat zowel op klasniveau als op schoolniveau sleutelelementen rond doeltreffende leerlingenevaluatie belicht. Dit dient vervolgens als startpunt voor het ontwikkeldoel waarbij een professionaliseringstool ontwikkeld wordt. Via herhaaldelijke en gerichte praktijktoetsen (focusgroepgesprekken met leraren en schoolleiders) bij verschillende fases van de ontwikkeling van de professionaliseringstool, willen we tot een gevalideerde tool komen die inspeelt op concrete noden uit het onderwijsveld. De praktijktoetsing zal ook inzicht bieden in de belemmerende en bevorderende factoren die gepaard gaan met evaluatie, de handelingsbekwaamheid van leraren en scholen, het gebruik van data voor monitoring van leerwinst en -progressie, evaluatie in context van afstandsleren, en de rol van gestandaardiseerde toetsen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Leren door vergelijken: een effectieve instructiemethode voor beter schrijfonderwijs. 01/11/2020 - 31/10/2024

Abstract

Goed kunnen schrijven is een belangrijke competentie om succesvol te zijn in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt. Vandaar dat leren schrijven een prominente plaats inneemt in het vak Nederlands. Dit onderzoeksproject heeft als doel instructionele designprincipes te ontwikkelen die leerlingen helpen betere teksten te leren schrijven. Eerder schrijfinstructieonderzoek toont dat leerlingen hiervoor conceptuele kennis over tekstkwaliteit nodig hebben. Hoe deze kennis zich ontwikkelt, is echter nauwelijks onderzocht. In andere domeinen zoals fysica en probleemoplossend denken daarentegen is aangetoond dat voorbeelden vergelijken hierbij helpt. Maar in hoeverre gelden deze inzichten ook voor schrijfinstructie? Hoe ziet dit leerproces er precies eruit? Leidt dit ertoe dat leerlingen betere teksten gaan schrijven en onder welke condities? Hoewel eerder onderzoek doet vermoeden dat het leren van teksten vergelijken een veelbelovende instructiemethode kan zijn, zijn deze principes nog nauwelijks onderzocht in de context van schrijfonderwijs. Dit onderzoek zal leiden tot antwoorden op bovenstaande vragen. Door een quasi-experimentele dataverzameling in een authentieke schoolcontext uit te voeren, leidt dit onderzoek tevens tot een wetenschappelijk bewezen instructiemethode die leerlingen in het secundair onderwijs tot betere schrijvers kan maken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Het ontwikkelen van datageletterdheid: de meerwaarde van co-constructie. 01/04/2020 - 31/03/2021

Abstract

Verschillende verwachtingen in het onderwijslandschap (bijvoorbeeld het implementeren van formatief evalueren of gedifferentieerde instructie) vragen van leerkrachten dat zij datageletterde professionals worden. Bijvoorbeeld, het correct interpreteren van test resultaten en het onderzoeken van mogelijke oorzaken van onderpresteren is cruciaal om inzichten te genereren in hoe het leren van leerlingen het best gestimuleerd kan worden. De datageletterdheid van leerkrachten blijkt echter vaak tekort te schieten. Het is dus noodzakelijk inzichten te verwerven in hoe leerkrachten leren om optimaal gebruik te maken van data. Dit project behandelt twee belangrijke kennislacunes. (1) Hoe ontwikkelt datageletterdheid zich in samenwerkingscontexten? En (2) welke patronen in sociale netwerken blijken effectief voor het ontwikkelen van datageletterdheid? Dit project beoogt een samenwerking op te zetten met de Universiteit Twente om via een longitudinaal onderzoeksdesign antwoorden te formuleren op de voorgenoemde onderzoeksvragen. Daarvoor zal gebruik gemaakt worden van video-observaties, datageletterdheidtoetsen en survey-vragen. Dit project zal fundamentele inzichten bieden die noodzakelijk zijn om toekomstige ondersteuningsinitiatieven voor het datagebruik en de datageletterdheid van leraren vorm te geven, zodat leerkrachten meer impact kunnen hebben op het leren van hun leerlingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject