Onderzoeksgroep

Expertise

Mijn onderzoeksexpertise omvat kwalitatieve en kwantitatieve technieken die ik gebruik in projecten in de eerstlijns gezondheidszorg en onderzoek van medisch onderwijs. De belangrijkste projecten zijn: In het FAITH project (met als betaler het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) onderzoeken we innovatieve en bottom up projecten van chronische zorg in Belgie. In het SCUBY project (een Horizon 2020 project) bestuderen hoe we goede medische praktijken van diabets type 2 en hoge bloeddryuk en hun co-morbidtieten kunnen opschalen in Belgie, Slovenie en Cambodia. De Primary Care Academy (Leerstoel van het Fonds Dr. Daniël De Coninck) ontwikkelt en test innovatieve instrumenten voor patienten, professionals en onderewijzers (doelgerichte zorg, zelf management en interprofessionele zorg). We hebben veel aandacht voor het ontwikkelen van capaciteit voor zowel onderzoek als onderwijs. Er worden door mij nog twee leerstoelen ondersteund. The leerstoel Public Mental Health (waar we de psychische zorg behoeften in Vlaanderen en meer specifiek ook in de Antwerpse regio bestuderen) en de leerstoel Zorg en de Natuurlijke Omgeving (met een focus op de relatie tussen de groene ruimte en de natuurlijke omgeving op gezondheid).

Leerstoel Zorg & Natuurlijke leefomgeving. 01/10/2018 - 31/12/2025

Abstract

Deze leerstoel ontvangt gedurende 3 jaar financiering van de Provincie Antwerpen en bouwt voort op het werk van het lopende project "Licht op Groen" waarin de onderzoeksgroep ELIZA samenwerkt met de Provincie Antwerpen. Vanaf 2019 zet de leerstoel zich in op onderzoek, onderwijs en dienstverlening over de betere afstemming tussen eerstelijns gezondheidszorg en een natuurlijke leefomgeving: Integratie van kennis en praktijk: praktijkgericht onderzoek (actie-onderzoek/implementatie onderzoek) en onderzoekgerichte praktijk (praktijk-evaluatie) Integratie van aandacht voor natuurgerelateerde gezondheidswinst en gezondheidsrisico's Interprofessioneel: samenwerkingsonderzoek natuur sector – gezondheidssector – andere relevante sectoren; kennisoverdracht naar en door verschillende sectoren

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject
 • Onderwijsproject

Primary Care Academy, Interdisciplinaire Leerstoel van het Fonds Dr. Daniël De Coninck beheerd door de Koning Boudewijn Stichting 01/01/2019 - 30/04/2024

Abstract

Primary Care Academy, Interdisciplinaire Leerstoel van het Fonds Dr. Daniël De Coninck beheerd door de Koning Boudewijns Stichting Deze leerstoel werd toegekend voor een periode van 5 jaar vanaf 1 April 2019. Waarom? De zorgnoden van de Belgische bevolking noodzaken een nieuwe aanpak van de eerstlijnszorg. De Primary Care Academy (PCA) draagt bij aan een betere eerstelijnszorg voor patiënten in hun thuisomgeving en in hun sociale context. Speciale aandacht is er voor de toegankelijkheid van de zorg. Wie? De PCA is een onderwijs en onderzoeksnetwerk dat bestaat uit 4 universiteiten en 6 hoge scholen, het Vlaams Patiënten Platform en het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen. Wat? De PCA richt zich op een meer geïntegreerde en interdisciplinaire eerstelijnszorg voor mensen met een middelmatig ernstige hulpvraag. De PCA ondersteunt doelgerichte zorg, het ondersteunen van zelfzorg en interdisciplinair samenwerken. Nieuwe zorgmodellen zullen worden ontwikkeld, onderzocht, onderwezen en ook toepassing vinden in de zorgprocessen. Hoe? Aan de hand van praktijk gebonden onderzoek worden nieuwe zorgstrategieën en onderwijsvormen ontwikkeld. Het onderwijs richt zich op zorg en welzijnsberoepen in zowel (professionele en academische) bachelors, de masterfase en ook de professionele navorming. Om duurzame verandering te bewerkstelligen, is er een voortdurende interactie met de beleidsmakers.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Leerstoel 'Public Mental Health'. 01/01/2019 - 31/12/2023

Abstract

Objectieven van de leerstoel 'Public Mental Health' Ondanks de verander(en)de context dragen we als maatschappij de verantwoordelijkheid om mensen met een psychische of psychosociale nood de best mogelijke zorg te verschaffen op een kost-efficiënte manier (met aandacht voor de beleving van zowel zorggebruikers als zorgverleners; 'Quadruple aim'. Met de leerstoel 'Public Mental Health' willen we ondersteuning en guidance bieden aan deze maatschappelijke verantwoordelijkheid door middel van onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Het onderzoeksluik van de leerstoel zal zich toespitsen op het verzamelen van informatie over de huidige zorgnoden en het actuele zorgaanbod. Vandaag zijn er immers weinig cijfers beschikbaar over het voorkomen van psychosociale en psychische klachten en stoornissen in Vlaanderen (of België), en hun ernst. Ook de informatie over de aanbodzijde is onvolledig; we hebben bijvoorbeeld weinig tot geen zicht op wat huisartsen, vrijgevestigde psychiaters en (eerstelijns)psychologen aan psychische en psychosociale zorg verstrekken. We zullen zorggebruikers en zorgverstrekkers bevragen over (niet-ingevulde) zorgnoden. Daarnaast zullen in dit licht bestaande (gekoppelde) databanken (van Antwerpse zorgverstrekkers en andere bronnen) doorlichten. De lokale bevindingen geven tegen de achtergrond van en in combinatie met de internationale literatuur input voor het onderwijsluik van de leerstoel. De kennis rond geestelijke gezondheid(szorg) in de algemene populatie is relatief beperkt ('mental health literacy'; Jorm (2000)), en het taboe rond mentale problemen en het stigma ten aanzien van mensen met psychische klachten is groot, zelfs bij (somatisch georiënteerde) hulpverleners, waardoor mensen met psychische klachten geen hulp zoeken of onvoldoende (somatische) hulp krijgen . Met opleiding en vorming, zowel voor studenten als voor een breder publiek, kan hieraan gesleuteld worden. Het onderzoeksluik geeft ten slotte heel wat input voor het dienstverleningsluik van de leerstoel. Met de verzamelde data hopen we een begin te kunnen maken van een datagestuurd zorgaanbod in de provincie Antwerpen, waarbij de coöperatie tussen de deelnemende ziekenhuizen onderling en met andere actoren in het veld wordt versterkt. Geestelijke gezondheid en mentaal welzijn winnen aan gewicht in de samenleving. De tijdsgeest is dan ook uitermate geschikt om deze leerstoel op te richten. We zijn ervan overtuigd dat de leerstoel als hefboom kan fungeren bij het verwerven van bijkomende fondsen

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opschalen van een geïntegreerd zorgpakket voor diabetes en hypertensie voor kwetsbare mensen in Cambodja, Slovenië en België (SCUBY). 01/01/2019 - 30/06/2023

Abstract

Waarom? Veel landen worstelen om de beste manier te vinden om hypertensie en type 2 diabetes te behandelen. Daarom ontvangen veel patiënten suboptimale zorg, vooral kwetsbare groepen in de samenleving. SCUBY is uniek omdat het leert van best practices: vergelijken en onderling leren zal leiden tot roadmaps die beleidsmakers zullen helpen bij het inzetten van best practices en het verbeteren van standaardzorg voor deze gezondheidsproblemen. Wat? De kern van dit vier jaar durende project is het opschalen van een geïntegreerd zorgpakket met vijf componenten: (a) identificatie van mensen met hypertensie en / of diabetes type 2 en daaropvolgend (b) behandeling in de eerstelijn (c ) gezondheidseducatie en (d) ondersteuning betreffende zelfmanagement aan patiënten en zorgverleners, en (e) samenwerking tussen zorgverleners. Speciale aandacht wordt besteed aan kwetsbare patiënten en de betrokkenheid van hun zorgverleners. We streven naar een sterke opschaling en verhoogde diabetes- en hypertensiecontrole in elk land. Hoe? We gaan in gesprek met belangrijke beleidsmakers op alle niveaus, om kansen en barrières te identificeren voor het implementeren van best practices op grotere schaal en om implementatie te ondersteunen die relevant is voor de context van elk land. We zullen evalueren hoe deze zorgpakketten van invloed zijn op de resultaten en efficiëntie van het opschalen in elk betrokken land. De lessen over opschalen zullen ten goede komen aan beleidsmakers in andere landen met een vergelijkbare context. Wie? Vijf onderzoeksgroepen bestuderen drie verschillende soorten landen: een laag-middeninkomensland met een gezondheidszorgsysteem in ontwikkeling (Cambodja), een voormalig socialistisch hooginkomensland met een gecentraliseerd gezondheidssysteem (Slovenië) en een West-Europees federaal land met een gedecentraliseerd systeem voor eerstelijnszorg (België). SCUBY is een gezamenlijk 4-jarig onderzoeksproject gefinancierd door EC Horizon 2020

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Psychische zorg in perspectief. 01/12/2018 - 30/04/2020

Abstract

Psychiatrische stoornissen en psychosociale klachten zijn erg prevalent en hebben een grote persoonlijke en maatschappelijke impact. Het veld van de geestelijke gezondheidszorg kende de afgelopen jaren drastische transities. De vraag stelt zich hoe we binnen dit verander(en)de zorglandschap mensen met een psychische nood de best mogelijke zorg kunnen verschaffen. Dit project behelst de ontwikkeling van een gevalideerde methodologie om de psychische / psychosociale zorgnoden te inventariseren. We willen bijkomend komen tot een verbeterd inzicht in de hulp verleend door eerstelijnsprofessionals op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg en tot aanbevelingen inzake de optimalisatie van de verhouding tussen de zorgnoden enerzijds en het zorgaanbod anderzijds.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De identificatie van de motivationele mechanismen die een essentiële rol spelen in zelfmanagement door mensen die lijden aan Type 2 Diabetes en behoren tot kwetsbare bevolkingsgroepen 01/10/2018 - 30/09/2022

Abstract

De impact van chronische ziekten zoals diabetes mellitus type 2 (verder diabetes genoemd) groeit zeer snel, en dit vooral in lage- en middeninkomenslanden. Onderzoek in hoge inkomenslanden toont aan dat sociaaleconomisch zwakke en kwetsbare bevolkingsgroepen onevenredig zwaar worden getroffen door deze ziekte, waardoor ongelijkheid versterkt wordt. Zelfmanagement is een succesvolle strategie om mensen te beschermen tegen diabetes, maar de toepassing van zelfmanagement is gering onder kwetsbare bevolkingsgroepen. Bestaand onderzoek naar interventies ter ondersteuning van zelfmanagement is gericht op de gemiddelde bevolking van hoge-inkomenslanden, en niet op groepen waar de toepassing nog veel beter kan. Deze studie tracht de motivatie-mechanismen te identificeren die zelfmanagement bepalen in sociaaleconomisch kwetsbare bevolkingsgroepen in een stedelijke buitenwijk in Zweden, een stedelijke sloppenwijk in Zuid-Afrika en een ruraal gebied in Oeganda. De studie is gebaseerd op de zelf-determinatie theorie en veronderstelt dat een hogere intrinsieke motivatie leidt tot beter zelfmanagement dat op zijn beurt leidt tot een betere fysieke en mentale gezondheid. Een hogere intrinsieke motivatie wordt positief beinvloed als er aan drie elementaire psychologische behoeften wordt voldaan: het gevoel van autonomie, competentie en verbondenheid. In hetzelfde kader veronderstellen we dat psychologische aanpassing, of de omgang met mentale stress teweeggebracht door diabetes, leidt tot beter zelfmanagement en een betere gezondheid. De studie bouwt verder op een lopende cluster-gerandomiseerde experimentele trial, genaamd SMART2D. Deze trial evalueert de effectiviteit van een aan de specifieke context aangepaste interventie ter verbetering van zelfmanagement voor mensen met diabetes of met een hoog risico op diabetes. Het doel van dit nieuw voorstel is om de motivationele mechanismen te identificeren die het effect op gedrag en gezondheid van de door SMART2D opgezette interventie kunnen verklaren. Meer specifiek zal dit nieuwe voorstel de mediërende rol evalueren van de drie elementaire psychologische behoeften, intrinsieke motivatie en psychologische aanpassing aan diabetes. Kwantitatieve gegevens over deze psychologische factoren zullen worden verzameld door het SMART2D project. Om het mediërende effect van deze latente variabelen te kunnen bepalen, zal een model van structurele vergelijkingen worden ontwikkeld en getest. We zullen dezelfde techniek toepassen om de modellen van de drie verschillende contexten met elkaar te vergelijken (multi-group structural equation modelling). Dit nieuwe project zal ook aanvullende kwalitatieve gegevens verzamelen via semi-structurele interviews met mensen met diabetes of met een hoog risico op diabetes om de verschillen tussen de drie contexten verder uit te leggen. Deze studie is een voorbeeld van interdisciplinair onderzoek, en gezamelijk onderzoek tussen partners uit het Zuiden en het Noorden. Deze studie genereert kennis over de ontwikkeling van succesvolle interventies ter ondersteuning van zelfmanagement, en dit met een focus op kwetsbare bevolkingsgroepen. Daarmee draagt het bij aan gelijkheid en sociale inclusiviteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

NESTOR - Vlaams Interprofessioneel Netwerk Eerstelijns Onderzoek & Onderwijs. 22/08/2018 - 31/12/2018

Abstract

Nestor was een onderzoek en onderwijs netwerk in wording en wordt ondersteund door de Koning Boudewijn stichting. Intussen is de naam veranderd naar Primary Care Academy. Het bestaat uit samenwerkende instellingen van 4 universiteiten en 6 hoge scholen, het Wit Gele Kruis en het Vlaams Patienten Platform.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Invloed van natuur op verdeling mentale gezondheid (NAMED - tweede fase) 01/04/2018 - 30/11/2021

Abstract

Mentale gezondheidsproblemen zijn een groeiend probleem in onze moderne wereld. De invloed van de urbane leefomgeving is nog weinig gekend. Het door BELSPO gefinancierd NAMED-project (juli 2017 – juli 2021) onderzoekt de impact van de (on)bebouwde omgeving op de mentale gezondheid in het Brussels Gewest. Er worden zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt. Vanuit ELIZA zijn Hans Keune, Hilde Bastiaens & Roy Remmen betrokken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Evaluatie van de implementatie van het lokaal medisch-farmaceutisch overleg (MFO) in België. 01/04/2018 - 31/12/2018

Abstract

Aanpak Om het proces van implementatie en disseminatie van het MFO-initiatief in België te evalueren, gaan we in drie fasen te werk. In een eerste fase verkennen we de visie van beleidsmakers en stakeholders over het huidige en toekomstige MFO. In een tweede fase verkennen we de ervaringen en meningen van de apothekers en artsen op niveau van het lokale MFO. In de derde fase van het onderzoek worden de onderzoeksresultaten gevaloriseerd, onder andere door de ontwikkeling van evaluatie-instrumenten. Onderzoeksvragen  Fase 1: Wat is de visie van beleidsmakers en stakeholders over het huidige MFO beleid en vastgelegde procedures?  Fase 2: Wat zijn de ervaringen van artsen en apothekers met MFO op lokaal niveau?  Fase 3: Op welke manier kan het proces van MFO verder geoptimaliseerd worden?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Geïntegreerde zorg voor chronisch zieken: wetenschappelijke ondersteuning en evaluatie van pilootprojecten. 01/03/2017 - 30/06/2020

  Abstract

  Het plan "Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid" (Integreo) werd op 19 oktober 2015 goedgekeurd door de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid. De uitvoering van dit plan zal zich onder meer concretiseren in pilootprojecten voor geïntegreerde zorg. Als onderdeel hiervan zijn 20 kandidaat pilootprojecten geselecteerd om hun project verder uit te werken. De proefprojecten worden verondersteld om geïntegreerde zorg ontwikkelen in een locoregionaal gebied van ongeveer 100 tot 1 500 000 inwoners. Het FAITH.be consortium (Federated consortium for Appraisal of Integrated care Teams in Health in Belgium) is verantwoordelijk voor "(a) de (wetenschappelijke) steun aan pilootprojecten en (b) evaluatie tijdens de uitvoeringsfase. Dit moet leiden tot het in kaart brengen van best practices en daarmee tot aanpassing van de projecten of veralgemening van de projecten". Om deze missie te volbrengen heeft FAITH.be vier gerelateerde pijlers van werk opgesteld: 1) Een uitkomst evaluatie (gebaseerd op de Triple Aim + gelijkheid en job tevredenheid) om de algehele effectiviteit van geïntegreerde zorgprogramma's vanuit verschillende perspectieven (de patiënten, de aanbieders, de overheid, etc.) te evalueren; 2) Een implementatie evaluatie om te begrijpen waarom en hoe locoregionale projecten evolueren door de tijd heen; 3) Een ondersteuningsmechanisme voor de ICP om hen te helpen bij hun zelfevaluatieproces zodanig dat kwaliteitscultuur en effectief veranderingsmanagement worden versterkt; 4) Een ondersteuningsmechanisme voor het administratieve team. Het Faith consortium van 6 Belgische universiteiten is geselecteerd om een wetenschappelijke evaluatie van het programma "Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid" in België (Integreo) uit te voeren en ondersteuning te bieden aan de pilootprojecten gedurende de looptijd van het programma. De universiteiten verenigd in de zogenaamde FAITH.be consortium - Federated consortium for Appraisal of Integrated care Teams in Health in Belgium - zijn UA (Vakgroep Eerstelijns en Interdisciplinaire Zorg, Centrum voor Huisartsgeneeskunde, UGent, KULeuven, VUB, ULg en UCL (coördinator van het consortium). Principal researcher: Dr Elien Colman,(elien.colman@uantwerpen.be) Promotors Universiteit Antwerpen: Dr Sibyl Anthierens (sibyl.anthierens@uantwerpen.be) en prof. Roy Remmen (roy.remmen@uantwerpen.be)

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project website

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Invloed van natuur op verdeling mentale gezondheid (NAMED). 01/01/2017 - 15/04/2020

  Abstract

  Mentale gezondheidsproblemen zijn een groeiend probleem in onze moderne wereld. De invloed van de urbane leefomgeving is nog weinig gekend. Het door BELSPO gefinancierd NAMED-project (juli 2017 – juli 2021) onderzoekt de impact van de (on)bebouwde omgeving op de mentale gezondheid in het Brussels Gewest. Er worden zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt. Vanuit ELIZA zijn Hans Keune, Hilde Bastiaens & Roy Remmen betrokken.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  De haalbaarheid, de risico s en de voorwaarden voor een integratie van de triage en de regulatie van de oproepen voor de huisartsenwachtdienst binnen de medische dispatching van de 112-hulpcentrale. 01/04/2016 - 31/03/2018

  Abstract

  In België zijn spoeddiensten en huisartsen de belangrijkste actoren in de acute medische zorg tijdens de gewone en de zogenaamde out-of-hours periode. Patiënten kunnen vrij kiezen welke dienst zij prefereren. Gedurende de laatste jaren werden er protocollen uitgewerkt om de acute zorg beter te kunnen sturen door triage. De centrale doelstelling van dit project is te bestuderen of triage (gebruikmakend van een centraal oproepnummer "1733") met professioneel personeel gebruik maken van deze protocollen haalbaar, veilig en effectief is. Een proefonderzoek in de in de regio Leuven-Tienen, in nauwe samenwerking met spoeddiensten, huisartsen wachtposten en het regionaal call centrum. De onderzoeksvragen zijn: 1: Hoe is het gesteld met de veiligheid en efficiency van het gebruik van de protocollen door de professionele telefonisten? 2: Wat is de epidemiologie van de onplanbare zorg? 3: Wat is de invloed van telefonische triage op de werkbelasting van hulpverleners? Parallele activiteiten gedurende het project omvatten een informatie campagne voor het publiek en de hulpverleners in de regio. Het twee jaar durend project startte op 1 mei 2016. De OOH care research group is onderdeel van de huisartsen groep van de Vakgroep Eerstelijns en Interdisciplinaire Zorg van de Universiteit Antwerpen. Principal investigator: Hilde Philips Co-supervisor Veronique Verhoeven Junior researcher: Hanne Claessen Junior researcher: Annelies Colliers Team member: Roy Remmen

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project website

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Licht op groen. Opstellen onderzoeksdesign voor beleid- en praktijkgericht onderzoek naar de effecten van natuur op gezondheid, met bijzondere focus op kwetsbare groepen in de Provincie Antwerpen. 01/01/2016 - 31/12/2017

  Abstract

  Licht op groen. Opstellen onderzoeksdesign voor beleid- en praktijkgericht onderzoek naar de effecten van natuur op gezondheid, met bijzondere focus op kwetsbare groepen in de Provincie Antwerpen. Door middel van kwalitatief onderzoek bij stakeholders worden onderzoeksprioriteiten geidentificeerd. De beschikbare databanken worden geinventariseerd en de mogelijkheden van kwantitatief vervolgonderzoek worden in kaart gebracht. Principal researcher Dr Hans Keune Co-researchers professor Hilde Bastiaens and Roy Remmen

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Follow-up study on use of psychoactive substances in adults: Prevention and Treatment by general practitioners and Occupational physicians; DATa retriEval (UP-TO-DATE 2). 15/12/2015 - 15/03/2017

  Abstract

  Dit project gaat verder op de resultaten van Up-to-date 1. Meer bepaald wordt aan het werkveld van huisartsen en bedrijfsartsen methodes aangebonden en uitgetest rond screening, korte interventies , probleem definitie van alcohol en drugsgebruik.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project website

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Hoofdredactie EBMPracticeNet met inbegrip van de eindverantwoordelijkheid van de uitbouw van de online kennisdatabank. 01/08/2015 - 31/12/2015

  Abstract

  De kennis databank van EBMPracticeNet omvat alle Nationale Belgische EBM-informatieproducten, inbegrepen de geadapteerde Duodecim richtlijnen en alle Belgische geupdated monodisciplinaire en multidisciplinaire richtlijnen. Binnen dit project heet de onderzoeker de eindverantwoordelijkheid van de redactie van de richtlijnen en EBM-informatie op het Belgische EBMPracticeNet platform. Hij/zij is verantwoordelijk voor vertaling van richtlijnen, aanpassen van richtlijnen naar de Belgische context, actualisatie van de databank, integratie van Belgische richtlijnen en andere Belgische bronnen, bewaken van coherentie tussen de databanken voor verschillende disciplines. Er is nauwe samenwerking met de werkgroep ontwikkeling richtlijnen eerste lijn , de projectleider en de hoofdredacteur voor het clinical decision support systeem

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project website

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Wetenschappelijke begeleiding van de Commissie Richtlijnen van Domus Medica vzw, met inbegrip van het voorzitterschap van de commissie. 04/06/2015 - 31/12/2015

  Abstract

  Dr. Hilde Philips is als voorzitter van de Commissie Richtlijnen van Domus Medica, de professionele organisatie van huisartsen in Vlaanderen. De commissie neemt volgende taken op zich: ontwikkeling van richtlijnen, optreden als methodologisch expert voor andere organisaties, opleiding rond richtlijnontwikkeling, samenwerking met onder ander het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) en internationale vertegenwoordiging in GIN (Guidelines International Network).

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project website

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Het ontwikkelen van multidisciplinaire samenwerkingsafspraken voor de aanpak en opvolging van patiënten met majeure depressie. 01/02/2015 - 31/12/2015

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Het verbeteren van zorg en onderzoek elektronische data vereniging Antwerpen (ICAREDATA). 01/09/2014 - 31/12/2018

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Overheidsopdracht voor economische en sociaalrelevante diensten, studies en onderzoeken gerelateerd aan nachtelijke verzorging van kwetsbare ouderen die thuiswonen in de regio van het Brussel Hoofstedelijk Gewest 01/09/2014 - 31/03/2015

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Wetenschappelijke evaluatie en begeleiding van de projecten voor alternatieve en ondersteunende zorgvormen voor kwetsbare ouderen. 01/04/2014 - 31/05/2017

  Abstract

  Het doel van dit project is te komen tot de wetenschappelijke evaluatie en begeleididng van de alternatieve en ondersteunende zorgprojecten in het kader van Protocol 3 ouderenzorg, zoals die zijn voorzien in uitvoering van het koninklijk besluit van 2 juli 2009. De wetenschappelijke evaluatie is van algemeen belang en heeft tot doel het RIZIV en de andere overheidsdiensten in staat te stellen objectieve en gerichte keuzes te maken met betrekking tot vernieuwende zorgprogramma's.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Opbouw en consolidatie van de hervorming van het medisch curriculum aan het UTPL (EI) met de nadruk op afstandsonderwijs en moderne leerconcepten. 31/12/2013 - 31/12/2015

  Abstract

  De omvang van dit project is om medische curriculum hervormingen te steunen bij de UTPL met de nadruk op moderne onderwijs concepten, en om deze hervorming uit te breiden naar andere universiteiten, die in lijn is met de MoH strategie. Google Translate voor bedrijven:Translator ToolkitWebsite TranslatorGlobal Market Finder Rechtstreekse vertaling uitschakelenOver Google TranslateMobielPrivacyHelpFeedback verzenden De omvang van dit project is om medische curriculum hervormingen te steunen bij de UTPL met de nadruk op moderne onderwijs concepten, en om deze hervorming uit te breiden naar andere universiteiten, die in lijn is met de MoH strategie. Google Translate voor bedrijven:Translator ToolkitWebsite TranslatorGlobal Market Finder Rechtstreekse vertaling uitschakelenOver Google TranslateMobielPrivacyHelpFeedback verzenden De bedoeling van dit project is om medische curriculumhervormingen te steunen bij de UTPL met de nadruk op moderne onderwijsconcepten, en om deze hervorming uit te breiden naar andere universiteiten, rekeninghoudend met de MoH strategie.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Initiatieven ter ondersteuning van mantelzorgers: evaluatie van opties voor België. 01/09/2013 - 21/03/2014

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds KCE. UA levert aan KCE de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Evaluatie van strategieën voor disseminatie en implementatie van praktijkrichtlijnen: kwalitatief onderzoek van de Belgische organisaties die praktijkrichtlijnen produceren en verspreiden: beschrijving van hun methoden en hun organisatie. 15/01/2013 - 30/09/2013

  Abstract

  Diverse Belgische instanties genereren en verspreiden praktijkrichtlijnen met de bedoeling de kwaliteit van de gezondheidszorg te bevorderen. Met een literatuurstudie en een kwalitatief onderzoek met Belgische stakeholders, zal deze studie de doeltreffendheid en doelmatigheid van disseminatie en implementatie strategieën van praktijkrichtlijnen bestudeerd worden.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project website

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Prospectief Interventieonderzoek over de implementatie van de huisartsenwachtpost in Merksem, ZNA Jan Palfijn. 01/09/2012 - 31/08/2013

  Abstract

  Leveren van expertise betreffende de implementatie van de huisartsenwachtpost in Merksem, ZNA Jan Palfijn, meer bepaald de voorbereiding, begeleiding, verwerking van resultaten en beschrijven van de voor- en nameting van het onderzoek.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Organisatie van zorg voor chronische patiënten in België. 20/03/2012 - 30/06/2012

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de KCE. UA levert aan de KCE de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Wetenschappelijk onderzoek huisartsenwachtpost ZNA Jan Palfijn Merksem 01/01/2012 - 31/12/2012

  Abstract

  Op 15 juli 2011 startte een nieuwe en 4de wachtpost in Antwerpen-Noord, waardoor vrijwel het hele grondgebied van groot Antwerpen wordt bediend. Specifiek en nieuw voor Vlaanderen/België is dat de HWP Antwerpen-Noord gelegen is naast de spoedafdeling van een ziekenhuis, nl. ZNA Jan Palfijn in Merksem. Dit onderzoek gaat na of de samenwerking tussen spoeddienst en HWP een verschuiving teweeg brengt van de spoeddienst naar de huisarts.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Consumptie van alcohol, illegale drugs, hypnotica en tranquillizers bij de Belgische bevolking. Preventie en behandeling door huisartsen en gezondheidstoezicht op de werkvloer door arbeidsgeneesheren; kennis, noden en voorraad (UP TO DATE). 01/12/2011 - 01/12/2014

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Prospectief Interventieonderzoek over de implementatie van de huisartsenwachtpost in Merksem, ZNA Jan Palfijn. 31/12/2010 - 31/07/2011

  Abstract

  De belangrijkste doelstelling van dit project is het leveren van expertise in het kader van het in de titel vernoemde project, meer bepaald de voorbereiding, begeleiding, verwerken van resultaten en beschrijven van de voormeting van dit onderzoek.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Wetenschappelijke evaluatie en begeleiding van de projecten voor alternatieve en ondersteunende zorgvormen voor kwetsbare ouderen. 01/04/2010 - 31/03/2014

  Abstract

  Het doel van dit project is te komen tot de wetenschappelijke evaluatie en begeleididng van de alternatieve en ondersteunende zorgprojecten in het kader van Protocol 3 ouderenzorg, zoals die zijn voorzien in uitvoering van het koninklijk besluit van 2 juli 2009. De wetenschappelijke evaluatie is van algemeen belang en heeft tot doel het RIZIV en de andere overheidsdiensten in staat te stellen objectieve en gerichte keuzes te maken met betrekking tot vernieuwende zorgprogramma's.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Verbetering en versterking van de kwaliteit van de opleiding huisartsgeneeskunde in Ecuador, met behulp van capaciteitsopbouw en afstandsonderwijs. 01/01/2010 - 31/12/2013

  Abstract

  Het doel van het project is de Eerstelijnsgezondheidszorg en Huisartsgeneeskunde in Ecuador te verbeteren. Dit zal worden bereikt door het opleiding van huisartsen die bijdragen tot eerstelijns- en interdisciplinaire gezondheidszorgvoorzieningen, gericht naar de echte noden van de patiënten, hun familie en gemeenschap. Het project heeft drie dimensies: onderzoek, capaciteitsopbouw en extensie. In de eerste fase, zal er onderzoek worden verricht om de indicatoren te bepalen voor de eerstelijnsgezondheidszorg en huisartsgeneeskunde en voor de medische opleiding in Ecuador. Het opbouwen, implementeren en evalueren van een huisartsgericht medisch curriculum bij de lokale partneruniversiteit zal de capaciteit verhogen en de 'performance' van opgeleide artsen en dit op verschillende niveaus: basisopleiding, beroepsopleiding en navorming. In het project zullen 3 PhD studenten het effect evalueren van het vernieuwen van het curriculum op diverse aspecten. Ze zullen worden getraind en opgenomen als opleiders/onderzoekers in diverse gezondheidszorgsectoren, om de onderzoekscapaciteit te versterken op lokaal en nationaal niveau. Tenslotte is het opbouwen van netwerken essentiëel voor het behoud van de resultaten van het project. Dit houdt in dat de resultaten zullen worden verspreid naar de verschillende betrokken 'stakeholders'.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Doelstellingen en indicatoren betreffende de ontwikkeling van praktijklijnen en multidisciplinaire zorgtrajecten voor de eerste lijn. 01/07/2009 - 31/12/2011

  Abstract

  Het (te ontwikkelen) Zorgpad Palliatieve Patiënt wordt een instrument voor het leveren van goede zorg. Het is een zorgdossier, een checklist en een evaluatie/toetsingsmiddel. Het dient een hulpmiddel te zijn dat de kwaliteit van zorg, de communicatie met de patiënt en diens naasten én de samenwerking tussen de zorgverleners zal helpen waarborgen. Daarnaast hechten wij veel waarde aan de praktische toepasbaarheid ervan: het moet handig en eenvoudig zijn en in geheel Vlaanderen toepasbaar.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Opleiding huisartsen in opleiding: criteria voor kwaliteit. 01/03/2009 - 28/02/2010

  Abstract

  In dit project, dat een onderdeel is van een groter project, werken we aan twee vragen. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de kwaliteit van de opleidingsplaatsen tot medisch specialist in Belgie. Hiertoe wordt een documentanalyse uitgevoerd van de werkzaamheden van de erkenningscommissies in Wallonie en Vlaanderen. Wat is in het kader van de opleiding tot medisch specialist en huisarts bekend over de kwaliteit van de opleidingsplaatsen en de stagebegeleiders. Hiertoe wordt een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Alternatieve en ondersteunende zorgvormen - Protocol 3 ouderenzorg. 01/12/2008 - 31/12/2009

  Abstract

  Het doel van dit project is te komen tot de bepaling van de methode, de instrumenten en de operationalisering van de wetenschappelijke evaluatie van de projecten inzake alternatieve en ondersteunende zorgvormen voor ouderenzorg die in het kader van protocol 3 zullen worden gefinancierd. protocol 3 is een federaal project (meer dan 40 miljoen Euro) met als doelstelling nieuwe zorgsystemen te onderzoeken zodat ouderen langer thuis kunnen blijven met behoud of verbetering van de kwaliteit van leven.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Voor- en nadelen en haalbaarheid van de invoering van 'pay for quality' programma's in België. 01/10/2008 - 30/09/2009

  Abstract

  In dit beleidsvoorbereidend project wordt een state of the art gezocht naar het begrip pay for quality in de geneeskunde. Er wordt een systemayisch literatuur onderzoek, een beschrijving van enkele landen en van Belgie gegeven.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Cervicalgie: diagnose en therapie. 01/08/2008 - 30/06/2009

  Abstract

  In deze studie wordt de eveidence based literatuur voor diagnose en behandeling voor acute en chronische nekpijn bestudeerd. Het doel is te komen tot een klinische en multidisciplinaire aanbeveling. De toepasbaarheid ervan in Belgie zal worden nagegaan.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Huisartsgeneeskunde: motivatie om te kiezen voor of verlaten van het beroep. 19/09/2007 - 18/09/2008

  Abstract

  In dit onderwoek wordt bestudeerd wat de redenen zijn om voor het huisartsen vak te kiezen of het later te verlaten. Mogelijke beleidsmaatregelen worden aan stakeholders aangeboden.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Kwaliteitsindicatoren in de huisartsgeneeskunde. 15/12/2006 - 15/12/2007

  Abstract

  De doelstelling van dit project is een basis te leveren voor de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem van de huisartsgeneeskunde in België met betrekking tot de objectieven, organisatie en inhoud van het vak. Het gaat dus uiteindelijk om zowel organisatorische als klinische indicatoren.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Onderzoek naar het bereikte vaardigheidsnivo van een cohorte geneeskunde studenten van de UIA. 01/10/1996 - 31/12/1997

  Abstract

  In dit project wordt nagegaan hoe het is gesteld met het onderwijs in medisch technische vaardigheden in het basiscurriculum van studenten geneeskunde aan de Universiteit van Antwerpen. Hiervoor worden 5 deelstudies verricht waarbij gebruik gemaakt wordt van kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Een cohort van studenten wordt gedurende het klinisch deel van het basiscurriculum gevolgd en data zullen verzameld worden over het aanbod, het proces en de outcome van het vaardigheden onderwijs.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject