Onderzoeksgroep

Expertise

Technieken voor strategische planning, concurrentiestrategie en audit voor processen van strategisch management.

Leerstoel Sustainability. 01/06/2012 - 31/05/2017

Abstract

De Leerstoel stelt zich primair als doel: - Het ontwikkelen van "thought leadership on corporate responsibility & sustainability" en hiermee zichtbaarheid realiseren; - Het ontwikkelen van een onderzoeksprogramma; - Het incorporeren van inzichten rond" corporate responsibility & sustainability" in het curriculum van opleidingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Haalbaarheid van de oprichting van een International Diamond Centre Antwerp (IDDCA). 19/09/2011 - 28/02/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds AMS. UA levert aan AMS de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Bibliotheekkrediet Sociale en Human Wetenschappen (Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen). 01/01/2011 - 31/12/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Snelgroeiende ondernemingen: een analyse van determinanten en groeistimulansen. 01/09/2010 - 31/08/2014

Abstract

Dit Baekelandproject betreft een doctorale studie omtrent snelgroeiende ondernemingen. Het basisdoel van dit onderzoek is gericht naar een analyse van de determinanten en de groeistimulansen van snelgroeiende ondernemingen. Zowel de interne (persoonsgebonden kenmerken, bedrijfsgebonden kenmerken) als de externe (contextspecifieke) variabelen zullen in de analyse betrokken worden. De resultaten van deze doctorale studie dienen de dienstverlening van VOKA-Kamer van Koophandel aan snelgroeiende ondernemingen mee te helpen uitbouwen en optimalseren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Analyse van de strategische positie van de Antwerpse diamantsector. 04/12/2009 - 31/10/2010

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opiniepeiling naar doel, werking en structuur van het VVKHO 21/08/2000 - 21/11/2000

Abstract

Het onderzoeksproject heeft tot doel te komen tot aanbevelingen voor een betere werking en structuur van het VVKHO, gebaseerd op een peiling naar de meningen van de Vlaamse Katholieke Hogescholen. //..Op besis van een semi-gestructureerde vragenlijst worden intervieuws afgenomen van zowle algemeen directeurs als voorzitters van de Raden van Bestur van de Vlaamse Katholieke Hogescholen. //..Deze interviuws vinden plaats in de periode augustus-begin oktober 2000. Daarnaast worden tevens de vicarissen van onderwijs van de Vlaamse bisdommen geïnterviewd, evenals medewerkers van het VVKHO. //..Het eindrapport geeft enerzijds een kwalitatieve synthese van de interviews. Op basis van deze synthese worden alternatieve voorstellen feformuleerd om de werking en de structuur van het VVKHO te optimaliseren. Een eerste versie van het eindrapport zal worden voorgelegd eind oktber 2000, de definitieve versie op de Algemene Vergadering eind november 2000.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Groei in de Belgische ondernemingen: de rol van de eigendonsstructuur, samenstelling van het management en andere ondernemingskenmerken, financieringsbeperkingen en plannings- en controplesystemen. 01/01/2000 - 31/12/2002

  Abstract

  In dit project wordt onderzoek verricht naar het groeiprofiel van Belgische ondernemingen. Meer specifiek wordt op basis van kwantitatieve en kwalitatieve informatie onderzocht of het groeiprofiel van familiale versus niet-familiale ondernemingen verschillend is en welke factoren hiervoor verantwoordelijk zijn (bv. samenstelling van het (top)management, het bestaan van financieringsbeperkingen en andere ondernemingskenmerken). Tevens zal aandacht worden besteed aan de wisselwerking tussen groei en veranderingen in plannings- en controlesystemen. Een vergelijking van de bekomen resultaten voor Belgische ondernemingen met de situatie in een aantal buurlanden (i.c. Frankrijk en Duitsland) zal het onderzoek afronden. //..Bij de uitvoering van dit project zal worden gebruik gemaakt van multivariate dataanalysetechnieken alsook van toepsaasingen van kennisexploratiesystemen ('data-mining'). Naast informatie afkomstig van jaarrekeningen zal informatie worden verzameld a.h.v. een grootschalinge schriftelijke enquête, alsook via de techniek van case study research voorgesteld door Eisenhardt (1989).

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Leerstoel Bank J. Van Breda project 'Groeien of bloeien' 01/01/1998 - 31/12/1999

   Abstract

   Dit project onderzoekt de groeiproblematiek in handels-KMO d.m.v. de grounded theory methode. Motieven, noodzakelijke voorwaarden, en strategieën voor groei worden nagegaan bij handelsondernemingen. Strategische kenmerken van groeieres kunnen deze ondernemingen op weg helpen naar een succesvolle aanpak van de groeiproblematiek.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Studie naar structuren en processen voor de optmalisatie van de samenwerking tussen hoofdkwartier en filialen. (COMPU-MARK NV) 01/12/1997 - 28/02/1998

    Abstract

    De eerste fase van de studie zal bestaan in een analyse en evaluatie van de structuur binnen de 'Sales & Marketing' divisie van Compu-Mark NV. De tweede fase bestaat in het voorstellen van alternatieve structuurvormen waarbij de volgende doelstellingen centraal staan: een betere samenwerking tussen het hoofdkwartier in Antwerpen en de filialen, een beter rendement van het beschikbaar menselijk potentieel, een daling van het aantal 'direct-reports' aan de Sales & Marketing Directeur.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Waardecreatie in de electrotechnische installatiebranche: concurrentie- en innovatiestrategie 01/10/1997 - 30/06/1998

     Abstract

     Het onderzoek spitst zich toe op hoe ondernemingen binnen de Nederlandse elektrotechnische intallatiebranche hun marktpositie kunnen versterken. Volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd: wat is de geschikte concurrentiestrategie, welke veranderingen dringen zich op en hoe moet de onderneming veranderen en welke 'vernieuwingsstrategie' is het meest effectief?

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Marktdynamiek en concurrentiestrategie in industriële markten. 01/05/1996 - 31/10/1996

      Abstract

      Dit project situeert zich in het deelgebied van het strategische marketing- en het strategiedomein. De resultaten worden in boekvorm gepubliceerd en beogen een praktische leidraad te zijn voor de managers van industriële ondernemingen. De focus is gericht op de verschillende aspecten van de opbouw, de inhoud en de implementatie van een concurrentiestrategie in een business-to-business context. Volgende vragen nemen bijgevolg een centrale plaats in: hoe tot een succesvolle concurrentiestrategie komen, hoe concurrentievoordelen bereiken en bewaren?

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Bedrijfseconomische informatieverzameling betreffende de concurrentiepositie in een Centraal-Europees land, i.c. Bulgarije 01/03/1995 - 31/05/1995

       Abstract

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Firm Behaviour and Market Equilibrium. 01/11/1994 - 31/12/1994

        Abstract

        Het doel van dit project is een overzicht te geven van concurrentiële toestanden waarin ondernemingen zich in diverse markstromen bevinden. Hierbij wordt vooral een overzicht gegeven van zogenaamde evenwichtstoestanden, waarbij de invloed van verschillende variabelen (belastingen, subsisies, samenwerkingsvormen, enz.) wordt geïllustreerd.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         De vaccinmarkt: industrie-structuur en concurrentie. 01/04/1993 - 30/04/1994

         Abstract

         Deze studie analyseert de industriestructuur (wijze van productie, distributie, registratie, handel, ...) in de vaccinmarkt op wereldschaal. Vooreerst wordt een algemeen beeld geschetst van de vaccinmarkt en de voornaamste concurrentiekrachten in deze industrie. De doelstelling is dan te komen tot een inzicht omtrent de mogelijke probleemgebieden waarmee de Europese vaccin-industrie in de toekomst kan geconfronteerd worden.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Analyse omtrent de beoordelingselementen voor het berekenen van de leveringsprijs voor orthopedische schoenen. 30/09/1992 - 30/11/1992

          Abstract

          Dit project geeft een analyse van de verschillende factoren die de prijs van orthopedische schoenen in Belgiæ bepalen. De nadruk ligt vooral op de mate waarin de huidige door het RIZIV gehanteerde vermenigvuldigingsfactor de reele kostprijs van orthopedische schoenen weerspiegelt, rekening houdende met de prijsstijgingen van de diverse kostfactoren.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Strategische investeringsbeslissingen Analyse naar de oorsprong, evolutie en resultaten. 01/02/1992 - 29/09/1994

           Abstract

           Een eerste fase betreft een grondige analyse van gepubliceerde empirische studies omtrent strategische investeringsbeslissingen (vanuit de financiele en de strategische managementtheorie). Hieruit wordt in een tweede fase een theoretisch model omtrent oorsprong en verloop van investeringen ontwikkeld. Een eigen veldonderzoek test de uit het model afgeleide hypothesen.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Het Midden-en Kleinbedrijf in de Derde Wereld: Onderzoek naar de doelmatigheid van opleidingsprogramma's inzake bedrijfsbeheer en exportmanagement. 01/01/1992 - 31/03/1995

            Abstract

            1. Evaluatie van de wijze waarop dienstverlenende organisaties functioneren en van de impact van opleidingsprogramma's op de ontwikkelingsmogelijkheid van het bedrijf. 2. Het definieren van een onderzoekskader voor de analyse van de determinanten van bedrijfsgroei. 3. Formuleren van een studieplan ter voorbereiding van een cursus in 1993.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject