Onderzoeksgroep

Expertise

Expertise omtrent software kwaliteitsbewaking (continuous integration, software testen, statische analyse, …). Expertise omtrent het reverse en reengineeren van grote software systemen. We bieden een speciale les van 1 dag omtrent reengineering en bijkomende advies.

Versterking van de capaciteit voor uitmuntendheid van Sloveense en Kroatische innovatie-ecosystemen ter ondersteuning van de digitale en groene transities van maritieme regio's (INNO2MARE). 01/01/2023 - 31/12/2026

Abstract

Het hoofddoel van INNO2MARE is het versterken van de capaciteit voor uitmuntendheid van West-Sloveense en Adriatisch-Kroatische innovatie-ecosystemen door middel van een reeks gezamenlijk ontworpen en geïmplementeerde acties die de digitale en groene transities van de maritieme en verbonden industrieën zullen ondersteunen. Gebaseerd op het diepgaand in kaart brengen van de ecosystemen en een analyse van de behoeften en lacunes, zal het consortium een R&I-strategie voor de lange termijn formuleren, in lijn met regionale, nationale en EU-strategieën, als een visionair kader, en een gezamenlijk actie- en investeringsplan, met concrete stappen voor het opbouwen van gecoördineerde, veerkrachtige, aantrekkelijke en duurzame maritieme innovatie-ecosystemen. Om de gezamenlijke strategie te ondersteunen en een model te bieden voor de toekomstige gezamenlijke O&I van de actoren van de ecosystemen, zal het project drie O&I-proefprojecten implementeren die een aantal van de belangrijkste uitdagingen aanpakken die verband houden met maritiem onderwijs en training, beveiliging en veiligheid in het maritiem verkeer. zoals energieconversie en de efficiëntie van managementsystemen. Deze pilots zullen de basis vormen voor verdere ontwikkeling, opschaling en vertaling van de gegenereerde onderzoeksresultaten naar innovatieve zakelijke kansen door de gecoördineerde mobilisatie van publieke en private financiering. Het consortium zal ook innovatieve programma's implementeren die de betrokkenheid van burgers bij de innovatieprocessen, kennisoverdracht voor wederzijds leren, ondernemerschap en slimme vaardighedentraining en het aantrekken van de beste talenten zullen ondersteunen, waarbij meer dan 1.000 deelnemers vanuit de Quadruple Helix betrokken zullen zijn. In alle projectactiviteiten zullen de twee ecosystemen sterk profiteren van het delen van best practices van het Vlaamse ecosysteem, één van de meest ontwikkelde maritieme innovatie-ecosystemen ter wereld. Het project zal bijdragen aan het verkleinen van de innovatiekloof in Europa door de innovatieactoren binnen en tussen de ecosystemen systematisch met elkaar te verbinden en synergieën te creëren in de planning en uitvoering van O&I-investeringen, waardoor een echte innovatiecultuur ontstaat.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Basiskamp Zero - De weg naar volautomatisch en autonoom testen. 01/10/2022 - 30/09/2026

Abstract

De DevOps aanpak gecombineerd met een "cloud-native" applicatie biedt disruptieve bedrijven (bv. Netflix, Spotify, Zalando, Amazon, Uber) het strategisch voordeel om diensten snel en wereldwijd uit te rollen. Andere software-intensieve bedrijven zullen ongetwijfeld volgen. Ondanks de strategische voordelen, houden "cloud-native" applicaties een risico in. Hun testbaarheid wordt belemmerd door niet- determinisme in het gedistribueerde en gebeurtenis-gestuurde gedrag dat kenmerkend is voor hun dominante architecturale stijlen (d.w.z. "micro-services" en "serverless"), wat wordt verergerd door de dynamische omgeving (d.w.z. de "cloud") waarin ze opereren. Kwaliteitsgaranties bieden voor cloud-native applicaties blijft—zelfs met een DevOps aanpak— een uitdaging. De sleutel tot kwaliteitsgarantie met DevOps zijn testbatterijen die elke verandering aan de code onder de loep nemen alvorens deze in productie te zetten. Onderzoekers dromen zelfs van"zero-touch" testing. Dan beslist een DevOps proces volautomatisch en autonoom wanneer een verandering uitgerold kan worden. Het Basiskamp Zero project zal grensverleggend onderzoek verrichten met als ultieme droom het realiseren van "zero-touch" testen. Het project vertrekt van recente doorbraken in test-generatie en test-amplificatie, en verrijkt deze voor de specifieke context van "cloud-native" applicaties. Een adviesgroep bestaande uit tien industriële partners zal het praktisch nut van het onderzoek bewaken. De prototypes gebouwd tijdens het project zullen eerst gevalideerd worden op zorgvuldig gekozen open source systemen (TRL 3). Veelbelovende resultaten zullen verder onderzocht worden in een realistische context door middel van pilootprojecten (TRL 4). Een reeks demonstraties opgezet in de schoot van het project zullen toelaten om vervolgprojecten op te zetten, zowel in Vlaanderen als Europa. Licentieovereenkomsten (al dan niet in de context van een spin-off) zijn mogelijkheid tot valorisatie op de lange termijn.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Nexor - Cyber-fysische systemen ten bate van de vierde industriële revolutie 01/01/2021 - 31/12/2026

Abstract

De vierde industriële revolutie (Industrie 4.0 zoals het vaak wordt genoemd) wordt aangedreven door extreme digitalisatie, mogelijk gemaakt door een enorme rekenkracht, gestuurd door slimme machines en draadloze netwerken. In de laatste zes jaar heeft Nexor — een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen vier Antwerpse onderzoekslaboratoria — daar een solide portfolio opgebouwd. Momenteel versterken we het consortium om ons toe te laten door te groeien tot een gevestigde waarde in het Europese landschap. Het voorliggende projectvoorstel beschrijft onze plannen voor 2021 - 2026, met de expliciete bedoeling om industriële partners in staat te stellen hun Industrie 4.0 uitdagingen aan te pakken. We volgen daarbij een vraaggedreven aanpak, om toekomstige partners te overtuigen onze innovatieve ideeën op te pikken. We mikken daarbij onder andere op gezamenlijke onderzoeksprojecten (TRL5—7) en licentieovereenkomsten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Dotatie i.k.v. structurele samenwerking met Flanders Make. 01/01/2021 - 31/12/2024

Abstract

Flanders Make heeft als missie het versterken van de internationale competitiviteit van de Vlaamse maakindustrie op lange termijn door industriegedreven, precompetitief, uitmuntend onderzoek uit te voeren op het gebied van mechatronica, productontwikkelingsmethodes en geavanceerde productietechnologieën en door valorisatie in deze domeinen te maximaliseren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Efficiënt testen van besturingssoftware 27/07/2021 - 29/02/2024

Abstract

De tijd en energie nodig voor de verificatie en validatie van besturingssoftware groeit snel, zeker in de laatste fases van ontwikkeling. Veel fouten worden pas laat ontdekt in de levens cyclus, bedrijven kampen met regressie problemen, en verliezen veel tijd met de correcte diagnose. Daardoor halen veel bedrijven niet altijd de vooropgestelde mijlpalen. De oplossing is welbeken: bedrijven moeten een "shift left" strategie gebruiken om het testen al vroeg in de levenscyclus uit te voeren. Ondanks de gekende voordelen worstelen veel bedrijven met de transitie naar zo'n "shift left" strategie. Om dit probleem aan te pakken zal het EFFECTS-project een holistische aanpak onderzoeken die werkt op twee fronten: (i) een graduale verschuiving van de testactiviteiten al vroeg in de levens cyclys; (ii) het efficient creëren van niuwe tests specifiek gericht op zwakke plekken in de besturingssoftware. Het resulterende raamwerk moet bedrijven toelaten om naadloos over te stappen op een "shift-left" strategie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Analyse van satellietbeelden voor luchtkwaliteit op schepen: een verkennend onderzoek. 01/01/2021 - 31/12/2022

Abstract

Sensor gebaseerde meetcampagnes in de accommodaties van schepen zijn in staat om tal van gebeurtenissen te identificeren. Helaas bevatten de meetgegevens onvoldoende informatie om de oorzaak van deze gebeurtenissen te achterhalen. Sommige van deze oorzaken moeten in de onmiddellijke omgeving rondom het schip worden gezocht. Voorbeelden van dergelijke oorzaken zijn het schip dat een haven met slechtere luchtkwaliteit binnenvaart, een binnenvaartschip dat een fabriek passeert die vervuiling uitstoot, of meerdere schepen die voor of in een sluis wachten terwijl alle motoren draaien. We weten dat een enorme hoeveelheid aan open data via de satellieten van het Copernicus-programma worden gegenereerd. Deze zouden gebruikt kunnen worden om de omgeving van een schip te analyseren. De satellietbeelden zullen gebruikt worden om verklaringen te vinden voor de gebeurtenissen die via luchtkwaliteitsmetingcampagnes in de accommodaties van schepen worden gedetecteerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Curriculum Ontwikkeling - Technisch Engels voor SPARK's werlgelehendheidsprogramma met universiteiten in Iraq 01/10/2020 - 30/06/2021

Abstract

Als onderdeel van een programma ter ontwikkeling van een hernieuwd inforrmatica curriculum in twee Iraanse universiteiten werken we samen aan een projectgedreven aanpak voor een introductie tot programmeren. We gebruiken python als programmeerteel in combinatie met de beste werktuigen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Mutation testing: minder, slimmer en sneller. 01/01/2019 - 31/12/2022

Abstract

Software updates zijn onvermijdelijk geworden in het digitale tijdperk en de release-cycli binnen ICTbedrijven volgen elkaar steeds sneller op. Tesla bijvoorbeeld zet elke maand één keer nieuwe software in zijn auto's; Amazon gaat nog sneller en laadt elke 12 seconden wijzigingen op hun servers! Met zulke snelle release-cycli neemt de behoefte aan aan e_ective kwaliteitscontrole toe: softwareteams doen al wat in hun macht ligt om te voorkomen dat fouten doorsijpelen tot in productie. Arti_ciële fouten (zogenaamde mutaties) injecteren is de vandaag de dag de beste bekende techniek om het foutdetectievermogen van een testbatterij in een vroeg stadium volautomatisch te veri_ëren. Maar deze aanpak is momenteel te traag om op industriële schaal te worden ingezet. Daarom zal het NEXT–O–TEST project drie verschillende invalshoeken bestuderen om testmutaties te analyseren (minder, slimmer en sneller) zodat ze e_ectief kunnen worden ingezet, zelfs bij snelle release-cycli. Zo zal NEXT–O–TEST het NEXOR Consortium toelaten om zijn expertise rond "kwaliteitscontrole en testautomatisatie" te versterken en zijn status als kernlabo binnen Flanders Make verzekeren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Mutaties in software testen: minder, slimmer en sneller (NEXT-O-TEST). 01/01/2019 - 31/12/2021

Abstract

Software updates zijn onvermijdelijk geworden in het digitale tijdperk en de release-cycli binnen ICTbedrijven volgen elkaar steeds sneller op. Tesla bijvoorbeeld zet elke maand één keer nieuwe software in zijn auto's; Amazon gaat nog sneller en laadt elke 12 seconden wijzigingen op hun servers! Met zulke snelle release-cycli neemt de behoefte aan aan effective kwaliteitscontrole toe: softwareteams doen al wat in hun macht ligt om te voorkomen dat fouten doorsijpelen tot in productie. Artificiële fouten (zogenaamde mutaties) injecteren is de vandaag de dag de beste bekende techniek om het foutdetectievermogen van een testbatterij in een vroeg stadium volautomatisch te veri_ëren. Maar deze aanpak is momenteel te traag om op industriële schaal te worden ingezet. Daarom zal het NEXT–O–TEST project drie verschillende invalshoeken bestuderen om testmutaties te analyseren (minder, slimmer en sneller) zodat ze effectief kunnen worden ingezet, zelfs bij snelle release-cycli. Zo zal NEXT–O–TEST het NEXOR Consortium toelaten om zijn expertise rond "kwaliteitscontrole en testautomatisatie" te versterken en zijn status als kernlabo binnen Flanders Make verzekeren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Proof of concept voor een beslissingsondersteunend systeem om de beroepsrisico's van zeevarenden als gevolg van de luchtkwaliteit te verminderen. 01/01/2019 - 31/12/2020

Abstract

Dit project wil de basisprincipes van een beslissingsondersteunend systeem ontwikkelen waarmee de werkomstandigheden van zeevarenden continu kan worden opgevolgd. Het wil hiervoor (1) meerdere omgevingsparameters (e.g., temperatuur, licht, NO2, O3, etc.) meten, (2) de meetgegevens omzetten tot een globale luchtkwaliteit en (3) de evolutie in luchtkwaliteit visualiseren zodat ook zeevarenden de situatie eenvoudig kunnen evalueren. Het systeem zal op een real-life case study worden getest.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Geautomatiseerde hulp ter ondersteuning van toekomstige software ecosystemen (SECO-ASSIST). 01/01/2018 - 31/12/2021

Abstract

Software ecosystemen beloven om de noden en behoeften van software in dit digitale tijdperk te realiseren. SECO-ASSIST beoogt een wetenschappelijke doorbraak te realiseren in de ondersteuning van toekomstige ecosystemen, door middel van innovatieve aanbevelingstechnieken die de duurzaamheid, evolutie, heterogeniteit en sociale interactie beter aanpakken. Om dit te bereiken, zullen de projectpartners hun expertise combineren in sociale netwerken (UMONS), software testen (UAntwerpen), software hergebruik (VUB) en databankevolutie (UNamur).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Test mutaties: minder, slimmer en sneller. 01/01/2018 - 31/12/2018

Abstract

Software updates zijn onvermijdelijk geworden in de huidige samenleving en elk jaar vernieuwen ICT-bedrijven hun software sneller. Tesla bijvoorbeeld zet elke maand één keer nieuwe software in zijn auto's; Amazon gaat nog sneller en duwt elke 12 seconden wijzigingen naar hun servers! Met zulke snelle release cycli neemt de behoefte aan aan effective kwaliteitscontrole toe: softwareteams moeten alle mogelijk stappen ondernemen om te voorkomen dat defecten binnenglippen in productie. In dit project zullen we drie verschillende manieren onderzoeken om mutatie testen te verbeteren, dit is de modernste techniek om de foutdetectievermogen van een testsuite te verifiëren. We zullen drie verschillende invalshoeken volgen voor mutatie testen te verbeteren (minder, slimmer en sneller), zelfs met zulke snelle releascycli.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

BOF Sabbatsverlof - Prof. Demeyer. 01/10/2017 - 28/02/2018

Abstract

Tijdens dit sabbatsverlof zal Prof. Serge Demeyer twee algoritmes ontwikkeld in zijn laboratorium valideren onder realistische omstandigheden. Hij zal daarvoor gebruik maken van de unieke constellatie aanwezig binnen de gastinstelling in Zweden: een combinatie van data, infrastructuur, methodes en industriële contacten. Daarmee zet hij de volgende stap in de valorisatie van zijn onderzoek rond software test automatisatie: van TRL4 (technology validated in lab) naar TRL5 (technology validated in relevant environment). Deze stap is noodzakelijk voor de verdere groei van het NEXOR IOF consortium en zal ultiem bijdragen tot het Europese onderzoeksthema "Industrie 4.0".

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Optimaliseren van continue oplevering voor kleine software bedrijfjes. 01/10/2016 - 30/09/2017

Abstract

Continue oplevering is het productieproces momenteel in gebruik bij Facebook en Google; bekend voor zijn ultra-snelle en toch ultra-betrouwbare productie-cycli. Op het eerste zicht lijkt continue oplevering dan ook een ideale oplossing voor kleine technologie bedrijfjes aangezien het toelaat om snel een antwoord te bieden aan veeleisende klanten. Maar de specifieke context van kleine bedrijfjes impliceert een aantal uitdagingen die we willen aanpakken via geavanceerde werktuigen, met name change-based mutation testing, en penetration testing.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

REVamp2 - Round-trip Engineering and Variability Management Platform and Process. 01/09/2016 - 31/08/2019

Abstract

Dit project zal de ReVAMP2 Tool Chain produceren, een round-trip engineering platform met ondersteuning voor de extractie van features uit bestaande software. De tool chain zal worden ondersteund door richtlijnen en afgeleid van gevalstudies komende uit verschillende domeinen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Volgende generatie van heterogene sensorische netwerken (NEXOR). 01/01/2015 - 31/12/2020

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Dotatie i.k.v. structurele samenwerking met Flanders Make. 01/06/2014 - 31/12/2020

Abstract

Flanders Make heeft als missie het versterken van de internationale competitiviteit van de Vlaamse maakindustrie op lange termijn door industriegedreven, precompetitief, uitmuntend onderzoek uit te voeren op het gebied van mechatronica, productontwikkelingsmethodes en geavanceerde productietechnologieën en door valorisatie in deze domeinen te maximaliseren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Luchtidentificatie-registratie voor cultureel erfgoed: klimaatkwaliteit verbeteren (AIRCHECQ). 01/12/2013 - 31/05/2019

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Veranderingsgedreven kwaliteitszorg (Cha-Q) (Veranderingen als eersterangsburgers bij softwareontwikkeling). 01/01/2013 - 31/12/2016

Abstract

De belangrijkste wetenschappelijke doelstelling van dit onderzoeksproject is het construeren van nieuwe omgevingen en tools die veranderingsgedreven software ontwikkeling in de hand werken. Om deze doelstelling te valideren zal onderzocht worden hoe en of een veranderingsgedreven aanpak een positieve impact heeft op diverse gebruikersscenario's.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Optimalisatie en parallellisatie van real-time media-processing op ingebedde systemen door abstractie van software- en hardwaregedrag. 01/09/2012 - 31/08/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Impactanalyse van softwareonderhoud aan de hand van software traceability. 01/01/2012 - 31/12/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek en ontwikkeling van een globaal toepasbare digitale handtekening Software Development Kit op een cloud platform. 01/10/2010 - 30/09/2011

Abstract

Het project beoogt de ontwikkeling van een algemeen inzetbare Software Development Kit (SDK) voor toepassing van digitale handtekeningen. Deze SDK omvat meerdere componenten zoals een client signing component, een server verificatie component en plug-in componenten. De SDK zal als basis dienen om via een spin-off van de Universiteit Antwerpen de volgende diensten te kunnen aanbieden: online document signing, sterke authenticatie, online contract onderhandelingen en smart card systemen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Impactanalyse van softwareonderhoud aan de hand van software traceability. 01/01/2010 - 31/12/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Broncoderichtlijnen voor kritische ingebedde systemen (KriCode). 01/10/2009 - 30/09/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Wetenschappelijke opdracht over Mining Software Repositories aan de Universiteit van Zurich. 01/08/2009 - 31/01/2010

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Studie van de technische impact van de AUTOSAR-standaarden op de voertuigsoftware. 01/10/2008 - 28/02/2013

Abstract

Binnen de voertuigelektronica neemt software een steeds prominentere plaats in. Het AUTOSAR consortium tracht dit te stroomlijnen, maar de technische impact van hun standaarden is niet voldoende gekend. Daarom zullen we de technische voetafdruk van deze standaarden onderzoeken. Dit zal leiden tot efficiënter performantie- en geheugengebruik van de embedded voertuigsystemen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Optimized MP-SoC Middleware for Event-driven Applications (OPTIMMA). 01/01/2008 - 31/12/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het transformeren van Human Interface Designs via Model-driven Engineering. 01/01/2008 - 31/12/2011

Abstract

Binnen dit onderzoek staan drie onderzoeksvragen centraal: -Formele Semantiek. Wat is de best mogelijke manier om de semantiek van een taal voor taakmodellen (zoals ConcurTaskTrees) formeel vast te leggen? -Correctheid. Kunnen we, gebaseerd op een formele semantiek, de correctheid van transformaties van taakmodellen aantonen? -Kwaliteitseigenschappen. Kunnen we nuttige kwaliteitseigenschappen over deze transformaties aantonen?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Van specifieke sturing naar generiek stuurplatform (VOLGES). 29/10/2007 - 28/10/2009

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Fundamental Issues in Software Engineering: Modelling, Verification and Evolution of Software. (MoVES) 01/01/2007 - 31/12/2011

Abstract

Software intensieve systemen behoren tot de meest complexe objecten ooit gebouwd. Tijdens de ontwikkeling van dergelijke systemen is het gebruik van rigoureuze modellen en analyse methodes essentieel om te garanderen dat deze software aan zijn behoeftes voldoet en de gevraagde eigenschappen bezit (vb., veiligheid, robuustheid, betrouwbaarheid, consistentie). Tegelijkertijd, moeten deze systemen zich constant aanpassen aan veranderende behoeftes en technologie. Ze moeten met andere woorden evolueren doorheen de tijd zonder daarom hun essentiële eigenschappen te verliezen. Dit project verbindt de leidende Belgische onderzoeksgroepen in Software Engineering, met erkende expertise in model-driven engineering (MDE), software evolutie, formele modellen en verificatie (FMV) en aspectgerichte software ontwikkeling (AOSD). Het project heeft tot doel de state-of-the art in elk van die domeinen vooruit te helpen. Op lange termijn moet het netwerk bestaande samenwerkingen versterken and nieuwe samenwerkingen mogelijk maken om ons onderzoek op Europese schaal te verspreiden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

"Separation of Concerns" bij Hoog-Niveau Softwaremodellen. 01/10/2006 - 30/09/2008

Abstract

De doelstelling van dit project is het uitwerken van weaving technieken op modelniveau, vertrekkende van het werk over modeltransformaties binnen MDA.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Leerstoel "Migration to Service Oriented Architectures". 01/09/2006 - 31/12/2010

Abstract

Dit project beoogt een kennis- en ervaringsuitwisseling omtrent migraties naar een service-oriented architectuur. Dit project zal resulteren in een handboek waarin de ervaringen worden gedocumenteerd en een leerstoel met 8-tal lezingen door Universiteit Antwerpen en KBC_ICT.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Richtlijnen ter verbetering van het testproces tijdens software onderhoud. 01/01/2006 - 31/12/2006

Abstract

Het doel van dit project is het opstellen van een efficient proces voor het onderhouden van software tests, waarbij gedetecteerde problemen in de test code aan de hand van testonderhoudspatronen worden opgelost. Het primaire scenario dat we daarbij voor ogen houden is een selectieve verbetering van de test code als onderhoudsstap alvorens een change request te implementeren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Software evolution, refactoring of operational & usable systems (ITEA SERIOUS) 01/09/2005 - 31/08/2008

Abstract

De zogenaamde "Embedded" systemen worden de laatste jaren steeds complexer, meer divers en stelselmatig uitgebreid met nieuwe functionaliteit. Ten gevolge daarvan is de software constant aan het evolueren: binnen Alcatel Bell geld een gemiddelde van 10.000 lijnen code die per week veranderen. Jammer genoeg heeft een dergelijk veranderingsritme een nefast effect op het oorspronkelijk goed ontworpen en goed gedocumenteerd systeem en veranderd het onherroepelijk in een nachtmerrie voor degene die het geheel moeten onderhouden. De software engineers bij Alcatel Bell, gebruiken gecertificeerde ontwikkelprocessen die overeenstemmen met CMM niveau 3. Desalniettemin is het duidelijk dat hun ontwikkelprocessen niet goed omkunnen met de lange termijn evolutie van hun software. Vaak veroorzaken geplande uitbreidingen aan de functionaliteit onverwachte fouten, ontwerp anomalieën en inconsistente documentatie. Daarom wil het SERIOUS project processen, methodes, metrieken en werktuigen ontwikkelen die de kwaliteit van software tijdens zijn evolutie, minstens bewaren en zo het kan verbeteren. In Belgie zijn de project partners Alcatel Bell (http://www.alcatel.be/) en de Universiteit Antwerpen. Maar dit lokaal consortium doet mee in een groter ITEA consortium met andere bedrijven in Europa zoals Philips en Nokia.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

International workshop on principles of software evolution. 01/09/2005 - 30/09/2005

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Workshop on Object-Oriented reengineering. 01/06/2005 - 30/09/2005

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Formele ondersteuning voor transformatie van software modellen. 01/01/2005 - 31/12/2008

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

"Separation of Concerns" bij Hoog-Niveau Softwaremodellen. 01/10/2004 - 30/09/2006

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Wetenschappelijk advies omtrent het IWT-project "Ebusiness in de farmaceutische zorg : ontwikkeling van een webtoegankelijk dienstenmodel door re-engineering en integratie van de backoffice". 20/02/2004 - 31/08/2004

Abstract

Wetenschappelijk advies omtrent het IWT-project "Ebusiness in de farmaceutische zorg : ontwikkeling van een webtoegankelijk dienstenmodel door re-engineering en integratie van de backoffice".

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontwikkeling van energie-bewuste software aanpassingstechnieken voor embedded systemen. 01/02/2004 - 31/12/2005

Abstract

Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van nieuwe heuristieken en werktuigen voor het meten en optimaliseren van het vermogen en geheugenverbruik van een embedded software systeem. De ontwikkelde heuristieken en werktuigen richten zich op een zo hoog mogelijk abstractieniveau en hebben als specifiek doel het exploreren van de datastructuren gebruikt binnen het embedded software systeem.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een formele basis voor "software refactoring". 01/01/2003 - 31/12/2006

Abstract

Het doel van het project bestaat erin een formele basis voor software refactoring te leggen door de ontwikkeling van een geschikt formeel model. We mikken op een 'lichtgewicht' model dat zowel de studie van de fundamentele eigenschappen van refactoring moet mogelijk maken als het ontwerp van 'tools' om het refactoring proces te ondersteunen. Meer bepaald zal het potentieel van grafherschrijfsystemen als basis voor zo een model geëxploreerd worden. Dit moet leiden tot, bv., methoden voor de detectie van conflicten tussen refactorings, en voor de optimalisering van refactoring processen. Verder zal er een antwoord worden gezocht op de belangrijke vraag of een gegeven verzameling van refactorings toelaatbaar is in de zin dat het gedrag van het programma bewaard blijft. Deze vraag komt in het formeel model overeen met de vraag om eigenschappen te karakteriseren die bewaard worden door een verzameling van herschrijfregels. Andere belangrijke aspecten die aan bod zullen komen zijn enerzijds de complexiteit van refactorings, die bestudeerd kan worden in termen van het aantal herschrijfregels dat moet toegepast worden, eventueel gecombineerd met de grootte van de grafen die erbij betrokken zijn, en anderzijds het probleem van de consistentie tussen verschillende niveaus van abstractie, waar men kan denken aan de toepassing van hiërarchische grafen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Syntactische en Semantische Integratie van Visuale Modelleringstechnieken. (SegraVis) 01/10/2002 - 30/09/2006

Abstract

Zowel in software engineering als in meer klassieke ingenieurs-disciplines heeft het gebruik van visuele notaties, bv. voor documentatie of voor communicatie met eindgebruikers, een lange traditie. Gedreven door de toenemende complexiteit van de problemen zijn die notaties steeds verder uitgewerkt, en zijn zij geevolueerd tot visuele modelleringstechnieken, ondersteund door gespecialiseerde programma's. Twee van de meest succesvolle klassen van visuele modelleringstechnieken vormen de focus van het project: enerzijds UML, en anderzijds technieken gebaseerd op grafen en netten. Een algemeen paradigma voor de klassificatie en integratie ervan is nodig, dat moet helpen om semantische variaties expliciet te maken en dat moet toelaten 'tools' te genereren vanuit de formele taaldefinities. Het doel van het project bestaat erin zo een paradigma te ontwikkelen, de toepasbaarheid ervan te demonstreren, en visuele modelleringstechnieken te verbeteren voor specifieke toepassingsgebieden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

ARRIBA : Architecturale middelen voor het herstructureren en integreren van software applicaties. 01/10/2002 - 30/09/2006

Abstract

Het doel van dit project is een methodologie ondersteund door werktuigen uit te bouwen, waarmee losstaande software applicaties die niet ontworpen werden om samen te werken desondanks geïntegreerd kunnen worden. Dit project is geïnspireerd op reëele behoeften zoals vastgesteld door enkele onderzoekspartners binnen het consortium, waarbij in een representatief aantal kleine en grote Belgische software bedrijven gepeild werd naar de voornaamste ICT problemen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Model Driven Reengineering voor Enterprise Web Applicaties. 01/10/2002 - 30/09/2003

Abstract

Door de snelle evolutie van hun technische en functionele vereisten vertonen web applicaties al snel de problemen van een legacy systeem. Hierbij komt dat, wegens het concurrentievoordeel van eerst op de markt te komen, veel operationele web applicaties het prototype stadium nauwelijks ontgroeid zijn. Er is dan ook nood aan gespecialiseerde technieken (met name model driven refactorings en reengineering patterns) die de traditionele software engineer door het proces leiden van begripsvorming, over probleemidentificatie en consolidatie tot en met integratie en platform-migratie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Onderzoeksnetwerk omtrent Software Evolutie (RELEASE). 01/01/2002 - 31/12/2004

  Abstract

  De studie van software evolutie is vandaag de dag essentieel geworden om te verzekeren dat kritische informatica-systemen betrouwbaar functioneren doorheen hun levenscyclus. Dit netwerk creert daarvoor een multi-disciplinair raamwerk nodig om het onderzoek terzake op pan-europese schaal te organiseren en stimuleren. Meer precies zal het netwerk (a) pogen een algemene theorie omtrent software evolutie te formuleren (gelijkaardig aan de theorieen die andere wetenschappelijke disciplines ondersteunen); (b) benchmarks ontwikklene om de validiteit van wetenschappelijke experimenten te verbeteren. Dit netwerk bouwt voort op een bestaand kleinschalig netwerk rond software evolutie gesponsord door het FWO.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Fundamenten van software-evolutie. 01/01/2001 - 31/12/2005

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Technische doorlichting van twee software-systemen ter ondersteuning van beheersfuncties in een apotheek. 20/11/2000 - 31/12/2000

  Abstract

  Het project behelst een vergelijking van twee software-systemen ter ondersteuning van beheersfuncties in een apotheek. De doorlichting gebeurt in termen van (a) onderhoudbaarheid; (b) uitbreidbaarheid; (c) integreerbaarheid; (d) migratiemogelijkheden (o.a. inzake platform en database) met als ultieme doel het mogelijk maken van beleidsbeslissingen inzake toekomstige ontwikkeltrajecten voor niet-informatici.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Ondersteuning tot het schrijven van een boek "Object-oriented reengineering, a pattern based approach". 01/10/2000 - 30/09/2002

   Abstract

   Het project betreft een soort van zaaigeld voor een opstartende onderzoeksgroep. De leider van de onderzoeksgroep plant op korte termijn een boek te schrijven en het project vraagt concrete steun in de vorm van een boekenkrediet en een computer.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject