Onderzoeksgroep

Expertise

Mijn onderzoek situeert zich in de domeinen van toegepaste econometrie en arbeidseconomie (zowel micro als macro), met een focus op onderwijs, criminaliteit, gezondheidszorg, gender en de positie van verschillende groepen op de arbeidsmarkt, zoals: (1) De jeugd met risico op criminaliteit, werkloosheid en tienerzwangerschap; (2) De positie van vrouwen op de arbeidsmarkt – loon- en pensioenkloof, loopbaanontwikkeling en glazen plafond, discriminatie; (3) De ongelijkheid en intergenerationele mobiliteit – gelijkschakeling van het opleidingsniveau van personen met verschillende sociaaleconomische achtergronden als een belangrijk instrument voor de verhoging van gelijke kansen in de samenleving; (4) Economisch en pro-sociaal gedrag binnen organisaties (sociale ondernemingen) en opbrengsten voor het ondernemerschap; en (5) Financiële diensten, sociale netwerken en financiële praktijken in ontwikkelingslanden. Mijn onderzoek pakt problemen aan van de moderne samenleving en heeft een hoge economische en maatschappelijke impact. Bijvoorbeeld, het artikel The Crime Reducing Effect of Education, gepubliceerd in het Economic Journal (EJ) in 2011, toont een causaal verband tussen onderwijs en criminaliteit door criminaliteitscijfers te bestuderen van schoolverlaters die gedwongen werden een extra jaar in Britse scholen te verblijven ten gevolge van een juridische wijziging van de leerplichtige leeftijd. Deze groep leerlingen had minder kans om crimineel gedrag te vertonen dan de cohorte van het jaar voordien. Het artikel kalibreert dat de kosten van een jaar extra scholing worden gecompenseerd door de voordelen in termen van minder criminaliteit.

FWO Sabbatsverlof 2024-2025 (Prof. S. Vujić). 15/09/2024 - 14/09/2025

Abstract

De inhoud van mijn sabbatical omvat de voortzetting van mijn bestaande onderzoeksagenda en nieuwe onderzoeks- en samenwerkingsmogelijkheden in een internationale context. (1) Tijdens de eerste helft van mijn sabbatical aan het Instituut voor Economie Centrum voor Economische en Regionale Studies in Boedapest zal ik werken aan twee onderzoeksprojecten met Anna Adamecz en Ágnes Szabó-Morvai, die de effecten van onderwijsjaren op de arbeidsmarkt en de vruchtbaarheidsresultaten van de betrokken cohorten onderzoeken. Beide projecten maken deel uit van mijn lopende onderzoeksagenda over de relatie tussen onderwijs en het tijdstip van vruchtbaarheid. (2) Tijdens mijn verblijf in Boedapest zal ik mijn regionale samenwerkingen in de nabijheid van Boedapest voortzetten en verder uitbreiden: Samen met Lara Lebedinski (Instituut voor Economische Wetenschappen, Belgrado en Universiteit van Wenen) organiseer ik de Derde Toegepaste Economie Conferentie in Belgrado op 19-20 september 2024. We zullen ook werken aan een gezamenlijk onderzoeksproject over de gevolgen van de NAVO-bombardementen in 1999 op de resultaten voor kinderen in Servië. We zijn ook van plan een nieuw project te starten over het effect van vervuiling op de resultaten van kinderen in Servië. Als alumnus van de Central European University (CEU) in Wenen, ben ik ook van plan deze instelling opnieuw te bezoeken tijdens mijn sabbatical, met als doel een onderzoeksseminar te geven en weer in contact te komen met collega's Andrea Weber, Adam Szeidl, Miklos Koren en Martin Kahanec. Samen met Ria Ivandić (Universiteit van Oxford, Universiteit van Zagreb en London School of Economics) ben ik van plan om financiering aan te vragen binnen het Erasmus-uitwisselingsprogramma en/of het FWO-WEAVE initiatief, dat bilaterale samenwerking tussen Vlaanderen en Kroatië ondersteunt. (3) Tijdens de tweede helft van mijn sabbatical bij de afdeling Economie van Simon Fraser University (SFU) in Vancouver, zal ik nieuwe samenwerkingen aangaan met toonaangevende geleerden op het gebied van de economie van criminaliteit, zoals Kevin Schnepel en Krishna Pendakur (SFU), evenals Samuel Norris en Marit Rehavi aan de Vancouver School of Economics aan de Universiteit van British Columbia (UBC), waarmee ik mijn onderzoeksagenda over de relatie tussen onderwijs en criminaliteit voortzet. (4) Tijdens mijn sabbatical zal ik doorgaan met het begeleiden en onderzoek doen met mijn PhD-studenten, met als doel ons gezamenlijk werk in te dienen bij vooraanstaande economische tijdschriften.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

BOF Onderzoekssabbatical 2024-2025 (Suncica Vujić). 15/09/2024 - 14/09/2025

Abstract

De inhoud van mijn sabbatical omvat de voortzetting van mijn bestaande onderzoeksagenda en nieuwe onderzoeks- en samenwerkingsmogelijkheden in een internationale context. (1) Tijdens de eerste helft van mijn sabbatical aan het Instituut voor Economie Centrum voor Economische en Regionale Studies in Boedapest zal ik werken aan twee onderzoeksprojecten met Anna Adamecz en Ágnes Szabó-Morvai, die de effecten van onderwijsjaren op de arbeidsmarkt en de vruchtbaarheidsresultaten van de betrokken cohorten onderzoeken. Beide projecten maken deel uit van mijn lopende onderzoeksagenda over de relatie tussen onderwijs en het tijdstip van vruchtbaarheid. (2) Tijdens mijn verblijf in Boedapest zal ik mijn regionale samenwerkingen in de nabijheid van Boedapest voortzetten en verder uitbreiden: Samen met Lara Lebedinski (Instituut voor Economische Wetenschappen, Belgrado en Universiteit van Wenen) organiseer ik de Derde Toegepaste Economie Conferentie in Belgrado op 19-20 september 2024. We zullen ook werken aan een gezamenlijk onderzoeksproject over de gevolgen van de NAVO-bombardementen in 1999 op de resultaten voor kinderen in Servië. We zijn ook van plan een nieuw project te starten over het effect van vervuiling op de resultaten van kinderen in Servië. Als alumnus van de Central European University (CEU) in Wenen, ben ik ook van plan deze instelling opnieuw te bezoeken tijdens mijn sabbatical, met als doel een onderzoeksseminar te geven en weer in contact te komen met collega's Andrea Weber, Adam Szeidl, Miklos Koren en Martin Kahanec. Samen met Ria Ivandić (Universiteit van Oxford, Universiteit van Zagreb en London School of Economics) ben ik van plan om financiering aan te vragen binnen het Erasmus-uitwisselingsprogramma en/of het FWO-WEAVE initiatief, dat bilaterale samenwerking tussen Vlaanderen en Kroatië ondersteunt. (3) Tijdens de tweede helft van mijn sabbatical bij de afdeling Economie van Simon Fraser University (SFU) in Vancouver, zal ik nieuwe samenwerkingen aangaan met toonaangevende geleerden op het gebied van de economie van criminaliteit, zoals Kevin Schnepel en Krishna Pendakur (SFU), evenals Samuel Norris en Marit Rehavi aan de Vancouver School of Economics aan de Universiteit van British Columbia (UBC), waarmee ik mijn onderzoeksagenda over de relatie tussen onderwijs en criminaliteit voortzet. (4) Tijdens mijn sabbatical zal ik doorgaan met het begeleiden en onderzoek doen met mijn PhD-studenten, met als doel ons gezamenlijk werk in te dienen bij vooraanstaande economische tijdschriften.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Navigeren door Big Data: essentiële infrastructuur voor bedrijfswetenschappelijke en economische onderzoeksgroepen. 01/05/2024 - 30/04/2028

Abstract

Er is een groeiende druk op het belang van big data en business analytics. Instellingen maken gebruik van grote hoeveelheden data om onderzoeksvragen te beantwoorden die waarde genereren voor individuen, bedrijven, en overheden. Met behulp van databases zoals Orbis Global en Bel-first (die financiële, accounting, sociale balans en governance data bevatten) kunnen wetenschappers de kansen voor nieuwe theorieën en praktijken verkennen, wat resulteert in eersteklas onderzoek. De Orbis Global en Bel-first data worden in ons vakgebied als basisgegevens gebruikt. Bij het onderzoeken van bedrijfsgedragingen en acties hebben onderzoekers altijd basiskennis nodig over financiële cijfers (winstgevendheid, groei, activa, passiva, enz.). Daarom worden Orbis Global- en Bel-first-gegevens altijd gebruikt als de basisgegevensbron waar onderzoekers meer specifieke gegevens aan toevoegen (uit enquêtes, specifieke data uit bv. databases met investeerders data). Deze aanvraag probeert een urgent probleem aan te pakken: de aanzienlijke prijsstijgingen van de databases. De gevraagde financiering zou dienen als overbruggingsbudget, een tijdelijke oplossing terwijl een duurzamere langetermijnstrategie m.b.t. financiering van de databanken wordt ontwikkeld. Verschillende onderzoeksgroepen in het gebied van bedrijfskunde en economie kunnen het onderzoek dat ze nu doen niet blijven doen als ze geen toegang zouden hebben tot deze databanken. Deze databases fungeren als de belangrijkste instrumenten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De realisatie van een onderzoek naar de situatie van vrouwen van buiten de Europese Unie op de Belgische arbeidsmarkt. 01/01/2024 - 31/10/2024

Abstract

Deze intersectionele studie heeft vier onderzoeksdoelen: (1) De participatie- en werkzaamheidsgraden van vrouwen van niet-EU-afkomst beschrijven (op basis van migratiestatus, de evolutie doorheen de tijd, de geografische verdeling en regionale verschillen, de relaties met sociaal-demografische kenmerken, en deze vergelijken met andere groepen zoals mannen van niet-EU-afkomst en Belgische vrouwen en mannen); (2) de redenen voor de relatief lage werkzaamheid van vrouwen van niet-EU-afkomst onderzoeken; (3) de belangrijkste uitdagingen voor de integratie van vrouwen van buiten de EU op de Belgische arbeidsmarkt identificeren; en (4) beleidsaanbevelingen voorstellen om deze barrières te overwinnen op basis van de beste praktijken uit andere landen en interviews met Belgische experten en personen uit de doelgroep om betrokkenheid en gevoeligheid voor dit onderzoeksonderwerp te creëren. De eerste twee onderzoeksvragen vormen het voorwerp van een kwantitatieve (statistische) studie, terwijl de laatste twee vragen onderzocht worden met behulp van kwalitatief onderzoek. Het onderzoeken van de aard en factoren achter arbeidsmarktdispariteiten kan licht werpen op maatregelen die genomen kunnen worden om ongelijkheden aan te pakken en de toegang van niet-EU vrouwen tot economische kansen te verbeteren, waardoor hun potentieel benut wordt en voorwaarden voor economische groei gecreëerd worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een negatieve attitude? De invloed van anti-immigratie attitudes op internationale migratiepatronen. 01/11/2022 - 31/10/2026

Abstract

De beslissing om te migreren is complex. Een mogelijke invloed in internationale migratie zijn de anti-immigratie attitudes in een gastland. Zulke attitudes vormen een barrière voor migranten hun succes, als ze geassocieerd worden met discriminatie. De extra 'kost' verlaagt de kans dat migranten de voordelen van migreren groter inschatten dan de nadelen. Tot nu toe bestaat hier echter weinig onderzoek naar. Na een grondige literatuurstudie en theoretische bijdrage zal dit project (1) het causale effect isoleren van anti-immigratie attitudes op de instroom van migranten en terugkeermigratie, (2) onderzoeken of er heterogene effecten zijn in termen van migrantenkarakteristieken, (3) de rol onderzoeken van media in het overbrengen van lokale attitudes naar een land van herkomst, en (4) beleidsimplicaties en -aanbevelingen formuleren. Deze doelstellingen zullen bereikt worden door het exploiteren van onverwachte gebeurtenissen (natuurlijke experimenten) die een signaal uitzonden over de publieke opinie in een land, namelijk het Brexit referendum en de Trump verkiezing. Met econometrische methoden onderzoeken we verschillende migratie-indicatoren. We verwachten dat de gebeurtenissen leidden tot minder immigratie en een toename in terugkeermigratie. We verwachten dat media fungeerde als transmissiemechanisme. Dit project zal inzichten bekomen in hoe beleidsmakers lokale anti-immigratie attitudes kunnen benaderen, welke gevolgen te verwachten, en hoe deze te verzachten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De genderkloof in privé pensioeninkomen: huidige beslissingen en gevolgen voor de toekomst. 01/11/2022 - 31/10/2026

Abstract

Privé pensioenen zijn momenteel van toenemend belang in Europa als gevolg van de vergrijzing van de bevolking en de druk die daardoor op de sociale zekerheid en meer in het bijzonder de overheidspensioenen komt te liggen. Vooral vrouwen lopen een groter risico, omdat hun arbeidsmarkttrajecten korter en meer gefragmenteerd zijn, waardoor zij minder mogelijkheden hebben om pensioenrechten op te bouwen. Ondanks het belang hiervan is er weinig onderzoek gedaan naar het privé pensioenspaargedrag en meer specifiek naar genderverschillen. Kennis over privé pensioenen kan echter belangrijke inzichten bieden voor beleidsmakers. Daarom zal dit project zich richten op de determinanten van privé pensioensparen, zowel voor bedrijfspensioenen als voor persoonlijke privé pensioenen. De doelstellingen zijn 1) selectie in het krijgen van een pensioeninkomen te schatten en het effect daarvan op de totale pensioenkloof, 2) te onderzoeken of er een wisselwerking bestaat tussen lonen en bedrijfspensioenen, en of dit verschilt naar geslacht door middel van een discrete-keuze-experiment, 3) te analyseren wat er gebeurt wanneer de deelname aan bedrijfspensioenen automatisch is, door de effecten van "auto-enrolment" in het VK te evalueren, en 4) het effect van kinderen op deelname aan pensioensparen en -bijdragen te schatten. Anders dan bij eerder onderzoek, zal de nadruk liggen op het gedrag van de huidige beroepsbevolking in plaats van op het pensioeninkomen van de gepensioneerden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Brexit als trigger? Het effect van Brexit op migratie - de causale verbanden, de specifieke mechanismen, de toekomstige trends en beleidsimplicaties 01/10/2021 - 30/09/2025

Abstract

De referendumbeslissing van Groot-Brittannië om de Europese Unie (EU) te verlaten kwam als een schok voor het publiek. De "Leave"-stem kan worden geïnterpreteerd als een trigger om de maatschappelijke onvrede te uiten over de economie en de rol van de EU daarin, wat resulteerde in emotionele reacties en allerhande acties van Britse en buitenlandse burgers. In de maanden na het referendum werd er een toename vastgesteld van het aantal aanvragen voor burgerschap en permanente verblijfsvergunningen van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk (VK). Bovendien werd er ook een verandering waargenomen in migratiepatronen van en naar de EU. Gemotiveerd door deze maatschappelijke responsen, probeert dit project vast te stellen (i) of de Brexitstem "Leave" veranderingen in migratiepatronen veroorzaakte (of slechts een eerdere trend verergerde), (ii) wat de specifieke mechanismen hierachter waren, (iii) welke heterogene effecten kunnen worden geïdentificeerd, (iv) wat was de rol van (sociale) media als transmissiemechanisme, en (v) wat zijn de verwachte toekomstige migratie trends en beleidsimplicaties. Met behulp van een reeks robuuste empirische (econometrische) technieken zullen we deze veranderingen voor het VK als geheel en voor de afzonderlijke regio's bestuderen en onderzoeken of de effecten tijdelijk of langdurig zijn. Verdere analyse van andere invloedrijke factoren zoals de lokale arbeidsmarkt en lokale sociaal-economische kenmerken, etnische en nationale diversiteit, zullen de belangrijkste resultaten aanvullen. Een langere analyseperiode zal ons in staat stellen (i) de robuustheid van de belangrijkste bevindingen te beoordelen, (ii) het effect te evalueren van eerdere en daaropvolgende 'shock'-gebeurtenissen in het VK (bijv. de aankondiging van het referendum, activering van artikel 50, het COVID-19-effect en het feitelijke vertrek van het VK uit de EU in januari 2021), wat belangrijk zal zijn voor het beoordelen van de relatieve sterkte van het Brexit-referendumeffect en (iii) het analyseren van het effect van de stemming over het Brexit-referendum en de volledige Brexit proces over migratiebeleid en trends in het VK en in Europa. Het voorgestelde onderzoek zal van belang zijn voor academici op het gebied van economie, sociologie en sociaal beleid, demografie, sociale geografie en politieke studies en zodus een wetenschappelijke bijdrage leveren aan deze onderzoeksdomeinen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De pensioenkloof tussen vrouwen en mannen in Europa: determinanten en perspectieven voor de toekomst. 01/01/2021 - 31/12/2024

Abstract

Ondanks de overvloed aan onderzoek naar de loonkloof tussen mannen en vrouwen, is er weinig onderzoek naar de inkomenskloof onder ouderen en hoe deze verband houdt met de loopbanen van mannen en vrouwen in een comparatief landen-perspectief. De kwestie is belangrijk gezien de vergrijzing, de dalende afhankelijkheidsratio en het stijgende aandeel van eenpersoonshuishoudens in Europa. Dit onderzoek heeft tot doel: (a) de geslachtsverschillen in pensioendekking en pensioen-inkomens in Europa te schatten op basis van de meest recente gegevens, rekening houdend met het levensloopperspectief, demografische en economische factoren, rollenpatronen in het huishouden, preferenties en de heterogeniteit tussen landen; (b) te onderzoeken of er een afruil bestaat tussen lonen en bedrijfspensioenen en hoe deze afruil verschilt tussen mannen en vrouwen; (c) genderverschillen in het discontopercentage (rentevoet) te kwantificeren, d.w.z. de mate waarin mannen en vrouwen huidige opbrengsten anders waarderen in vergelijking met toekomstige opbrengsten; en (d) het onderzoeken van de rol van gezinsleden (partner, kinderen) in het ouderdomsinkomen. De bevindingen zullen bijdragen tot de theoretische kennis op het gebied van pensioeneconomie, aangeven of de huidige pensioenstelsels in Europa in staat zijn om adequate pensioenen te voorzien voor mannen als vrouwen, en ze zullen licht werpen op beleidsuitdagingen gericht op het reduceren van de genderkloof in het inkomen van ouderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Profiel en arbeidspotentieel langdurig werkzoekenden op zoek naar hefbomen. 09/01/2023 - 31/12/2023

Abstract

Om de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt te verlichten, is het aangewezen om de werkzaamheidsgraad te verhogen en inzicht te krijgen in de activeerbaarheid van zij die niet werken, waaronder het stijgend aandeel langdurig werkzoekenden (LWZ). Er is echter weinig onderzoek naar LWZ in Vlaanderen, waardoor het onduidelijk is welke hefbomen kunnen worden ingezet om drempels tot de arbeidsmarkt voor deze doelgroep weg te werken. Aan de hand van een multi-actor mixed-methods aanpak, beoogt dit project daarom ons inzicht te vergroten in i) de doelgroep LWZ, ii) de effectiviteit van dienstverlening en acties bij LWZ, en iii) de effectiviteit van acties en verdere noden bij werkgevers. In werkpakket 1 maken we gebruik van kwalitatieve focusgroepsgesprekken om inzicht te verwerven in de arbeidswens, inzetbaarheid, drempels en noden naargelang het profiel van LWZ. De grootste tekortkoming in bestaande literatuur omtrent de activering van LWZ is het gebrek aan effect-evaluaties voor deze specifieke doelgroep. Werkpakket 2 combineert daarom een Vlaanderen-brede analyse van de instroom in en effectiviteit van dienstverlening en acties bij VDAB en partners en hun effectiviteit, met een Mixed Methods experimenteel design waarbij we Antwerpen en Limburg als proeftuin voor een interventieonderzoek gebruiken. Om naast antwoord op de vraag "werken activeringsmaatregelen?" ook inzicht te verwerven in waarom deze al dan niet effectief zijn om LWZ toe te leiden naar arbeidsdeelname, zullen we een selectie van trajecten via longitudinaal kwalitatief onderzoek opvolgen door diepte-interviews uit te voeren met alle betrokkenen rond een traject, d.w.z. met werkzoekende, werkgever en bemiddelaar. Werkpakket 3 focust op de werkgeverszijde en omvat allereerst een Vlaanderen-brede analyse van de effectiviteit van acties en verdere noden bij werkgevers aan de hand van een vignette onderzoek. In het laatste werkpakket van dit project synthetiseren we de belangrijkste bevindingen van de voorgaande werkpakketten en organiseren we een interactieve klankbord workshop waarbij de bevindingen afgetoetst worden met de doelgroep van LWZ.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Budgettair beleid, kredietcycli en de macro-economie. 01/05/2020 - 30/04/2024

Abstract

De financiële crisis heeft een hernieuwde interesse gewekt in de impact van kredietschommelingen op de macro-economische resultaten. Er wordt nu algemeen erkend dat particuliere schuldcycli de macro-economische kwetsbaarheid en het crisisrisico significant beïnvloeden. In reactie op de crisis hebben veel landen een anticyclisch begrotingsbeleid aangenomen, waardoor het uitgavenbeleid, de belastingpolitiek en de budgettaire saldi op de voorgrond van beleidsdebatten kwamen. Het doel van dit project is inzicht te krijgen in het samenspel van fluctuaties in de kredietcyclus, conjunctuurschommelingen en het begrotingsbeleid. Eerst zullen we een business cycle-model ontwikkelen waarin de schuld van de gezinnen van belang is voor de verspreiding en versterking vanbudgetttaire interventies. Het model zal worden gebruikt om de significantie en het kwantitatief effect van de particuliere schuldopbouw op het begrotingsbeleid te testen. Het tweede deel van het project gaat na hoe budgettair beleid op zichzelf privékredietcyclus vormt. In het bijzonder zullen we onderzoeken of er een trade-off is tussen de stabilisatie van de conjunctuurcyclus en de stabilisatie van de kredietcyclus. Het begrijpen van het samenspel tussen begrotingsbeleid en kredietcycli zal van grote waarde zijn voor het ontwerpen van beleid gericht op het bevorderen van macroeconomische en financiële stabiliteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Zoeken naar partners via vrienden: implicaties voor gezinsvorming en economische beslissingen 01/10/2019 - 30/09/2023

Abstract

Het doel van dit project is het samenspel beter te begrijpen tussen het zoeken naar partners, gezinsvorming en economische beslissingen. Een investering in het vermogen om te zoeken naar een betere partner beïnvloedt niet alleen de kenmerken van de match, maar ook heeft een effect op de onderhandelingspositie binnen de relatie door de kwaliteit van de externe opties in de analyse mee te nemen in geval van een echtscheiding. We introduceren zoekfricties in de huwelijksmarkt aan de hand van een 'search and matching' model waarbij zoekfricties worden vastgelegd door een matching-functie of door het zoeken naar een partner via sociale netwerken. Dit alles impliceert een betere beschrijving voor het modelleren van het zoekgedrag over het besluitvormingsproces binnen het huishouden. Op zijn beurt levert dit een krachtiger analyse op van het keuzegedrag van de huishoudens en de gevolgen voor het welzijn van de echtgenoten en hun kinderen. In dit project, dat een deel van een grotere onderzoeksagenda is, zullen we niet-parametrisch de modellen schatten via een "revealed preference" analyse om een structurele beschrijving te geven van toewijzingen binnen het huishouden, dat mee bepaald wordt door het zoekgedrag van de huidige en toekomstige externe mogelijkheden op huwelijksmarkten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Francqui Leerstoel 2019-2020 Prof. Siem Jan Koopman. 01/10/2019 - 30/09/2020

Abstract

Professor Koopman gaat de volgende lezingen uitvoeren binnen de Leerstoel Internationaal Francqui Professor 2019-2020: 1. The Econometrics of Time-Varying Parameters 2. Macroeconomic forecasting 3. Stochastic Volatility Modelling 4. Dynamic Factor Models

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het effect van de Brexit op haatmisdrijven en migratie in het Verenigd Koninkrijk. 01/04/2019 - 30/03/2020

Abstract

Dit project zal oorzakelijk bewijsmateriaal verschaffen met betrekking tot de veranderingen in haatmisdrijven en migratiepatronen in het Verenigd Koninkrijk (VK) ten gevolge van de keuze van het VK om uit de Europese Unie (EU) te treden. Met behulp van een selectie van robuuste econometrische technieken, zullen we deze veranderingen, voor het VK als geheel en zijn regio's, bestuderen en onderzoeken of de effecten tijdelijk of langdurig zijn. Een verdere analyse van andere invloedrijke factoren – zoals de media en activiteiten op sociale media, de arbeidsmarkt en sociaal-economische kenmerken van de locatie, etnische en nationale diversiteit van het gebied – zal de belangrijkste onderzoeksresultaten vervolledigen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Gecoördineerd onderzoeksprogramma in gezondheidseconomie aan de School of Public Health in Kinshasa. 01/01/2018 - 31/12/2020

Abstract

De DRC heeft onvoldoende middelen om een efficiënte en rechtvaardige gezondheidszorg aan te bieden. Versterking van de lokale capaciteit is van essentieel belang om alle alternatieven voor de financiering van gezondheidszorg te evalueren, om de economische last van gezondheidsgerelateerde aandoeningen aan te tonen en om de waarde van voorgestelde programma's en interventies, passend binnen de Congolese context, zinvol te bepalen. Om efficiënte en rechtvaardige gezondheidsdiensten te bieden voor het verbeteren van de gezondheid van de Congolese bevolking, heeft dit project tot doel: (1) een gezamenlijk onderzoeksprogramma op het gebied van de gezondheidseconomie op te starten aan de Kinshasa School of Public Health (KSPH); (2) de onderzoekscapaciteiten in gezondheidseconomie bij KSPH te versterken; en (3) de zichtbaarheid en reikwijdte van onderzoeksactiviteiten en -output in gezondheidseconomie te vergroten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Leerstoel Migratie, Integratie en Arbeidsmarkt. Determinanten van arbeidsparticipatie en werkzaamheid van personen met een migratieachtergrond, met specifieke aandacht voor inburgeringstrajecten nieuwkomers en de latente vrouwelijke arbeidsreserve. 20/12/2016 - 30/09/2019

Abstract

De Leerstoel Migratie, Integratie en Arbeidsmarkt is een onderzoeksproject in samenwerking met de Vlaamse overheid naar de arbeidsmarktpositie van personen met een migratie-achtergrond in Vlaanderen, met specifieke aandacht voor de arbeidsmarktpositie van vrouwen en de effectiviteit van inburgeringstrajecten voor nieuwkomers. Het project is innovatief aangezien registergegevens met betrekking tot i) inburgering (ABB), ii) opleidings- en activeringstrajecten (VDAB) en iii) arbeidskaarten (WSE) worden geïntegreerd met longitudinale microdata ontleend aan het DataWarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid met het ook op de reconstructie en longitudinale analyse van arbeidsmarkttrajecten van personen met een migratie-achtergrond aan de hand van geavanceerde hazard en econometrische modellen. Doorheen het project worden interviews en focusgroepen opgezet met zowel deelnemers en trajectbegeleiders die de inzichten gebaseerd op de longitudinale analyse van trajecten op basis van registergegevens verder uitdiepen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Etnische samenstelling als een verklarende factor van het overheidsbeleid in ontwikkelingslanden 01/04/2016 - 31/03/2017

Abstract

Het doel van dit project is om te onderzoeken of fractionalisatie en partitionering, twee maatstaven van de etnische samenstelling, de kwaliteit van het overheidsbeleid in ontwikkelingslanden kan uitleggen. Het project schat opnieuw de bevindingen van de paper door Easterly en Levine (1997), breidt de gegevens uit met waarnemingen van de afgelopen twee decennia, en toetst de robuustheid voor de verschillende maatstaven van kwaliteit van het beleid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Financiële diensten, sociale netwerken en financiële praktijken: onderzoek naar gebruik en impact. 01/10/2014 - 30/06/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject