Onderzoeksgroep

Economie

Expertise

Mijn onderzoek situeert zich in de domeinen van toegepaste econometrie en arbeidseconomie (zowel micro als macro), met een focus op onderwijs, criminaliteit, gezondheidszorg, gender en de positie van verschillende groepen op de arbeidsmarkt, zoals: (1) De jeugd met risico op criminaliteit, werkloosheid en tienerzwangerschap; (2) De positie van vrouwen op de arbeidsmarkt – loon- en pensioenkloof, loopbaanontwikkeling en glazen plafond, discriminatie; (3) De ongelijkheid en intergenerationele mobiliteit – gelijkschakeling van het opleidingsniveau van personen met verschillende sociaaleconomische achtergronden als een belangrijk instrument voor de verhoging van gelijke kansen in de samenleving; (4) Economisch en pro-sociaal gedrag binnen organisaties (sociale ondernemingen) en opbrengsten voor het ondernemerschap; en (5) Financiële diensten, sociale netwerken en financiële praktijken in ontwikkelingslanden. Mijn onderzoek pakt problemen aan van de moderne samenleving en heeft een hoge economische en maatschappelijke impact. Bijvoorbeeld, het artikel The Crime Reducing Effect of Education, gepubliceerd in het Economic Journal (EJ) in 2011, toont een causaal verband tussen onderwijs en criminaliteit door criminaliteitscijfers te bestuderen van schoolverlaters die gedwongen werden een extra jaar in Britse scholen te verblijven ten gevolge van een juridische wijziging van de leerplichtige leeftijd. Deze groep leerlingen had minder kans om crimineel gedrag te vertonen dan de cohorte van het jaar voordien. Het artikel kalibreert dat de kosten van een jaar extra scholing worden gecompenseerd door de voordelen in termen van minder criminaliteit.

Leerstoel Internationaal Francqui Professor 2019-2020 (Prof. Siem Jan Koopman). 01/10/2019 - 30/09/2020

Abstract

Professor Koopman gaat de volgende lezingen uitvoeren binnen de Leerstoel Internationaal Francqui Professor 2019-2020: 1. The Econometrics of Time-Varying Parameters 2. Macroeconomic forecasting 3. Stochastic Volatility Modelling 4. Dynamic Factor Models

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Het effect van de Brexit op haatmisdrijven en migratie in het Verenigd Koninkrijk. 01/04/2019 - 30/03/2020

Abstract

Dit project zal oorzakelijk bewijsmateriaal verschaffen met betrekking tot de veranderingen in haatmisdrijven en migratiepatronen in het Verenigd Koninkrijk (VK) ten gevolge van de keuze van het VK om uit de Europese Unie (EU) te treden. Met behulp van een selectie van robuuste econometrische technieken, zullen we deze veranderingen, voor het VK als geheel en zijn regio's, bestuderen en onderzoeken of de effecten tijdelijk of langdurig zijn. Een verdere analyse van andere invloedrijke factoren – zoals de media en activiteiten op sociale media, de arbeidsmarkt en sociaal-economische kenmerken van de locatie, etnische en nationale diversiteit van het gebied – zal de belangrijkste onderzoeksresultaten vervolledigen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Gecoördineerd onderzoeksprogramma in gezondheidseconomie aan de School of Public Health in Kinshasa. 01/01/2018 - 30/06/2020

Abstract

De DRC heeft onvoldoende middelen om een efficiënte en rechtvaardige gezondheidszorg aan te bieden. Versterking van de lokale capaciteit is van essentieel belang om alle alternatieven voor de financiering van gezondheidszorg te evalueren, om de economische last van gezondheidsgerelateerde aandoeningen aan te tonen en om de waarde van voorgestelde programma's en interventies, passend binnen de Congolese context, zinvol te bepalen. Om efficiënte en rechtvaardige gezondheidsdiensten te bieden voor het verbeteren van de gezondheid van de Congolese bevolking, heeft dit project tot doel: (1) een gezamenlijk onderzoeksprogramma op het gebied van de gezondheidseconomie op te starten aan de Kinshasa School of Public Health (KSPH); (2) de onderzoekscapaciteiten in gezondheidseconomie bij KSPH te versterken; en (3) de zichtbaarheid en reikwijdte van onderzoeksactiviteiten en -output in gezondheidseconomie te vergroten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Leerstoel Migratie, Integratie en Arbeidsmarkt. Determinanten van arbeidsparticipatie en werkzaamheid van personen met een migratieachtergrond, met specifieke aandacht voor inburgeringstrajecten nieuwkomers en de latente vrouwelijke arbeidsreserve. 20/12/2016 - 30/09/2019

Abstract

De Leerstoel Migratie, Integratie en Arbeidsmarkt is een onderzoeksproject in samenwerking met de Vlaamse overheid naar de arbeidsmarktpositie van personen met een migratie-achtergrond in Vlaanderen, met specifieke aandacht voor de arbeidsmarktpositie van vrouwen en de effectiviteit van inburgeringstrajecten voor nieuwkomers. Het project is innovatief aangezien registergegevens met betrekking tot i) inburgering (ABB), ii) opleidings- en activeringstrajecten (VDAB) en iii) arbeidskaarten (WSE) worden geïntegreerd met longitudinale microdata ontleend aan het DataWarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid met het ook op de reconstructie en longitudinale analyse van arbeidsmarkttrajecten van personen met een migratie-achtergrond aan de hand van geavanceerde hazard en econometrische modellen. Doorheen het project worden interviews en focusgroepen opgezet met zowel deelnemers en trajectbegeleiders die de inzichten gebaseerd op de longitudinale analyse van trajecten op basis van registergegevens verder uitdiepen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Etnische samenstelling als een verklarende factor van het overheidsbeleid in ontwikkelingslanden 01/04/2016 - 31/03/2017

Abstract

Het doel van dit project is om te onderzoeken of fractionalisatie en partitionering, twee maatstaven van de etnische samenstelling, de kwaliteit van het overheidsbeleid in ontwikkelingslanden kan uitleggen. Het project schat opnieuw de bevindingen van de paper door Easterly en Levine (1997), breidt de gegevens uit met waarnemingen van de afgelopen twee decennia, en toetst de robuustheid voor de verschillende maatstaven van kwaliteit van het beleid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Financiële diensten, sociale netwerken en financiële praktijken: onderzoek naar gebruik en impact. 01/10/2014 - 30/06/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)