Onderzoeksgroep

Economie

Expertise

Mijn onderzoek situeert zich in de domeinen van toegepaste econometrie en arbeidseconomie (zowel micro als macro), met een focus op onderwijs, criminaliteit, gezondheidszorg, gender en de positie van verschillende groepen op de arbeidsmarkt, zoals: (1) De jeugd met risico op criminaliteit, werkloosheid en tienerzwangerschap; (2) De positie van vrouwen op de arbeidsmarkt – loon- en pensioenkloof, loopbaanontwikkeling en glazen plafond, discriminatie; (3) De ongelijkheid en intergenerationele mobiliteit – gelijkschakeling van het opleidingsniveau van personen met verschillende sociaaleconomische achtergronden als een belangrijk instrument voor de verhoging van gelijke kansen in de samenleving; (4) Economisch en pro-sociaal gedrag binnen organisaties (sociale ondernemingen) en opbrengsten voor het ondernemerschap; en (5) Financiële diensten, sociale netwerken en financiële praktijken in ontwikkelingslanden. Mijn onderzoek pakt problemen aan van de moderne samenleving en heeft een hoge economische en maatschappelijke impact. Bijvoorbeeld, het artikel The Crime Reducing Effect of Education, gepubliceerd in het Economic Journal (EJ) in 2011, toont een causaal verband tussen onderwijs en criminaliteit door criminaliteitscijfers te bestuderen van schoolverlaters die gedwongen werden een extra jaar in Britse scholen te verblijven ten gevolge van een juridische wijziging van de leerplichtige leeftijd. Deze groep leerlingen had minder kans om crimineel gedrag te vertonen dan de cohorte van het jaar voordien. Het artikel kalibreert dat de kosten van een jaar extra scholing worden gecompenseerd door de voordelen in termen van minder criminaliteit.

Brexit als trigger? Het effect van Brexit op migratie - de causale verbanden, de specifieke mechanismen, de toekomstige trends en beleidsimplicaties 01/10/2021 - 30/09/2025

Abstract

De referendumbeslissing van Groot-Brittannië om de Europese Unie (EU) te verlaten kwam als een schok voor het publiek. De "Leave"-stem kan worden geïnterpreteerd als een trigger om de maatschappelijke onvrede te uiten over de economie en de rol van de EU daarin, wat resulteerde in emotionele reacties en allerhande acties van Britse en buitenlandse burgers. In de maanden na het referendum werd er een toename vastgesteld van het aantal aanvragen voor burgerschap en permanente verblijfsvergunningen van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk (VK). Bovendien werd er ook een verandering waargenomen in migratiepatronen van en naar de EU. Gemotiveerd door deze maatschappelijke responsen, probeert dit project vast te stellen (i) of de Brexitstem "Leave" veranderingen in migratiepatronen veroorzaakte (of slechts een eerdere trend verergerde), (ii) wat de specifieke mechanismen hierachter waren, (iii) welke heterogene effecten kunnen worden geïdentificeerd, (iv) wat was de rol van (sociale) media als transmissiemechanisme, en (v) wat zijn de verwachte toekomstige migratie trends en beleidsimplicaties. Met behulp van een reeks robuuste empirische (econometrische) technieken zullen we deze veranderingen voor het VK als geheel en voor de afzonderlijke regio's bestuderen en onderzoeken of de effecten tijdelijk of langdurig zijn. Verdere analyse van andere invloedrijke factoren zoals de lokale arbeidsmarkt en lokale sociaal-economische kenmerken, etnische en nationale diversiteit, zullen de belangrijkste resultaten aanvullen. Een langere analyseperiode zal ons in staat stellen (i) de robuustheid van de belangrijkste bevindingen te beoordelen, (ii) het effect te evalueren van eerdere en daaropvolgende 'shock'-gebeurtenissen in het VK (bijv. de aankondiging van het referendum, activering van artikel 50, het COVID-19-effect en het feitelijke vertrek van het VK uit de EU in januari 2021), wat belangrijk zal zijn voor het beoordelen van de relatieve sterkte van het Brexit-referendumeffect en (iii) het analyseren van het effect van de stemming over het Brexit-referendum en de volledige Brexit proces over migratiebeleid en trends in het VK en in Europa. Het voorgestelde onderzoek zal van belang zijn voor academici op het gebied van economie, sociologie en sociaal beleid, demografie, sociale geografie en politieke studies en zodus een wetenschappelijke bijdrage leveren aan deze onderzoeksdomeinen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De pensioenkloof tussen vrouwen en mannen in Europa: determinanten en perspectieven voor de toekomst. 01/01/2021 - 31/12/2024

Abstract

Ondanks de overvloed aan onderzoek naar de loonkloof tussen mannen en vrouwen, is er weinig onderzoek naar de inkomenskloof onder ouderen en hoe deze verband houdt met de loopbanen van mannen en vrouwen in een comparatief landen-perspectief. De kwestie is belangrijk gezien de vergrijzing, de dalende afhankelijkheidsratio en het stijgende aandeel van eenpersoonshuishoudens in Europa. Dit onderzoek heeft tot doel: (a) de geslachtsverschillen in pensioendekking en pensioen-inkomens in Europa te schatten op basis van de meest recente gegevens, rekening houdend met het levensloopperspectief, demografische en economische factoren, rollenpatronen in het huishouden, preferenties en de heterogeniteit tussen landen; (b) te onderzoeken of er een afruil bestaat tussen lonen en bedrijfspensioenen en hoe deze afruil verschilt tussen mannen en vrouwen; (c) genderverschillen in het discontopercentage (rentevoet) te kwantificeren, d.w.z. de mate waarin mannen en vrouwen huidige opbrengsten anders waarderen in vergelijking met toekomstige opbrengsten; en (d) het onderzoeken van de rol van gezinsleden (partner, kinderen) in het ouderdomsinkomen. De bevindingen zullen bijdragen tot de theoretische kennis op het gebied van pensioeneconomie, aangeven of de huidige pensioenstelsels in Europa in staat zijn om adequate pensioenen te voorzien voor mannen als vrouwen, en ze zullen licht werpen op beleidsuitdagingen gericht op het reduceren van de genderkloof in het inkomen van ouderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Leerstoel Internationaal Francqui Professor 2019-2020 (Prof. Siem Jan Koopman). 01/10/2019 - 30/09/2020

Abstract

Professor Koopman gaat de volgende lezingen uitvoeren binnen de Leerstoel Internationaal Francqui Professor 2019-2020: 1. The Econometrics of Time-Varying Parameters 2. Macroeconomic forecasting 3. Stochastic Volatility Modelling 4. Dynamic Factor Models

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Het effect van de Brexit op haatmisdrijven en migratie in het Verenigd Koninkrijk. 01/04/2019 - 30/03/2020

Abstract

Dit project zal oorzakelijk bewijsmateriaal verschaffen met betrekking tot de veranderingen in haatmisdrijven en migratiepatronen in het Verenigd Koninkrijk (VK) ten gevolge van de keuze van het VK om uit de Europese Unie (EU) te treden. Met behulp van een selectie van robuuste econometrische technieken, zullen we deze veranderingen, voor het VK als geheel en zijn regio's, bestuderen en onderzoeken of de effecten tijdelijk of langdurig zijn. Een verdere analyse van andere invloedrijke factoren – zoals de media en activiteiten op sociale media, de arbeidsmarkt en sociaal-economische kenmerken van de locatie, etnische en nationale diversiteit van het gebied – zal de belangrijkste onderzoeksresultaten vervolledigen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Gecoördineerd onderzoeksprogramma in gezondheidseconomie aan de School of Public Health in Kinshasa. 01/01/2018 - 31/12/2020

Abstract

De DRC heeft onvoldoende middelen om een efficiënte en rechtvaardige gezondheidszorg aan te bieden. Versterking van de lokale capaciteit is van essentieel belang om alle alternatieven voor de financiering van gezondheidszorg te evalueren, om de economische last van gezondheidsgerelateerde aandoeningen aan te tonen en om de waarde van voorgestelde programma's en interventies, passend binnen de Congolese context, zinvol te bepalen. Om efficiënte en rechtvaardige gezondheidsdiensten te bieden voor het verbeteren van de gezondheid van de Congolese bevolking, heeft dit project tot doel: (1) een gezamenlijk onderzoeksprogramma op het gebied van de gezondheidseconomie op te starten aan de Kinshasa School of Public Health (KSPH); (2) de onderzoekscapaciteiten in gezondheidseconomie bij KSPH te versterken; en (3) de zichtbaarheid en reikwijdte van onderzoeksactiviteiten en -output in gezondheidseconomie te vergroten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Leerstoel Migratie, Integratie en Arbeidsmarkt. Determinanten van arbeidsparticipatie en werkzaamheid van personen met een migratieachtergrond, met specifieke aandacht voor inburgeringstrajecten nieuwkomers en de latente vrouwelijke arbeidsreserve. 20/12/2016 - 30/09/2019

Abstract

De Leerstoel Migratie, Integratie en Arbeidsmarkt is een onderzoeksproject in samenwerking met de Vlaamse overheid naar de arbeidsmarktpositie van personen met een migratie-achtergrond in Vlaanderen, met specifieke aandacht voor de arbeidsmarktpositie van vrouwen en de effectiviteit van inburgeringstrajecten voor nieuwkomers. Het project is innovatief aangezien registergegevens met betrekking tot i) inburgering (ABB), ii) opleidings- en activeringstrajecten (VDAB) en iii) arbeidskaarten (WSE) worden geïntegreerd met longitudinale microdata ontleend aan het DataWarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid met het ook op de reconstructie en longitudinale analyse van arbeidsmarkttrajecten van personen met een migratie-achtergrond aan de hand van geavanceerde hazard en econometrische modellen. Doorheen het project worden interviews en focusgroepen opgezet met zowel deelnemers en trajectbegeleiders die de inzichten gebaseerd op de longitudinale analyse van trajecten op basis van registergegevens verder uitdiepen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Etnische samenstelling als een verklarende factor van het overheidsbeleid in ontwikkelingslanden 01/04/2016 - 31/03/2017

Abstract

Het doel van dit project is om te onderzoeken of fractionalisatie en partitionering, twee maatstaven van de etnische samenstelling, de kwaliteit van het overheidsbeleid in ontwikkelingslanden kan uitleggen. Het project schat opnieuw de bevindingen van de paper door Easterly en Levine (1997), breidt de gegevens uit met waarnemingen van de afgelopen twee decennia, en toetst de robuustheid voor de verschillende maatstaven van kwaliteit van het beleid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Financiële diensten, sociale netwerken en financiële praktijken: onderzoek naar gebruik en impact. 01/10/2014 - 30/06/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)