Onderzoeksgroep

Expertise

Ik heb een achtergrond in biologie en ecologische toxicologie. Mijn interesses focussen voornamelijk op de biomonitoring van per- en polyfluoralkyl stoffen (PFAS) in terrestrische en aquatische ecosystemen en de ecologische en humane risico's die zij met zich meebrengen. Momenteel onderzoek ik vooral de verspreiding van PFAS in zowel terrestrische en aquatische ecosystemen en de ecologische en humane gezondheidsrisico's die hieraan verbonden zijn. In het terrestrische milieu ligt de focus van mijn onderzoek vooral op de biomonitoring van PFAS in de terrestrische voedselketen (bodem, ongewervelden, planten, vogels). Ik bestudeer de biobeschikbaarheid vanuit de bodem naar biota en de mogelijke effecten van PFAS accumulatie in deze organismen. Bovendien ben ik bezig met het ontwikkelen en optimaliseren van analytische methodes om PFAS in verschillende matrices te kunnen meten. In het aquatisch milieu ligt mijn focus ook op de verspreiding van PFAS in de voedselketen, de toxiciteit van PFAS in aquatische organismen, en het onderzoeken van factoren die de biobeschikbaarheid kunnen beïnvloeden. Daarnaast onderzoek ik of verschillende monitoring technieken geschikt zijn om PFAS in het aquatisch milieu te analyseren. In mijn vorige onderzoeken ontwikkelde ik een analytische methode voor de detectie van PFAS in diverse abiotische en biotische stalen. Daarnaast onderzocht ik de verspreiding van PFAS in bodem, ongewervelden en zangvogels in de buurt van een PFAS hotspot en de associaties tussen deze PFAS concentraties, oxidatieve stress en diverse reproductieve parameters in de zangvogels. Mijn vorige onderzoeken naar PFAS in het aquatisch milieu focusten zich vooral op de verspreiding van PFAS in aquatische ecosystemen in Afrika.

Prijs van de Onderzoeksraad 2023 - Prijs Verbeure: Toegepaste en Exacte Wetenschappen. 01/12/2023 - 31/12/2024

Abstract

De Prijzen van de Onderzoeksraad UAntwerpen worden tweejaarlijks uitge­reikt ten laste van het Bijzonder Onderzoeksfonds Universiteit Antwerpen. Zij beogen een succesvol, jong postdoctoraal onderzoek(st)er te huldigen voor een bijzondere bijdrage aan zijn/haar wetenschappelijk vakge­bied. T. Groffen is laureaat binnen de exacte en toegepaste wetenschappen (Prijs Frans Verbeure).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Effecten van de chemische structuur van per- en polyfluoralkyl stoffen (PFAS) op de bioaccumulatie en toxiciteit in terrestrische en aquatische planten en ongewervelden. 01/10/2023 - 30/09/2026

Abstract

Per- en polyfluoroalkyl stoffen (PFAS) zijn organische verbindingen met unieke eigenschappen die hebben geleid tot wijdverbreid industrieel en commercieel gebruik en de daaropvolgende vervuiling van het milieu. De verspreiding van PFAS in abiotische matrices, die belangrijke blootstellingsroutes zijn voor PFAS in de voedselketen, is afhankelijk van chemische-, media- en plaats-specifieke kenmerken. Organismen kunnen verschillende PFAS accumuleren afhankelijk van hun fysiologische en structurele eigenschappen, en de biobeschikbaarheid (beïnvloed door o.a. hun chemische structuur). Kwantitatieve metingen van bioaccumulatie zijn bekend voor enkele, vaak bestudeerde PFAS, maar niet voor de overgrote meerderheid. Evenzo is het gebrek aan toxicologische gegevens voor de meeste PFAS een onzekerheid bij ecologische risicobeoordeling (ERA). Het doel van deze studie is om te onderzoeken hoe de chemische structuur van PFAS hun bioaccumulatie en toxiciteit in aquatische en terrestrische organismen beïnvloedt. We zullen een gerichte vergelijkende test gebruiken (d.w.z. inclusief PFOS en PFOA, waarvoor informatie over bioaccumulatie en toxiciteit aanwezig is), in een fylogenetisch breed scala van organismen om basisgegevens voor ERA te leveren. Een probabilistische risicobeoordelingsbenadering m.b.v. soortgevoeligheidsdistributies zal worden gebruikt om de chronische en acute toxiciteit van vijftien PFAS te onderzoeken en om criteria voor bodem, sediment en zoet water te kunnen schatten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Partnerschap voor de risicobeoordeling van chemische stoffen (PARC). 01/05/2022 - 30/04/2029

Abstract

Risicobeoordeling en risicobeheer van chemische stoffen kent vandaag belangrijke kennishiaten, en belangrijke instrumenten en methoden ontbreken om risicobeoordelingsprocessen te versnellen om de chemische risico's van bestaande en nieuwe stoffen te beoordelen binnen verschillende regulatorische domeinen. Dit partnerschap is gericht op de verdere ontwikkeling van dergelijke methoden en procedures, gebaseerd op een samenwerking tussen Europese partners uit de academische wereld, de industrie, wetenschappelijke verenigingen, en anderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Invloed van bodemeigenschappen op de sorptie van per- en polyfluoralkylverbindingen aan bodem en de biobeschikbaarheid en bioaccumulatie in terrestrische biota. 01/10/2020 - 30/09/2023

Abstract

De aandacht naar de groep van per- en polyfluoralkylverbindingen, PFAS, chemische verbindingen die sinds 1940 in hoge mate geproduceerd zijn voor toepassingen zoals voedselverpakkingen, is sinds 2000 toegenomen. PFAS zijn globaal verspreid in het milieu als gevolg van hun productie en toepassingen. Ondanks beleidsmaatregelen voor perfluorooctaan sulfonzuur (PFOS) en perfluorooctanoaat (PFOA), de meest gedetecteerde PFAS, zijn er zorgen over vele andere PFAS, met vergelijkbare structuren en eigenschappen, die niet gereguleerd zijn. Bodems zijn de basis van de terrestrische voedselketen en PFAS opname vanuit vervuilde bodems zorgt voor blootstelling bij mensen. Er is echter veel onduidelijkheid over het gedrag van PFAS in bodems en de beschikbaarheid voor en accumulatie in biota. Het doel van mijn onderzoek is om de rol van bodemeigenschappen en temperatuur op de opname en verspreiding van PFAS in het terrestrische milieu te onderzoeken. Beschrijvende studies, in de omgeving van een fluorchemische fabriek, zullen ons een overzicht verschaffen van de concentraties van oude, nieuwe en onbekende PFAS in de terrestrische voedselketen en de invloed van bodemeigenschappen op deze concentraties. Experimentele studies zullen causale verbanden onderscheiden van verstorende factoren in het veld, en ook om de opname en effecten te bestuderen in invertebraten en planten. Deze studie zal beleidsmakers helpen om nieuwe PFAS criteria voor bodems op te stellen, ofwel om huidige bij te stellen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Ontwikkeling van limieten voor twee kortketenige perfluoralkyl stoffen voor experimenteel blootgestelde bodem organismen: perfluorbutaan sulfonzuur (PFBS) en haar bijproduct perfluorbutaan sulfonamide (FBSA). 01/04/2022 - 31/03/2023

Abstract

De wetenschappelijke en publieke aandacht naar de groep van per- en polyfluoroalkyl stoffen (PFAS) is sinds begin 2000 exponentieel toegenomen. Deze chemische verbindingen zijn sinds 1940 in hoge mate geproduceerd voor toepassingen in bijvoorbeeld brandblusschuimen en voedselverpakkingen. Door de productie en het gebruik in verschillende producten, zijn PFAS wijdverspreid in het milieu, waarin ze opstapelen in organismen. Beleidsmaatregelen voor de klassieke, langketenige, PFAS verbindingen, zoals perfluoroctaan sulfonzuur (PFOS) en perfluoroctaanzuur (PFOA), hebben er toe geleid dat deze stoffen niet meer geproduceerd mogen worden, met enkele uitzonderingen. Echter is de industrie in veel gevallen overgestapt naar kortketenige alternatieven, bijvoorbeeld perfluorbutaan sulfonzuur (PFBS). Zo ook de 3M fabriek in Zwijndrecht, België, welke een gekende PFAS hotspot is. Als bijproduct in de productie van PFBS wordt er perfluorbutaan sulfonamide (FBSA) geproduceerd. Beide stoffen zijn niet gereguleerd, omdat er te weinig data beschikbaar zijn over hun toxiciteit. Als gevolg hiervan, kunnen deze stoffen nog geproduceerd en gebruikt worden en worden deze beiden nog geloosd in het milieu. Vermits deze stoffen zeer persistent zijn, en niet of nauwelijks afbreken in het milieu, in een eerste fase opstapelen in bodem, en omdat er verondersteld wordt dat ze net zo schadelijk zijn als de langketenige PFAS, is het noodzakelijk om de toxiciteit van deze stoffen te onderzoeken, zodat er limieten ontwikkeld kunnen worden om bodemecosystemen te beschermen. Het doel van dit onderzoek zal zijn om dergelijke limieten op te stellen voor bodem ecosystemen aan de hand van soortgevoeligheidsdistributies.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject