Onderzoeksgroep

Expertise

Mijn expertise betreft volgende domeinen: wetenschapsbeleid, onderzoeksfinanciering en -evaluatie, innovatiestudies, wetenschappelijke communicatie, sociale en humane wetenschappen, impact van universiteiten en interdisciplinariteit.

Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring 2024-2028 (ECOOM). 01/01/2024 - 31/12/2028

Abstract

De missie van het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) is de ondersteuning van het beleid voor Wetenschap, Technologie, Innovatie en Economie (inclusief Ondernemerschap) van de Vlaamse overheid (WTIE). ECOOM heeft bijzondere aandacht voor de economische en maatschappelijke impact van het WTIE-beleid, gebundeld in overkoepelende thema's zoals het menselijk kapitaal waarop Vlaanderen kan bogen voor de ontwikkeling en uitvoering van dit beleid, het industrie- en technologiebeleid dat Vlaamse welvaart en welzijn schraagt en de productiviteit en internationale competitiviteit die gerealiseerd worden met de ingezette WTIE-middelen. ECOOM UAntwerpen is de coördinator van het werkprogramma voor het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW), is verantwoordelijk voor de (data)aanleveringen aan de Vlaamse overheid en het Gezaghebbende Panel (GP), en voert opdrachten en onderzoeksactiviteiten uit rond studentondernemerschap.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project website

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Young Universities for the Future of Europe - Postdoc programma (YUFE4Postdocs). 01/01/2023 - 31/12/2027

  Abstract

  YUFE4Postdocs (Y4P) is een innovatief opleidingsprogramma ontwikkeld door de Young Universities for the Future of Europe (YUFE) Alliantie in het kader van haar O&I-agenda. Twee oproepen beogen de aanstelling van 51 onderzoekers in negen YUFE-universiteiten. Postdocs bepalen zelf hun onderzoeksproject, met een relatie tot stedelijke kansen en uitdagingen in een van de vier focusgebieden: duurzaamheid; digitale samenlevingen; welzijn van de burger; en Europese identiteit. Interactie met externe belanghebbenden van onderzoek loopt als een rode draad door het programma. Die interactie komt tot uiting in de selectieprocedure, in de uitvoering van het onderzoek en in het gestructureerde opleidingspakket. De selectieprocedure is gebaseerd op een nieuwe aanpak waarbij aanvragers worden beoordeeld op een bredere en kwalitatieve reeks selectiecriteria, waarin niet academische belanghebbenden worden betrokken. Inkomende postdocs in een YUFE-universiteit brengen een flexibel verblijf van 6 maanden door in een andere YUFE-universiteit met als doel het opzetten of ontwikkelen van onderzoekssamenwerking. Daarnaast kunnen zij een intersectorale detachering doen in een publieke of bedrijfsomgeving. Negentien stedelijke en bedrijfsorganisaties die in het programma zijn betrokken kunnen hierbij assisteren via hun netwerk van leden en partners. Y4P bevat een solide pijler opleiding over maatschappelijke interactie, en biedt daarnaast een gevarieerd opleidingsaanbod gesteund op het aanbod eerder ontwikkeld in DIOSI en Inno4YUFE. Als zodanig beoogt Y4P (1) toekomstbestendige onderzoekers te vormen die kunnen samenwerken met externe maatschappelijke belanghebbenden; (2) een norm te stellen voor een volgende generatie onderzoeksopleiding; (3) bilaterale en multilaterale samenwerking binnen de alliantie te bevorderen; en (4) bij te dragen tot de ontwikkeling van een echte Europese onderzoeksuniversiteit.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project website

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Projectsubsidie voor deelname aan Europese Universiteiten aan de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap. 01/11/2021 - 30/04/2024

   Abstract

   De Universiteit Antwerpen ontvangt deze subsidie als cofinanciering voor haar activiteiten met betrekking tot onderzoek, innovatie en valorisatie binnen het kader van de Europese Universiteit Young Universities for the Future of Europe (YUFE). Zij zet deze subsidie in voor het creëren van een kader voor en de ontwikkeling, uitvoering en versterking van de onderzoeks-, innovatie- en valorisatieagenda van YUFE, het delen van ervaringen en expertise in een Vlaams lerend netwerk, en inkomende en uitgaande tijdelijke mobiliteit in het kader van YUFE.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Naar een Europese universiteit ter versterking van een nieuwe generatie van ondernemers en innovatoren (Inno4YUFE). 15/07/2021 - 31/07/2023

    Abstract

    Het Inno4YUFE consortium is samengesteld uit de 10 YUFE universiteiten en VOKA Antwerpen-Waasland. De Inno4YUFE visie 2030 houdt in dat YUFE uitgroeit tot ondernemende Europese Universiteit die Europese innovatieve ecosystemen verenigt en honderden studentondernemers en innovators sterkt in hun ambitie om doorbraken te realiseren die wereldwijde uitdagingen effectief aanpakken. Building on the partners' HEInnovate self-assessments and YUFE's established pilot portfolio of educational & entrepreneurial initiatives, Inno4YUFE presents an ambitious yet achievable Innovation Vision Action Plan (IVAP) to bring its long-term vision into practice. Inno4YUFE aims at removing barriers to student entrepreneurship and reinforcing the role of HEIs as launchpads towards entrepreneurial career pathways.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     YUFE Transformeert Onderzoek en Innovatie door Europees-brede kennistransfer (YUFERING). 01/03/2021 - 29/02/2024

     Abstract

     De Europese Commissie benadrukt dat om de visie van een Europese Onderzoeksruimte (EO) te kunnen realiseren, er nog heel wat transformaties in het huidige Onderzoeks & Innovatie (O&I) landschap nodig zijn. Men verwijst daarbij naar transformaties die erop gericht zijn om méér burgers te betrekken (citizen-science), het verhogen van de maatschappelijke betrokkenheid en impact, een betere kenniscirculatie en het stimuleren van mobiliteit van talent binnen de EU en tenslotte goede Open Science praktijken als motor voor innovatie. Door in te zetten op deze transformaties versterkt de samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven en wordt ook een grotere impact in het globale ecosysteem gerealiseerd. De YUFE-alliantie (Young Universities for the Future of Europe) omarmt met het YUFERING-project deze uitdaging en wil effectief bijdragen aan het testen van deze noodzakelijke transformaties en het scheppen van de voorwaarden om dit binnen Europa te verbeteren en te harmoniseren. Het YUFERING-consortium bestaat uit dezelfde universitaire partners uit het YUFE-netwerk die intekenden op een SwafS-call die net gericht is op deze kernthema's van de EO. Het YUFERING-projectvoorstel werd gehonoreerd met als doel om baanbrekende transformatieacties voor de YUFE-partners te ontwikkelen die hen een stap dichter moeten brengen in het creëren en realiseren van een gedeelde robuuste O & I-visie. Uitgangspunt om deze transformaties te piloteren is de gemeenschappelijke visie van een 'Flipped Knowledge Transfer', gecoördineerd door Universiteit Antwerpen, die challenge driven is en waarbij er door transdisciplinaire samenwerking met mensen van binnen en buiten de universiteiten samengewerkt wordt aan innovatieve oplossingen als antwoord op reële uitdagingen en problemen in de samenleving. YUFERING zet daarvoor ook in eerste instantie in op een 'community engaged O&I', op de ontwikkeling van een gemeenschappelijke O&I agenda en de ondersteunende structuren en stimulerende maatregelen (inclusief beloningssystemen voor onderzoekers), die net de voedingsbodem voor méér community engagement en vervolgens flipped knowledge transfer zijn en bijdragen tot méér impact en innovatie. De Europese samenwerking en transformatie op het gebied van O&I (naast onderwijs) die het doel is van de Europese Universiteiten is onvermijdelijk afhankelijk van multilateralisme, synergie en steun van zowel de EU als de lidstaten. In YUFERING zullen de YUFE-partners ook werken aan het beoordelen van de wettelijke, regelgevende en financiële voorwaarden die relevant zijn voor de totstandbrenging van een sterkere Europese Onderzoeksruimte. Er zullen ook aanbevelingen worden gemaakt voor de transformatie die nodig is om het delen van capaciteit en middelen mogelijk en aantrekkelijk te maken voor academici en institutionele / particuliere financiers. Binnen YUFERING zal de alliantie synergiën met andere 'Europese universiteiten' onderzoeken om de samenwerking bij relevante activiteiten te vergemakkelijken en om gedeelde uitdagingen en belemmeringen aan te pakken.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Creating Postgraduate Collaborations 15/01/2020 - 14/01/2023

      Abstract

      Het project beoogt de onderzoekscapaciteit van de verschillende partners in het consortium te versterken door: 1) het stimuleren van rijke onderzoeksomgevingen 2) het versterken van de competenties van academici wat betreft de supervisie van onderzoek (o.m. door het aanbieden van opleidingen op maat)

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project website

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject
       • Onderwijsproject

       Expertisecentrum O&O Monitoring 2019-2023 (ECOOM). 01/01/2019 - 31/12/2023

       Abstract

       De missie van het "ExpertiseCentrum O&O Monitoring" (verder afgekort: ECOOM) bestaat erin een performant systeem van O&O- en innovatie-indicatoren te ontwikkelen en te onderhouden dat de Vlaamse overheid moet voorzien van geactualiseerde en relevante statistische data met betrekking tot de O&O- en innovatieperformantie van de Vlaamse regio. Tevens ontwikkelt ECOOM een portefeuille van relevante wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten ter ondersteuning van deze missie. Daartoe: (1) voert het ECOOM een reeks gerichte lange termijn opdrachten en takenpakketten uit die het Vlaams O&O- en innovatiepotentieel in kaart brengen, kwantificeren en analyseren, (2) dient het erover te waken dat de Vlaamse overheid over een geschikte databeheersstructuur kan beschikken betreffende bibliometrische gegevens, technometrische data, innovatiegegevens en doctoraatsgegevens, (3) bouwt het een gekwalificeerde staf uit, (4) bouwt het de nodige originele IT-infrastructuur uit, en (5) verzorgt het "ad hoc" opdrachten en projecten op aanvraag voor de Vlaamse overheid. ECOOM opereert als een inter-associatie expertisecentrum.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project website

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Impulsfinanciering voor de realisatie van een dienstenarchitectuur voor uitwisseling van onderzoeksinformatie. 10/01/2014 - 09/01/2017

        Abstract

        Het voorwerp van dit project is de realisatie aan de zijde van de dataleverancier van een incrementeel aanleveringsbeleid van volledige, actuele, correcte en geïntegreerde onderzoeksinformatie, via een gestandaardiseerde interface en een gestandaardiseerd uitwisselingsformaat met metadata waarvan de semantiek beschreven werd via het Data Governance Center.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring. (ECOOM). 01/01/2014 - 31/12/2018

         Abstract

         De missie van het "ExpertiseCentrum O&O Monitoring" (verder afgekort: ECOOM) bestaat erin een performant systeem van O&O- en innovatie-indicatoren te ontwikkelen en te onderhouden dat de Vlaamse overheid moet voorzien van geactualiseerde en relevante statistische data met betrekking tot de O&O- en innovatieperformantie van de Vlaamse regio. Tevens ontwikkelt ECOOM een portefeuille van relevante wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten ter ondersteuning van deze missie. Daartoe: (1) voert het ECOOM een reeks gerichte lange termijn opdrachten en takenpakketten uit die het Vlaams O&O- en innovatiepotentieel in kaart brengen, kwantificeren en analyseren, (2) dient het erover te waken dat de Vlaamse overheid over een geschikte databeheersstructuur kan beschikken betreffende bibliometrische gegevens, technometrische data, innovatiegegevens en doctoraatsgegevens, (3) bouwt het een gekwalificeerde staf uit, (4) bouwt het de nodige originele IT-infrastructuur uit, en (5) verzorgt het "ad hoc" opdrachten en projecten op aanvraag voor de Vlaamse overheid. ECOOM opereert als een inter-associatie expertisecentrum.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project website

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Het evalueren van de Humane Wetenschappen. 01/11/2013 - 31/01/2014

          Abstract

          Dit project levert een bijdrage tot het meten van de bredere maatschappelijke impact van academische monografieën uit het vakgebied Geschiedenis. Het bouwt verder op eerdere aanwijzingen dat de publicatie-output van de sociale en humane wetenschappen een informerende rol kan spelen ten behoeve van een breed niet- strikt academisch lezerspubliek. De analyse gebruikt hiertoe een nieuwe, 'altmetrische' dataset, de lezersbeoordelingen (een numerieke score) en de besprekingen (geschreven tekst) verzameld op Goodreads.com, een niet-academische en niet-commerciële webstek gewijd aan het verzamelen van lezersbeoordelingen van boeken uit alle genres en disciplines, daarbij inbegrepen Geschiedenis. Deze data werd verrijkt met bibliografische beschrijvingen uit OCLC Worldcat en gecontrasteerd met citatiedata uit academische tijdschriften geïndexeerd in Scopus. De methodologie bestaat uit het berekenen van correlaties: 1° tussen academische (citatie-) impact en maatschappelijke impact (scores en besprekingen), en 2° tussen een grote maatschappelijke impact en diverse boekkarakteristieken zoals jaar en land van publicatie, uitgever, auteursprofiel en onderwerp. Als aanvulling dient een kwalitatieve analyse van de geschreven boekbesprekingen.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Capteren van citaties, impactfactoren en BOF-gewicht van tijdschriftartikelen in de Academische Bibliografie. 01/10/2012 - 30/09/2014

           Abstract

           Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject