Onderzoeksgroep

Expertise

Prof. dr. Tinne Dilles is Master in Verpleegkunde en Vroedkunde (Universiteit Antwerpen 2007) en doctor in de medische wetenschappen (Universiteit Antwerpen 2011). Tijdens haar doctoraat ontwikkelde ze een softwareprogramma 'Pharmanurse' ter ondersteuning van interprofessionele evaluatie van het geneesmiddelengebruik voor bewoners van WZC. Sinds 2007 maakt Tinne deel uit van het onderwijsteam van Master in Verpleegkunde en Vroedkunde van de Universiteit Antwerpen. Ze is momenteel voltijds aangesteld als associate professor. Ze heeft een leiderschapsrol in de vormgeving van het wetenschappelijk traject van de studenten, is titularis voor diverse opleidingsonderdelen onderzoeksmethodologie en statistiek en is titularis voor de masterproeven. Als opleider en coach werkt Tinne graag met studenten (master en doctoraal niveau) om hen te helpen hun doelen te bereiken door het creëren van mogelijkheden voor hen om een verschil te maken. Als voorzitter van de vakgroep "Centre for Research and Innovation in Care', geconnecteerd met de opleiding master Verpleegkunde en Vroedkunde, richt ze zich op de groei van een sterk en gezond team dat zich kan onderscheiden op vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Als onderzoeker is voor Tinne de link met NuPhaC de essentie. Als oprichter en voorzitter van NuPhaC bouwde Tinne een sterk onderzoeksteam en een internationaal netwerk van experts. Ze heeft ruim 100 publicaties in het domein van Verpleegkunde en Farmaceutische zorg en begeleidt verschillende doctoraten. NUPHAC is een consortium dat als kennis- en expertisecentrum met betrekking tot de rol van verpleegkundigen in de farmaceutische zorg. NUPHAC vertaalt de unieke focus van verpleegkundigen in farmaceutische zorg naar een multidisciplinair samenwerkend landschap. Hierdoor wordt NUPHAC een tussenpersoon tussen de gebruiker, zijn omgeving en de zorgverstrekkers. Als referentienetwerk is NUPHAC een belangrijke speler die een wezenlijk verschil maakt in het domein van onderzoek, opleiding en beleidsvoorbereidend werk, met het oog op de verbetering van de verpleegkundig farmaceutische zorg in de klinische praktijk. NUPHAC heeft in het domein van farmaceutische zorg bijzondere expertise in – therapietrouw, zelf-management en patiënteneducatie – veiligheid in het geneesmiddelenbeleid – kwaliteit van voorschrijven en het opvolgen van effecten van geneesmiddelen – en de rol van verpleegkundigen, hun competenties en hun opleiding in interprofessionele farmaceutische zorg. NUPHAC vormt als sleutelorganisatie een springplank voor gepassioneerde onderzoekers en opleiders die farmaceutische zorg willen optimaliseren door onderbouwing met de nieuwste inzichten. De verbindingen tussen onderzoek, opleiding en beleid en praktijk enerzijds, en tussen de verschillende disciplines anderzijds zijn worden hierin beschouwd als elementair. De intrinsieke betrokkenheid van NUPHAC is gelieerd aan vragen over de verpleegkundige zorg om in een samenwerking met verpleegkundigen, artsen, apothekers en gebruikers verantwoordelijk te zijn voor een verbetering van de farmaceutische zorg. Initiatieven worden uitgevoerd met verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij en dienen een bij te dragen aan de bevordering van het kwaliteit. www.nuphac.eu

SelfMADIP: De effectiviteit van medicatie zelfmanagement tijdens een ziekenhuisopname op therapietrouw na ontslag bij patiënten met polyfarmacie. 01/11/2021 - 31/10/2025

Abstract

Tijdens een ziekenhuisopname wordt medicatie beheerd door zorgverleners. Nochtans worden patiënten verwacht na ontslag de voorgeschreven medicatie zelf te beheren. Verder blijkt 50% chronisch zieken zich niet te houden aan het medicatieschema. Verschillende factoren blijken aan de basis te liggen van deze lage therapietrouw. Een gebrek aan zelfmanagementvaardigheden blijkt geassocieerd met een lage therapietrouw en medicatiefouten schadelijk voor de patiënt. Medicatie zelfmanagement blijkt een veelbelovende strategie om therapietrouw te verbeteren. Indien zelfmanagement wordt toegestaan tijdens een ziekenhuisopname blijkt dit zelden te gebeuren op een evidence-based wijze. Heden ontbreken empirische gegevens die het effect van medicatie zelfmanagement op de therapietrouw aantonen. Dit project zal: 1) een evidence-based richtlijn ontwikkelen voor zorgverleners ter ondersteuning van patiënten met zelfmanagementproblemen van medicatie; 2) de rol onderzoeken van medicatie-gerelateerde gedeelde besluitvorming als ondersteunende maatregel bij medicatie zelfmanagement; 3) de haalbaarheid en toepasbaarheid beoordelen van tools om therapietrouw bij polyfarmacie op longitudinale wijze te meten; en 4) het effect van een interventie, gericht op medicatie zelfmanagement, evalueren in termen van therapietrouw na ontslag. Door middel van een stepped wedge trial design wordt het effect van de SelfMED-interventie vergeleken met standaardzorg bij gehospitaliseerde patiënten met polyfarmacie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Arega Leerstoel. 01/08/2020 - 31/07/2022

Abstract

De "Arega Leerstoel" richt zich op het volgende: de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van patiënten met polyfarmacie en complexe farmacotherapie, met de betrokkenheid van de patiënt en de ondersteuning van de patiënt als primaire aandachtspunten. De prevalentie van polyfarmacie is zeer hoog, vooral bij ouderen en bij patiënten met chronische aandoeningen. Het nemen van geneesmiddelen kan van groot belang zijn om de gezondheid zoveel mogelijk in stand te houden of te verbeteren, en aldus de kwaliteit van leven te vergroten. Anderzijds kan het nemen van deze geneesmiddelen ook een hele uitdaging vormen voor de patiënt, interfereren met het dagelijks leven, neveneffecten veroorzaken en een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven. Vanuit onderzoek naar de manier waarop polyfarmacie en complexe farmacotherapie interfereren met de kwaliteit van leven, wordt gestreefd naar het ontwikkelen van mogelijkheden om de zorgverlening voor deze populatie te verbeteren. De sociale context van de patiënten zal hierbij in rekening genomen worden. Potentiële verbetermogelijkheden worden afgestemd op de noden, en kunnen divers zijn, van het versterken van de inspraak van patiënten tot technologische innovaties. We hanteren de definitie van Hepler and Strand van farmaceutische zorg, waarbij interprofessioneel, en in overleg met de patiënt, gestreefd wordt, via het aanbieden van farmacotherapie op een verantwoorde manier, naar resultaten die de kwaliteit van leven van de patiënt verbeteren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Effecten van voorschrijven en stoppen van geneesmiddelen bij woonzorgcentra bewoners met een verminderde levensverwachting: gebruik van big data om bestaande evidentie te versterken 01/01/2020 - 31/12/2023

Abstract

Bewoners van woonzorgcentra (WZC) gebruiken veel medicatie. Medicatie is nodig om symptomen en ziekten te behandelen, maar de voordelen van sommige medicatie zijn twijfelachtig wanneer het levenseinde nadert. Deze medicatie komt in aanmerking voor "deprescribing" of stoppen of afbouwen. Momenteel kennen we de effecten van wijzigingen in medicatiegebruik aan het levenseinde niet. In dit onderzoek meten we deze effecten of de levenskwaliteit, de vatbaarheid voor ziekten en het risico op overlijden van WZC bewoners met een verminderde levensverwachting met innovatieve technieken. In dit project gebruiken we data over kwaliteit van leven en algemene gezondheid van WZC bewoners met een verminderde levensverwachting, die verzameld werden tijdens het BelRAI 2.0 onderzoeksproject. Deze databank zal gekoppeld worden aan administratieve databanken, die o.a. terugbetaalde behandelingen en medicatie bevatten van de volledige Belgische populatie. Zo kunnen we een experimentele studie simuleren die de effecten meet van wijzigingen in medicatiegebruik op kwaliteit van leven, ziekte en overlijdensrisico door mensen met een wijziging in gebruik van een specifiek geneesmiddel (interventiegroep) te vergelijken met mensen voor wie het gebruik van dit geneesmiddel niet wijzigt (controlegroep), zonder deze mensen bloot te stellen aan risico's in het echte leven.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

OptiMEDs@NH 08/04/2019 - 31/12/2020

Abstract

Het geneesmiddelengebruik bij bewoners van woonzorgcentra is hoog. Sommige geneesmiddelen kunnen ongeschikt zijn, en resulteren in nevenwerkingen, een verhoogd valrisico, hospitalisaties en mortaliteit. Om het risico op ongepast voorschrijven te verminderen, wordt de OptiMEDs tool getest: een gecombineerde interventie van elektronische beslissingsondersteuning voor de identificatie van potentieel ongepaste geneesmiddelen, in multidisciplinaire evaluaties van het geneesmiddelengebruik. De Pharmanurse interventie is verwerkt in deze nieuwe OptiMEDs tool.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Collen-Francqui Leerstoel 2018-2019 Prof. Sabina De Geest. 01/10/2018 - 30/09/2019

Abstract

In het voorjaar van 2019 zal professor Sabina De Geest, voorzitter van het Departement Volksgezondheid aan de Universiteit van Basel, een binnenlandse Collen-Francqui Leerstoel bekleden aan onze faculteit. Deze leerstoel werd haar toegekend door de Francqui Stichting op voordracht van professor Tinne Dilles, voorzitster van de onderzoeksgroep NuPhaC van het Centre for Research and Innovation in Care. Sabina De Geest zal haar lezingenreeks opbouwen rond het centrale thema van 'implementation science', de wetenschap achter de vertaling van innovaties op het vlak van gezondheid naar de klinische praktijk. Inaugurale lezing: Implementation research designs or how to develop a research project with impact in the clinical setting as ultimate goal Lezing in het Engels Vrijdag 15 maart 2019, 17-18 u., gevolgd door een receptie Plaats: Campus Drie Eiken – Gebouw Q – Promotiezaal – Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk Lezing 1: Implementation research designs or how to develop a research project with impact in the clinical setting as ultimate goal Lezing in het Nederlands Vrijdag 29 maart 2019, 16-18 u. Plaats: Campus Drie Eiken – Gebouw O – Auditorium O.O2 – Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk Lezing 2: Contextual analysis in implementation science: making sense of complexity Lezing in het Nederlands Vrijdag 26 april 2019, 16-18 u. Plaats: Campus Drie Eiken – Gebouw O – Auditorium O.O2 – Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk Lezing 3: Getting your intervention implemented in the real world: state of science of implementation strategies Lezing in het Nederlands Vrijdag 3 mei 2019, 16-18 u. Plaats: Campus Drie Eiken – Gebouw O – Auditorium O.O2 – Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk Lezing 4: Listen to all the voices: methods for Patient and Public Involvement (PPI) in implementation science Lezing in het Nederlands Vrijdag 10 mei 2019, 16-18 u. Plaats: Campus Drie Eiken – Gebouw O – Auditorium O.O2 – Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk Lezing 5: Reporting of implementation science studies and developing implementation science infrastructures Lezing in het Nederlands Vrijdag 17 mei 2019, 16-18 u. Plaats: Campus Drie Eiken – Gebouw O – Auditorium O.O2 – Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Ontwikkeling van een model voor de rol van verpleegkundigen in interprofessionele farmaceutische zorg (DeMoPhaC) 01/09/2018 - 31/12/2021

Abstract

De rol van verpleegkundigen in interprofessionele farmaceutische zorg is vaak onduidelijk, met negatieve gevolgen in diverse domeinen, zoals de kwaliteit van de farmaceutische zorg in de klinische praktijk, de efficiëntie en effectiviteit van (nieuwe) interventies, de mogelijkheden voor disseminatie en implementatie van onderzoeksresultaten, de voorbereiding van studenten verpleegkunde in het onderwijs en arbeidsmobiliteit bij verpleegkundigen. In een consortium van 14 Europese landen, in samenspraak met artsen, apothekers en verpleegkundigen, wordt een model ontwikkeld en gevalideerd voor de rol van verpleegkundigen in interprofessionele farmaceutische zorg. In een tweede fase worden hieraan vereiste competenties en een evaluatie van het onderwijs gekoppeld.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderwijsproject
  • Onderzoeksproject

Kwaliteitsverbetering van de farmaco-specifieke zorg van verpleegkundigen in rust- en verzorgingstehuizen. 01/10/2007 - 30/09/2008

Abstract

Onderzoeksdoelstellingen: 1. Selecteren van de pijnpunten op gebied van farmacologie waar de verpleegkundigen een wezenlijke bijdrage kunnen leveren. 2. Ontwikkelen van een detectiesysteem voor medicatieproblemen, met de ontwikkeling van uitvoerbare instructies voor verpleegkundigen, die kunnen ingebed worden in een elektronisch monitoringsysteem van het gebruik van geneesmiddelen. 3. Opzetten en uitvoeren van een interventiestudie naar de effectiviteit van dit monitoringsysteem met de outcome voor de patiënt als parameter.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject