Onderzoeksgroep

Expertise

Verlenen van beleidsondersteunend advies of expertise rond economische en politieke vraagstukken in het Grote Merengebied van Centraal Afrika.

Sociaal-economische geschiedenis van Centraal Afrika: voorbij kapitalisme en kolonialisme. 01/11/2022 - 31/10/2024

Abstract

Met deze post-doc challenge doen het Centrum voor Stadsgeschiedenis (CSG) en het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid (IOB) een gooi naar de uitbouw van hun interdisciplinair potentieel rond de geschiedenis en de ontwikkeling van Centraal-Afrika. De challenge kadert immers in de toenemende samenwerking van beide onderzoeksgroepen in AIPRIL – een capaciteitsopbouw die ook al leidde tot de opstart van een (gepland) TT-ZAP BOF 'Social and Economic History of Central Africa'. De Afrikaanse economische geschiedenis kende de voorbije twee decennia een sterke groei. Tegelijkertijd leeft ook in ons land de expliciete vraag naar een groter engagement voor de geschiedenis van Centraal-Afrika. Dit opent unieke kansen voor IOB en Geschiedenis, en deze challenge speelt daar direct op in. Voorbij homogeniserende (en hegemoniserende) verklaringsschema's als kapitalisme en kolonialisme, neemt deze challenge de divergenties in de sociale en economische ontwikkelingen in Centraal-Afrika als uitgangspunt. We doen dit vanuit een interdisciplinair perspectief. We zullen het net breed uitgooien, door een onderzoeker aan te werven die lange termijn divergenties in regionale ontwikkelingen bestudeert, bijvoorbeeld op het vlak van urbanisatiepatronen, ongelijkheid, politieke en institutionele dynamieken, gezondheid, demografie of financiële inclusie. Op al deze domeinen zijn synergieën met het bestaande onderzoek in het Departement Geschiedenis en het IOB mogelijk, alsook met de grote onderzoekslijnen van AIPRIL. De focus op lange termijn regionale divergenties binnen en tussen de DR Congo, Rwanda en Burundi zal ons in staat stellen lange-termijn padafhankelijkheden te detecteren, én historische contingenties, en dit zowel uit de prekoloniale en koloniale geschiedenis als uit het meer recente verleden. We voorzien ook de mogelijkheid om dit regionale perspectief te vertalen naar het huishoudelijke actor-perspectief, om verschillen en evoluties in levenscycli en veerkracht, zowel van huishoudens/families als individuen, te onderzoeken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Naar een beter begrip van de politieke economie van verloning en rekrutering van overheidsambtenaren in Congo. 01/01/2020 - 31/12/2023

Abstract

Ondanks de toenemende aandacht voor capaciteitsopbouw in de publieke sector als een sleutelelement van staatsopbouw in fragiele staten weten we maar weinig over de logica van verloning en recrutering van overheidsambtenaren. Ook in de academische literatuur over publiek bestuur in Afrika is er weinig aandacht voor dit thema. Dit project wil op deze twee tekorten een antwoord bieden en de logica van de loonadministratie in de Democratische Republiek Congo exploreren met een analytisch kader dat voortbouwt op de etnografische studie van 'real governance' en 'onderhandelde statelijkheid'. We analyseren het politieke krachtenveld achter de loonlijst in Congo en meer bepaald het systeem van verloning in de publieke sector, zowel wat betreft de structuur als de financieringsbron(nen), en de logica van recrutering. We focussen op de graad van differentiatie tussen ministeries en departementen in de vijf ministeries die onderdeel uit maken van de administratieve hervorming. We willen verder ook lessen trekken uit deze case-studie voor de manier waarop deze hervormingen worden ondersteund door internationale actoren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Antwerps Interdiscplinair Platform voor Ongelijkheidsonderzoek 03/07/2019 - 31/12/2025

Abstract

Deze aanvraag gaat over sociaaleconomische ongelijkheid. Het doel van dit consortium is de wetenschappelijke kennis over dit vraagstuk substantieel te verrijken. Om dat te realiseren bundelt de huidige Methusalem-houder, het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, de krachten met het Centrum voor Stadsgeschiedenis en het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en dit in het "Antwerp Interdisciplinary Platform for Research into Inequality" (AIPRIL). Dat platform versterkt de multidisciplinaire onderzoekscapaciteit die dit complex thema vereist en verruimt het historisch en geografisch bereik van het onderzoek naar ongelijkheid. AIPRIL brengt onderzoekers samen die elk afzonderlijk al sterke internationale reputaties hebben opgebouwd in sociaal beleid, economie, economische geschiedenis en ontwikkelingsstudies. De ambitie van dit onderzoeksprogramma is om op internationaal niveau discipline-overschrijdende wetenschappelijke vooruitgang te maken op methodologisch, theoretisch en empirisch vlak. Het onderzoeksprogramma bestaat uit vier strategisch gekozen onderzoekslijnen: 1) Nieuwe data en methoden voor de multi-dimensionale meting van ongelijkheid; 2) Hoe ongelijkheid verminderen; 3) Verstedelijking en ongelijkheid en 4) Schokken en ongelijkheid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Aanpak van het gezondheidsbeheer in uitdagende stedelijke omgevingen: een verkennende studie over een participatief verantwoordingsinstrument in Kinshasa (Health Governance Kinshasa). 01/12/2021 - 31/08/2022

Abstract

Deze haalbaarheidsstudie zal de voorwaarden verkennen voor de implementatie van GOBLAR, een participatief bestuurs- en verantwoordingsinstrument op gemeentelijk niveau in de Kinshasa. GOBLAR is gebaseerd op de UrbanHEART-aanpak van de WHO en werd in 2020 ontwikkeld en geïmplementeerd in twee gemeenten van Guatemala City. Ons doel is om beter te begrijpen onder welke voorwaarden dit instrument en de onderliggende aanpak kunnen worden overgenomen en kunnen worden toegepast in Kinshasa (DRC), een andere uitdagende stedelijke omgeving. Wij zullen de realistische evaluatiebenadering en het casestudy-ontwerp toepassen. Wij zullen kwalitatieve en kwantitatieve gegevens verzamelen via een brede waaier van methoden. De analyse zal gebaseerd zijn op de beginselen van realistische evaluatie en leiden tot een meer gedetailleerde programmatheorie die ten grondslag ligt aan GOBLAR. Het project moet ook leiden tot (1) een volwaardig FWO-onderzoeksproject, waarmee we de lokale prioriteitenbepaling in de gezondheidszorg willen versterken op basis van een participatieve verantwoordingsbeoordeling waarbij lokale overheden, maatschappelijke organisaties, gemeenschappen en private zorgverleners betrokken zijn en (2) een voorstel voor een Marie Skłodowska-Curie Actions Doctoraal netwerk dat zich richt op het gebruik van publieke verantwoordingsinstrumenten in stedelijke overheidsdiensten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Scoping studie van Bukavu voor het African Cities Research Consortium 01/02/2021 - 31/03/2021

Abstract

De studie beoogt het identificeren van een aantal belangrijke lokale, regionale en internationale determinanten in de stadsontwikkeling van Bukavu, op basis van secundair bronnenmateriaal. Het is de bedoeling om van deze studie te vertrekken om in een volgende fase een meer uitgebreide empirisch onderzoeksfase op te starten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

BOF Sabbatsverlof Prof. De Herdt. 01/10/2018 - 30/09/2019

Abstract

Ik zou de topic "real governance" van mijn onderzoek verder willen uitdiepen tijdens mijn sabbatical. In de eerste plaats wil ik een concept paper schrijven waarin ik gebruik maak van de literatuur over publiek bestuur, macht en rationaliteit in zg. ontwikkelde landen en de brug sla naar de "real governance" literatuur in ontwikkelingslanden. Doorgaans worden de eerste soort landen gezien als een 'model' voor de tweede soort, maar een real-governance lens stelt hierbij vraagtekens. Nadien wil ik deze thematiek verder uitwerken in een onderzoeksproject, in een collectief leeronderzoek naar "black Europe"' en door een hoofdstuk te herschrijven over "equality of opportunity" in mijn cursusboek "armoede en ongelijkheid".

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het 'Secure Livelihood Research Consortium' - Democratische Republiek Congo: 'Macht, armoede en politiek in de Democratische Republiek Congo' 01/01/2017 - 31/12/2018

Abstract

Dit onderzoeksprogramma wil bestuur, dienstverlening en economische groei in de Democratische Republiek Congo beter begrijpen. Specifiek wil het de besluitvorming van nationaal tot het lokale niveau beter begrijpen, door een aantal sector-specifieke onderwerpen te onderzoeken die aansluiten bij de interesses van DFID-DRC, en die toelaten om beter tussen te komen m.b.t. bestuur in fragiele staten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Wetenschappelijk dienstverlening aan E-CA CRE-AC. 01/09/2016 - 31/08/2017

Abstract

Academic events organiseren voor CRE-AC en de thema's ervan aanleveren, de communicatie en outreach van CRE-AC verzorgen, en een jaarlijkse publicatie van CRE-AC co-editen. Academic events organiseren voor CRE-AC en the thema's ervan aanleveren, de communicatie en outreach van CRE-AC verzorgen, en een jaarlijkse publicatie van CRE-AC co-editen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Zoektocht naar effectieve dienstenlevering: decentralisatie, districtbalkanisatie en lokale bestuursuitdagingen voor het komende decennium en in Oeganda. 15/12/2014 - 14/12/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Analyse van de situatie van kinderen en vrouwen in de RD Congo. 20/06/2014 - 30/09/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Unicef. UA levert aan Unicef de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opleiding voor onderzoek in bestuur en openbare diensten. 01/06/2014 - 30/09/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

IRC/DRC governance sectorstrategie analyse. 26/04/2013 - 08/05/2013

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds ODI. UA levert aan ODI de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Bibliotheekkrediet Sociale en Human Wetenschappen (Instituut Ontwikkelingsbeleid). 01/12/2012 - 31/12/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Partner Programma voor institutionele universitaire samenwerking tussen de Katholieke Universiteit van Congo en de Vlaamse universiteiten, Fase I (2011-2013). 01/04/2011 - 31/03/2014

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Pre-partner programma (2010) voor institutionele universitaire samenwerking tussen de l'Université Catholique du Congo en de Vlaamse universiteiten. 01/05/2010 - 31/03/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  De grensoverschreidende informele economie in Sub-Sahara Afrika : criminalisering of overleving ? Case-studie West Nile regio. 01/10/2009 - 30/09/2012

  Abstract

  Grensoverschrijdende informele handel wordt vooral gezien als een 'wapen van de sterken', waarbij politieke en economische elites deze handel gebruiken voor privaat winstbejag en/of het financieren van criminele bewegingen; terwijl een andere visie informele economie beschouwd als een 'overlevingsoptie' van de zwakkeren, door dewelke gemarginaliseerde secties van de bevolking proberen te overleven. Dit postdoctoraal onderzoeksproject wil door het bestuderen van de 'echte' grensoverschrijdende informele economie (MacGaffey 1991) het spanningsveld tussen beide benaderingen onderzoeken, omdat deze discussie belangrijke implicaties heeft op het vlak van economische ontwikkeling en staatsvorming in grensgebieden en ver daarbuiten. Het West-Nile grensgebied in (Noord West) Oeganda, grenzend aan (Noord Oost) Kongo en (Zuid West) Soedan wordt gekozen als gevalstudie.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Oxfam International Rwanda Context Analyse. 01/06/2009 - 31/08/2009

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Kwalitatief onderzoek van de onderwijssector in DR Congo. 10/02/2009 - 28/02/2010

    Abstract

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Informeel publiek bestuur: Focus op basisonderwijs en urbane landbouw in peri-urbaan Kinshasa (DRC). 01/02/2009 - 31/12/2010

     Abstract

     Na een periode van transitie en burgeroorlog wordt het ontwikkelingsproces in Congo-Kinshasa in de eerste plaats gedacht vanuit een heropbouw van de staatsstructuren. Tegelijk is er ondertussen een systeem van 'informeel' beleid ontstaan. Dit onderzoek focust op deze vormen van lokaal bestuur in interactie met het bestaande en nieuwe overheidsbeleid. De sectoren van onderzoek zijn lager onderwijs en urbane landbouw.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Tweesprakencyclus 08-09 over Noord en Zuid. 01/10/2008 - 31/12/2008

      Abstract

      Deze tweesprakencyclus wil de verbanden tussen "hier" en "ginds" benadrukken, zowel gelijkaardigheden als verschillen en met bijzondere aandacht voor hun wederzijdse inwerking. Verschillnede debatten zullen direct of indirect handelen over waardig werk, waardige sociale zekerheid, waardig loon ...

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       RDCO-Strategische beleidssteun voor post-conflict reconstructie in D.R. Congo. 01/12/2007 - 31/10/2010

       Abstract

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Tweespraken van Noord tot Zuid, over de Staat van de Staat. 15/10/2007 - 16/12/2007

        Abstract

        Deze tweesprakenreeks probeert een brug te slaan tussen de domeinen die doorgaans - ook institutioneel - relatief geïsoleerd van elkaar worden bestudeerd en behandeld. Meer bepaald willen we deze keer een interdisciplinair perspectief ontwikkelen op de evoluerende rol en positie van de Staat vanuit ontwikkelingsbeleid, armoede- en sociaal beleid, internationaal recht en migratiestudies.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Evaluatie en externe begeleiding van de Zuidwerking van Broederlijk Delen. 01/06/2006 - 30/04/2007

         Abstract

         Evaluatie en externe begeleiding van de Zuidwerking van Broederlijk Delen: analyse van de strategie en de instrumenten m.b.t. gemeenschapsversterking in het licht van de aanbevelingen van de programma-evaluatie van 2002. Dit project moet leiden tot twee rapporten: a) een eerste rapport met een evaluatie en kritische doorlichting van de stappen die door Broederlijk Delen werden gezet naar een operationalisering van het concept binnen de relaties met de partners en de doelgroepen; b) een tweede rapport dat de conceptualisering van "gemeenschapsversterking" in de context van de twee programma's van "rurale ontwikkeling" en "democratisering" in de partnerwerking van Broederlijk Delen herbekijkt.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Een wereld van (on)verschil: tweespraken over de milleniumontwikkelingsdoelstellingen. 01/07/2005 - 31/03/2006

          Abstract

          Probleemstelling: Met de formulering van de zg. Milleniumontwikkelingsdoelstellingen (MDGs) gaat de Intemationale Gemeenschap een nieuwe fose in van gemeenschappelijk ontwikkelingsbeleid, dat voortaan gefocused wordt naar de armste bevolkingsgroepen in het Zuiden. Oorspronkelijk geformuleerd in 1996 door de OESO, zal het plan voor de 'halvering van de Armoede tegen 2015' tijdens een VN-top in september 2005 effectief van start gaan. Maar over welke doelstellingen gaat het precies ? Hoe passen ze binnen het huidige denken over armoede en ontwikkeling? Hoe kan de sprong gemaakt worde.n van een globaal plan naar een lokale invulling ervan in het Zuiden ? Doelsteflingen : Na een inleidend debat over het project van de Milleniumontwikkelingsdoelstellingen alsdusdanig willen we telkens d.m.v. een tweespraak een thema bespreken dat verband houdt met elk van de acht MDGs. Tevens wil de cyclus een aanleiding zijn om academici aan de Universiteit Antwerpen bijeen te brengen rond een maatschappelijk debat dat zowel in het noorden als het widen gevoerd wordt. De ervaring van voorbije debatfencycli leert ons dat, terwijl de structuur van een tweespraak in principe een 'debat' toelaat, de meest leerrijke avonden eerder beschreven kunnen worden als een 'dialoog' tussen een 'Noordelijk' en een 'Zuidelijk' perspectief op een bepaald thema.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Versterking van de academische capaciteiten in economie en humane ontwikkeling. 25/04/2005 - 24/04/2010

           Abstract

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Een wereld van (on)verschil. Tweesprakencyclus over diversiteit en marginalisering in noord en zuid. 11/06/2004 - 31/03/2005

            Abstract

            De tweesprakencyclus wil de verbanden tussen `hier' en `ginds' benadrukken, zowel gelijkaardigheden als verschillen en met bijzondere aandacht voor wederzijdse inwerking. Vanuit een betere kennis van de eigen samenleving kunnen we beter reflecteren over het zuiden en kweken we een gevoeligheid voor de debatten over diversiteit en marginalisering in de eigen samenleving.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Hoe armoede meten? Een bijdrage van de Belgische ontwikkelingssamenwerking aan de Poverty Reduction Strategy Papers. 01/06/2001 - 31/05/2002

             Abstract

             Het project beoogt een bijdrage te ondersteunen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking inzake de door de multilaterale donoren voorgestelde concentratie van ontwikkelingsinitiatieven op armoedebestrijding. De bedoeling is een onderzoek te doen naar de relevantie van en de verbanden tussen armoede-indicatoren, teneinde te komen tot robuuste schattingen van armoede.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Externe begeleiding door analyse en synthese van de resultaten van de programmatorische evaluatie van de partnerwerking met Komyunity. 01/06/2001 - 31/12/2001

              Abstract

              Deze opdracht vormt de fase II van de evaluatie en heeft als doel om een synthetisch eindverslag van de programma-evaluatie uit te werken op basis van: a. een comparatieve analyse van de resultaten van de regio-evaluaties, eventueel aangevuld met resultaten van andere punctuele partnerevaluaties; b. een confrontatie hiervan met de relevante wetenschappelijke literatuur. Het eindverslag formuleert veralgemeende conclusies over de partnerwerking van Komyuniti, die het leerproces van de organisatie kunnen voeden door kritische analyse van de sterke en zwakke punten in het programma, en waaruit aanbevelingen volgen voor het nieuwe programma 2003-2007.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               De ontwikkelingscrisis in Afrika ten zuiden van de Sahara. 01/01/1989 - 31/01/1999

               Abstract

               De landen in Afrika ten zuiden van de Sahara zijn vanuit ontwikkelingsstandpunt het probleemgebied geworden in de wereld. Het is de bedoeling om door een globale economische analyse van een of enkele landen (Zaire, Rwanda) de groeiende literatuur en de adviezen m.b.t. het ontwikkelingsvraagstuk in deze regio te toetsen en ev. te nuanceren.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject