Onderzoeksgroep

Ecosysteembeheer

Innovatieve meettechnieken voor het meten van stromingen, sedimentconcentraties en sedimenttransport. Perceel 2 : satelliet- en luchtbeelden voor het meten van sedimentconcentraties. 01/06/2021 - 31/08/2023

Abstract

Voor een groot deel van het Schelde-estuarium is het in principe mogelijk SPM te bepalen op basis van satellietbeelden. Toch stellen zich voor de Zeeschelde en de Boven-Zeeschelde in het bijzonder een aantal uitdagingen. De rivier is op sommige plekken maar 1 of enkele pixels breed (Spatiale resolutie Sentinel 2: 10m-20m). Verder zorgt de getijdenwerking continu voor opwerveling en bezinking. De SPM-concentratie aan het oppervlak vertoont daardoor een sterke temporele variabiliteit wat het interpreteren van een snapshot op basis van satellietbeeld bemoeilijkt. Drones bieden een mogelijke oplossing voor beide problemen, maar hebben hun eigen moeilijkheden (vluchtplanning, weersomstandigheden). In deze studie worden methoden ontwikkeld om SPM in het estuarium te bepalen op basis van satelliet en drone-beelden, gebruik makend van continue data ter kalibratie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar de gevolgen van het aansluiten van pilootmeanders in de Demervallei. 01/06/2021 - 31/08/2022

Abstract

In veel valleigebieden in Vlaanderen zijn rivieren rechtgetrokken ten behoeve van scheepvaart, om een snelle afvoer van piekdebieten te bevorderen en drainage te verbeteren in functie van landbouw. Hierdoor ging de ecologie van deze rivieren achteruit en daarmee gepaard de levering van belangrijke ecosysteemdiensten. Door klimaatverandering neemt de vraag naar bepaalde ecosysteemdiensten echter gestaag toe. Vele valleigebieden hebben nu reeds vaak te kampen met periodes van droogte in de zomer, en scenario's voor klimaatverandering voorspellen meer problemen in de toekomst. In dit project zullen we onderzoeken of en hoe het opnieuw aansluiten van voormalige meanders in de Demervallei (Vlaanderen, België) klimaatveranderingsproblemen kan verminderen en het functioneren van ecosystemen kan herstellen, met focus op droogtepreventie, nutriëntenkringloop en koolstofvastlegging. Onderzoek en monitoring van de eerste fase van dit herstelproject moet meer inzicht geven in de efficiëntie van deze maatregelen en leiden tot adviezen om toekomstige projecten te verbeteren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

KPP Schelde-estuarium. 01/07/2018 - 31/12/2018

Abstract

Deltares heeft van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opdracht gekregen om werkzaamheden voor het project "KPP 2018 - WN01 Schelde-estuarium" met projectnummer 11202233 uit te voeren. Deltares wil een derde inschakelen om de uitvoering van een onderdeel van het betreffende hoofdproject ter hand te nemen: Expertondersteuning voor de discipline Waterkwaliteit en ecologie in het algemeen. De expert ondersteuning omvat het bijwonen en actief ondersteunen van kerngroep en werkgroep sessies. De ondersteuning kan volgende aspecten omvatten: het geven van presentaties op een werksessie, het leiden van workshop sessies over waterkwaliteit, revisie van werkteksten of feedback op specifieke vragen naar aanleiding van een werksessie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Binnendijkse slik- en schorontwikkeling dankzij een gereduceerd getij. 01/10/2004 - 30/09/2005

Abstract

Intergetijdengebieden zoals slikken en schorren maken van estuaria waardevolle gebieden met hoogproductieve levensgemeenschappen. Slikken en schorren vormen een belangrijk habitat binnen estuariene ecosystemen en spelen een essentiële rol in de nutriëntencyclering. De voorbije eeuw is door antropogene ingrepen zoals havenuitbreiding, inpoldering of dijkwerken de totaliteit van slikken en schorren in de Zeeschelde echter sterk afgenomen, zowel in oppervlakte als in kwaliteit. Schorherstel is daarom nodig. In gecontroleerde overstromingsgebieden, gepland als onderdeel van het Sigmaplan ter beveiliging van het Zeescheldebekken tegen overstromingen, kan veiligheid gecombineerd worden met natuurontwikkeling. Door middel van een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij (GGG), kunnen deze gebieden onder invloed van het Scheldetij gesteld worden. Het is echter nauwelijks geweten of deze nieuwe intergetijdengebieden dezelfde ecologische functies en structuren kunnen ontwikkelen als de buitendijkse slikken en schorren. Om een antwoord te bieden op deze vraag zal het principe van een GOG-GGG getest worden in het 10 ha grote testgebied Lippenbroek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)