Onderzoeksgroep

Expertise

De research aktiviteit is vooral gebaseerd op aktivatie en inhibitie pathways van basofielen en mastcellen in anafylaxis , overgevoeligheid reacties op geneesmiddelen,Hymenoptera, voeding en primaire (clonaal) mast cel ziekte. De analyse van membraankenmerken, celcultuur en functionele testen worden uitgevoerd op single cel niveau met gebruik van flowcytometrie.

Diagnose van geneesmiddelenallergie: de T is de passe-partout. 01/10/2023 - 30/09/2027

Abstract

Geneesmiddelenallergie vormt een belangrijk gezondheidsprobleem met ernstige medische en financiële gevolgen bij over en onder diagnose. Huidige testen verschillen voor onmiddellijke en laattijdige reacties en hebben een sterk variërende sensitiviteit en specificiteit. Daardoor blijft het stellen van een correcte diagnose moeilijk en vereist deze vaak potentieel gevaarlijke en tijdrovende provocatietesten. Geneesmiddel-specifieke T-cellen spelen een centrale rol bij het ontstaan en in stand houden van zowel onmiddellijke als laattijdige geneesmiddelallergieën en kunnen bestudeerd worden in de lymfocyttransformatietest (LTT). Technische moeilijkheden hebben echter de introductie van de LTT in de reguliere zorg belemmerd. Onze gegevens tonen aan dat een flow cytometrische trapping en kleuring van markers geïnduceerd tijdens activatie (zoals CD154 en cytokines) een snelle telling mogelijk maakt van zeldzame geneesmiddel-specifieke T-cellen in het bloed van patiënten met onmiddellijke en laattijdige amoxicilline-allergie. De ambitie van dit project is het valideren van onze "on fits all"-test die voldoet aan de vereisten van een veilige, kindvriendelijke, toegankelijke en performante test die hopelijk kan dienen als primaire test in de diagnostische algoritmen. Aangezien de test kosteneffectief is, zou het ook een aantrekkelijke methode kunnen worden voor bredere toepassingen, zoals het delabelen van onechte allergieën. Dit project zal focussen op allergie voor amoxicilline.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Immunologie

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Mestcel gestuurde onmiddellijke overgevoeligheid voor geneesmiddelen: oplossing van het specifiek IgE versus MRGPRX2 raadsel. 01/10/2023 - 30/09/2024

Abstract

Onmiddellijke geneesmiddelenovergevoeligheid (OGO) is een belangrijk gezondheidsprobleem met ernstige gevolgen bij diagnostische fouten. Helaas kan de diagnose extreem lastig zijn, vooral omdat mestcelactivatie die leidt tot OGO-reacties het gevolg kan zijn van IgE-onafhankelijke mechanismen die grotendeels onduidelijk blijven. In deze context is de onlangs beschreven MRGPRX2-route een aantrekkelijk mechanistisch alternatief. MRGPPRX2 activering en downstream signalering blijven echter een complex raadsel met veel hiaten in de kennis en onzekerheden over mogelijke risicofactoren. Helaas is het onderzoek in deze domeinen niet eenvoudig, omdat het vooral gehinderd wordt door het ontbreken van een techniek om een MRGPRX2-gemedieerde OGO ondubbelzinnig te documenteren. Vandaar dat ons project gericht is op het optimaliseren van onze strategie om onderscheid te maken tussen sIgE- en MRGPRX2-gemedieerde OGO-reacties, een absolute voorwaarde voor verder onderzoek van dit vermeende endotype van OGO. In dit project zullen wij ons richten op de topografie van huidmastcellen, verhoogde MRGPRX2 expressie of functionaliteit door mestcellen en genetica als mogelijke verklaringen voor MRGPRX2-gemedieerde OGO-reacties. Het oplossen van het IgE vs. MRGPRX2 paradigma zou kunnen leiden tot meer gepersonaliseerde geneeskunde met identificatie van diagnostische en therapeutische doelen voor de individuele patiënt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Immunologie

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Primaire mestcel aandoeningen met of zonder anafylaxie: een zoektocht naar specifieke biomerkers. 01/10/2022 - 30/09/2027

Abstract

Het risico van anafylaxie bij primaire mast cel aandoeningen (PMCDs) en familiale hypertryptasemie (H?T) wordt slechts gedeeltelijk bepaald door de mastcel massa. De overkoepelende hypothese van dit mandaat stelt dat het risico tot anafylaxie in primaire mastcelaandoeningen en (H?T) gerelateerd is aan een onevenwicht tussen activerende en inhiberende signalen. Dit onevenwicht zal resulteren in een overmatige degranulatie van deze effector cel. In eerder onderzoek toonden we aan dat de expressie van de hoge affiniteit receptor voor IgE antilichamen (Fc?RI) op mastcellen, maar niet de expressie van de MRGPRX2, noch fenotype en functie van basofielen een cruciale de rol speelt in het bepalen van de risico's tot wespengif anafylaxie niet-gevorderde PMCDs. Tevens toonden we aan dat bij patiënten met anafylaxie het bestaan van een onderliggende primaire mastcel aandoening moeilijk of nauwelijks voorstel baar is. Tenslotte verdient de associatie tussen familiale hypertryptasemie, morfologische abnormale mastcellen en mastcel-gerelateerde symptomen ook verder onderzoek.Tijdens dit mandaat willen we onze studie betreffende fenotype en gedrag van individuele mastcellen uitbreiden en integreren met een analyse van transcriptomen en metabolomen. Dit onderzoek wensen te verrichten bij fenotypisch verscheiden patiënten. Het uiteindelijke doel moet erin bestaan om specifieke biomerkers te identificeren die toelaten om patiënten met een PMCDs met of zonder anafylaxie te onderscheiden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Immunologie

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

MRGPRX2-afhankelijke geneesmiddelenanafylaxie: introductie van een nieuw humaan model. 01/10/2020 - 30/09/2024

Abstract

Er bestaat toenemende evidentie dat geneesmiddelen anafylaxie onafhankelijk kan zijn van IgE en berusten op MRGPRX2-gemedieerde mast cel (MC) activatie. De meeste gegevens betreffende dit nieuw endotype zijn afkomstig van muizenmodellen en maligne cellijnen. In tegenstelling tot MC, wordt de MRGPRX2 weinig tot expressie gebracht op rustende basofielen, maar snel opgereguleerd na conditionering. Hier stellen we een model voor dat gebruik maakt van gekweekte humane mast cellen en humane basofielen, om nieuwe inzichten te verwerven in MRGPRX2-afhankelijke geneesmiddelen anafylaxie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Immunologie

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Functionele karakterisatie van humane mastcellen en basofielen in de pathofysiologie van diarree predominante prikkelbare darm syndroom. 01/10/2020 - 30/09/2022

Abstract

Prikkelbare-darmsyndroom (PDS) is één van de meest prevalente gastro-intestinale aandoeningen, met ongeveer 11% van de bevolking die deze diagnose heeft. Klassiek beschouwen we drie subtypes in PDS, constipatie-predominant-, diarree-predominant- en het gemengde subtype. De onderliggende ethiologie van PDS is nog steeds grotendeels onbekend. Recente onderzoeken tonen aan dat er een belangrijke rol is weggelegd voor mastcellen (MC) en basofielen (BP). Deze immuuncellen worden sterk beïnvloedt door hun omgeving met vrijstelling van mediatoren die de sensitiviteit beïnvloeden. In dit onderzoeksproject willen we enerzijds de exacte rol van mastcellen en basofielen in het ontstaan van PDS onderzoeken. Dit door middel van nieuwe, maar gevalideerde immunologische technieken. Anderzijds willen we bestuderen welke mediatoren betrokken zijn bij MC en BP activatie in PDS, en dit voornamelijk bij het diarree-predominante subtype. We zullen deze patiënten verder onderverdelen op basis van de uitlokkende oorzaak, met focus op postinfectieuze start en centrale risicofactoren (depressie en angst). Eerst en vooral zullen we bestuderen of BP en geweekte MC van PDS patiënten immunologisch verschillend zijn van dezelfde cellen van gezonde controles. Vervolgens zullen we deze gekweekte MC bestuderen in aanwezigheid van colonbiopsie extracten van PDS patiënten en gezonde controles. Dit om te beoordelen of de lokale omgeving in de darmen een invloed heeft op MC reactiviteit. Uiteindelijk zullen we de rol van mas-related G protein-coupled receptors (MRGPR), een groep receptoren betroken bij MC activiteit en gastro-intestinale pijn, bestuderen als potentiële therapeutische targets in PDS.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Mastcellenactiveringstests (MATs): van een innoverende test tot de uitbreiding van een serviceplatform. 01/09/2020 - 31/08/2021

Abstract

Geneesmiddelenovergevoeligheid vormt een belangrijk medisch probleem met potentieel ernstige gevolgen van onder- en overdiagnose. Een correcte diagnose van een geneesmiddelenovergevoeligheid ligt echter vaak niet voor de hand en wordt vooral gehinderd door de verscheidenheid aan onderliggende moleculaire en pathofysiologische processen en het gebrek aan gevalideerde en betrouwbare diagnostiek 1-3. Dit "proof-of-concept (POC) project" haakt aan bij ons onderzoek naar de mechanismen, pathofysiologie en de ontwikkeling van diagnostiek bij onmiddellijke geneesmiddelenovergevoeligheidsreacties. Deze reacties berusten niet zelden op een IgE-afhankelijke degranulatie van mastcellen en basofielen. Hoewel dit project zal bijdragen tot de voortschrijdende inzichten in de ontstaansmechanismen van onmiddellijke geneesmiddelenovergevoeligheid, ligt de klemtoon van deze POC toch vooral op i) het bevestigen van de mastcellenactiveringstest (MAT) als een betrouwbare diagnostische methode én ii) het verder uitbouwen van een serviceplatform dat onze tests vlotter kan aanbieden aan collega's en industrie. Het valorisatieluik van dit POC-project dient gezocht te worden in het verder uitbouwen van ons serviceplatform dat al beperkt ten dienste staat van collega's en industrie. Door gerichte communicatie van onze resultaten en via onze netwerken zal onze dienstverlening verder internationaal op de kaart gezet worden, de techniek gepatenteerd worden en een businessmodel ontwikkeld worden. Onze methode, waarvoor al een prioriteitsapplicatie bestaat, laat namelijk toe om wereldwijd stalen te verzamelen. Een preliminaire marktanalyse leert trouwens dat een uitbreiding van de indicaties en de afwezigheid van alternatieve methodes moet kunnen leiden tot industriële interesse en het creëren van een spin-off. In deze context dient het marktonderzoek uitgebreid te worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Immunologie

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De plaag van valse en onbevestigde penicilline allergie: een vermijdbare gezondheidsbedreiging. 01/01/2019 - 31/12/2022

Abstract

Niet bevestigde penicilline allergie vormt een belangrijk probleem met significante medische en financiele gevolgen. dit project heeft tot doel de diagnostek van penicillne allergie te optimaliseren en de epidemie van valse penicilline allergie terug te dringen. Dit moet bijdragen in het verminderen van gebruik van òinder geschikte en duurdere antibiotica.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Immunologie

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontcijferen van de complexiteit van pinda-allergie: de rol van activatie- en inhibitiemechanismen bij basofielen. 01/10/2018 - 30/09/2020

Abstract

Een allergische reactie op voeding kan zich klinisch presenteren als een laattijdige opstoot van atopisch eczeem maar ook als een acute levensbedreigende anafylactische reactie. Het is vooralsnog onduidelijk wat de oorzaak is van de verschillen in klinische symptomen, alle patiënten vertonen namelijk een gelijkaardig sensibilisatieprofiel. Dit wil zeggen dat zij niet onderscheiden kunnen worden aan de hand van klassieke allergietests, die enkel de aanwezigheid van specifieke IgE antilichamen in het serum aantonen. We gaan er in dit project van uit dat het verschil in klinische presentatie mogelijk berust op verschillen in vrijzetting van mediatoren (waaronder histamine) uit de basofielen/mestcellen. Eigen recent onderzoek toonde aan dat de activatie van deze cellen sterk beïnvloed wordt door inhibitiemechanismen die tot op heden onvoldoende gekend zijn. Binnen dit project zullen wij patiënten met voedselallergie (pinda en noten) met verschillende klinische symptomen bestuderen om deze mechanismen verder te ontrafelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Immunologie

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Functionele karakterisatie van humane mastcellen en basofielen in de pathofysiologie van diarree predominante prikkelbare darm syndroom. 01/10/2018 - 30/09/2020

Abstract

Prikkelbare-darmsyndroom (PDS) is één van de meest prevalente gastro-intestinale aandoeningen, met ongeveer 11% van de bevolking die deze diagnose heeft. Klassiek beschouwen we drie subtypes in PDS, constipatie-predominant-, diarree-predominant- en het gemengde subtype. De onderliggende ethiologie van PDS is nog steeds grotendeels onbekend. Recente onderzoeken tonen aan dat er een belangrijke rol is weggelegd voor mastcellen (MC) en basofielen (BP). Deze immuuncellen worden sterk beïnvloedt door hun omgeving met vrijstelling van mediatoren die de sensitiviteit beïnvloeden. In dit onderzoeksproject willen we enerzijds de exacte rol van mastcellen en basofielen in het ontstaan van PDS onderzoeken. Dit door middel van nieuwe, maar gevalideerde immunologische technieken. Anderzijds willen we bestuderen welke mediatoren betrokken zijn bij MC en BP activatie in PDS, en dit voornamelijk bij het diarree-predominante subtype. We zullen deze patiënten verder onderverdelen op basis van de uitlokkende oorzaak, met focus op postinfectieuze start en centrale risicofactoren (depressie en angst). Eerst en vooral zullen we bestuderen of BP en geweekte MC van PDS patiënten immunologisch verschillend zijn van dezelfde cellen van gezonde controles. Vervolgens zullen we deze gekweekte MC bestuderen in aanwezigheid van colonbiopsie extracten van PDS patiënten en gezonde controles. Dit om te beoordelen of de lokale omgeving in de darmen een invloed heeft op MC reactiviteit. Uiteindelijk zullen we de rol van mas-related G protein-coupled receptors (MRGPR), een groep receptoren betroken bij MC activiteit en gastro-intestinale pijn, bestuderen als potentiële therapeutische targets in PDS.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Anafylaxie in mastocytose: kan gedragsanalyse van individuele mastcellen en basofielen een tip van de sluier lichten? 01/10/2017 - 30/09/2022

Abstract

Mastocytose is een systeemaandoening met zeer uiteenlopende klinische fenotypes waaronder levensbedreigende anafylaxie. Anno 2017 beschikken we nog altijd niet over een betrouwbare biomerker om anafylaxie en het verloop ervan correct te voorspellen. Het serumtryptase en KIT mutatie, twee mineure criteriua in de diagnose van mastocytose, lijken geenszins te voldoen. Binnen dit project wensen wij een gedragsanalyse te verrichten van zowel gekweekte mastcellen en circulerende basofielen van patienten met mastocytose. Hierbij willen we nagaan of deze effector cellen bijzondere fenotypische of functionele karakteristieken vertonen die toelaten om anafylaxie, en de ernst ervan, bij mastocytose patiënten te voorspellen. Hierbij zullen we onze jarenlange expertise aanwenden om de activatie- en inhibitiesignalen van mast cellen en basofielen flow cytometrisch op het niveau van de individuele cel te bestuderen. Zowel de klassieke IgE-gemedieerde activatie als niet IgE-gemedieerde activatie zal daarbij geanalyseerd worden. Patiënten zullen ingesloten worden via ons referentiecentrum.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Immunologie

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontcijferen van de complexiteit van pinda-allergie: de rol van activatie- en inhibitiemechanismen bij basofielen. 01/10/2016 - 13/01/2019

Abstract

Een allergische reactie op voeding kan zich klinisch presenteren als een laattijdige opstoot van atopisch eczeem maar ook als een acute levensbedreigende anafylactische reactie. Het is vooralsnog onduidelijk wat de oorzaak is van de verschillen in klinische symptomen, alle patiënten vertonen namelijk een gelijkaardig sensibilisatieprofiel. Dit wil zeggen dat zij niet onderscheiden kunnen worden aan de hand van klassieke allergietests, die enkel de aanwezigheid van specifieke IgE antilichamen in het serum aantonen. We gaan er in dit project van uit dat het verschil in klinische presentatie mogelijk berust op verschillen in vrijzetting van mediatoren (waaronder histamine) uit de basofielen/mestcellen. Eigen recent onderzoek toonde aan dat de activatie van deze cellen sterk beïnvloed wordt door inhibitiemechanismen die tot op heden onvoldoende gekend zijn. Binnen dit project zullen wij patiënten met voedselallergie (pinda en noten) met verschillende klinische symptomen bestuderen om deze mechanismen verder te ontrafelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Immunologie

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Inhibitie van basofiel- en mastcelactivatie door CD300a: Is er een rol weggelegd voor apoptotische signalen? 01/10/2013 - 30/09/2015

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject