Een duurzame toekomst voor regionale luchthavens. 01/11/2023 - 31/10/2025

Abstract

Regionale luchthavens kampen met een levensvatbaarheidsprobleem door de onbalans tussen hun sociaaleconomische rol en de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden. Uit een literatuuronderzoek blijken 4 categorieën van uitdagingen: de marktdynamiek die tot lage schaalvoordelen leidt, de financiën die hoge verliezen met zich meebrengen, de politiek die te maken heeft met de discrepantie tussen torenhoge subsidies en ecologische vervuiling, en de geolocatie die tot (intermodale) concurrentie leidt. Het hoofddoel van het onderzoek is deze onbalans aan te pakken door in te spelen op de uitdagingen en kansen en zo de Europese regionale luchthavens voor te bereiden op een duurzame toekomst op economisch, ecologisch en maatschappelijk niveau. Om dit doel te bereiken worden drie fasen doorlopen. Ten eerste worden via een verkennende clusteranalyse en een vergelijkende casestudy-analyse de huidige economische, ecologische en maatschappelijke uitdagingen van regionale luchthavens in kaart gebracht, afhankelijk van het type regionale luchthaven. Daarna moeten de belangrijkste uitdagingen (uit fase 1) omgezet worden in acties voor de luchthavenexploitanten en overheden die ondersteund worden door het multistakeholdernetwerk. Ten slotte worden de acties uitgewerkt tot richtlijnen op korte, middellange en lange termijn die luchthavenexploitanten en overheden kunnen volgen om duurzame ontwikkelingen te bevorderen, en wordt de externe geldigheid van de resultaten onderzocht.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Etat de lieu van het (nationale en grensoverschrijdende) e-commerce landschap in België. 01/07/2023 - 30/04/2024

Abstract

eCommerce wordt al 20 jaar een steeds belangrijker verkoopkanaal in de detailhandel. Dit heeft een grote impact op de last mile en logistieke netwerken van bedrijven, en het heeft ook een grote impact op het bestaande retaillandschap in bepaalde landen. Deze studie wil nagaan hoe grensoverschrijdende e-commerce stromen een impact hebben op het winkellandschap en de logistieke last mile systemen in België.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opstellen van een langetermijnvisie voor de Belgische luchtvaart. 17/04/2023 - 16/10/2024

Abstract

In zes thematische werkgroepen (connectiviteit, luchthavens, industrie, toekomstige mobiliteit, veiligheid, duurzaamheid) wordt de 'as is' en 'to be' situation besproken en gedefinieerd. Hieruit wordt een coherente en gedragen strategische visie gedestilleerd, die verwerkt wordt in een white paper die in juni 2024 gepubliceerd wordt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Integration of the MooV-model with first/last mile optimalisation. 01/01/2022 - 31/12/2025

Abstract

Het doel van netwerkontwerp in toeleveringsketens is te zorgen voor een efficiënte materiaalstroom in economisch, sociaal en ecologisch opzicht. Alle beslissingen die bedrijven nemen met het oog op een efficiënte werking beginnen bij het ontwerp van het netwerk op strategisch niveau, en naarmate de planningshorizon afneemt, worden de beslissingen concreter tot ze de dagelijkse acties bereiken. De logische volgorde is dat strategische beslissingen eerst worden genomen en de daaropvolgende (tactische en operationele) beslissingen bepalen. Niettemin is de optimalisatie van elk van de besluiten afzonderlijk en stapsgewijs uitgevoerd. Uit de literatuur blijkt dat er modellen bestaan voor hetzij netwerkontwerp, gebaseerd op problemen in verband met de locatie van faciliteiten, hetzij last-mile distributie in termen van voertuigrouteringsproblemen. Maar er zijn geen modellen die de supply chain in zijn geheel optimaliseren. VITO heeft het MooV-model ontwikkeld, dat ontworpen is om strategische/tactische langetermijnvragen (jaarlijks/maandelijks) met betrekking tot het ontwerp van het toeleveringsnetwerk op te lossen. In MooV worden het netwerkontwerp en de voertuigrouteringsproblemen echter afzonderlijk geoptimaliseerd zonder onderlinge communicatie. Het algemene doel van dit voorstel is de ontwikkeling van een geïntegreerd first en last mile netwerkontwerpkader dat toepasbaar is op alle soorten van supply chains. Drie onderzoeksdoelstellingen worden voorgesteld RO1: een eerste en laatste mijl distributiemodel ontwikkelen met een strategisch/tactische benadering; RO2: de eerste en laatste mijl modellering integreren met de MooV netwerkontwerpdienst van VITO; RO3: het effect van de geïntegreerde raamwerkbenadering op supply chain beslissingen analyseren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Demonstratie van minder vervuilende oplossingen voor duurzame luchthavens in Europa (TULIPS) 01/01/2022 - 31/12/2025

Abstract

Luchthavens zullen een grote rol spelen in de transitie naar klimaatneutrale luchtvaart. Duurzame energieproductie en -gebruik (zowel aan luchtzijde als landzijde) en een verschuiving naar groenere multimodale vervoersopties zullen de uitstoot van broeikasgassen verminderen en de lokale luchtkwaliteit rond luchthavens verbeteren. Door een zeer competent en complementair consortium van 29 partners samen te brengen, ondersteund door een externe adviesraad, zal TULIPS de implementatie van innovatieve en duurzame technologieën voor lagere emissies op luchthavens versnellen. Alleen al op de luchthaven Amsterdam Schiphol zal TULIPS naar schatting 800 kT/jaar CO2-besparingen realiseren op basis van de som van de verwachte voordelen van de 17 demonstraties in 2025, met verdere besparingen komende uit een opgeschaalde uitrol van de technologie. 17 real-life demonstraties van groene luchthaveninnovaties (technologisch, niet-technologisch en sociaal) zullen worden uitgevoerd op de Lighthouse Schiphol, en sommige ook op de fellows Oslo, Turijn en Larnaca Airport. Het meten en kwantificeren van de voordelen en het voorspellen van hun impact op de klimaatdoelstellingen van de EU als ze op grote schaal worden geïmplementeerd op Europese luchthavens, resulteert in praktische robuuste roadmaps die weergeven hoe deze technologieën en concepten moeten worden ingezet op luchthavens van verschillende grootte (internationale hubs tot op regionaal niveau) rekening houdend met economische, geografische en politieke scenario's in heel Europa en daarbuiten. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer a) verbeterde multimodale verschuiving voor passagiers en vracht, vermindering van verkeerscongestie en het aanbieden van naadloze groene reisopties, b) verbeterde luchtzijde infrastructuur voor toekomstige elektrische/hybride vliegtuiginfrastructuur, c) slimme energieoplossingen om luchthavenactiviteiten te beheren, d) integratie van waterstofbrandstofceltechnologie in de huidige grondondersteuningsapparatuur, e) het mogelijk maken van grootschalige levering van SAF-brandstof samen met de voorbereiding van een EU-clearinghouse, f) circulaire economie, en g) UFP-beperking.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Globale Supply Chains in het Zuidelijke Middellandse Zeegebied (GLOB-SM) 15/01/2021 - 14/09/2024

Abstract

Dit Erasmus+ project, gesubsidieerd door de EU, is een gezamenlijk project met de Kedge Business School, en ambitieert om kennis naar een aantal universiteiten in Libanon en Jordanië over te brengen. De bedoeling is om een Master in Supply Chain programma op te zetten voor lokale universitairen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject
 • Onderwijsproject

Onderzoek naar het optimale aantal grondafhandelaarsbedrijven op Schiphol. 03/04/2023 - 31/05/2023

Abstract

Dit onderzoek focust op het bepalen van het optimaal aantal grondafhandelaarsbedrijven in Schiphol. Voor het ogenblik zijn er 7 bedrijven actief wat leidt tot een inefficiënte marktvorming. Aan de hand van een internationale benchmarking en een doorgedreven simulatie ahv data van de huidige bedrijven werd onderzocht of er schaal, scope en densiteitsvoordelen zijn. Het onderzoek concludeerde dat er optimaal 3 grondafhandelingsbedrijven zijn, wat in lijn is met de internationale benchmarking.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Vastgoedontwikkelingen in en rond regionale luchthavens. 01/11/2022 - 31/10/2023

Abstract

Regionale luchthavens kampen met een levensvatbaarheidsprobleem door het onevenwicht tussen de sociaaleconomische rol die ze vervullen en hun negatieve winst- en verliesrekening. Het primaire doel van dit onderzoek is daarom na te gaan of vastgoedontwikkelingen in en rond regionale luchthavens de (momenteel negatieve) winst- en verliesrekening kunnen doen stijgen, zonder dat de maatschappelijke kosten evenredig toenemen. Om dit te bewerkstelligen werden vier onderzoeksvragen opgesteld. Ten eerste biedt een marktanalyse van regionale luchthavens en hun (vastgoed)strategie inzicht in de huidige situatie en een afbakening van het onderzoek. Ten tweede worden de business modellen van regionale luchthavens en de daarbij horende problemen onderzocht op basis van een factor- en clusteranalyse. Ten derde zal via (ruimtelijke) regressie de relatie tussen het huidige landgebruik van regionale luchthavens en hun winst-en-verliesrekening worden geanalyseerd. Ten slotte worden descriptieve voorbeelden (zoals een zonnenpanelenpark) van toekomstige vastgoedontwikkelingen aangeboden die de verbetering van de winst-en-verliesrekening van regionale luchthavens kunnen waarmaken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opmaak van een MKBA en strategische visie voor de Vlaamse regionale luchthavens. 13/09/2021 - 16/08/2023

Abstract

Dit onderzoek berekent een MKBA voor de drie Vlaamse regionale luchthavens (Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen). Op basis van de resultaten van deze MKBA en een uitgebreid stakeholdersoverleg wordt er een strategische visie voor deze Vlaamse luchthavens opgemaakt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opmaak van een MKBA en strategische visie voor de Vlaamse regionale luchthavens. 01/08/2021 - 16/08/2023

Abstract

Dit project berekent een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse van de drie Vlaamse regionale luchthavens Antwerpen, Kortrijk-Wevelgem en Oostende-Brugge. Na uitgebreide concertatie met een groot aantal stakeholders, wordt een strategische visie voor deze drie luchthavens opgemaakt, op basis van een aantal vooraf bepaalde scenarios.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar logistieke mogelijkheden voor een nieuw te bouwen luchthaven (NEOM) is het MIdden-Oosten. 24/05/2021 - 22/11/2021

Abstract

Dit project onderzoekt het potentieel om supply chain gerelateerde diensten aan te bieden op een nieuw te bouwen luchthaven in het Midden-Oosten. Hiervoor wordt samengewerkt met Cranfield University (VK) die het design van de luchthaven coördineert.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het opzetten van een Community Controltower en innovatieve digitale processen om de wereldwijde distributie van het COVID-19 vaccin te faciliteren in de logistieke luchtvrachtketen onder controle van de partners en leden van Air Cargo Belgium. 01/02/2021 - 31/03/2022

Abstract

Het project zette een Community Control Tower op voor de distributie van de COVID-19 vaccins die via Brussels Airport vervoerd worden. Hiervoor werden innovatieve digitale processen voorgesteld en geïmplementeerd om de wereldwijde distributie van het COVID-19 vaccin te faciliteren in de logistieke luchtvrachtketen voor het deel dat onder controle is van de partners en leden van Air Cargo Belgium. De rol van UA was gefocust op het periodiek rapporteren van de status van de wereldwijde vraag- en aanbodstromen van de diverse COVID-19 vaccins in fase 2 en fase 3 van de ontwikkeling.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Studie over grensoverschrijdend pakketvervoer 01/10/2015 - 31/01/2016

Abstract

In deze studie worden de logistieke operaties van grensoverschrijdend pakketvervoer en de kosten van dit vervoer onderzocht. De focus ligt hierbij op vervoer binnen de EU28 en op B2C vervoer. Meer specifiek komen de volgende onderwerpen aan bod in de studie: - Beschrijving van de logistieke operaties voor grensoverschrijdend pakketvervoer van postoperatoren, integrators en andere spelers in het pakketvervoer; - Schatting en analyse van kostenfactoren en 'cost drivers' in verschillende delen van de logistieke keten; - Onderzoek naar de kostenimpact van last-mile leveringsopties (lockers, retailpunten, levering aan huis); - Beschrijving van de retourlogistieke operaties en bijhorende kosten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject