Onderzoeksgroep

Politics & Public Governance

Expertise

Studie van overheidsadministraties op Federaal, regionaal en lokaal niveau.

Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing 2021-2025 (SBV). 01/01/2021 - 31/12/2025

Abstract

Het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing ondersteunt de Vlaamse overheid met academisch onderbouwd en praktijkrelevant onderzoek over bestuurlijke onderwerpen. Het Steunpunt is een samenwerking tussen de universiteiten van Gent, Hasselt, Leuven en Antwerpen. In Antwerpen doen we onderzoek naar bestuurskracht van lokale besturen, het lokaal personeelstatuut, en de organisatie van de Vlaamse overheid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

InnoFiNS. Implementatie van innovatieve financiering voor nature-based solutions in Vlaamse steden. 01/12/2020 - 30/11/2024

Abstract

Steden dienen een belangrijke rol op te nemen in strategieën voor klimaat adaptatie en mitigatie. Er is een groeiend noodzaak om natuurgebaseerde oplossingen (NBO) met groene, blauwe en hybride stedelijke infrastructuur te ontwikkelen die klimaatverandering op een geïntegreerde, systemische en duurzame manier benaderen. Hoewel investeringen in NBO's erg kosteneffectief blijken te zijn in het bereiken van milieu- en maatschappelijke doelen, zijn de publieke budgetten in Vlaanderen hiervoor ontoereikend. Dit leidt tot een groeiende kloof tussen investeringen en noden. De publieke onderfinanciering staat in scherp contrast met de beschikbaarheid van private middelen voor investeringen. NBO projecten hebben vaak zeer hoge aanvangskosten en kennen erg diffuse baten op lange termijn die niet gemakkelijk te vertalen zijn naar inkomstenstromen. Er zijn dus nieuwe verdienmodellen noodzakelijk die private investeringen kunnen activeren, binnen de Vlaamse context. In dit project onderzoeken we drie nieuwe vormen van innovatieve financiering door reële NBO business cases te ontwikkelen via baatafroming, impactfinanciering en volksfinanciering via initial coin offerings (ICOs). Nieuwe financierings- en verdienmodellen staan echter niet op zichzelf en hebben een relatie met planningsinstituties en processen. Om een realistische en holistische aanpak te ontwikkelen, willen we een trans- en interdisciplinair onderzoek opzetten, waarbij de financieringsinstrumenten worden geëvalueerd op hun ruimtelijke, juridische, beleidsmatige, economische en sociale impact. Via de leeflabs kunnen we de ruimtelijke, juridische, institutionele en sociale impact geïntegreerd evalueren en het nut optimaliseren voor maatschappelijke gebruikers. Dit project zal worden geïntegreerd in het FWO-SBO voorstel Innofins indien het toegekend word. De SEP middelen zullen worden aangewend ter financiering van één onderzoeksspoor uit het voorstel en de aanstelling van een post doctoraal onderzoeker ter voorbereiding van een gelijkaardige onderzoeksaanvraag.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Vertrouwen in Governance en Regulering in Europa (TiGRE) 01/01/2020 - 30/06/2023

Abstract

TiGRE biedt een omvattend en coherent analytisch kader voor de studie van vertrouwensrelaties in governance. Het project wordt geleid door de Universiteit van Lausanne, en UAntwerpen is een belangrijke partner betrokken in alle werkpakketten. Andere betrokken universiteiten zijn de universiteiten van Hebrew Jeruzalem, IBEI, Aarhus, Oslo, Utrecht, Speyer, en Kominsky. Binnen de UAntwerpen wordt TiGRE getrokken door een intense samenwerking tussen twee onderzoeksgroepen (Politics & Public Governance en Overheid & Recht) binnen het Onderzoeksexcellentiecentrum GOVTRUST dat werkt rond vertrouwen in multi-level governance. Het project onderzoekt het vertrouwen onder actoren van markt-regulerende regimes, zoals regelgevers, politieke, administratieve en gerechtelijke instanties, de gereguleerde industrieën, dienstverleners en hun belangenorganisaties, consumenten en andere maatschappelijke belangen, evenals burgers in het algemeen. TiGRE opent daarmee nieuwe onderzoeksrichtingen binnen onderzoek naar vertrouwensrelaties tussen burgers en overheden. Het doel van TiGRE is om de rol van vertrouwen en wantrouwen in Europees regulerend bestuur te analyseren en de manieren waarop vertrouwen kan worden gehandhaafd, verbeterd, en hersteld via governance praktijken en hervormingen te begrijpen. Het onderzoek gebruikt een multilevel governance-aanpak, die zowel de betrokken actoren op EU-niveau als op nationaal en regionaal niveau bestudeert. Vertrouwen - zowel als een voorwaarde als een consequentie van goed functionerende regulerende regimes - is een sleutelfactor om te begrijpen hoe deze regimes in staat zijn om effectief en legitiem bestuur te produceren. Het diepgaande onderzoek van de complexe wisselwerking tussen vertrouwensconfiguraties en regulering in verschillende markt-regulerende regimes (financiën, voedselveiligheid, communicatie en gegevensbescherming) op verschillende bestuursniveaus en in verschillende landen vereist de gezamenlijke inspanning van onderzoekers met ruime ervaring. TiGRE wordt gerund door een nauw geïntegreerd multidisciplinair consortium van front-line wetenschappers, die een zeer breed scala aan theoretische, analytische en methodologische vaardigheden samenbrengen. Een 'mixed-method' aanpak met behulp van surveys, sociale netwerkanalyse, datasets met door onderzoekers gecodeerde variabelen, experimenten en media-analyse wordt toegepast om een volledig inzicht te verschaffen in dergelijke veelzijdige vertrouwensgerelateerde processen. Om onderzoek te koppelen aan beleid en praktijk, biedt TiGRE criteria, indicatoren en vroegtijdige waarschuwingsmechanismen voor het detecteren van afnemend vertrouwen en scenario's over de gevolgen daarvan. Ze worden gevalideerd door interactie met belanghebbenden en vergeleken met bewijsmateriaal van buiten de EU.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Digitale revolutie in de Belgische Federale overheid; een open governance ecosysteem voor big data, kunstmatige intelligentie en blockchain (DIGI4FED) 15/12/2019 - 15/03/2022

Abstract

Het potentieel en gebruik van Big Data toepassingen hebben een impact op de theoretische en praktische context van besluitvorming, leren en procesoptimalisatie. DIGI4FED ontwikkelt een governance design dat de interne administratieve en dienstverleningsprocessen van de federale overheid wil stroomlijnen. Dit governance design is ingebed in een open ecosysteem en maakt ten volle gebruil van het potentieel van big data en de toepassing van big data in kunstmatige intelligentie blockchain technologie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Twitter als een publieke communicatiestrategie: Kunnen 140 tekens het verschil tussen werkelijke dienstverlening en klanttevredenheid in de publieke sector verkleinen? 01/01/2019 - 31/12/2022

Abstract

FWO onderzoeksproject: Twitter als een publieke communicatiestrategie: Kunnen 140 tekens het verschil tussen werkelijke dienstverlening en klanttevredenheid in de publieke sector verkleinen? Dit project studeert of en hoe publieke communicatie door dienstverleners via Twitter de performantie-tevredenheid - kloof vermindert. Daarvoor wordt een quasi-experimenteel pretest-posttest design toegepast, gecombineerd met geavanceerde tijdsreeksen analyse. Zo brengt het project ook methodologische innovatie dat bruikbaar zal zijn in de bredere bestuurswetenschappen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Advies omtrent het potentieel van een Vlaamse Burgerbegroting. 01/12/2017 - 28/02/2018

Abstract

Ervaringen met burgerbegrotingen zijn momenteel vooral lokaal: met name in lokale besturen en in steden. De Vlaamse overheid overweegt nu om ook op regionale schaal een burgerbegroting in te voeren. Deze studie onderzoekt de design parameters van zo'n regionale burgerbegroting.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Indicatoren en werkmethodiek prestatiebegroting. 20/11/2017 - 11/11/2018

Abstract

Het gebruik van prestatie-indicatoren in prestatie-begrotingen is een belangrijke uitdaging. Databeschikbaarheid en verantwoordingsrelaties hebben een impact op het formuleren van betekenisvolle indicatoren. De Vlaamse overheid heeft een systeem ban prestatie-begroten ontworpen, maar zoekt nog naar manieren om indicatoren in dit systeem te integreren. Deze studie onderzoekt welke mogelijkheden en barrières bestaan bij het introduceren van een prestatie-gedreven begroting.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Besturen vanop de achterbank? Hoe reguleringsindicatoren gemaakt worden. 01/10/2017 - 30/09/2019

Abstract

Overheden gebruiken steeds vaker indicatoren om het gedrag van actoren in beleidssectoren te reguleren. In tegenstelling tot andere beleidsinstrumenten gebeurt deze sturing zonder de financiële of dwingende steun van het staatsapparaat. Regulerende indicatoren worden doorgaans gepresenteerd als een product van de wetenschap (evidence based) en de druk die van deze indicatoren uitgaat is hoofdzakelijk gericht op de reputatie van actoren. Voorbeelden van regulerende indicatoren zijn de onderwijsrankings van de OECD, kredietratings van publieke schuld, en de governance indicatoren van de Wereldbank. De stress testen van de Europese Bankenautoriteit (EBA), de case in dit onderzoek, is een voorbeeld bij uitstek van een regulerende indicator. Nietttegenstaande hun belang, is er weinig geweten over het productieproces van regulerende indicatoren. Ze worden gepresenteerd als objectieve feiten en alle beinvloeding die speelt in de ontwikkeling van de indicatoren blijft verborgen. Keuzes in het ontwerp van de indicatoren beïnvloeden nochtans de uitkomsten. Daarom noemen we de ontwerpers van regulerende indicatoren als achterbank-bestuurders met een uitgesproken, maar onzichtbare politieke rol. Het project onderzoekt de rol van de achterbankbestuurders aan de hand van een in-depth case study de stress test van de Europese banken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Jean Monnet Centre of Excellence ACTORE (Consortium voor de Organisatie van Regelgeving en Multilevel Governance in de EU) 01/09/2016 - 31/08/2019

Abstract

Het onderzoek van ACTORE focust op multi-level governance in de EU. ACTORE onderzoekt hoe multi-level governance een impact heeft op beleidsvorming, en meer bepaald op regelgeving en implementatie op het Europese en het nationale niveau. Het onderzoeksprogramma is georganiseerd in drie onderling verbonden onderzoekslijnen: het complexe multilevel systeem van de EU, de veranderende binnenlandse en Europese beslutivormingsmechanismen en de legitimiteit van het Europese multilevel politieke systeem. Multilevel governance in de EU heeft de organisationele en institutionele opzet van overheid en beleidsvorming onderling afhankelijk en complex gemaakt. Hierdoor is ook de wijze van belangenverdediging gewijzigd, met betrekking tot hoe belangengroepen hun belangen verdedigen en de overheid van input voorzien. Deze Europese processen interneren bovendien met de binnenlandse evoluties. Dit alles heeft repercussies op de legitimiteit van het meerlagige Europese systeem.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing (2016-2020). 01/07/2016 - 31/12/2020

Abstract

Het steunpunt bestuurlijke vernieuwing is een kaderprogramma van de Vlaamse overheid voor onderzoek over de bestuurlijke organisatie van de overheid en het publiek management. Binnen dit kader doet de UAntwerpen onderzoek naar financieringsstromen naar lokale besturen, naar wendbaarheid van de overheid, naar programmering van infrastructuurprojecten en de personeelswetgeving.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Evaluatie sociale huurreglementering: naar minder gedetailleerde regulering en meer lokale autonomie. 01/04/2016 - 28/02/2017

Abstract

Deze studie evalueert de sociale huurregeling in Vlaanderen en stelt concrete wijzigingen aan de regelgeving voor, gebaseerd op een goed begrip van de regelgevende dynamieken in de publieke sector. Deze studie is een samenwerking tussen rechten, wonen en bestuurskunde.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Begeleiding bestuurskrachtmeting plattelandsgemeenten: vierde fase en kennisdeling. 01/01/2016 - 30/04/2017

Abstract

het gebrek aan bestuurskracht van kleine gemeenten wordt vaak aangenomen. Empirisch bewijs voor een systematische lagere bestuurskracht in kleine gemeente is er echter niet. De diversiteit tussen lokale besturen is hoog. Op basis van visitaties, identificeert deze studies strategieën om de bestuurskracht van kleine besturen te versterken en om te leren van andere gemeenten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Nota Bestuurskracht. 01/12/2015 - 29/02/2016

Abstract

De output van de opdracht is een nota over bestuurskrachtonderzoek in Vlaanderen. De doelstelling van deze nota is om de kennislacunes op bet vlak van bestuurskracht in kaart te brengen en vervolgens onderzoeksvragen te suggereren om de kennislacunes aan te pakken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Sturen zonder stok - Interbestuurlijke verhoudingen in verandering. 15/10/2015 - 14/12/2015

Abstract

De Vlaamse overheid heeft een nieuw beleid over de lokale besturen aangenomen. De mogelijkheden om het gemeentelijke beleid te sturen door middel van subsidies en regels zijn sterk beperkt. Deze studie gaat na of er alternatieve beïnvloedingsmogelijkheden zijn. We bestuderen beleidsbeïnvloeding door informatievoorziening, benchmarking en coproductie van beleid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Besturen vanop de achterbank? Hoe reguleringsindicatoren gemaakt worden. 01/10/2015 - 30/09/2017

Abstract

Overheden gebruiken steeds vaker indicatoren om het gedrag van actoren in beleidssectoren te reguleren. In tegenstelling tot andere beleidsinstrumenten gebeurt deze sturing zonder de financiële of dwingende steun van het staatsapparaat. Regulerende indicatoren worden doorgaans gepresenteerd als een product van de wetenschap (evidence based) en de druk die van deze indicatoren uitgaat is hoofdzakelijk gericht op de reputatie van actoren. Voorbeelden van regulerende indicatoren zijn de onderwijsrankings van de OECD, kredietratings van publieke schuld, en de governance indicatoren van de Wereldbank. De stress testen van de Europese Bankenautoriteit (EBA), de case in dit onderzoek, is een voorbeeld bij uitstek van een regulerende indicator. Nietttegenstaande hun belang, is er weinig geweten over het productieproces van regulerende indicatoren. Ze worden gepresenteerd als objectieve feiten en alle beinvloeding die speelt in de ontwikkeling van de indicatoren blijft verborgen. Keuzes in het ontwerp van de indicatoren beïnvloeden nochtans de uitkomsten. Daarom noemen we de ontwerpers van regulerende indicatoren als achterbank-bestuurders met een uitgesproken, maar onzichtbare politieke rol. Het project onderzoekt de rol van de achterbankbestuurders aan de hand van een in-depth case study de stress test van de Europese banken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Bestuurskracht van gemeenten en provincies: naar een nieuwe vorm van interbestuurlijke relatie rond ruimtelijk beleid. 07/11/2013 - 06/08/2014

Abstract

De doelstelling van de opdracht is enerzijds meer inzicht te geven in de mogelijke systemen en instrumenten voor het meten van bestuurskracht en de wijze waarop ze kunnen worden ingezet, mede als input voor het parallelle interne onderzoek rond de 'bestuurskrachtmonitor'. Anderzijds moet de studie aangeven hoe het meten en opvolgen van bestuurskracht zich binnen een veranderende context van interbestuurlijke relaties verhoudt tot de andere instrumenten voor ruimtelijk beleid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De impact van Nieuw Publiek Management op de frontlijn van publieke dienstverlening: een longitudinale analyse van de databank van de ombudsman (2000-2012). 01/10/2013 - 30/09/2017

Abstract

Dit project bestudeert de impact van New Public Management (NPM) hervormingen op de frontlijn van publieke diensten waar burgers met de overheid in contact komen. De mate van doorwerking van NPM tot in de vezels van de overheid is nog weinig onderzocht. We gaan na of NPM geleid heeft tot meer flexibele dienstverlening die tegelijk verantwoording aflegt voor prestaties of dat NPM vooral heeft gemaakt dat de dienstverlening complexer en rigider is en dat verantwoordelijkheden meer dan vroeger worden doorgeschoven. We doen hiervoor een inhoudsanalyse van de klachten bij de Vlaamse ombudsdienst. We krijgen toegang tot het volledige databestand van meer dan 12 000 klachten, inclusief de correspondentie tussen overheidsdiensten over deze klachten. Dit unieke databestand bestrijkt meer dan 10 jaar, en overspant de invoering van de Vlaamse NPM hervorming in 2006 (Beter Bestuurlijk Beleid). We ontwikkelen op basis van theorie en conceptueel model een uitgebreid codeerschema om een sample van 840 klachtenrapporten te coderen. We verwachten dat de invoering van NPM hervormingen zullen leiden tot verschuivingen in de manier waarop de overheid met klachten omgaat.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Tussen draagvlak een daadkracht: een vergelijkend case onderzoek van (maatschappelijk) draagvlak in besluitvormingsprocessen. 01/07/2013 - 31/10/2017

Abstract

De overkoepelende onderzoeksvraag gaat over de impact van het proces van participatie op het maatschappelijk draagvlak van deze projecten? Uit deze vraagstelling volgen een aantal afgeleide vragen. Wat is maatschappelijk draagvlak? Hoe definiëren en operationaliseren we dat? Is het een democratische waarde of gaat het ook om effectiviteit van beleid, wat is de impact op de snelheid én uitvoerbaarheid van beleid? Ook de rol van economische studiewerk is belangrijk: gebeurt een goede (financiële) risicoanalyse? Wie investeert om welke reden wel en/of niet? Waarom worden ramingen en kosten vaak onderschat en mogelijke inkomsten veelal overschat?, … Tot slot is met dit proces van participatie en inspraak ook een belangrijke juridische component gemoeid met name: wat is de impact van regelgeving op dit hele proces?...

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Nieuw Publiek Management en prestaties van publieke diensten: de ontbrekende schakel? 01/01/2013 - 31/12/2016

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Begeleiding tweede en derde fase bestuurskrachtmeting plattelandsgemeenten. 01/01/2013 - 28/02/2015

Abstract

De hoofddoelstelling van dit project is het toepassen van een verfijnde methodiek van bestuurskrachtmeting op twee groepen van een 15-tal plattelandsgemeenten. De meting dient te gebeuren aan de hand van een indicatorenset, om zo te komen tot een eerste, ruwe bestuurskrachtschets, maar blijft daartoe niet beperkt. Doel is om deze gegevens ook als vertrekpunt te nemen voor een visitatie met het oog op wederzijds leren en het zoeken naar oplossingen voor vastgestelde knelpunten inzake bestuurskracht die zich typisch of versterkt manifesteren bij plattelandsgemeenten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Publiek Private Samenwerking en Publieke Verantwoording. 01/10/2012 - 30/09/2014

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar samenwerkingsmodellen voor een afgestemd stedelijk en stadsregionaal woonbeleid. 01/02/2012 - 15/11/2012

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de KULeuven. UA levert aan de KULeuven de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Steunpunt Bestuurlijke Organisatie - Slagkrachtige Overheid (2012-2015). 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Begeleiden van het opstellen van een kaderakkoord tussen DGD en VLIR-UOS 14/11/2011 - 30/09/2012

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Performantie-management in bestuur: cross-culturele perspectieven. 09/09/2011 - 08/05/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Optimalisering van het toezicht op de woonactoren. 01/03/2011 - 31/12/2011

Abstract

Het onderzoek vertrekt van het huidige beleidskader dat de bevoegdheden van de Inspectie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed (RWO) definieert. Binnen het beleidskader zal de onderzoeksopdracht aanbevelingen formuleren voor een optimalisering van de werking van het toezicht.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Landenexpertise voor OECD review over flexibiliteit en accountability in lokaal arbeidsmarktbeleid. 01/11/2010 - 15/03/2011

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds OECD. De UA treedt op als country expert voor een OECD review binnen het LEED (Local Economic and Employment Development) programma waarbij nagegaan wordt hoe lokale beleidsflexibiliteit in het arbeidsmarktbeleid gerijmd kan worden met centrale verantwoording (accountability)

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Publiek Private Samenwerking en Publieke Verantwoording. 01/10/2010 - 30/09/2012

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Een vergelijkende studie over stedelijk bestuur in China en de EU-lidstaten. 01/09/2010 - 30/06/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Een vergelijkende studie van het stedelijk beleid in China en de EU-lidstaten. 25/08/2010 - 24/06/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Uitwerking en begeleiding eerste fase bestuurskrachtmeting plattelandsgemeenten in opdracht van Vlaamse landmaatschappij (VLM). 02/08/2010 - 01/09/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds KULeuven. UA levert aan KULeuven de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Begeleiding opstart plattelandsfonds vanuit bestuurskundige expertise. 01/05/2010 - 30/11/2010

Abstract

We benaderen deze opdracht vanuit een bestuurskundig kader. Concreet betekent dit dat we vanuit deze horizontale discipline, complementair aan sectorspecifieke benaderingen, het nu volgend denkkader hanteren als leidraad voor deze opdracht. Vanuit de bestuurskundige invalshoek kunnen we immers de sectorkennis van betrokken administraties en sectoren - in het bijzonder de VLM - versterken door bestuurlijke inzichten uit andere sectoren en landen in te brengen: wat zijn kernelementen in gelijkaardige fondsen in het buitenland? Hoe is de organisatorische architectuur concreet vorm gegeven? Wat werkt goed en wat niet in dergelijke constructies? Wat zijn kritische succes- en faalfactoren bij fondsconstructies ter ondersteuning van platteland(-sfuncties)?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Organisatorische knelpuntenanalyse van datasharing in de ruimtemonitor in het kader van het Steunpunt Ruimte & Wonen. 01/10/2007 - 31/12/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de KULeuven. UA levert aan de KULeuven de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Performantiecriteria voor de werking van de sociale huisvestingsmaatschappijen. 01/10/2007 - 31/12/2008

Abstract

Dit project bestaat uit 2 fasen: 1) uitwerking van ee mogelijk concept voor performantiemeting in de Vlaamse sociale huisvesting op basis van literatuuronderzoek, aangevuld met interviews. 2) verdere concretisering van het systeem van performantiemeting in overleg met de sector van de sociale huisvesting.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)