Onderzoeksgroep

Expertise

Studie van overheidsadministraties op Federaal, regionaal en lokaal niveau.

Toekomstvisie op het lokaal en binnenlands bestuur in Vlaanderen. 01/01/2024 - 31/12/2024

Abstract

Het project "Toekomstvisie op Lokaal en Binnenlands Bestuur in Vlaanderen" biedt een verkenning van het evoluerende landschap van bestuur op lokaal en centraal niveau binnen de Vlaamse regio. Het focust onder andere op regionale samenwerking en de strategische implicaties van gemeentelijke fusies. Voortbouwend op voorgaand onderzoek en op uitgebreide dialoog met belanghebbenden, tekent het project toekomstscenario's voor bestuur in Vlaanderen. Het onderzoek beoogt bruikbare inzichten en aanbevelingen te leveren om het bestuur in Vlaanderen te verbeteren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Vertrouwen en duurzaamheid in de Europese Unie (STRATEGO) 01/11/2023 - 31/10/2026

Abstract

Gezien de huidige zwakke staat van vertrouwen tussen instellingen en actoren op verschillende niveaus in het EU-bestuurssysteem, heeft het Jean Monnet Centre of Excellence STRATEGO tot doel kennis te onderwijzen, onderzoeken en verspreiden over de dynamiek, oorzaken en gevolgen van vertrouwen tussen de betrokken actoren en instellingen, specifiek in het multi-level bestuur van duurzame ontwikkeling in de EU, met de nadruk op het bedrijfsleven en ondernemerschap, klimaat en biodiversiteit, en gezondheidsbeleid. Deze empirische reikwijdte van STRATEGO sluit aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, de beleidsprioriteiten van de Europese Commissie en de prioriteiten van het Erasmus+-programma. STRATEGO zal interdisciplinaire synergieën ontwikkelen op het gebied van EU-bestuur, vertrouwen en duurzame ontwikkeling door onderwijs-, onderzoeks- en outreach-inspanningen over de disciplines heen aan de Universiteit Antwerpen te overbruggen. Bij alle activiteiten zal STRATEGO verder gaan dan de gebruikelijke producenten en consumenten van EU-studies. Het zal EU-bestuurskennis van de faculteiten Sociale Wetenschappen, Rechten en Economie overbrengen naar studenten en personeel van de faculteiten Wetenschappen en Gezondheidswetenschappen, en het zal ook buiten de academische omgeving reiken om een dialoog met professionals, het maatschappelijk middenveld en het grote publiek te bevorderen. Op onderwijsgebied zal STRATEGO interdisciplinariteit garanderen door gastcolleges, gezamenlijke begeleiding van bachelor- en masterscripties en innovatieve formats zoals simulaties en microcredentials. Op het gebied van onderzoek zal STRATEGO personeel uit verschillende disciplines samenbrengen door middel van onderzoeksseminars, PhD-masterclasses en een bezoekprogramma voor beginnende wetenschappers. In termen van outreach buiten de academische context zal STRATEGO activiteiten organiseren zoals thematische webinars, outreach-workshops en activiteiten voor specifieke doelgroepen zoals middelbare scholen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderwijsproject
 • Onderzoeksproject

Privaat kapitaal voor publieke dienstverlening. Heeft privaat kapitaal een impact op publieke verantwoordingsmechanismen en uitvoeringsmogelijkheden van de overheid in markten voor sociale diensten? 01/11/2022 - 31/10/2024

Abstract

In de Europese verzorgingsstaten speelt de openbare sector een essentiële rol bij de financiering en organisatie van sociale diensten. Steeds vaker doet echter ook privaat kapitaal zijn intrede in deze markten. Private-equityfondsen (PE) en gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV) raken erg betrokken in de markten voor woonzorgcentra en sociale huisvesting. In het afgelopen decennium stimuleerden Europese beleidsmakers deze trend. Toch zijn de implicaties op governancevlak nog onduidelijk. In dit onderzoek bestudeer ik hoe privaat kapitaal invloed heeft op (a) de publieke verantwoording van publieke dienstverleners aan democratische instellingen en (b) de uitvoerende capaciteit van de overheid in publieke diensten. Ik draag bij tot de literatuur over privatisering, financialisering en hybride governance. Met behulp van een macro-meso-micro-benadering bestudeer ik de impact van privaat kapitaal op woonzorgcentra en sociale huisvesting. Zo toon ik aan hoe grote marktfenomenen (macro) via sociale mechanismen op sectorniveau (meso) de dagelijkse dienstverlening van aanbieders (micro) beïnvloeden. Het onderzoek is gebaseerd op een combinatie van documentanalyse en interviews. Met dit onderzoek wil ik bijdragen aan governancestrategieën die naast kansen ook de risico's van het betrekken van privaat kapitaal in publieke diensten in overweging nemen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Robuust Crisisbeheer in Turbulente Tijden - Mindset, Bewijs, Strategieën (ROBUST). 01/10/2022 - 31/03/2026

Abstract

De focus van de Europese post-pandemische politiek ligt momenteel op het versterken van de systeemcapaciteiten om terug te veren van crisis naar normaliteit. Deze inspanningen zijn gebaseerd op onderzoek naar veerkracht, dat het dominante paradigma is geworden in crisisbeheersing. Er zijn echter brede governance-uitdagingen waarmee de veerkrachtbenadering geen rekening houdt. Hoe kunnen Europese samenlevingen flexibele aanpassing en proactieve innovatie aanwenden om effectieve crisisresponsen te bieden in situaties waarin teruggaan naar hoe het was noch mogelijk noch wenselijk is? En hoe kunnen democratische instellingen kernwaarden als democratie, de rechtsstaat en grondrechten hooghouden in het licht van door crisis veroorzaakte turbulentie? Om deze uitdagingen aan te gaan, wil het ROBUST-project een paradigmaverschuiving in gang zetten van 'veerkracht' ('terugveren') naar 'robuustheid' ('beter terugbouwen') als het centrale principe van toekomstig crisisbeheer. Het project is baanbrekend door het concept van robuust crisisbeheer te operationaliseren en dergelijke crisisresponsen empirisch te onderzoeken. We combineren historische en vergelijkende analyses op EU-, nationaal en lokaal niveau om een multidimensionale dataset te verzamelen waaruit we de configuraties van factoren identificeren die robuustheid in crisisbeheer aandrijven (of blokkeren). Het project bestudeert de reacties van EU-instellingen en acht Europese landen op drie recente crises (de financiële crisis, de vluchtelingencrisis en de COVID-19-crisis) om inzicht te krijgen in algemene patronen in de reactie op crises op systeemniveau, terwijl we ook diepgaande studies uitvoeren naar gelokaliseerde COVID-19 responsen 'op de straten' van 16 Europese plaatsen om te begrijpen hoe EU-, nationale en lokale crisisresponsen op elkaar inwerken en door burgers worden ervaren. Op basis hiervan levert het project de elementen van een nieuwe mindset samen met beleidsaanbevelingen om het robuuste crisisbeheer van de toekomst mogelijk te maken, allemaal verankerd in een 'leerhub' dat zal dienen als de sociale motor van de paradigmaverschuiving die het project voor ogen heeft.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Zal deze zaak ooit tot een einde komen? Hoe de accumulatie van administratieve interacties vertrouwen in de overheid kan verminderen en psychosociale kosten kan produceren. 01/10/2022 - 30/09/2025

Abstract

Lage niveaus aan vertrouwen in de overheid zijn problematisch. Wanneer burgers cynisch worden en zich afzonderen van de overheid kunnen ze weigeren mee te werken wanneer dat belangrijk is (bijvoorbeeld aan de Covid-19 vaccinaties). Hoewel we weten dat de administratieve interacties van burgers vertrouwen in de overheid kunnen beïnvloeden, stel ik hier voor dat de bestuurskunde een cruciaal perspectief mist: het tijdsperspectief. Soms krijgen burgers niet te maken met losse administratieve interacties, maar met een complexe en langdurige strijd tegen meerdere overheids- en/of rechtsinstellingen. Ik stel voor dat we specifiek op zulke accumulaties van interacties en hun uitkomsten focussen. Accumulaties van interacties zouden percepties over procedurele eerlijkheid en gunstigheid van een uitkomst negatief kunnen beïnvloeden, waardoor uiteindelijk vertouwen verminderd wordt. Bovendien stel ik voor dat we meer aandacht moeten besteden aan psychologische kosten wanneer we een dergelijk tijdsperspectief nemen. Langdurige procedures met impactvolle uitkomsten (bv. wat betreft iemand's inkomen) kunnen hoge mates van stress opleveren. De resulterende spanning kan negatieve percepties over de procedure verder verergeren, hetgeen weer over kan vloeien in wantrouwen richting de overheid. Het project stelt een originele combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek voor om grondig inzicht te verwerven in de dynamiek tussen vertrouwen en geaccumuleerde administratieve interacties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Digitale Co-Creatie van Publieke Diensten met Burgers: Inzicht in de Randvoorwaarden, Technologieën en Uitkomsten (BeCoDigital). 01/09/2022 - 31/12/2025

Abstract

Digitaal bestuur komt neer op het gebruik van digitale technologieën om de interne werking van de overheid en de dienstverlening aan bedrijven en burgers te verbeteren. De afgelopen jaren hebben tal van auteurs gepleit voor een digitale overheid waarin de burger centraal staat, die openstaat voor externe innovaties en die de input en ideeën van burgers integreert voor slimmere beslissingen. Door de samenloop van vier belangrijke factoren is de rol van burgers bij de overheid geherdefinieerd en worden zij potentiële co-creators van overheidsdiensten in plaats van passieve ontvangers van de diensten. Ten eerste hebben burgers steeds hogere verwachtingen van overheidsdiensten en verwachten zij meer gepersonaliseerde overheidsdiensten en mogelijkheden tot participatie. Ten tweede zijn publieke organisaties beperkt door hun middelen en hun kennis van wat burgers nodig hebben en daarom hebben zij innovatieve manieren nodig om oplossingen te ontwikkelen. Ten derde zijn de problemen waarmee overheden worden geconfronteerd steeds complexer (bv. het bereiken van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling) en vereisen zij een gezamenlijke aanpak waarbij externe partners, waaronder burgers, worden betrokken. Ten slotte maakt het gebruik van digitale technologieën co-creatie gemakkelijker en kosteneffectiever. Om deze redenen vormen digitale co-creatiemethoden een veelbelovende manier om de levering van overheidsdiensten te verbeteren. Door de snelle evolutie van digitale technologieën en de daaruit voortvloeiende diversiteit van co-creatiemethoden is het voor overheden echter lastig om de meest optimale co-creatiestrategie te implementeren, gezien de stakeholders die zij erbij willen betrekken en de resultaten die zij willen bereiken. Daarom is het doel van het BeCoDigital project om een praktische en wetenschappelijk onderbouwde routekaart (bestaande uit georganiseerde richtlijnen) te ontwikkelen om burger co-creatie via digitale technologieën te ondersteunen, en deze routekaart te valideren met use cases in een overheidscontext. Om dit doel te bereiken is het BeCoDigital project gestructureerd in drie werkpakketten (WP), die elk een aspect van digitale co-creatie bestuderen en convergeren naar de roadmap. Het onderzoek duurt twee jaar, van januari 2023 tot december 2024.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Conflict in Transformatie (CONTRA). 01/04/2022 - 31/03/2025

Abstract

Polarisatie bedreigt het transformatievermogen van steden op een moment dat collectieve plannen voor een duurzamere en veerkrachtigere stedelijke toekomst nodig zijn. Het typische antwoord op polarisatie is het versterken van consensusvorming tussen belanghebbenden, maar het is bekend dat een dergelijke aanpak leidt tot vervreemding, spanningen met bestaande democratische instellingen en een toenemende kloof met de rechtspraktijk. CONTRA onderzoekt hoe het institutionaliseren van productieve conflicten het transformatieve vermogen kan vergroten dat nodig is in de overgang naar duurzamere steden. Door middel van een vergelijkende studie van stedenbouwkundige wetgeving en praktijken gericht op klimaattransitie in 4 landen (België; Nederland; Noorwegen en Polen), bestuderen we hoe er met conflicten wordt omgegaan en onderzoeken we het verband met politieke en juridische instellingen om te bepalen of conflicten worden onderdrukt of actief worden gebruikt voor duurzame transformatie. We testen ook nieuwe manieren om met conflicten om te gaan. CONTRA pioniert met een nieuw model van proeftuinen (Drama Labs) dat gebruik maakt van op theater gebaseerde methoden om te experimenteren met productieve conflicten. Door empirisch onderzoek te combineren met actie-onderzoek via de Drama Labs, speelt CONTRA in op thema 2 en 3 van de oproep door capaciteiten op te bouwen voor stedelijke transformatie die gebaseerd zijn op stedelijke leefbaarheid, inclusiviteit en actieve betrokkenheid van gemeenschappen, en op het verbeteren van niet-fysieke infrastructuur zoals bestuur en regelgevende processen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Versterkt prestatie-informatie van publieke prestaties het vertrouwen en de voice van de burger? Een experimenteel onderzoek. 01/01/2022 - 31/12/2025

Abstract

Rankings en prestatie-informatie hebben de laatste decennia steeds meer hun weg gevonden in the publieke sector. Recente voorbeelden zijn de kwaliteitsindicatoren van ziekenhuizen en plannen om schoolprestaties te meten met gestandaardiseerde testen. Het vergrootglas waarmee de COVID-19 indicatoren worden gevolgd is ook een getuige van de aantrekkingskracht van prestatie-indicatoren. Hoe burgers deze informatie lezen en wat de effecten zijn op vertrouwen en voice, is minder onderzocht. Het project stelt zich daarom de vraag hoe verschillende types prestatie-informatie gebruikt worden door burgers en wat het effect is op voice en vertrouwen. We stellen twee uitgebreide experimenten voor. In het eerste experiment ontwerpen we een online begrotingsspel om zo actief gebruik van prestatieinformatie te stimuleren. Dit experiment zal uitgezet worden in een grote steekproef in een online panel. Het tweede experiment repliceert deels het eerste experiment, maar gebruikt een eyetracker om diepgaand inzicht te verwerven over hoe mensen prestatieinformatie verwerken. De resultaten van de studie zullen bijdragen aan het debat over de wenselijkheid en het ontwerp van systemen van prestatierapportering.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het afromen van de onverdiende waardestijging: stadsplanning, land value capture en financialisering 01/11/2021 - 31/10/2025

Abstract

Infrastructuurvernieuwing prijkt hoog op de agenda in de hedendaagse stad, maar vaak staat een tekort aan publieke middelen de realisatie ervan in de weg. Recent tonen daarom zowel beleidsmakers als onderzoekers interesse in land value capture (LVC) instrumenten om deze 'infrastructuurkloof' te overbruggen. LVC stelt tot doel inkomsten te vergaren door toenames in landwaarden af te romen wanneer zij het gevolg zijn van publieke acties. Hoewel LVC verwacht wordt vruchten af te werpen, draagt het evenzeer een risico met zich mee. Zo kan LVC bijdragen aan de negatieve effecten die de financialisering van de stad met zich meebrengt, zoals al veelvuldig bestudeerd. In dit onderzoek stel ik tot doel de literatuur over financialisering en LVC met elkaar te verbinden door te onderzoeken en te vergelijken wat de effecten zijn van LVC op planningsprocessen en ruimtelijke uitkomsten in vier internationale cases. Gebaseerd op institutionele theorie, wend ik het Institutional Analysis and Development framework aan om te begrijpen hoe governance netwerken rond LVC instrumenten werken en hoe financialisering daarin een rol speelt. Hiertoe maak ik gebruik van documentenanalyse en diepte-interviews om data te vergaren. Na de case studies vergelijk ik de resultaten via kwalitatieve comparatieve analyse. In de conclusie licht ik toe wat de voornaamste voor- en nadelen zijn van LVC en hoe financialisering hierin van belang is.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Implementatie van innovatieve financiering voor nature-based solutions in Vlaamse steden (INNOFINS). 01/10/2021 - 30/09/2025

Abstract

Steden dienen een belangrijke rol op te nemen in strategieën voor klimaat adaptatie en mitigatie. Er is een groeiend noodzaak om natuurgebaseerde oplossingen (NBO) met groene, blauwe en hybride stedelijke infrastructuur te ontwikkelen die klimaatverandering op een geïntegreerde, systemische en duurzame manier benaderen. Hoewel investeringen in NBO's erg kosteneffectief blijken te zijn in het bereiken van milieu- en maatschappelijke doelen, zijn de publieke budgetten in Vlaanderen hiervoor ontoereikend. Dit leidt tot een groeiende kloof tussen investeringen en noden. De publieke onderfinanciering staat in scherp contrast met de beschikbaarheid van private middelen voor investeringen. NBO projecten hebben vaak zeer hoge aanvangskosten en kennen erg diffuse baten op lange termijn die niet gemakkelijk te vertalen zijn naar inkomstenstromen. Er zijn dus nieuwe verdienmodellen noodzakelijk die private investeringen kunnen activeren, binnen de Vlaamse context. In dit project onderzoeken we drie nieuwe vormen van innovatieve financiering: baatafroming, impactfinanciering en volksfinanciering via initial coin offerings (ICOs). Nieuwe financierings- en verdienmodellen staan echter niet op zichzelf en hebben een relatie met planningsinstituties en processen, beleidsarrangementen, methodes voor waardebepalingen en juridische instrumenten. Bovendien houden ze ook sociale gevaren in wanneer ze meervoudig worden toegepast. Om een realistische maar holistische aanpak te ontwikkelen, willen we een trans- en interdisciplinair onderzoek opzetten, waarbij we stedelijke leeflabs gebruiken die leiden tot verschillende prototypes voor de toepassing van alternatieve verdienmodellen voor groene, blauwe en hybride infrastructuur. De prototypes zullen worden geëvalueerd op de ruimtelijke, juridische, beleidsmatige en economische haalbaarheid en de sociale impact.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing 2021-2025 (SBV). 01/01/2021 - 31/12/2025

Abstract

Het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing ondersteunt de Vlaamse overheid met academisch onderbouwd en praktijkrelevant onderzoek over bestuurlijke onderwerpen. Het Steunpunt is een samenwerking tussen de universiteiten van Gent, Hasselt, Leuven en Antwerpen. In Antwerpen doen we onderzoek naar bestuurskracht van lokale besturen, het lokaal personeelstatuut, en de organisatie van de Vlaamse overheid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

InnoFiNS. Implementatie van innovatieve financiering voor nature-based solutions in Vlaamse steden. 01/12/2020 - 30/11/2024

Abstract

Steden dienen een belangrijke rol op te nemen in strategieën voor klimaat adaptatie en mitigatie. Er is een groeiend noodzaak om natuurgebaseerde oplossingen (NBO) met groene, blauwe en hybride stedelijke infrastructuur te ontwikkelen die klimaatverandering op een geïntegreerde, systemische en duurzame manier benaderen. Hoewel investeringen in NBO's erg kosteneffectief blijken te zijn in het bereiken van milieu- en maatschappelijke doelen, zijn de publieke budgetten in Vlaanderen hiervoor ontoereikend. Dit leidt tot een groeiende kloof tussen investeringen en noden. De publieke onderfinanciering staat in scherp contrast met de beschikbaarheid van private middelen voor investeringen. NBO projecten hebben vaak zeer hoge aanvangskosten en kennen erg diffuse baten op lange termijn die niet gemakkelijk te vertalen zijn naar inkomstenstromen. Er zijn dus nieuwe verdienmodellen noodzakelijk die private investeringen kunnen activeren, binnen de Vlaamse context. In dit project onderzoeken we drie nieuwe vormen van innovatieve financiering door reële NBO business cases te ontwikkelen via baatafroming, impactfinanciering en volksfinanciering via initial coin offerings (ICOs). Nieuwe financierings- en verdienmodellen staan echter niet op zichzelf en hebben een relatie met planningsinstituties en processen. Om een realistische en holistische aanpak te ontwikkelen, willen we een trans- en interdisciplinair onderzoek opzetten, waarbij de financieringsinstrumenten worden geëvalueerd op hun ruimtelijke, juridische, beleidsmatige, economische en sociale impact. Via de leeflabs kunnen we de ruimtelijke, juridische, institutionele en sociale impact geïntegreerd evalueren en het nut optimaliseren voor maatschappelijke gebruikers. Dit project zal worden geïntegreerd in het FWO-SBO voorstel Innofins indien het toegekend word. De SEP middelen zullen worden aangewend ter financiering van één onderzoeksspoor uit het voorstel en de aanstelling van een post doctoraal onderzoeker ter voorbereiding van een gelijkaardige onderzoeksaanvraag.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Draagvlakanalyse voor de hervorming van het lokaal en binnenlands bestuur in Vlaanderen. 19/04/2023 - 31/12/2023

Abstract

De adviesopdracht omvat specifiek de ondersteuning en advisering (door middel van nota's en rapporten) van het Agentschap Binnenlands Bestuur en de minister verantwoordelijk voor Binnenlands Bestuur tijdens de verschillende fasen van de beleidscyclus tot eind 2023. Het doel is om inzicht te krijgen in het draagvlak voor een mogelijke hervorming van het lokaal en binnenlands bestuur in de toekomst. De adviesopdracht loopt tot en met december 2023, met de volgende centrale onderzoekstaken: Draagvlakanalyse voor een hervorming van het lokaal/binnenlands bestuur; In kaart brengen van varianten in het proces naar een hervorming; Het voeren van gesprekken met het oog op deze draagvlakanalyse.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Review uitgaventoetsing culturele bovenbouw. 01/01/2023 - 29/02/2024

Abstract

Het voorzitterschap van de stuurgroep van de spending review van de culturele bovenbouw. De spending review werd opgenomen door een consultant. De review heeft als doel de culturele uitgaven in deze sector kritisch tegen het licht te houden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Doorlooptijd sociale woningen. 01/09/2022 - 31/12/2022

Abstract

De Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen hebben moeite om de voorziene budgetten voor de bouw van sociale woningen te aan te wenden. Deze studie analyseert de redenen voor de vertraging in de bouw van sociale woningen door sociale huisvestingsmaatschappijen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Naar een vernieuwd toezicht op en prestatiebeoordeling van de woonmaatschappij. 01/10/2021 - 30/06/2022

Abstract

Dit project evalueert het toezicht in de sociale huisvestingssector in Vlaanderen. Op basis van interviews met stakeholders gaan we na of het systeem van toezicht en prestatiebeoordeling haar doelstellingen haalt. We gaan na of er aanpassingen moeten komen in overeenstemming met hervormingen in de woonsector.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Vertrouwen in Governance en Regulering in Europa (TiGRE) 01/01/2020 - 30/09/2023

Abstract

TiGRE biedt een omvattend en coherent analytisch kader voor de studie van vertrouwensrelaties in governance. Het project wordt geleid door de Universiteit van Lausanne, en UAntwerpen is een belangrijke partner betrokken in alle werkpakketten. Andere betrokken universiteiten zijn de universiteiten van Hebrew Jeruzalem, IBEI, Aarhus, Oslo, Utrecht, Speyer, en Kominsky. Binnen de UAntwerpen wordt TiGRE getrokken door een intense samenwerking tussen twee onderzoeksgroepen (Politics & Public Governance en Overheid & Recht) binnen het Onderzoeksexcellentiecentrum GOVTRUST dat werkt rond vertrouwen in multi-level governance. Het project onderzoekt het vertrouwen onder actoren van markt-regulerende regimes, zoals regelgevers, politieke, administratieve en gerechtelijke instanties, de gereguleerde industrieën, dienstverleners en hun belangenorganisaties, consumenten en andere maatschappelijke belangen, evenals burgers in het algemeen. TiGRE opent daarmee nieuwe onderzoeksrichtingen binnen onderzoek naar vertrouwensrelaties tussen burgers en overheden. Het doel van TiGRE is om de rol van vertrouwen en wantrouwen in Europees regulerend bestuur te analyseren en de manieren waarop vertrouwen kan worden gehandhaafd, verbeterd, en hersteld via governance praktijken en hervormingen te begrijpen. Het onderzoek gebruikt een multilevel governance-aanpak, die zowel de betrokken actoren op EU-niveau als op nationaal en regionaal niveau bestudeert. Vertrouwen - zowel als een voorwaarde als een consequentie van goed functionerende regulerende regimes - is een sleutelfactor om te begrijpen hoe deze regimes in staat zijn om effectief en legitiem bestuur te produceren. Het diepgaande onderzoek van de complexe wisselwerking tussen vertrouwensconfiguraties en regulering in verschillende markt-regulerende regimes (financiën, voedselveiligheid, communicatie en gegevensbescherming) op verschillende bestuursniveaus en in verschillende landen vereist de gezamenlijke inspanning van onderzoekers met ruime ervaring. TiGRE wordt gerund door een nauw geïntegreerd multidisciplinair consortium van front-line wetenschappers, die een zeer breed scala aan theoretische, analytische en methodologische vaardigheden samenbrengen. Een 'mixed-method' aanpak met behulp van surveys, sociale netwerkanalyse, datasets met door onderzoekers gecodeerde variabelen, experimenten en media-analyse wordt toegepast om een volledig inzicht te verschaffen in dergelijke veelzijdige vertrouwensgerelateerde processen. Om onderzoek te koppelen aan beleid en praktijk, biedt TiGRE criteria, indicatoren en vroegtijdige waarschuwingsmechanismen voor het detecteren van afnemend vertrouwen en scenario's over de gevolgen daarvan. Ze worden gevalideerd door interactie met belanghebbenden en vergeleken met bewijsmateriaal van buiten de EU.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Digitale revolutie in de Belgische Federale overheid; een open governance ecosysteem voor big data, kunstmatige intelligentie en blockchain (DIGI4FED) 15/12/2019 - 15/03/2022

Abstract

Het potentieel en gebruik van Big Data toepassingen hebben een impact op de theoretische en praktische context van besluitvorming, leren en procesoptimalisatie. DIGI4FED ontwikkelt een governance design dat de interne administratieve en dienstverleningsprocessen van de federale overheid wil stroomlijnen. Dit governance design is ingebed in een open ecosysteem en maakt ten volle gebruil van het potentieel van big data en de toepassing van big data in kunstmatige intelligentie blockchain technologie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Twitter als een publieke communicatiestrategie: Kunnen 140 tekens het verschil tussen werkelijke dienstverlening en klanttevredenheid in de publieke sector verkleinen? 01/01/2019 - 31/12/2022

Abstract

FWO onderzoeksproject: Twitter als een publieke communicatiestrategie: Kunnen 140 tekens het verschil tussen werkelijke dienstverlening en klanttevredenheid in de publieke sector verkleinen? Dit project studeert of en hoe publieke communicatie door dienstverleners via Twitter de performantie-tevredenheid - kloof vermindert. Daarvoor wordt een quasi-experimenteel pretest-posttest design toegepast, gecombineerd met geavanceerde tijdsreeksen analyse. Zo brengt het project ook methodologische innovatie dat bruikbaar zal zijn in de bredere bestuurswetenschappen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Advies omtrent het potentieel van een Vlaamse Burgerbegroting. 01/12/2017 - 28/02/2018

Abstract

Ervaringen met burgerbegrotingen zijn momenteel vooral lokaal: met name in lokale besturen en in steden. De Vlaamse overheid overweegt nu om ook op regionale schaal een burgerbegroting in te voeren. Deze studie onderzoekt de design parameters van zo'n regionale burgerbegroting.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Indicatoren en werkmethodiek prestatiebegroting. 20/11/2017 - 11/11/2018

Abstract

Het gebruik van prestatie-indicatoren in prestatie-begrotingen is een belangrijke uitdaging. Databeschikbaarheid en verantwoordingsrelaties hebben een impact op het formuleren van betekenisvolle indicatoren. De Vlaamse overheid heeft een systeem ban prestatie-begroten ontworpen, maar zoekt nog naar manieren om indicatoren in dit systeem te integreren. Deze studie onderzoekt welke mogelijkheden en barrières bestaan bij het introduceren van een prestatie-gedreven begroting.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Besturen vanop de achterbank? Hoe reguleringsindicatoren gemaakt worden. 01/10/2017 - 30/09/2019

Abstract

Overheden gebruiken steeds vaker indicatoren om het gedrag van actoren in beleidssectoren te reguleren. In tegenstelling tot andere beleidsinstrumenten gebeurt deze sturing zonder de financiële of dwingende steun van het staatsapparaat. Regulerende indicatoren worden doorgaans gepresenteerd als een product van de wetenschap (evidence based) en de druk die van deze indicatoren uitgaat is hoofdzakelijk gericht op de reputatie van actoren. Voorbeelden van regulerende indicatoren zijn de onderwijsrankings van de OECD, kredietratings van publieke schuld, en de governance indicatoren van de Wereldbank. De stress testen van de Europese Bankenautoriteit (EBA), de case in dit onderzoek, is een voorbeeld bij uitstek van een regulerende indicator. Nietttegenstaande hun belang, is er weinig geweten over het productieproces van regulerende indicatoren. Ze worden gepresenteerd als objectieve feiten en alle beinvloeding die speelt in de ontwikkeling van de indicatoren blijft verborgen. Keuzes in het ontwerp van de indicatoren beïnvloeden nochtans de uitkomsten. Daarom noemen we de ontwerpers van regulerende indicatoren als achterbank-bestuurders met een uitgesproken, maar onzichtbare politieke rol. Het project onderzoekt de rol van de achterbankbestuurders aan de hand van een in-depth case study de stress test van de Europese banken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Jean Monnet Centre of Excellence ACTORE (Consortium voor de Organisatie van Regelgeving en Multilevel Governance in de EU) 01/09/2016 - 31/08/2019

Abstract

Het onderzoek van ACTORE focust op multi-level governance in de EU. ACTORE onderzoekt hoe multi-level governance een impact heeft op beleidsvorming, en meer bepaald op regelgeving en implementatie op het Europese en het nationale niveau. Het onderzoeksprogramma is georganiseerd in drie onderling verbonden onderzoekslijnen: het complexe multilevel systeem van de EU, de veranderende binnenlandse en Europese beslutivormingsmechanismen en de legitimiteit van het Europese multilevel politieke systeem. Multilevel governance in de EU heeft de organisationele en institutionele opzet van overheid en beleidsvorming onderling afhankelijk en complex gemaakt. Hierdoor is ook de wijze van belangenverdediging gewijzigd, met betrekking tot hoe belangengroepen hun belangen verdedigen en de overheid van input voorzien. Deze Europese processen interneren bovendien met de binnenlandse evoluties. Dit alles heeft repercussies op de legitimiteit van het meerlagige Europese systeem.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderwijsproject
 • Onderzoeksproject

Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing (2016-2020). 01/07/2016 - 31/12/2020

Abstract

Het steunpunt bestuurlijke vernieuwing is een kaderprogramma van de Vlaamse overheid voor onderzoek over de bestuurlijke organisatie van de overheid en het publiek management. Binnen dit kader doet de UAntwerpen onderzoek naar financieringsstromen naar lokale besturen, naar wendbaarheid van de overheid, naar programmering van infrastructuurprojecten en de personeelswetgeving.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Evaluatie sociale huurreglementering: naar minder gedetailleerde regulering en meer lokale autonomie. 01/04/2016 - 28/02/2017

Abstract

Deze studie evalueert de sociale huurregeling in Vlaanderen en stelt concrete wijzigingen aan de regelgeving voor, gebaseerd op een goed begrip van de regelgevende dynamieken in de publieke sector. Deze studie is een samenwerking tussen rechten, wonen en bestuurskunde.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Begeleiding bestuurskrachtmeting plattelandsgemeenten: vierde fase en kennisdeling. 01/01/2016 - 30/04/2017

Abstract

het gebrek aan bestuurskracht van kleine gemeenten wordt vaak aangenomen. Empirisch bewijs voor een systematische lagere bestuurskracht in kleine gemeente is er echter niet. De diversiteit tussen lokale besturen is hoog. Op basis van visitaties, identificeert deze studies strategieën om de bestuurskracht van kleine besturen te versterken en om te leren van andere gemeenten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Nota Bestuurskracht. 01/12/2015 - 29/02/2016

Abstract

De output van de opdracht is een nota over bestuurskrachtonderzoek in Vlaanderen. De doelstelling van deze nota is om de kennislacunes op bet vlak van bestuurskracht in kaart te brengen en vervolgens onderzoeksvragen te suggereren om de kennislacunes aan te pakken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Sturen zonder stok - Interbestuurlijke verhoudingen in verandering. 15/10/2015 - 14/12/2015

Abstract

De Vlaamse overheid heeft een nieuw beleid over de lokale besturen aangenomen. De mogelijkheden om het gemeentelijke beleid te sturen door middel van subsidies en regels zijn sterk beperkt. Deze studie gaat na of er alternatieve beïnvloedingsmogelijkheden zijn. We bestuderen beleidsbeïnvloeding door informatievoorziening, benchmarking en coproductie van beleid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Besturen vanop de achterbank? Hoe reguleringsindicatoren gemaakt worden. 01/10/2015 - 30/09/2017

Abstract

Overheden gebruiken steeds vaker indicatoren om het gedrag van actoren in beleidssectoren te reguleren. In tegenstelling tot andere beleidsinstrumenten gebeurt deze sturing zonder de financiële of dwingende steun van het staatsapparaat. Regulerende indicatoren worden doorgaans gepresenteerd als een product van de wetenschap (evidence based) en de druk die van deze indicatoren uitgaat is hoofdzakelijk gericht op de reputatie van actoren. Voorbeelden van regulerende indicatoren zijn de onderwijsrankings van de OECD, kredietratings van publieke schuld, en de governance indicatoren van de Wereldbank. De stress testen van de Europese Bankenautoriteit (EBA), de case in dit onderzoek, is een voorbeeld bij uitstek van een regulerende indicator. Nietttegenstaande hun belang, is er weinig geweten over het productieproces van regulerende indicatoren. Ze worden gepresenteerd als objectieve feiten en alle beinvloeding die speelt in de ontwikkeling van de indicatoren blijft verborgen. Keuzes in het ontwerp van de indicatoren beïnvloeden nochtans de uitkomsten. Daarom noemen we de ontwerpers van regulerende indicatoren als achterbank-bestuurders met een uitgesproken, maar onzichtbare politieke rol. Het project onderzoekt de rol van de achterbankbestuurders aan de hand van een in-depth case study de stress test van de Europese banken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Bestuurskracht van gemeenten en provincies: naar een nieuwe vorm van interbestuurlijke relatie rond ruimtelijk beleid. 07/11/2013 - 06/08/2014

Abstract

De doelstelling van de opdracht is enerzijds meer inzicht te geven in de mogelijke systemen en instrumenten voor het meten van bestuurskracht en de wijze waarop ze kunnen worden ingezet, mede als input voor het parallelle interne onderzoek rond de 'bestuurskrachtmonitor'. Anderzijds moet de studie aangeven hoe het meten en opvolgen van bestuurskracht zich binnen een veranderende context van interbestuurlijke relaties verhoudt tot de andere instrumenten voor ruimtelijk beleid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De impact van Nieuw Publiek Management op de frontlijn van publieke dienstverlening: een longitudinale analyse van de databank van de ombudsman (2000-2012). 01/10/2013 - 30/09/2017

Abstract

Dit project bestudeert de impact van New Public Management (NPM) hervormingen op de frontlijn van publieke diensten waar burgers met de overheid in contact komen. De mate van doorwerking van NPM tot in de vezels van de overheid is nog weinig onderzocht. We gaan na of NPM geleid heeft tot meer flexibele dienstverlening die tegelijk verantwoording aflegt voor prestaties of dat NPM vooral heeft gemaakt dat de dienstverlening complexer en rigider is en dat verantwoordelijkheden meer dan vroeger worden doorgeschoven. We doen hiervoor een inhoudsanalyse van de klachten bij de Vlaamse ombudsdienst. We krijgen toegang tot het volledige databestand van meer dan 12 000 klachten, inclusief de correspondentie tussen overheidsdiensten over deze klachten. Dit unieke databestand bestrijkt meer dan 10 jaar, en overspant de invoering van de Vlaamse NPM hervorming in 2006 (Beter Bestuurlijk Beleid). We ontwikkelen op basis van theorie en conceptueel model een uitgebreid codeerschema om een sample van 840 klachtenrapporten te coderen. We verwachten dat de invoering van NPM hervormingen zullen leiden tot verschuivingen in de manier waarop de overheid met klachten omgaat.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Tussen draagvlak een daadkracht: een vergelijkend case onderzoek van (maatschappelijk) draagvlak in besluitvormingsprocessen. 01/07/2013 - 31/10/2017

Abstract

De overkoepelende onderzoeksvraag gaat over de impact van het proces van participatie op het maatschappelijk draagvlak van deze projecten? Uit deze vraagstelling volgen een aantal afgeleide vragen. Wat is maatschappelijk draagvlak? Hoe definiëren en operationaliseren we dat? Is het een democratische waarde of gaat het ook om effectiviteit van beleid, wat is de impact op de snelheid én uitvoerbaarheid van beleid? Ook de rol van economische studiewerk is belangrijk: gebeurt een goede (financiële) risicoanalyse? Wie investeert om welke reden wel en/of niet? Waarom worden ramingen en kosten vaak onderschat en mogelijke inkomsten veelal overschat?, … Tot slot is met dit proces van participatie en inspraak ook een belangrijke juridische component gemoeid met name: wat is de impact van regelgeving op dit hele proces?...

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Nieuw Publiek Management en prestaties van publieke diensten: de ontbrekende schakel? 01/01/2013 - 31/12/2016

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Begeleiding tweede en derde fase bestuurskrachtmeting plattelandsgemeenten. 01/01/2013 - 28/02/2015

Abstract

De hoofddoelstelling van dit project is het toepassen van een verfijnde methodiek van bestuurskrachtmeting op twee groepen van een 15-tal plattelandsgemeenten. De meting dient te gebeuren aan de hand van een indicatorenset, om zo te komen tot een eerste, ruwe bestuurskrachtschets, maar blijft daartoe niet beperkt. Doel is om deze gegevens ook als vertrekpunt te nemen voor een visitatie met het oog op wederzijds leren en het zoeken naar oplossingen voor vastgestelde knelpunten inzake bestuurskracht die zich typisch of versterkt manifesteren bij plattelandsgemeenten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Publiek Private Samenwerking en Publieke Verantwoording. 01/10/2012 - 30/09/2014

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar samenwerkingsmodellen voor een afgestemd stedelijk en stadsregionaal woonbeleid. 01/02/2012 - 15/11/2012

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de KULeuven. UA levert aan de KULeuven de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Steunpunt Bestuurlijke Organisatie - Slagkrachtige Overheid (2012-2015). 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Samenwerkingsvormen tussen ondersteunende diensten van gemeente en OCMW: een bestuurskundige en juridische analyse. 12/12/2011 - 11/12/2012

Abstract

Het project bestaat erin om een studie uit te voeren over de manier waarop de samenwerking tussen gemeente en OCMW geoptimaliseerd kan worden binnen het huidige regelgevende kader.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Begeleiden van het opstellen van een kaderakkoord tussen DGD en VLIR-UOS 14/11/2011 - 30/09/2012

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Performantie-management in bestuur: cross-culturele perspectieven. 09/09/2011 - 08/05/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Optimalisering van het toezicht op de woonactoren. 01/03/2011 - 31/12/2011

Abstract

Het onderzoek vertrekt van het huidige beleidskader dat de bevoegdheden van de Inspectie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed (RWO) definieert. Binnen het beleidskader zal de onderzoeksopdracht aanbevelingen formuleren voor een optimalisering van de werking van het toezicht.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Landenexpertise voor OECD review over flexibiliteit en accountability in lokaal arbeidsmarktbeleid. 01/11/2010 - 15/03/2011

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds OECD. De UA treedt op als country expert voor een OECD review binnen het LEED (Local Economic and Employment Development) programma waarbij nagegaan wordt hoe lokale beleidsflexibiliteit in het arbeidsmarktbeleid gerijmd kan worden met centrale verantwoording (accountability)

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Publiek Private Samenwerking en Publieke Verantwoording. 01/10/2010 - 30/09/2012

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een vergelijkende studie over stedelijk bestuur in China en de EU-lidstaten. 01/09/2010 - 30/06/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een vergelijkende studie van het stedelijk beleid in China en de EU-lidstaten. 25/08/2010 - 24/06/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Uitwerking en begeleiding eerste fase bestuurskrachtmeting plattelandsgemeenten in opdracht van Vlaamse landmaatschappij (VLM). 02/08/2010 - 01/09/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds KULeuven. UA levert aan KULeuven de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Begeleiding opstart plattelandsfonds vanuit bestuurskundige expertise. 01/05/2010 - 30/11/2010

Abstract

We benaderen deze opdracht vanuit een bestuurskundig kader. Concreet betekent dit dat we vanuit deze horizontale discipline, complementair aan sectorspecifieke benaderingen, het nu volgend denkkader hanteren als leidraad voor deze opdracht. Vanuit de bestuurskundige invalshoek kunnen we immers de sectorkennis van betrokken administraties en sectoren - in het bijzonder de VLM - versterken door bestuurlijke inzichten uit andere sectoren en landen in te brengen: wat zijn kernelementen in gelijkaardige fondsen in het buitenland? Hoe is de organisatorische architectuur concreet vorm gegeven? Wat werkt goed en wat niet in dergelijke constructies? Wat zijn kritische succes- en faalfactoren bij fondsconstructies ter ondersteuning van platteland(-sfuncties)?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Organisatorische knelpuntenanalyse van datasharing in de ruimtemonitor in het kader van het Steunpunt Ruimte & Wonen. 01/10/2007 - 31/12/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de KULeuven. UA levert aan de KULeuven de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Performantiecriteria voor de werking van de sociale huisvestingsmaatschappijen. 01/10/2007 - 31/12/2008

Abstract

Dit project bestaat uit 2 fasen: 1) uitwerking van ee mogelijk concept voor performantiemeting in de Vlaamse sociale huisvesting op basis van literatuuronderzoek, aangevuld met interviews. 2) verdere concretisering van het systeem van performantiemeting in overleg met de sector van de sociale huisvesting.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject