Redactie

Hilde Greefs (Historica, Universiteit Antwerpen) - Hoofdredacteur
hilde.greefs@uantwerpen.be

Hilde Greefs is als professor sociale geschiedenis nieuwste tijd werkzaam in het Departement Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen en er onderzoekmatig verbonden aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis.  Haar onderzoek richt zich op sociale en economische geschiedenis tijdens de lange negentiende eeuw (1750-1914), met bijzondere belangstelling voor migratie, sociale en economische netwerken,  maritieme handel, het zakenleven en verenigingsleven in havensteden. Ze is aan het Tijdschrift Stadsgeschiedenis verbonden als hoofdredacteur. (meer informatie)

   

Ilja Van Damme (Historicus, Universiteit Antwerpen) - Redactiesecretariaat
ilja.vandamme@uantwerpen.be

Ilja Van Damme (°1978) is de directeur van het Centrum voor Stadsgeschiedenis aan de Universiteit Antwerpen. Zijn onderwijs- en onderzoekszwaartepunten aan de Universiteit Antwerpen hebben betrekking op stadsgeschiedenis, en sociaal-economische themata in de nieuwste tijd. Hij publiceerde eerder over consumptie- en kleinhandelsontwikkelingen in de 18de en 19de eeuw, en onderzoekt momenteel ook aspecten van de creatieve- en ontspanningseconomie in de 19de en vroege 20ste eeuw. Hij is tevens redacteur van het internationaal tijdschrift History of Retailing and Consumption (Routledge; Taylor & Francis Group). (meer informatie)

   

Harm Kaal (Historicus, Radboud Universiteit) - Eindredacteur
h.kaal@let.ru.nl

Harm Kaal (°1977) is als universitair docent verbonden aan de Radboud Universiteit. In 2008 promoveerde hij op een onderzoek naar het Amsterdamse stedelijk bestuur in het interbellum. Hij is gespecialiseerd in de moderne politieke geschiedenis van West-Europa en publiceerde onder meer over processen van politieke identiteitsvorming, de interactie tussen sociale wetenschappers en politieke partijen, electorale cultuur, straatpolitiek en concepties van stedelijke leefbaarheid. Samen met Stefan Couperus en Jelle van Lottum behoort hij tot de oprichters van een online platform waarop historici in korte, toegankelijke teksten hun wetenschappelijk onderzoek verbinden met actuele, maatschappelijke vraagstukken: Geschiedenis & Actualiteit. (meer informatie)

   

Arie van Steensel (Historicus, Rijksuniversiteit Groningen)
a.van.steensel@rug.nl

Arie van Steensel (1982) is universitair docent sociale en economische geschiedenis van de middeleeuwen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 2010 aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar edelen in laatmiddeleeuws Zeeland. In zijn huidige onderzoek richt hij zich op de sociale en economische geschiedenis van steden in laatmiddeleeuws Europa, waarbij hij gebruikt maakt van nieuwe digitale onderzoeksmethoden. Hij is tevens redactielid van Virtus. Journal of Nobility Studies. (meer informatie)

   
Jelle Haemers

Jelle Haemers (Historicus, Katholieke Universiteit Leuven)
jelle.haemers@arts.kuleuven.be

Jelle Haemers (°1980) onderzoekt de sociale en politieke geschiedenis van de middeleeuwen. Hij is nauw betrokken bij het interuniversitaire onderzoek naar de stedelijke samenleving in de Lage Landen, en publiceerde talrijke artikels en boeken over de laatmiddeleeuwse geschiedenis. Hij is lid van de Jonge Academie, en tevens redactielid van Urban History. In 2008 ontving hij de prestigieuze Frans Van Cauwelaertprijs van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten voor zijn proefschrift over staatsvorming en stedelijke opstanden in de periode 1477-1492. (meer informatie)

   

Greet De Block (Historica, Universiteit Antwerpen)
greet.deblock@uantwerpen.be

Greet De Block is Associate Professor Stadsgeschiedenis en Stadsstudies aan de Universiteit Antwerpen. Ze is opgeleid als burgerlijk-ingenieur architect en stedenbouwkundige aan de Universiteit Gent en doctoreerde aan de KU Leuven op het proefschrift Engineering the Territory. Technology, Space and Society in 19th and 20th century Belgium. Haar onderzoek mobiliseert geschiedenis om inzicht te verwerven in de hedendaagse stedelijke conditie, met gerelateerde theorievorming en praktijken. Haar onderzoek richt zich op technologie als drijvende kracht van verstedelijking en heeft dus een interdisciplinair opzet waarbij ingenieurskunde verbonden wordt met stedenbouw, STS, politieke geografie en landschapsstudies. (meer informatie)

   

Ariadne Schmidt (Historica, Universiteit Leiden)‚Äč
a.schmidt@hum.leidenuniv.nl

Ariadne Schmidt (°1972) is bijzonder hoogleraar geschiedenis van de stadscultuur, in het bijzonder van Leiden en universitair docent sociale en economische geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Zij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam en was daarna werkzaam op het op het IISG waar zij een project leidde over vrouwenarbeid in de vroegmoderne Noordelijke Nederlanden. Sinds 2010 is zij verbonden aan de Universiteit Leiden. Zij is gespecialiseerd in de geschiedenis van vrouwen en gender, arbeid, arbeidsrelaties, huishoudens en criminaliteit in stedelijke context. (meer informatie)

   
Antoon Vrints

Antoon Vrints (Historicus, Universiteit Gent)
Antoon.Vrints@ugent.be

Antoon Vrints (°1978) doceert sociale geschiedenis aan de Universiteit Gent. Hij promoveerde aan diezelfde universiteit in 2006 op een proefschrift over publiek geweld in Antwerpen tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw. Antoon Vrints is verbonden aan de onderzoeksgroep Sociale geschiedenis na 1750 en publiceert over geweld, sociale controle en voedselpolitiek. Hij is redactielid van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis en Wetenschappelijke Tijdingen. (meer informatie)

   

Heidi Deneweth (Historica, Vrije Universiteit Brussel)
heidi.deneweth@vub.ac.be

Heidi Deneweth (° 1961) is postdoctoraal onderzoeker van het FWO en is verbonden aan het onderzoeksteam HOST (Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen) van de Vrije Universiteit Brussel. Haar onderzoek richt zich op de wisselwerking tussen economische, sociale en stedelijke veranderingen in de Nederlanden (late middeleeuwen tot de negentiende eeuw), met focus op arbeid, ondernemerschap, sociale mobiliteit, huishoudfinanciën, huisvesting, vastgoedmarkt en buurtleven. Ze is lid van het Brussels Center for Urban Studies (BCUS) en doceert het vak “Verstedelijking in de Nieuwe Tijd”. (meer informatie)

   

Maartje Van Gelder (Historica, Universiteit van Amsterdam)
M.vanGelder@uva.nl

Maartje van Gelder (°1975) is universitair docent vroegmoderne geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij studeerde sociale en economische geschiedenis aan de UvA en aan de Università Ca’ Foscari di Venezia. Haar onderzoek richt zich op vormen van stedelijk verzet en de sociale geschiedenis van vroegmodern Italië en het Middellandse Zeegebied. Zij leidt sinds 2015 het Amsterdam Centre for Urban History aan de Universiteit van Amsterdam. (meer informatie)