Redactie


Hilde Greefs (Historica, Universiteit Antwerpen) - Hoofdredacteur
hilde.greefs@uantwerpen.be

Hilde Greefs is als professor sociale geschiedenis nieuwste tijd werkzaam in het Departement Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen en er onderzoekmatig verbonden aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis.  Haar onderzoek richt zich op sociale en economische geschiedenis tijdens de lange negentiende eeuw (1750-1914), met bijzondere belangstelling voor migratie, sociale en economische netwerken,  maritieme handel, het zakenleven en verenigingsleven in havensteden. Ze is aan het Tijdschrift Stadsgeschiedenis verbonden als hoofdredacteur. (meer informatie)
Ilja Van Damme (Historicus, Universiteit Antwerpen) - Redactiesecretariaat
ilja.vandamme@uantwerpen.be

Ilja Van Damme (°1978) is de directeur van het Centrum voor Stadsgeschiedenis aan de Universiteit Antwerpen. Zijn onderwijs- en onderzoekszwaartepunten aan de Universiteit Antwerpen hebben betrekking op stadsgeschiedenis, en sociaal-economische themata in de nieuwste tijd. Hij publiceerde eerder over consumptie- en kleinhandelsontwikkelingen in de 18de en 19de eeuw, en onderzoekt momenteel ook aspecten van de creatieve- en ontspanningseconomie in de 19de en vroege 20ste eeuw. Hij is tevens redacteur van het internationaal tijdschrift History of Retailing and Consumption (Routledge; Taylor & Francis Group). (meer informatie)
Harm Kaal (Historicus, Radboud Universiteit) - Eindredacteur
h.kaal@let.ru.nl

Harm Kaal (°1977) is als universitair docent verbonden aan de Radboud Universiteit. In 2008 promoveerde hij op een onderzoek naar het Amsterdamse stedelijk bestuur in het interbellum. Hij is gespecialiseerd in de moderne politieke geschiedenis van West-Europa en publiceerde onder meer over processen van politieke identiteitsvorming, de interactie tussen sociale wetenschappers en politieke partijen, electorale cultuur, straatpolitiek en concepties van stedelijke leefbaarheid. Samen met Stefan Couperus en Jelle van Lottum behoort hij tot de oprichters van een online platform waarop historici in korte, toegankelijke teksten hun wetenschappelijk onderzoek verbinden met actuele, maatschappelijke vraagstukken: Geschiedenis & Actualiteit. (meer informatie)
Arie van Steensel (Historicus, Rijksuniversiteit Groningen)
a.van.steensel@rug.nl

Arie van Steensel (1982) is universitair docent sociale en economische geschiedenis van de middeleeuwen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 2010 aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar edelen in laatmiddeleeuws Zeeland. In zijn huidige onderzoek richt hij zich op de sociale en economische geschiedenis van steden in laatmiddeleeuws Europa, waarbij hij gebruikt maakt van nieuwe digitale onderzoeksmethoden. Hij is tevens redactielid van Virtus. Journal of Nobility Studies. (meer informatie)
Greet De Block (Historica, Universiteit Antwerpen)
greet.deblock@uantwerpen.be

Greet De Block is Associate Professor Stadsgeschiedenis en Stadsstudies aan de Universiteit Antwerpen. Ze is opgeleid als burgerlijk-ingenieur architect en stedenbouwkundige aan de Universiteit Gent en doctoreerde aan de KU Leuven op het proefschrift Engineering the Territory. Technology, Space and Society in 19th and 20th century Belgium. Haar onderzoek mobiliseert geschiedenis om inzicht te verwerven in de hedendaagse stedelijke conditie, met gerelateerde theorievorming en praktijken. Haar onderzoek richt zich op technologie als drijvende kracht van verstedelijking en heeft dus een interdisciplinair opzet waarbij ingenieurskunde verbonden wordt met stedenbouw, STS, politieke geografie en landschapsstudies. (meer informatie)
Ariadne Schmidt (Historica, Universiteit Leiden)​
a.schmidt@hum.leidenuniv.nl

Ariadne Schmidt (°1972) is bijzonder hoogleraar geschiedenis van de stadscultuur, in het bijzonder van Leiden en universitair docent sociale en economische geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Zij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam en was daarna werkzaam op het op het IISG waar zij een project leidde over vrouwenarbeid in de vroegmoderne Noordelijke Nederlanden. Sinds 2010 is zij verbonden aan de Universiteit Leiden. Zij is gespecialiseerd in de geschiedenis van vrouwen en gender, arbeid, arbeidsrelaties, huishoudens en criminaliteit in stedelijke context. (meer informatie)Antoon Vrints

Antoon Vrints (Historicus, Universiteit Gent)
antoon.vrints@ugent.be

Antoon Vrints (°1978) doceert sociale geschiedenis aan de Universiteit Gent. Hij promoveerde aan diezelfde universiteit in 2006 op een proefschrift over publiek geweld in Antwerpen tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw. Antoon Vrints is verbonden aan de onderzoeksgroep Sociale geschiedenis na 1750 en publiceert over geweld, sociale controle en voedselpolitiek. Hij is redactielid van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis en Wetenschappelijke Tijdingen. (meer informatie)
Heidi Deneweth (Historica, Vrije Universiteit Brussel)
heidi.deneweth@vub.be

Heidi Deneweth (° 1961) is postdoctoraal onderzoeker bij onderzoeksteam HOST (Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen) aan de Vrije Universiteit Brussel en doceert “Urbanisation in Early Modern Europe”. Haar onderzoek richt zich op de wisselwerking tussen economische, sociale en stedelijke veranderingen in de Nederlanden (late middeleeuwen tot de negentiende eeuw), met focus op arbeid, sociale mobiliteit, huisvesting, buurtleven en armoede. Ze is lid van het Brussels Center for Urban Studies (BCUS). (meer informatie)
Pieter Martens (Architectuurhistoricus, Vrije Universiteit Brussel)
pieter.martens@vub.be

Pieter Martens (°1976) is docent aan de Vrije Universiteit Brussel, opleiding Kunstwetenschappen en Archeologie. Hij studeerde burgerlijk-ingenieur architect aan de KU Leuven, waar hij in 2009 doctoreerde op een proefschrift over militaire architectuur en vestingoorlog in de Lage Landen tijdens de 16de eeuw. Zijn onderzoek concentreert zich op de geschiedenis van architectuur en stedenbouw in het vroegmoderne Europa, met bijzondere aandacht voor ingenieurswerken en stadsiconografie. (meer informatie)