TIMSS 2019-Repeat

TIMSS 2019-Repeat wordt enkel uitgevoerd binnen de Vlaamse onderwijscontext. Met het ontbreken van een internationaal karakter, wijkt de studie af van de organisatie van de eigenlijk TIMSS-cycli.

De achteruitgang van de Vlaamse leerprestaties tussen TIMSS 2015 en TIMSS 2019 was onverwacht groot. De Vlaamse onderwijswereld maakt zich dan ook zorgen over het niveau wiskunde en wetenschappen in het lager onderwijs.

TIMSS-R is een vervolgonderzoek op TIMSS 2019. Door de leerlingen die deelnamen aan TIMSS 2019 opnieuw te testen in het zesde leerjaar kunnen we de leerwinst van leerlingen in kaart brengen, op individueel, klas- en schoolniveau. Op die manier kan er worden nagegaan of er in de derde graad van het Vlaamse lager onderwijs een inhaalbeweging wordt gemaakt voor wiskunde en wetenschappen.

Vlaamse onderzoeksteam

TIMSS 2019-Repeat wordt uitgevoerd door leden van de onderzoeksgroep Edubron (dept. Opleidings- en onderwijswetenschappen - Faculteit Sociale Wetenschappen) van de Universiteit Antwerpen:

 • Marijn Gijsen - projectmedewerker - UAntwerpen
 • dr. Dries Verhelst - projectmedewerker - UAntwerpen
 • Lies Appels - nationaal onderzoekscoördinator - UAntwerpen

Het promotorenteam van TIMSS 2019-Repeat bestaat uit:

 • prof. dr. Peter Van Petegem - promotor-coördinator - UAntwerpen
 • prof. dr. Sven De Maeyer - promotor - UAntwerpen

TIMSS toets

De toetsen bestaan dit keer niet enkel uit items geformuleerd om een internationaal curriculum te testen.

In TIMSS-Repeat stelt het Vlaamse onderzoeksteam zelf toetsen op bestaande uit geselecteerde items van de TIMSS 2019-toetsen en van de peilingstoetsen voor wiskunde en wetenschappen in Vlaanderen. Met een dergelijke werkwijze kunnen we de toets afstemmen op het niveau van het zesde leerjaar en kunnen we de TIMSS-items situeren naast de eindtermen. 

Daarnaast worden opnieuw vragenlijsten afgenomen bij de leerlingen, de klasleerkracht en de schoolleiding. Afwijkend van de TIMSS 2019 procedure zullen in deze studie eveneens de leerkrachten van het vijfde leerjaar worden bevraagd om zo eveneens de klaspraktijk tussen het vierde en het zesde leerjaar in kaart te brengen. Dit geheel aan contextfactoren laat toe om samenhang na te gaan tussen context en enerzijds de resultaten behaald in het zesde leerjaar, anderzijds de leerwinst tussen het vierde en het zesde leerjaar. 

Tot slot worden de effecten bekeken van de COVID-19 pandemie op de effectieve leertijd voor het onderwijs wiskunde en wetenschappen. 

Onderzoeksvragen

Het uiteindelijke rapport zal een antwoord bieden op volgende vragen: 

 1. Wat is het prestatieniveau van de Vlaamse leerlingen in het zesde leerjaar op de TIMSS-toetsen voor wiskunde en wetenschappen?
 2. Wat is de geboekte leerwinst van de leerlingen tussen het vierde en het zesde leerjaar op de TIMSS-toetsen voor wiskunde en wetenshappen?
 3. Hoe evolueren de verschillen tussen leerlingen en tussen scholen overheen twee jaar onderwijs?
 4. In welke mate vinden leerlingen in het zesde leerjaar het leren van wiskunde en wetenschappen leuk en hebben ze terzake zelfvertrouwen?
 5. Hoe verhouden de scores op de TIMSS-toetsen zich tot de Vlaamse peilingstoetsen?
 6. Hoe kenmerkt zich het onderwijs wiskunde en wetenschappen in het vijfde en zesde leerjaar?
 7. Hoe verschillend zijn scholen omgegaan met de gevolgen van de COVID-19 pandemie inzake de leertijd en hoe relateert dit aan leerlingenprestaties wiskunde en wetenschappen en de leerwinst aan het einde van het zesde leerjaar?

Bij dit alles wordt er eveneens aandacht besteed aan verschillen tussen leerlinggroepen (o.b.v. geslacht, thuistaal en socio-economische status).

Resultaten TIMSS 2019-Repeat

De dataverzameling voor TIMSS 2019-Repeat vindt plaats in mei 2021.

We updaten dit luik wanneer de resultaten kunnen worden bekendgemaakt.