Interdisciplinariteit 'avant la lettre'

Het IMDO werd in 1987 opgericht aan de toenmalige UIA in opvolging van de onderwijs- en onderzoekssamenwerking in het programma Milieukunde. Het instituut dat toen de naam ‘Instituut voor Milieukunde’ droeg, legde zich in oorsprong toe op onderwijs voor professionelen en specifieke groepen in de samenleving die behoefte hadden aan gespecialiseerde en op beleid gerichte milieukennis. Het opleidingsprogramma Milieukunde dat in 1981 ontstond, werd in de jaren ’80 en ’90 van vorige eeuw aangevuld met andere specifieke opleidingen. Het instituut leidde, milieukundigen op,  vlarem-toezichters, milieuambtenaren en politie, en bekwaamde hen in het interdisciplinaire veld van de milieuwetenschappen en het milieubeleid. De voorloper van de huidige Master Milieuwetenschap ging van start in het academiejaar 1992-1993, en leverde inmiddels vele afgestudeerden met een geïntegreerde visie af voor tewerkstelling in de milieusector. 

Vernieuwing, samenwerking en netwerking voorop

Onder de impuls van zijn oprichter en eerste voorzitter, em. Prof. dr. Rudi Verheyen , werd het instituut gaandeweg uitgebouwd tot een forum waar milieuexperten met verschillende inzichten en benaderingen van milieuvraagstukken elkaar ontmoeten en  gezamenlijke activiteiten opzetten waaronder (nieuwe) onderwijsprogramma’s, interdisciplinaire onderzoeksprojecten  en leerstoelactiviteiten. Zo werd de Leerstoel “Integraal Waterbeheer”, inspelend op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en beleidsvragen, reeds in 1995 ingesteld aan het instituut. Het instituut was in 1996-1997 ook een van de eersten in Vlaanderen om een bedrijfsgerichte opleiding tot milieucoördinator te organiseren.

Het onderwijs werd en wordt nog steeds gevoed door wetenschappers uit alle bij milieuvraagstukken betrokken studierichtingen. Deze interdisciplinaire samenwerking gestoeld op het wetenschappelijk onderzoek inzake milieu, één van de speerpunten van  de Universiteit Antwerpen, resulteerde ook in interdisciplinaire onderzoeksprojecten. Het instituut coördineerde innovatief beleidsgericht onderzoek in het integraal waterbeheer, strategische milieueffectrapportering, milieueducatie of duurzaam hoger onderwijs.

Vakexperten uit verschillende studierichtingen, ook van buiten de Universiteit Antwerpen werden betrokken in het onderwijs. Deze samenwerking is steeds een belangrijke element geweest in de werking van het instituut, en leverde de onontbeerlijke vertaalslag van de wetenschappelijke bevindingen naar de beleidspraktijk en het werkveld.

IMDO vierde in 2017 zijn 30ste verjaardag. Het IMDO werd opgericht onder impuls van haar eerste voorzitter, em. Prof. dr. Rudi Verheyen.

In herinnering, wordt elk jaar de Prijs Rudi Verheyen uitgereikt. De Prijs Rudi Verheyen bekroont wetenschappelijk werk met een bijzondere verdienste voor het natuur- en milieubeleid, in Vlaanderen. Vanaf 2019 wordt de Prijs Rudi Verheyen internationaal.

Focus op Milieu & Duurzame Ontwikkeling

Het instituut wist zich onder de leiding van een multidisciplinair samengesteld bestuur van milieuonderzoekers staande te houden in woelige tijden van onderwijshervormingen (o.a. Bachelor Master hervorming in 2004), en de fusie van de Universiteit Antwerpen (2003). Parallel aan de ontwikkeling van het milieubeleid in Vlaanderen, België en wereldwijd, maakte het IMDO een evolutie door naar een ‘Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling’ (2008). Het IMDO speelt nog steeds waar mogelijk en haalbaar, flexibel in op de ontwikkelingen in het milieubeleid en vragen uit de samenleving. Er wordt ingezet op onderwijsvernieuwing, internationalisering en vakoverschrijdende samenwerking in onderwijs en onderzoek.