Sinds de wet van 18 juni 2018 is bemiddeling een prioritair conflictoplossingsmodel.

De bemiddelaar ondersteunt de betrokkenen in hun onderhandelingen en communicatie om het mogelijk te maken dat zij eigen keuzes maken en zelf gedragen beslissingen voor hun geschil nemen. Dit akkoord kan worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst en kan vervolgens worden gehomologeerd.

De bemiddelaar is onafhankelijk, inhoudelijk neutraal en werkt in een vertrouwelijk kader.

Vertrekkend vanuit een houding van meerzijdige betrokkenheid werkt de bemiddelaar met respect voor het wettelijk kader en heeft vooral aandacht voor de belangen, emoties en onderlinge relaties van iedere betrokkene.

De postacademische opleiding bemiddeling van UAntwerpen en UGent

Deze unieke opleiding bundelt de academische expertise van de faculteit Rechten UAntwerpen, de faculteit Recht & Criminologie UGent en de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen UGent, samen met de praktijkervaring van professionele en door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaars.  

Eén basismodule, drie specialisatiemodules

De basismodule bestaat uit interdisciplinaire theoretische colleges. Deze bestuderen het conflict, de gevolgen en de aanpak met bemiddeling zowel vanuit sociologisch, filosofisch, juridisch als psychologisch oogpunt. Voor dit laatste vormen het systeemdenken en de communicatietheorie de basis. Tijdens het praktijkgedeelte wordt op deze interdisciplinaire kennis verder gebouwd. De verschillende stappen in het bemiddelingsproces, de bemiddelingsattitude en de vaardigheden worden dan geoefend. De toepassing van de onderhandelingsmethode en de rollen van de bemiddelaar worden getraind aan de hand van concrete casussen met rollenspelen, bespreking, reflectie en demonstratie. Hierbij worden de deelnemers gecoacht door erkende en ervaren bemiddelaars.

De specialisatiemodule familiezaken bestudeert de diverse familiale dynamieken en conflicten, bijvoorbeeld tussen partners, rond kinderen, bij erfenissen… en dit telkens vanuit een juridische, psychologische en bemiddelingsgerichte hoek, waarbij het praktijkgedeelte opnieuw inzet op toepassing van de verworven kennis in concrete situaties.

De specialisatiemodule burgerlijke en ondernemingszaken werkt casusgericht.
Binnen deze module kan gekozen worden tussen:​

De docent licht kort de essentiële theoretische principes toe en samen met de bemiddelaar-trainer oefenen de deelnemers hun tussenkomsten op basis van concrete casussen.

Wat zeggen de deelnemers over de opleiding?

  • 'De theoretische insteek in combinatie met de aangeleerde vaardigheden helpen mij om ook tijdens mijn dagelijkse beroepsbezigheden, bemiddelend op te treden. Zeker een aanrader voor iedereen die gelooft in alternatieve geschillenregeling.’ - gerechtsdeurwaarder
  • 'Deze opleiding is een verrijking en een absolute must voor elke politieman. Bij uitbreiding voor iedereen die met mensen werkt! Conflicten zullen er altijd zijn, alleen de manier van hantering kunnen we zelf bepalen. Bemiddelen is misschien nog wel relatief onbekend, maar daarom zeker niet onbemind.' - hoofdinspecteur van politie
  • 'De Nexus PAO bemiddeling start weliswaar als een 'Bemiddeling for Dummies' maar brengt je geleidelijk, via ervaren, sympathieke docenten en hands-on rollenspelen, tot een plichtsbewuste professionele bemiddelaar. Een aanrader, zelfs voor wie geen erkenning beoogt.' - ondernemer
  • 'Het was verrassend en boeiend om tijdens de basismodule bemiddeling zoveel inzage te krijgen in de psychologische en communicatieve behoeften van mensen en de methodes om daarop als bemiddelaar in te spelen.  Het was een sterke basisopleiding om zowel op theoretisch als praktisch vlak als bemiddelaar aan de slag te gaan. De specialisatiemodules burgerlijke en ondernemingszaken zijn een verrijking voor degenen die zeer onderhandelings- en oplossingsgericht met bemiddeling willen omgaan. Bovendien worden bijkomende tools en methodes aangereikt om je als bemiddelaar te wapenen in lastige situaties. De lessen werden erg aangenaam gegeven zodat het een plezier was om naar de les te (mogen) gaan.' - advocaat