De Open Universiteit biedt ruim 300 actuele en praktijkgerichte cursussen aan. Voor elke met succes afgeronde cursus ontvang je een certificaat. De cursussen bestuderen o.a. de volgende vakgebieden:

 • Cultuurwetenschappen
 • Natuurwetenschappen
 • Psychologie
 • Informatica
 • Organisatie, management en logistiek
 • Financieel management en economie
 • Internationaal recht
 • Milieu en gezondheid
 • Overheidsmanagement
 • Marketing en communicatie
 • Personeelsmanagement
 • Onderwijswetenschappen

​Meer informatie vind je in het studieaanbod. In de linkerkolom kan je filteren op studievorm (bv. opleiding, cursus,...) en wetenschapsgebied. Per cursus of opleiding vind je ook een uitgebreide beschrijving terug.

Hieronder vind je onze meest gevraagde losse cursussen per faculteit.

Psychologie

Inleiding in de psychologie (PB0014)

Een psycholoog houdt zich, simpel gezegd, bezig met het verklaren van menselijk of dierlijk gedrag. In deze cursus maak je je de basiskennis eigen die voor deze bezigheid nodig is. Een boeiende kennismaking voor iedereen die zich interesseert voor de psychologie.

Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie (PB0302)

Hoe kunnen medewerkers het best worden geselecteerd, gestimuleerd en opgeleid? Hoe kan de manier van samenwerken worden verbeterd en gedrag worden veranderd? Vragen waarmee je je in deze inleidende cursus bezig gaat houden.

Ontwikkelingspsychologie (PB0112)

De ontwikkelingspsychologie hield zich in aanvang vooral bezig met kinderen. De laatste tijd besteedt dit vakgebied echter steeds meer aandacht aan de latere levensfasen. In deze cursus krijg je inzicht in de ontwikkeling van de menselijke levensloop en de invloed die het individu er zelf op uitoefent.

Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie (PB0104)

Hoe ontstaan psychische stoornissen? Hoe komt het dat ze blijven bestaan en hoe kunnen ze worden verholpen of voorkomen?
Het accent van deze inleidende cursus ligt vooral op de verschillende theorieën over het ontstaan, het voortduren en de verschijningsvormen van psychische stoornissen. Daarnaast ga je zelf aan de hand van audiovisuele gevalsbeschrijvingen aantal voorlopige diagnoses stellen.

Informatica en informatiekunde​

Relationele databases (IB0302)

De cursus behandelt de voor de praktijk zo belangrijke relationele databases. Theorie en praktische oefeningen met de relationele gegevenstaal SQL zijn optimaal afgestemd. De cursus is didactisch bijzonder, niet in het minst door de Boekverkenner, die zorgt voor integratie van een elektronische tekstversie, de SQL-programmeeromgeving, het databasebeheersysteem en de vele voorbeelddatabases. De software doet in deze cursus het routinewerk, jij het denkwerk.

Inleiding informatica (IB0102)

Hoe werkt het internet en wat gebeurt er precies als u een webpagina bekijkt of een e-mail verstuurt? Hoe kan Google zo snel zoveel antwoorden geven op jouw vraag? Als je een betaling verricht via een beveiligde website, wat gebeurt er dan precies en hoe veilig is dat? Wat maakt een website gebruikersvriendelijk? Wat is een database, hoe ontwerp je een database en hoe stel je daar vragen aan? Waarom denken informatici vaak in termen van objecten en klassen? Hoe schrijf je eenvoudige programma's in een objectgeoriënteerde programmeertaal zoals Java? Hoe kunnen computers taal begrijpen en welke rol spelen formele beschrijvingen daarbij? Waarom wordt informatie in computersystemen binair gerepresenteerd? Hoe werkt het besturingssysteem van een computer?
Dit zijn enkele van de vele vragen die aan bod komen. Deze cursus geeft een brede en moderne inleiding in het vakgebied informatica.

Inleiding Informatiekunde (IB0202)

Het succesvol toepassen van informatiesystemen gaat verder dan de technologie alleen, het is een samenspel waarbij mens, organisatie en technologie op elkaar worden afgestemd. Dit samenspel is specifiek het terrein van de informatiekunde en de cursus geeft een overzicht van het informatiekundevakgebied waarbij de belangrijkste concepten, theorieën en modellen worden geïntroduceerd.

Computernetwerken (IB0702)

In deze cursus nemen we een kijkje in de machinekamer van het hedendaagse internet. We bestuderen de principes die nodig zijn voor het begrijpen van de netwerken van morgen. Een aantal basisconcepten, zoals throughput, latency, abstractie en encapsulatie worden niet alleen vanuit het oogpunt van computernetwerken bekeken; we bestuderen ook hoe deze concepten een rol spelen in de architectuur van moderne computers, en het ontwerp van besturingssystemen.

Managementwetenschappen

Supply chain management (MB1402)

Merk je ook dat klanten steeds meer aandacht eisen, dat een verkoop ineens een relatie aangaan betekent, en dat je moderne technologieën moet gebruiken in jouw proces? Dan is de cursus klantgerichte logistiek voor jou bedoeld.

Projectmanagement: inrichten van projecten (MB0502)

In werk-, maar ook in vrijetijdsomgevingen, krijgt iedereen te maken met projecten. Na het doorlopen van deze cursus bezit je alle kennis en vooral ook de belangrijkste professionele vaardigheden voor het initiëren en plannen van een project.

Human resource management (MB0112)

Kan je als leidinggevende een kennismaking met personeelsaangelegenheden gebruiken? Dan is deze cursus iets voor jou. De cursus zoomt in op operationele aspecten van leidinggeven en personeelsmanagement. Dit gebeurt aan de hand van de HRM-cyclus; die vormt de kapstok en rode draad binnen een kader waarin HRM van strategisch belang is voor een organisatie. Onderwerpen die aan bod komen, zijn werving en selectie, motiveren van medewerkers, prestatie- en ontwikkelingsmanagement, beloning en human resource development. Tot slot wordt stilgestaan bij veranderingen in de organisatiecontext en de gevolgen die dit met zich meebrengt voor de organisatie en haar medewerkers.

Organisatieadvisering en -coaching (MB1702)

Effectieve advisering en coaching in organisaties vereist inhoudelijke kennis van zaken, inzicht in krachtenvelden binnen organisaties, en algemene vaardigheden op het gebied van advisering en coaching. In deze cursus komen alle drie deze elementen terug, vanuit het perspectief van verschillende adviseursrollen.

Cultuurwetenschappen

Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen (CB0004)

Rond 1900 veranderde de wereld ingrijpend. De luchtvaart werd geboren, de eerste auto's deden hun intrede, wolkenkrabbers werden gebouwd en voor het eerst kon men genieten van bewegend beeld. Tussen 1890 en 1915 werden voor een belangrijk deel de fundamenten van de moderne tijd gelegd. 
In deze cursus gaan we, aan de hand van het boek van Philipp Blom en aanvullende literatuur en eigentijds bronmateriaal, nader in op deze boeiende periode in Europa in het algemeen en Nederland in het bijzonder. 

Inleiding in de filosofie: 1 en 2 (CB3602 en CB3702)

Deze cursus begint met een overzicht van de verschillende visies die er over filosofie bestaan. Je krijgt een portret van tien belangrijke westerse filosofen en maakt kennis met hun denkbeelden.

Inleiding kunstgeschiedenis: 1 en 2 (CB0702 en CB0802)

Honderd en één schilderijen, beelden, tekeningen, ontwerpen en gebouwen vormen de basis van deze cursus. Het zijn stuk voor stuk objecten die een vernieuwende rol hebben gespeeld, een voorbeeld zijn geweest voor latere kunstenaars, en mede daarom een plaats hebben gekregen in de canon van de kunstgeschiedenis. De Inleiding kunstgeschiedenis is erop gericht de westerse kunst sinds de Griekse oudheid tot en met de huidige tijd te leren bekijken, begrijpen en in een maatschappelijke context te plaatsen.

Inleiding letterkunde (CB0404)

Aan de basis van deze cursus Inleiding letterkunde staat leesplezier. Genieten van mooie taal, je in vervoering laten brengen door spannende of ontroerende verhalen, je hoofd breken over een ingewikkelde ideeënroman, je verdiepen in het leven van andere mensen en culturen, ... Dat leesplezier kan worden vergroot door grip te krijgen op die betovering door 'literatuur'. Je leert een instrumentarium aan en krijgt achtergrondkennis om gerichter over literatuur te kunnen praten.

Ethiek (CB2302)

Ethiek maakt van oudsher een essentieel deel uit van de bezinning op de vooronderstellingen van het denken en handelen, die in de filosofie vorm krijgt. Het gaat om vragen als: welk handelen is goed en waarom? Hoe kan ik mijn handelen verantwoorden? Hoe zien de deugdzame mens en de rechtvaardige samenleving er uit?

Natuurwetenschappen

Aarde, mens en milieu - introductie in de milieu-natuurwetenschappen (NB0112)

Uitgangspunt van deze cursus vormt het Biosfeer-2 project, het experiment waarbij acht mensen zich voor twee jaar opsloten in een luchtdichte kas in Arizona. Dit gesloten ecosysteem zou de bewoners twee jaar lang in leven moeten houden. Na anderhalf jaar moest echter zuurstof bij worden gepompt om verstikking te voorkomen. Aan de hand van dit project, maak je kennis met de processen die het leven op aarde mogelijk maken.

Corporate Responsibility for Sustainable Development (NB2502)

Deze cursus behandelt de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Het gaat dan om de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven om naast economische waarde (profit) ook waarde te creëren op sociaal (people) en ecologisch (planet) gebied, en negatieve effecten van de bedrijfsvoering op sociaal en milieuterrein - denk aan milieuvervuiling of mensenrechtenschendingen- te voorkomen en te adresseren.

Geo Information Systems (GIS) (NB2102)

Bij geografische informatiesystemen (GIS) gaat het om het koppelen, bewerken en analyseren van gegevens waarbij de geografische locatie een essentiële rol speelt. Door gegevens over autodiefstallen te koppelen aan een landkaart, kan een verzekeraar komen tot premiedifferentiatie: je betaalt meer als je op een risicoplek woont. In deze cursus maak je je vaardigheden eigen in het gebruik van GIS computerprogramma's.