Leerstoelen en Grants aan de Universiteit Antwerpen

Leerstoelen aan de Universiteit Antwerpen komen tot stand door de bijdrage van personen, verenigingen of bedrijven. Meestal dragen de leerstoelen de naam van de schenker of legataris. Een leerstoel kan op verschillende manieren ingevuld worden. Men kan een gastprofessor aantrekken, lezingenreeksen organiseren, een vak inrichten, onderzoek voeren,...

In overleg met de begunstigde faculteit van de Universiteit Antwerpen kan men een leerstoel op naam oprichten. De oprichting van een leerstoel wordt zowel intern als extern ruim bekend gemaakt. De leerstoel op naam is een uitstekend middel om uw belangstelling voor universitaire kennisoverdracht blijvend onder de aandacht te brengen. Langs de andere kant biedt zij de Universiteit Antwerpen de mogelijkheid de meest getalenteerde docenten en onderzoekers aan te trekken en te behouden.

Hieronder een overzicht van de huidige leerstoelen en fondsen aan de Universiteit Antwerpen:

'Trends Leerstoel Economie van de Hoop'

Momenteel beleven we in de samenleving onderling verbonden economische, technologische, ecologische en sociale omwentelingen. Dit met belangrijke gevolgen voor de samenleving in haar geheel en voor de economie en het bedrijfsleven in het bijzonder. Zowel de maatschappij als de individuele mens en ondernemer zoeken actief naar hoopvolle structuren en netwerken voor de huidige uitdagingen. Een op de mens en het milieu betrokken economie dringt zich meer dan ooit op. Een optimaler evenwicht tussen economie, technologie, ecologie en maatschappij staat hierbij centraal. Tegen deze achtergrond komt ook het cruciaal belang van zingeving in het vizier. Mensen voelen zich te weinig betrokken en geraken vervreemd. Alleen al het fenomeen van steeds meer burn-out op de werkvloer naast het onaanvaardbaar hoge percentage aan depressies en zelfdoding in onze samenleving, wijzen op de nood aan wat vanuit deze leerstoel een Economie van de Hoop genoemd wordt. Deze ‘Trends Leerstoel Economie van de Hoop’ krijgt concreet gestalte in initiatieven zoals workshops, lezingenreeksen, congressen en diverse vormen van communicatie op basis van onderzoek omtrent de geschetste problematiek.
Looptijd ‘Trends Leerstoel Economie van de Hoop’: 2020 – 2022
Leerstoelhouder: Prof. dr. Hendrik Opdebeeck, Copromotor: prof. dr. Luc Van Liedekerke

Leerstoel 'Geïntegreerde Veiligheid – Chemie en Life Sciences’ en Leerstoel 'Veiligheidswetenschappen – Duurzame Preventie en Welzijn op het Werk’

De Leerstoel 'Geïntegreerde Veiligheid – Chemie en Life Sciences’  komt tot stand met de steun van essenscia, voor de Leerstoel 'Veiligheidswetenschappen – Duurzame Preventie en Welzijn op het Werk’ komt het initiatief van Mensura. Beide partners kiezen voor een investering in een leerstoel die start bij onderwijs, maar ook streeft naar interdisciplinaire onderzoekssamenwerking. Beide geloven in het integrale en interdisciplinaire profiel waartoe de Master in de Veiligheidswetenschappen opleidt. Daarnaast dragen beide leerstoelen ook bij tot onderzoek en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor uitdagingen op het vlak van safety en security.
Looptijd leerstoelen: 2019-2022
Leerstoelhouder: prof. dr. Silvia Lenaerts

'Leerstoel ‘Industrial Acoustic Condition Monitoring’

De Leerstoel ‘Industrial Acoustic Condition Monitoring’ is gericht op onderzoek in het domein van de industriële akoestische conditiemonitoring. De Universiteit Antwerpen voert binnen deze leerstoel onderzoek naar betrouwbare, niet-invasieve en schaalbare conditiemonitoringtechnieken. Hierdoor krijgt de Vlaamse industrie extra opties voor procesmonitoring met het oog op predictief of preventief onderhoud. Met de financiering van deze Leerstoel draagt Atlas Copco bij aan een stijgende productiviteit van de Vlaamse industrie.
LooptijdLeerstoel ‘Industrial Acoustic Condition Monitoring’: 2019-2022
Leerstoelhouder: Prof. dr. Jan Steckel van de onderzoeksgroep CoSys-lab

‘Leerstoel letselpreventie bij zware beroepen’

De ‘Leerstoel letselpreventie bij zware beroepen door multidisciplinaire bewegingscoaching met stabilisatietraining en de ontwikkeling van ergonomische hulpmiddelen’ (kort: letselpreventie bij zware beroepen) richt zich op de analyse van oorzaken van belastingletsels bij zware lichamelijke beroepen en preventie van die belastingletsels door interventies, opvolging en veranderingsmanagement.

De focus ligt op de groep van containerkuipers die actief zijn in de haven van Antwerpen. De belastingletsels in deze groep zijn kritisch door verschillende factoren. Het beoogde resultaat is een nieuwe werkwijze van het lossen en zekeren van containers op schepen, waarin zowel de houding als het handelen van de containerkuiper geoptimaliseerd wordt naar ergonomie, via verbeterde opleiding, coaching en bijbehorend gereedschap. De Leerstoel wordt ingebed binnen de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Prof. Stijn Verwulgen fungeert als leerstoelhouder, prof. Steven Truijen is copromotor. De Leerstoel komt tot stand met de steun van Cepa.
Looptijd 'Leerstoel Letselpreventie bij zware beroepen': 2019 – 2021
Leerstoelhouder: Prof. Stijn Verwulgen, Copromotor: prof. Steven Truijen 

'Club Brugge Leerstoel'

De ‘Club Brugge Leerstoel’ biedt een platform voor onderzoek en dienstverlening over de nationale en internationale juridische en professionele context waarbinnen de Belgische voetbalonderneming zich begeeft. Belangrijke aandachtspunten in dat verband zijn de organisatie van de governance van de voetbalonderneming, het compliance perspectief en de corporate social responsibility (CSR). De ‘Club Brugge Leerstoel’ draagt daarnaast bij tot de wetenschappelijke opinievorming over het Belgisch regelgevend kader voor de voetbalonderneming en de optimalisering daarvan. De 'Club Brugge Leerstoel' is gehecht aan de Onderzoeksgroep Onderneming & Recht van de Universiteit Antwerpen
Looptijd ‘Club Brugge Leerstoel': 2019 – 2022
Leerstoelhouder: Robby Houben
De Leerstoel werd ingehuldigd op 3 december 2019 

Leerstoel 'Transition & PK Care Pathway Program bij kinderen met ernstige en matig ernstige hemofilie'

Met de financiële steun van Bayer NV Division Pharmaceutical werd de Leerstoel 'Transition & PK Care Pathway Program bij kinderen met ernstige en matig ernstige hemofilie' opgericht. Het is een gezamenlijk project van het Hemofilie Referentie Centrum Antwerpen/UZA/ZNA en de vzw Extra Small. Met deze Leerstoel kunnen jonge patiënten met hemofilie correct behandeld worden en krijgen zij ook de nodige follow-up, zeker wanneer ze overgaan van de pediatrische naar een volwassen zorgomkadering. De patiënten hebben 2 à 4x/jaar contact met het hemofilie-behandelcentrum door middel van een consult (met arts en/of toegewijde verpleegkundige en/of psychologe). Dit gebeurt via een systematisch opvolgingsprotocol met de consulten, musculo-skeletale echografieën & scores en farmaco-kinetische studies. Tevens worden er verschillende interdisciplinaire (12x/jaar) & multidisciplinaire (4x/jaar) vergaderingen belegd op verschillende specifieke tijdstippen voor het bespreken van de overgang van de pediatrie naar de volwassen hematologie. Bij hemofiliepatiënten is het aanbieden van uitgebreide overgangszorg, net als bij elke chronische zorg, een absolute noodzaak.
Looptijd ‘Leerstoel BAYER NV Division Pharmaceuticals ': 2016-2018 en 2019-2021
Promotor: Prof. Dr. Stijn Verhulst
Leerstoelhouder: Dr. Philip Maes
Co-Leerstoelhouder: Prof. Dr. Alain Gadisseur
De Leerstoel werd ingehuldigd op 4 december 2019 

Primary Care Academy, Interdisciplinaire Leerstoel van het Fonds Dr. Daniël De Coninck beheerd door de Koning Boudewijn Stichting

Logo Academie Voor De Eerste LijnDe zorgnoden van de Belgische bevolking noodzaken een nieuwe aanpak van de eerstlijnszorg. De Primary Care Academy (PCA) draagt bij aan een betere eerstelijnszorg voor patiënten in hun thuisomgeving en in hun sociale context. Speciale aandacht is er voor de toegankelijkheid van de zorg. De PCA is een onderwijs- en onderzoeksnetwerk dat bestaat uit 4 universiteiten en 6 hoge scholen, het Vlaams Patiënten Platform en het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen. De PCA richt zich op een meer geïntegreerde en interdisciplinaire eerstelijnszorg voor mensen met een middelmatig ernstige hulpvraag. De PCA ondersteunt doelgerichte zorg, het ondersteunen van zelfzorg en interdisciplinair samenwerken. Nieuwe zorgmodellen zullen worden ontwikkeld, onderzocht, onderwezen en ook toepassing vinden in de zorgprocessen. Aan de hand van praktijk gebonden onderzoek worden nieuwe zorgstrategieën en onderwijsvormen ontwikkeld. Het onderwijs richt zich op zorg en welzijnsberoepen in zowel (professionele en academische) bachelors, de masterfase en ook de professionele navorming. Om duurzame verandering te bewerkstelligen, is er een voortdurende interactie met de beleidsmakers.
Looptijd Primary Care Academy, Interdisciplinaire Leerstoel van het Fonds Dr. Daniël De Coninck beheerd door de Koning Boudewijn Stichting: 01/01/2019 -31/12/2023
Promotor: Roy Remmen
Coördinator: Emily Verte

Leerstoel 'Dennie Lockefeer'

De Leerstoel Dennie Lockefeer wil inzetten op de binnenvaart. Het uitgangspunt is de mobiliteitsproblematiek (in/rond Antwerpen). Fundamenteel onderzoek is nodig om mogelijke oplossingen via de binnenvaart voor lokale problemen (in de haven/korte afstand) en nationaal (buiten de haven/middellange afstand) wetenschappelijk te bestuderen. De binnenvaartsector heeft hiertoe dringend nood aan ‘out-of-the-box’-denken. Hiertoe is meer nood aan samenwerking tussen alle actoren van de logistieke keten waartoe de binnenvaart behoort. Dit vormt een grote uitdaging, ook op wetenschappelijk vlak ontbreekt kennis. En net hier kan fundamenteel onderzoek een oplossing bieden.
Looptijd ‘Leerstoel Dennie Lockefeer': 2019 – 2022
Promotor: Prof. Christa Sys samen met Prof. Thierry Vanelslander
Leerstoelhouder: Ruben Van Deuren

Leerstoel 'Public Mental Health’

De Leerstoel 'Public Mental Health’ ondersteunt onderzoek naar de zorgnoden van personen met een psychische kwetsbaarheid in de provincie Antwerpen. De financiering van deze leerstoel gaat uit van volgende partners die een warm engagement opnemen: PC Multiversum, Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel, PZ Bethaniënhuis, het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen, OPZ Geel, AZ KLINA, H. Hartziekenhuis Lier en vzw GZA Ziekenhuizen. De leerstoel vindt een plek binnen het ‘Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute’ (CAPRI) van de UAntwerpen in nauwe samenwerking met de vakgroep ‘Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg Antwerpen’ (ELIZA).
Looptijd ‘Leerstoel Public Mental Health’: 2019 – 2021
Promotor: prof. Geert Dom en prof. dr. Roy Remmen
Leerstoelhouder: Kris Van den Broeck

Leerstoel Dier & Recht
De Leerstoel Dier & Recht werd op 1 oktober 2018 opgericht op basis van financiering uit privé-mecenaat. De Leerstoel is gehecht aan de Onderzoeksgroep Persoon en Vermogen; de leerstoelhouder is prof. dr. Frederik Swennen en de academisch coördinator dr. Johan Van de Voorde. De doelstelling van de Leerstoel is tweeledig: de ontwikkeling van dierwaardigheid als juridisch principe waarop menselijk handelen en nalaten rond dieren moet zijn gegrond; en stimulering van het maatschappelijke debat vanuit wetenschappelijke hoek om de bewustwording rond het concept dierwaardigheid te verhogen. Looptijd: 2018 - 2022

Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving
Promotor: prof. dr. Roy Remmen
Looptijd: 2018 - 2021
Deze leerstoel ontvangt gedurende 3 jaar financiering van de Provincie Antwerpen en bouwt voort op het werk van het lopende project “Licht op Groen” waarin de onderzoeksgroep ELIZA samenwerkt met de Provincie Antwerpen. Vanaf 2019 zet de leerstoel zich in op onderzoek, onderwijs en dienstverlening over de betere afstemming tussen eerstelijns gezondheidszorg en een natuurlijke leefomgeving.  

Cronos Fonds in Internet of Things
De postgraduaatsopleiding Internet of Things ging in het academiejaar 2017/2018 van start in samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel. Met deze opleiding worden volwaardige Internet of Things-experts opgeleid binnen de Vlaamse Smart City bij uitstek: Antwerpen. IoT-oplossingen worden typisch gebruikt om de productiviteit van processen te verhogen, om de productkwaliteit te verbeteren of om innovatieve producten zoals sensoren en wearables te realiseren.
Deze postgraduaatopleiding speelt in op de steeds groter wordende vraag vanuit de Vlaamse industrie en het onderzoekslandschap om mensen op te leiden die een innoverende en trekkende rol kunnen opnemen binnen deze snel evoluerende technologie. In kader daarvan ondersteunt Cronos Groep het postgraduaat financieel. Cronos Groep is ervan overtuigd dat business experience in combinatie met de juiste technologische kennis en ervaring dan ook noodzakelijk zijn om snel tot oplossingen te komen. “Het is een kwestie van mee te zijn, in de spits te lopen, het verschil te maken.”

PSA Antwerp Fonds in Internet of Things
De postgraduaatsopleiding Internet of Things ging in het academiejaar 2017/2018 van start in samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel. Met deze opleiding worden volwaardige Internet of Things-experts opgeleid binnen de Vlaamse Smart City bij uitstek: Antwerpen. IoT-oplossingen worden typisch gebruikt om de productiviteit van processen te verhogen, om de productkwaliteit te verbeteren of om innovatieve producten zoals sensoren en wearables te realiseren.
Deze postgraduaatopleiding speelt in op de steeds groter wordende vraag vanuit de Vlaamse industrie en het onderzoekslandschap om mensen op te leiden die een innoverende en trekkende rol kunnen opnemen binnen deze snel evoluerende technologie. In kader daarvan ondersteunt PSA Antwerp het postgraduaat financieel. PSA Antwerp, als grootste terminaluitbater in de Haven van Antwerpen, hecht dan ook veel waarde aan multidisciplinaire kennis en ervaring.

BNP Paribas Fortis Chair 'Ethics & Finance'

Today we witness a rapid transition towards a more sustainable economy. Long-term strategies by government institutions as well as private business all point in this direction. Finance is a keystone in this transition movement. It assists governments and companies in their changeover effort and guides institutional as well as retail investors in their search for sustainable investment. We witness rapid growth in the field of sustainable investment, yet when it comes to research that situates itself at the nexus between sustainability and finance, there is little to show in the Belgian context. This chair aims to fill this void and accompany financial institutions on their drive towards sustainability.

By 2020 the BNP Chair on Ethics & Finance should be the reference chair in Belgium on any question about ethics and finance.

In order to attain this leading role the chair will:

- conduct fundamental and more applied research on ethics and finance, in cooperation with other academic partners as well as the chair partner;

- share research insights with investors, students and the general public alike through presentations and online material;

- increase societal awareness about sustainable finance through external presence.

The chairholder is prof. dr. Luc Van Liedekerke . Dr. Hans Verboven is fellow of the chair.
Looptijd: 1/9/17 - 31/8/20

Leerstoel water-link


In het kader van de uitbouw van de IMDO-onderzoeksnetwerking en de interdisciplinaire benadering van het onderzoek aan het IMDO , financiert water-link een leerstoel in het domein van ‘water in de stad en risicobeoordeling’. Naast de financiering voor het doctoraat worden nog andere projecten vooropgesteld, zoals lezingenreeksen.
Promotor: prof. dr. Siegfried Vlaeminck
Looptijd: 1/7/17 - 30/6/20
 

Grant DSM Nutritional Products

Availability of antioxidants in the micro-environment of the oocyte and developing embryo and their subsequent impact on fertility: windows of optimization and sensitivity.
Financier: DSM
Promotor: prof. dr. Jo Leroy, DVM, PhD
Veterinary Physiology and Biochemistry; Gamete Research Centre - Department of Veterinary Sciences

Cusanus Grant - interreligieuze dialoog en conflictbeheersing
Met de financiële steun van de Stichting Cusanus wil UAntwerpen de interreligieuze dialoog bij haar studenten én bij een breed publiek bevorderen. “Studenten krijgen een vak aangeboden rond dit thema, en kunnen op die manier mee de boodschap van vrede en verzoening tussen de godsdiensten uitdragen.  De studenten van de master internationale betrekkingen in de Faculteit Sociale Wetenschappen krijgen een vak rond de rol van de interreligieuze dialoog in conflictpreventie en –oplossing aangeboden. Dit vak wordt gedoceerd door prof. Valentina Gentile (Luiss University, Rome) die als politiek filosofe gespecialiseerd is in de problematiek van religieuze conflictbeheersing en –verzoening. Masterstudenten uit de opleidingen filosofie en rechten kunnen het vak ook als keuzevak volgen.
 

Leerstoel “AML-Riatol leerstoel rond HPV onderzoek”
Financiering: Het Algemeen Medisch Laboratorium (AML)
De promotor van de leerstoel is prof. dr. J.P. Bogers, Laboratorium voor Celbiologie en Histologie.
Deze leerstoel zal onderzoek ondersteunen naar de specifieke rol van beta-papillomavirussen in het ontstaan en het klinisch verloop van huidtumoren. Meer specifiek zullen vragen bestudeerd worden naar de prevalentie van specifieke beta-papillomavirussen in basocellulaire carcinomen in de huid, naar de rol van deze virussen in het ontstaan en het verdere klinische verloop van deze tumoren en de rol van HPV detectie in de diagnostiek van deze frequente tumoren.

Op zaterdag 28 mei 2016 vond de plechtige inhuldiging plaats op onze Groenenborger campus.


Baron Velge Chair in European Values

Deze leerstoel kwam tot stand onder de auspiciën van baron Velge en met de steun van het Fonds Baillet Latour en Baron Velge. De leerstoel beoogt de studie van de Europese waarden op basis van de grondslagen van de Europese cultuur. Hij werkt nauw samen met de gelijkaardige leerstoel die hetzelfde fonds parallel financiert aan de Université Catholique de Louvain.
Leerstoelhouder: prof. dr. Heleen Touquet (2019-2021)
Leerstoelhouder: prof. dr. Noel Clycq (2015-2018)
Promotor: prof. dr. Luk Duerloo
Copromotor: prof. dr. Hendrik Opdebeeck
Looptijd: 2015 - 2021

Leerstoel Fonds Baillet Latour ‘Advanced Imaging Techniques for the Arts’

Deze leerstoel werd toegekend aan de onderzoeksgroep AXES van het Departement Chemie, met dr. Geert Van der Snickt als mandaathouder, en heeft als doel de implementatie van analytische beeldtechnieken bij de studie en conservatie van cultureel erfgoed te bevorderen.
De inaugurale lezing vond plaats op vrijdag 27 februari 2015.


Leerstoel Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht - ALLIC
Op vrijdag 26 september werd de leerstoel Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht ingehuldigd. Deze leerstoel kwam tot stand met de steun van 9 bedrijven.


Leerstoel Provinciaal en Lokaal Personeelsmanagement
Promotor: prof. dr. Ria Janvier
Looptijd: 2013 - 2019
De Leerstoel Provinciaal en Lokaal Personeelsmanagement is een initiatief van het Provinciebestuur van Antwerpen en de invulling ervan werd toevertrouwd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Binnen deze leerstoel ligt de klemtoon op onderzoek betreffende diverse facetten van de rechtspositieregeling van de overheidswerker op het provinciale en plaatselijke bestuursniveau in Vlaanderen. Vanuit de leerstoel wordt ondersteunend, onafhankelijk, praktijkgericht, en tegelijk diepgaand en maatschappelijk relevant onderzoek verricht dat dienstig kan zijn voor de sociale partners en voor de diverse regelgevers. Een moderne, uniforme en duidelijke rechtspositieregeling is immers cruciaal om de slagkracht van de provinciale en plaatselijke overheden (nog) te vergroten om zo de uitdagingen van deze tijd op te vangen.  

De plechtige inhuldiging van deze leerstoel vond plaats op 14 oktober.
 

AHLEC - Leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek
AHLEC staat voor Antwerp Health Law and Ethics Chair.
Deze leerstoel kwam tot stand met de steun van verschillende partners.
 

De Leerstoel Vandenbunder - Baillet Latour voor Filmstudies en Visuele Cultuur

 

De Leerstoel Vandenbunder - Baillet Latour voor Filmstudies en Visuele Cultuur wordt ingericht met de steun van het Fonds Inbev-Baillet Latour. Deze leerstoel heeft tot doel het filmonderwijs en -onderzoek aan de Universiteit Antwerpen te stimuleren, binnen de context van de onderzoeksgroep Visuele Studies en Mediacultuur en de master Filmstudies en Visuele Cultuur van het departement Communicatiewetenschappen (Faculteit Sociale Wetenschappen). De leerstoel draagt de naam van wijlen prof. dr. em. André Vandenbunder, een pionier van de filmstudies in Antwerpen en Vlaanderen, wiens persoonlijke archief door de onderzoeksgroep Visuele Studies en Mediacultuur beheerd wordt.

Op 26 februari 2013 vond de officiële lancering van deze leerstoel plaats.

1/10/2018 - 30/09/2021:
Promotor: prof. dr. Philippe Meers
Copromotor: prof. dr. Luc Pauwels

Looptijd: 1/10/2012-30/09/2021
 

Leerstoel Mensura in veiligheidswetenschappen
De Universiteit Antwerpen startte een masteropleiding in de veiligheidswetenschappen waarbij praktijkervaring en inbreng van de bedrijfswereld een essentieel element vormen. Met de Leerstoel Mensura in Veiligheidswetenschappen maakt Mensura deze masteropleiding mee mogelijk. Mensura wil werkgevers eenvoudige, transparante en efficiënte oplossingen aanbieden inzake preventie, gezondheid en veiligheid op het werk. Bovendien wil Mensura een maatschappelijke bijdrage leveren door werkgevers te helpen om duurzame tewerkstelling te creëren en te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen.
Looptijd: 2012-30/09/2019.


BNP Paribas Fortis Chair 'Transport, Logistics and Port'
Via de leerstoel willen de universiteit en de bank onder meer snel en efficiënt kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de haven- en logistieke wereld.
Looptijd: 30/09/2010-30/09/2019.


Leerstoel Onderwijsvernieuwing en –samenwerking
Deze leerstoel nodigt gerenommeerde deskundigen uit om een lezing te verzorgen over de rol van het onderwijs in een grootstedelijke context, gevolgd door een workshop.
Een stuurgroep kiest de laureaten waarin vertegenwoordigers zetelen van het stadsbestuur, de Universiteit Antwerpen en de lerarenopleidingen van de hogescholen. Titularis van de leerstoel is Prof. dr. Tom Smits.
 

UCSIA-Leerstoel
UCSIA financiert bij Universiteit Antwerpen een leerstoel die beantwoordt aan de doelstellingen van UCSIA en tevens de academische vrijheid respecteert.
De leerstoel wordt aangeboden aan buitenlandse wetenschappers met internationale faam die werkzaam zijn op thema's die het levensbeschouwelijk discours verdiepen en de maatschappelijke betrokkenheid versterken. De Universiteit Antwerpen selecteert de kandidaten en stelt ze aan. Indirect draagt UCSIA hierdoor bij aan het onderwijs en het onderzoek van de Universiteit Antwerpen. De gastdocenten doceren immers zowel in de bachelor- als de masterrichtingen keuzevakken en ze kunnen deelnemen aan het wetenschappelijk onderzoeksgebeuren.


Leerstoel UCSIA-IJS/UA joods-christelijke verhoudingen
De leerstoel bevordert de studie van de geschiedenis van het Jodendom en de hebraïstiek vanuit het perspectief van de joods-christelijke dialoog. Zo duidt ze de plaats van deze traditie binnen de hedendaagse Europese cultuur en onderzoekt ze haar bijdrage tot de interreligieuze dialoog.


Leerstoel Herman Deleeck
De Leerstoel Herman Deleeck ging in 2012 van start naar aanleiding van de veertigste verjaardag van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck en ter herdenking van het overlijden van professor Deleeck tien jaar geleden.
Titularis van de leerstoel is Frank Vandenbroucke.


Leerstoel Jef Van Gerwen
De leerstoel wordt ingericht door de Universiteit Antwerpen in het bijzonder het Centrum voor Ethiek, de Faculteit Economie en de UAMS. UCSIA heeft de leerstoel ingesteld om de nagedachtenis te huldigen van deze Antwerpse jezuïet die een pionier was inzake bedrijfsethiek in Vlaanderen en die mee aan de basis lag van de oprichting van UCSIA.

Afgesloten leerstoelen Universiteitsfonds

Leerstoel Vandeputte in Veiligheidswetenschappen
Op 10 september 2014 werd de Leerstoel Vandeputte in Veiligheidswetenschappen ingehuldigd. Met deze Leerstoel Vandeputte, de eerste door een particulier gefinancierde leerstoel in Antwerpen, krijgt het wetenschappelijk onderzoek in de veiligheidswetenschappen een stevige duw in de rug. Looptijd: 2014-30/09/2018
 

Leerstoel CEPA in Veiligheidswetenschappen
De Universiteit Antwerpen startte een masteropleiding in de veiligheidswetenschappen waarbij praktijkervaring en inbreng van de bedrijfswereld een essentieel element vormen. Met de Leerstoel CEPA in Veiligheidswetenschappen maakt CEPA deze masteropleiding mee mogelijk. Looptijd: 2012-30/09/2018
 

Leerstoel BASF in Veiligheidswetenschappen
De Universiteit Antwerpen startte een masteropleiding in de veiligheidswetenschappen waarbij praktijkervaring en inbreng van de bedrijfswereld een essentieel element vormen. BASF ondersteunt deze masteropleiding omdat veiligheid als absolute prioriteit binnen de firma geldt. Maar ook omdat ze ervan overtuigd is dat veiligheid en duurzaamheid de kern zijn om maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen.
Looptijd: 2012-31/12/2017
 

Leerstoel Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen in Veiligheidswetenschappen
De Universiteit Antwerpen start een masteropleiding in de veiligheidswetenschappen waarbij praktijkervaring en inbreng van de bedrijfswereld een essentieel element vormen. Met de Leerstoel Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen  in Veiligheidswetenschappen maakt het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen deze masteropleiding mee mogelijk. Looptijd: 2012-31/12/2016


Leerstoel NMBS-Holding in veiligheidswetenschappen
De Universiteit Antwerpen start een masteropleiding in de veiligheidswetenschappen waarbij praktijkervaring en inbreng van de bedrijfswereld een essentieel element vormen. Met de Leerstoel NMBS-Holding in Veiligheidswetenschappen maakt NMBS-Holdingdeze masteropleiding mee mogelijk. Looptijd: 2012-30/09/2015
 

Chair on Sustainability in partnership with the Antwerp Management School, BASF NV, Deloitte Belgium and Elia System Operator NV
Deze leerstoel is een gezamenlijk project van de Universiteit Antwerpen (Faculteit BE), Antwerp Management School, Deloitte Belgium, BASF Antwerpen NV en Elia. De leerstoel stelt zich primair tot doel:
• ‘Thought’ leadership on corporate responsibility & sustainability’ ontwikkelen en hiermee zichtbaarheid realiseren.
• Een onderzoeksprogramma ontwikkelen.
• Inzichten rond ‘corporate responsibility & sustainability’ inbrengen in het curriculum van de opleidingen.
Prof. dr. Rudy Martens is lid van de stuurgroep van de leerstoel. De leerstoelhouder is prof. dr. Luc Van Liedekerke. Prof. dr. Hans Verboven is associate fellow van de leerstoel.
Looptijd: 2012 - 31/03/2017
 

Leerstoel Inkoop en Waardecreatie
Het doel van de leerstoel is om onderzoek in het domein van inkoop en inkoopmanagement (purchasing and supply management) te garanderen, en dit zowel op lokaal, regionaal als globaal niveau en vanuit het perspectief van waardecreatie. VZW PASCION - een federatie van top inkopende bedrijven in België waaronder ASCO en Belgacom - financiert de leerstoel met het oog op de opbouw van een competentiecentrum op internationaal niveau gebaseerd op vrij en onafhankelijk onderzoek, zonder daarbij de relevantie voor Belgische/Vlaamse bedrijven en instellingen uit het oog te verliezen.
Titularis van de leerstoel is prof. dr. Paul Matthyssens.
Looptijd: 01/11/2011 - 31/10/2015
 

KBC-Leerstoel in Risk Management
Risicobeheer is een zeer actueel onderwerp in de financiële sector. De financiële crisis toonde dat de voorbije jaren en maanden meermaals aan. Nieuwe inzichten kunnen het risicobeheer in de toekomst verbeteren.
Promotor: Jan Annaert  en Marc De Ceuster.
Looptijd: 19/01/2011 - 31/12/2015
 

Leerstoel Integraal Waterbeheer
De leerstoel Integraal Waterbeheer wordt ingericht door het Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Antwerpen, met de steun van de Vlaamse Milieumaatschappij. Deze leerstoel besteedt bijzondere aandacht aan de inhoud, de concepten, de uitwerking en de praktische toepassingen van Integraal Waterbeheer en -beleid. Prof. dr. Patrick Meire van de onderzoeksgroep Ecosysteembeheer is titularis van de leerstoel.
 

Leerstoel Boek.be
De Leerstoel Boek.be wordt jaarlijks georganiseerd i.s.m. Boek.be rond een actueel thema in het boekenvak. Promotor is prof. dr. Pierre Delsaerdt.
 

Acerta-leerstoel Social Profit
De leerstoel heeft tot doel het onderwijs en het onderzoek inzake de social profit sector te benaarstigen. In het raam daarvan wordt een vak georganiseerd dat wordt aangeboden aan de studenten van de Faculteit Rechten en tevens opengesteld voor studenten uit de Faculteiten SW en TEW. Daarnaast wordt ook wetenschappelijk onderzoek verricht. Titularis van de leerstoel is Prof. dr. Anne Van Regenmortel
Looptijd: 2009 - 2014


Leerstoel Evidence Based Vaccinology
Deze leerstoel ondersteunt onderwijs en onderzoek naar verbeterde schattingsmethoden om  effectiviteit en kosteneffectiviteit van vaccinatieprogramma’s te bekomen. Titularis van de leerstoel is Prof. dr. Niel Hens
Looptijd: 2008-2014

CSL Behring leerstoel: ziekte von Willebrand
Het doel van de leerstoel is de volledige karakterisering van de Von Willebrand Ziekte in België, inclusief alle up -to -data laboratoriumtechnieken, analyses en moleculair onderzoek en het opzetten van een plasma- en DNA-bank voor toekomstig onderzoek naar deze ziekte. Titularis van de leerstoel is Prof. dr. Zwi Berneman.
Looptijd: 2010 - 2013
 

UNICEF-leerstoel kinderrechten
Het doel van de interdisciplinaire leerstoel is de verdere verspreiding van de basisprincipes van non-discriminatie, het belang van het kind, het recht op leven en ontwikkeling en het respect voor de mening van het kind, door onderwijs en vorming, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.
Titularis van de leerstoel is Prof. dr. Wouter Vandenhole.
Looptijd: 2007 - 2012
 

Medtronic leerstoel
de kwetsbare cardiovasculaire patiënt
Promotor van de leerstoel: prof dr Christiaan Vrints
Looptijd: 01/07/2011 - 30/06/2012
 

Leerstoel voor Mexicaanse Studiën "Miguel León-Portilla"
Dr. Miguel León-Portilla, eminent specialist in de pre-Columbiaanse talen en culturen, opende deze leerstoel in 1990.
Sindsdien werd de leerstoel bekleed door een groot aantal prominente Mexicodeskundigen uit alle domeinen van de wetenschap, politiek, economie en cultuur, zowel uit Mexico als uit Europa. Per academisch jaar worden een tiental voordrachten, seminaries en lessenreeksen georganiseerd.
Deze activiteiten laten studenten en professoren van de Universiteit Antwerpen, maar ook alle belangstellenden daarbuiten, kennis maken met de Mexicaanse realiteit.
 

Leerstoel Advanced research and development in addiction medicine & psychiatry
De leerstoel ondersteunt onderzoek en onderwijs in het brede domein van de verslavingsgeneeskunde en verslavingspsychiatrie binnen de Vakgroep Psychiatrie, CAPRI.
Promotoren zijn Prof. dr. Bernard Sabbe en Prof. dr.Pierre Van Damme. Looptijd: 2009 - 2011.
 

Roche leerstoel Oncologie
Titularis Prof. dr. Marc Peeters
Looptijd 2009 - 2011.


Amgen leerstoel Digestieve Oncologie
Promotor: Prof dr. Mark Peeters
looptijd 2009 - 2011


Glaxo Smith Kline leerstoel
“Long-term effects of non-invasive ventilation in hypercapnic COPD patients”.
Titularis van de leerstoel: Wilfried De Backer.
Looptijd: 2009 - 2010

Contact

Universiteitsfonds
Departement Universiteit en Samenleving
Campus Middelheim
A.223
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 94 57
universiteitsfonds@uantwerpen.be

Volg ons op sociale media