PAVO - Postacademische opleiding "Juridische Vorming Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen"

De faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen organiseert een postacademische opleiding ‘Juridische Vorming Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen’.
De opleiding werd erkend door het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie van de FOD Justitie. 

Het doel van deze postacademische opleiding is te voorzien in de door de wet opgelegde juridische vorming om te kunnen opgenomen worden in het definitief Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen en Vertalers-Token. 

De opleiding staat open voor alle (kandidaat)-deskundigen die wensen opgenomen te worden in het definitief register van gerechtsdeskundigen. 

De opleiding behelst 36 uur opleiding over volgende topics:

  • gerechtelijke organisatie, algemene principes van het burgerlijk proces-recht, algemene principes van het bewijsrecht en de bewijsmiddelen in burgerlijke zaken
  • algemene principes van strafprocesrecht, algemene principes van bewijs-recht in strafzaken en politieonderzoek in strafzaken
  • onderscheid tussen minnelijke en gerechtelijk deskundigenonderzoek, arbi-trage en bemiddeling
  • het nationaal register voor gerechtsdeskundigen
  • beslissing tot aanstelling, verloop van het onderzoek en het verslag in bur-gerlijke zaken, tussenkomst van de rechter, erelonen en kosten in burgerlijke zaken
  • beslissing tot aanstelling, verloop van het onderzoek en het verslag in straf-zaken, de vergoeding en tarifering van prestaties in strafzaken
  • aansprakelijkheid, verzekering
  • deontologie Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen 

Bij het succesvol afronden van de opleiding en het examen zal de student een universitair attest bekomen dat vermeldt dat aan de in de wet voorziene criteria voor juridische vorming voldaan is. 

De kostprijs van deze academische vorming bedraagt 1250 euro. (met inbegrip van het studiemateriaal en de inschrijving in het examen)


Voor verdere informatie kan u steeds contact opnemen met het secretariaat van de dienst gerechtelijke geneeskunde van het UZA op gerechtelijke.geneeskunde@uza.be of tel. 03 821 44 57.  

Seasonal Forensic Meeting

De Seasonal Forensic Meeting is een trimesteriële bijeenkomst die wordt georganiseerd door de 3 Vlaamse forensische centra in het kader van de opleiding van de ASO's gerechtelijke geneeskunde.