Beter voorkomen dan genezen...

Vaccinaties of inentingen zijn het middel bij uitstek om infectieziekten te voorkomen

Via vaccinaties bescherm je niet alleen jezelf maar ook je familie en de mensen in de omgeving.

De geschiedenis heeft aangetoond dat vaccinaties een grote  rol spelen in het voorkomen en indijken van ziekte n die anders op grote schaal slachtoffers zouden eisen. Dankzij  uitgebreide vaccinatie zijn we in België erin geslaagd om infecties zoals kinderverlamming te elimineren;  Infecties zoals pokken zijn dankzij de vaccinaties wereldwijd uitgeroeid.
Naast inentingen  waar de ganse bevolking baat bij heeft, bestaan er ook vaccinaties voor bepaalde doelgroepen, die een hoger risico lopen op een bepaalde infectie (o.a. ouderen, reizigers)
Alhoewel de  medische wereld al heel ver staat in de ontwikkeling van vaccins, zijn er belangrijke infectieziekten waartegen nog geen geschikt vaccin voorhanden

Het belang van klinische vaccinstudies

De blijvende ontwikkeling van nieuwe vaccins en nieuwe productietechnieken, en de groeiende vraag naar combinatievaccins hebben het aantal klinische vaccinstudies doen stijgen. Bovendien heeft de noodzaak om klinische studies op een objectieve wijze en in overeenstemming met de richtlijnen voor Good Clinical Practice geleid tot een grotere betrokkenheid van de academische wereld in het uitvoeren van vaccinstudies.

Tenslotte is er ook een duidelijk maatschappelijk belang. Preventieve geneeskunde in het algemeen en preventie van infectieziekten in het bijzonder winnen aan belang binnen het gezondheidsbeleid. De wereld gezondheidsorganisatie stelt als doel dat tegen  “tegen het jaar 2020 de negatieve gezondheidseffecten van overdraagbare aandoeningen substantieel moeten dalen door systematische uitvoering van programma’s voor de uitroeiing en controle van belangrijke infectieziekten. De deeldoelstellingen houden onder meer verband met de vaccinatie tegen poliomyelitis, difterie, pertussis, tetanus, mazelen, bof, rubella, hepatitis B en H. influenzae type b” (WHO, 1998).  In de resolutie van 12 september 2010 hernieuwt de Wereldgezondheidsorganisatie haar engagement om te komen tot eliminatie van mazelen en rubella tegen 2015 en bevestigt zij haar blijvende ondersteuning aan een beleid voor het behoud van de poliovrije status van de Europese Regio (WHO, 2010).

De Vlaamse Overheid sluit zich bij deze doelstellingen aan. Tijdens de gezondheidsconferentie van april 2012 werd een nieuwe gezondheidsdoelstelling voorgesteld voor infectieziekten en vaccinatie, met een bijhorend actieplan 2012-2020 (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid). Het ontwerp van de vernieuwde gezondheidsdoelstelling luidt als volgt: “ Tegen 2020 moet een kwaliteitsvol vaccinatiebeleid in Vlaanderen erop gericht zijn de bevolking gedurende het hele leven doeltreffend te beschermen tegen vaccineerbare infectieziekten die een ernstige impact kunnen hebben op de levenskwaliteit.” Voor kinderen en jongeren wordt voor elk van de vaccinatiemomenten tegen 2020 gestreefd naar een voldoende hoge vaccinatiegraad om groepsimmuniteit te garanderen, met tijdige vaccinaties bij 80% van de kinderen jonger dan 18 maanden tegen 2016.