De missie van CRIC is het opbouwen van een uitstekend team van onderzoekers dat zeer succesvol is in het leveren van rigoureus bewijs ter optimalisatie van de kwaliteit van verpleegkundige en vroedkundige zorgverlening en gerelateerde patiëntresultaten. 

De vier transversale domeinen vormen de doelen van CRIC, aangezien ze de elementen vertegenwoordigen waarin CRIC uitblinkt.

Ten eerste streeft CRIC naar sterk onderzoek op het gebied van theorievorming en theorieonderzoek, dat lokale kwaliteitsverbeteringsprojecten kan omvatten, maar het lokale context overstijgt om algemeen toepasbare en op bewijs gebaseerde principes, theorieën en modellen te produceren die de verbetering van verpleegkundige en vroedkundige zorg op een grotere (inter)nationale schaal kunnen ondersteunen. Desalniettemin wordt de sterke verbinding met de praktijk (d.w.z. klinische praktijk, onderwijs, beleid) als essentieel beschouwd om daadwerkelijk bij te dragen aan deze vakgebieden.

Ten tweede richt het onderzoek van CRIC zich op innovatieve interventies, aangezien deze worden beschouwd als drijvende krachten voor verandering. Op basis van een grondig onderzoek van problemen op micro-, meso- en macroniveau, betrokkenheid van relevante belanghebbenden en overweging van verschillende contexten, worden interventies ontwikkeld in co-creatie, geïmplementeerd en getest. Een verscheidenheid aan kwalitatieve, kwantitatieve en gemengde onderzoeksmethoden wordt toegepast, waaronder bijvoorbeeld de analyse van big data, complexe interventies en implementatiewetenschap. CRIC investeert in de opleiding van onderzoekers in nieuwe methoden. Streven naar hoogwaardige verpleegkundige en vroedkundige zorg vereist de toepassing van een veelzijdige aanpak op verschillende niveaus. In het domein van directe patiëntenzorg is het essentieel om het scala aan acties te begrijpen die een positieve invloed hebben op het welzijn en de kwaliteit van leven van patiënten. Bij het organiseren van dergelijke zorgverlening zijn factoren zoals zorgefficiëntie en teamcompositie cruciaal. Door middel van haar onderzoeksactiviteiten streeft CRIC naar een diepgaand begrip van de rollen, verantwoordelijkheden en competenties van verpleegkundigen en vroedvrouwen die essentieel worden geacht voor het optimaliseren van de inzet van zorgverleners en het bevorderen van onderwijspraktijken.

Ten derde, bij het betrekken van relevante belanghebbenden, streeft CRIC naar het tot stand brengen van een breed scala aan sectoroverschrijdende samenwerkingsverbanden. CRIC versterkt onderzoekers om te investeren in partnerschappen, zoals interprofessionele en transmurale samenwerking in de gezondheidszorg, samenwerking met onderzoekers binnen de faculteit en daarbuiten, het verkennen van mogelijkheden om samen te werken met andere wetenschapsdisciplines, de bevordering van betrokkenheid van patiënten en families, samenwerking met de industrie, overheidsorganisaties en internationale netwerken. Door belanghebbenden uit verschillende sectoren en domeinen te betrekken, streeft CRIC ernaar acties te ontdekken die moeten worden vastgesteld in onderzoek, onderwijs, praktijk en beleidsvorming.

Ten vierde streven de onderzoeksactiviteiten van CRIC naar de nexus van onderzoek, onderwijs, praktijk en beleidsvorming. In ons streven om een verschil te maken, in nauwe samenwerking met de praktijk, gebaseerd op sterke theorievorming, door het ontwikkelen en testen van innovatieve interventies als drijvende krachten voor verandering in samenwerking met sectoroverschrijdende partnerschappen, handelen we op het snijvlak van onderzoek, onderwijs, praktijk en beleidsvorming. Investeringen in deze domeinen versterken elkaar en verhogen de duurzaamheid van onze acties. De activiteiten van CRIC omvatten een diverse reeks doelgroepen en betrekken verschillende zorgomgevingen. Verpleegkundigen en vroedvrouwen spelen vitale rollen in de zorg voor diverse patiëntenpopulaties en omgevingen. Hoewel deze omgevingen aanzienlijk kunnen verschillen, zijn er gemeenschappelijke overkoepelende thema's die de verleende zorg definiëren. CRIC faciliteert actief de vertaling en overdracht van kennis, empirische inzichten en beste praktijken van de ene setting naar de andere, bevorderend kruisbestuiving van expertise en ervaring. In de loop der jaren, in lijn met haar unieke missie en transversale domeinen, heeft CRIC vier specifieke lijnen van academische expertise opgezet.