De Baetselier Elyne

Elyne startte in oktober 2017een doctoraatonderzoek, dat in december 2021 succesvol verdedigd werd. Het doel van dit onderzoek was de rol van verpleegkundigen in farmaceutische zorg te onderzoeken in 14 Europese landen, vervolgens een raamwerk over deze rol te ontwikkelen en te evalueren en tenslotte competenties te onderzoeken die verpleegkundigen nodig hebben om deze rol te vervullen. Aan de hand van cross-sectionele data van 4888 verpleegkundigen, 974 artsen en 857 apothekers, gevolgd door 340 interviews en een scoping review werd het NUPHAC-EU-framework ontwikkeld. Hierin worden potentiële verpleegkundige farmaceutische zorgtaken beschreven, samen met mogelijke barrières en bevorderende factoren. Na de ontwikkeling van het framework werd de inhoud geëvalueerd door 923 verpleegkundigen, 240 artsen en 199 apothekers. 'Gedeelde verantwoordelijkheid' bleek het meest geprefereerde niveau van verantwoordelijkheid. Tot slot werd in een Delphi-studie een competentiekader ontwikkeld dat gebruikt kan worden in competentiegericht onderwijs om de integratie van farmaceutische zorggerelateerde competenties in verpleegkundige curricula te evalueren of om onderwijsprogramma's te herontwerpen opdat verpleegkundestudenten adequaat voorbereid zijn op de klinische praktijk

Techniek

Kwantitatieve onderzoekstechnieken en toegepaste statistiek.

Gebruikers

Zorgverleners (artsen, apothekers, verpleegkundigen), verpleegkundige onderzoekers, docenten verpleegkunde, beleidsmakers in gezondheidszorg

Trefwoorden

Interprofessioneel, Verpleegkunde, Onderwijsonderzoek

Dilles Tinne

Voorzitster en oprichter NuPhaC. NUPHAC is een consortium dat als kennis- en expertisecentrum met betrekking tot de rol van verpleegkundigen in de farmaceutische zorg. NUPHAC vertaalt de unieke focus van verpleegkundigen in farmaceutische zorg naar een multidisciplinair samenwerkend landschap. Hierdoor wordt NUPHAC een tussenpersoon tussen de gebruiker, zijn omgeving en de zorgverstrekkers. Als referentienetwerk is NUPHAC een belangrijke speler die een wezenlijk verschil maakt in het domein van onderzoek, opleiding en beleidsvoorbereidend werk, met het oog op de verbetering van de verpleegkundig farmaceutische zorg in de klinische praktijk. NUPHAC heeft in het domein van farmaceutische zorg bijzondere expertise in – therapietrouw, zelf-management en patiënteneducatie – veiligheid in het geneesmiddelenbeleid – kwaliteit van voorschrijven en het opvolgen van effecten van geneesmiddelen – en de rol van verpleegkundigen, hun competenties en hun opleiding in interprofessionele farmaceutische zorg. NUPHAC vormt als sleutelorganisatie een springplank voor gepassioneerde onderzoekers en opleiders die farmaceutische zorg willen optimaliseren door onderbouwing met de nieuwste inzichten. De verbindingen tussen onderzoek, opleiding en beleid en praktijk enerzijds, en tussen de verschillende disciplines anderzijds zijn worden hierin beschouwd als elementair. De intrinsieke betrokkenheid van NUPHAC is gelieerd aan vragen over de verpleegkundige zorg om in een samenwerking met verpleegkundigen, artsen, apothekers en gebruikers verantwoordelijk te zijn voor een verbetering van de farmaceutische zorg. Initiatieven worden uitgevoerd met verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij en dienen een bij te dragen aan de bevordering van het kwaliteit. NUPHAC overstijgt gezondheidszorginstellingen en opleidingsinstituten maar is initieel ingebed in de schoot van de vakgroep Verpleegkunde en Vroedkunde van de Universiteit Antwerpen, de master Verplegingswetenschap van de Universiteit Utrecht en de bachelor Verpleegkunde van de Hogeschool Utrecht. NUPHAC reikt de hand uit naar derden (Europa en daarbuiten), om op verschillende niveaus bij te dragen tot de planning, werking of disseminatie van bevindingen over de verpleegkundig farmaceutisch zorg. NUPHAC draagt de verantwoordelijkheid om op een duurzame en verantwoorde manier kennis, inzichten en vaardigheden rond farmaceutische zorg te delen met betrokken professionals en de maatschappij. Vanuit de expertrol kan dit op vraag of op eigen initiatief. Op dat vlak erkent NUPHAC groeipotentieel te hebben om ook bekendheid en erkenning te krijgen als wereldspeler in verpleegkundig farmaceutische zorg. www.nuphac.eu

Techniek

kwantitatieve onderzoeksmethodologie en toegepaste statistiek

Gebruikers

patiënten zorgverleners onderzoek in gezondheidszorg onderwijs in gezondheidszorg beleid in gezondheidszorg

Trefwoorden

Verpleegkundig onderwijs, Medicijnengebruik, Veiligheidmanagement, Zelfmanagement, Verpleegkunde, Monitoring, Zorg, Zorg voor de ouderen

Franck Erik

Erik Franck is verpleegkundige (KdG Hogeschool, 1997), Licentiaat in de klinische psychologie (UGent, 2001), Erkend Cognitief Gedragstherapeut (UGent, 2006) en behaalde een doctoraat in de psychologische wetenschappen (Universiteit Gent België, 2007). Hij heeft bijna 20 jaar ervaring in de (mentale) gezondheidszorg zowel in de acute zorg (Universitair Ziekenhuis Antwerpen, GZA ziekenhuizen) als in de eerstelijns zorg (Privépraktijk, 2003). Sinds 2013 is hij verbonden aan de Vakgroep Verpleegkunde en Vroedkunde van de Universiteit Antwerpen. Hij is verbonden aan de onderzoeksgroep Centrum voor Onderzoek en Innovatie in de Zorg (CRIC) waar hij - samen met collega Peter Van Bogaert - verantwoordelijk is voor de onderzoeksgroep Workforce Management and Outcome Research in Care (WORC). Hij begeleidt diverse cursussen binnen de masteropleiding Verpleegkunde en Vroedkunde, zoals management en innovatie - deel peoplemanagement; Interprofessioneel samenwerken in de Gezondheidszorg; en Academische vorming. Daarnaast was hij lid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie waar hij ook als erkend supervisor gedragstherapeuten in opleiding aan de Universiteit Gent superviseert. Erik Franck zijn onderzoeksthema's zijn gericht op professioneel welbevinden van artsen en verpleegkundigen - in de opleidings- en werkcontext en de relatie met kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid; samenwerking in complexe werkomgevingen; en leiderschap in Gezondheid en zorg. Hij is promotor van 6 doctoraatsprojecten [twee afgerond: Nina Geuens (2018); Bart Geurden (2016)].

Techniek

Kwantitatief onderzoek; Cross-sectioneel onderzoek

Gebruikers

Nederlands, Engels. Zorginstellingen (en afdelingen) die advies en opleiding wensen rond workforce management.

Trefwoorden

Gezondheidszorgorgnisatie, Verpleegkundig onderwijs, Gezondheidszorgbeleid, Slaapstoornissen, Psychologie, Psychopathologie, Leiderschap, Burnout, Depressie, Managementonderwijs, Verpleegkunde, Psychologische kwetsbaarheid

Goossens Eva

Prof. Dr. Eva Goossens behaalde haar doctoraatstitel in 2015 aan de KU Leuven/ FWO (België) met haar onderzoekswerk omtrent transitionele zorg voor jonge patienten gediagnosticeers met aangeboren hartaandoeningen. Zij zette haar academisch onderzoekswerk verder als een post-doctoraal onderzoeker in Canada (McGill universiteit) en Zweden (Gothenburg universiteit) en coordineert momenteel verschillende studies in het domein van congenitale cardiologie, oncologie, cardiologie en rolontwikkeling van Advanced Nursing Practice. Prof. Goossens ontwikkelde een bijzondere expertise in kwantitatieve onderzoeksdesigns, epidemiologie, gezondheidszorgonderzoek en cardiovasculaire verpleegkunde. Ze is momenteel aangesteld als Assistant Professor aan het Centrum voor onderzoek en innovatie in de zorg (CRIC), Universiteit Antwerpen waar zij een leiderschapsrol opneemt binnen de Masteropleiding tot Verpleegkundig Specialist.

Techniek

Bijzondere expertise in het opzetten van zowel kwantitatieve, kwalitatieve als mixed methods onderzoeken;Expertise in het toepassen van geavanceerde statistiche technieken mbt SPSS, SAS en R.

Gebruikers

Partners binnen de gezondheidszorg, zowel intramurale, transmurale en extramurale zorginstellingen Overheid en beleidsmakers Opleiders en studenten Patiënten en omgeving

Trefwoorden

Verpleegkundig onderwijs, Cardiologie, Verpleegkunde, Farmacologie, Pediatrie

Haegdorens Filip

Ik ben een onderzoeker in verpleegkunde en zorg met specifieke interesse in de organisatie van zorgteams met impact op kwaliteit en patiëntveiligheid en daarnaast de inzet van innovatieve technieken en technologie in de zorg. Als spoedgevallen verpleegkundige ken ik de zorg van binnenuit en het is mijn missie om door middel van onderzoek zorgorganisaties en beleidsmakers te ondersteunen in strategische beslissingen.

Techniek

Organisatie van zorg en strategische planning Analyse en interpretatie van zorggerelateerde data Studie design en ontwikkeling methodologie onderzoeksprojecten Beschrijvende en inferentiële statistiek Meer geavanceerde regressietechnieken (e.g., LMM, GLMM, ...)

Gebruikers

Zorgorganisaties Beleidsmakers Professional associations

Trefwoorden

Gezondheidszorgorgnisatie, Verpleegkundig onderwijs, Gezondheidstechnologie, Gezondheidssystemen onderzoek, Gezondheidsbeleidsonderzoek, Datagedreven gezondheidszorg, Verpleegkunde, Gezondheidszorg besluitvorming

Paque Kristel

Expertise in kwantitatief en kwalitatief onderzoek, data analyse in SPSS, SAS EG en NVivo. Tijdens het uitvoeren van mijn doctoraat analyseerde ik medicatie data op basis van ATC codes en onderzocht ik potentieel ongepast medicatie gebruik en deprescribing bij patiënten met een vergevorderde kanker die palliatief verzorgd werden en bewoners van woonzorgcentra. Ik heb ervaring opgebouwd in het werken met gelinkte administratieve databanken ('big data') en onderzoek verdere opportuniteiten om klinische gegevens te linken aan deze routinematig gecollecteerde data. Verder wil ik focussen op de rol van verpleegkundigen in het medicatie gebeuren. Ik begeleid aan de UAntwerpen masterstudenten bij hun onderzoek naar deze topics.

Techniek

Data collectie adhv zelf-ontwikkelde vragenlijsten, topic guides voor interviews, gevalideerde meetinstrumenten. Data analyse mbv SPSS, SAS EG, NVivo. Thematische, content en interpretatieve fenomenologische analyse. Vertaling van geneesmiddel naar ATC code.

Gebruikers

studenten (doctoraat en master), onderzoekers

Trefwoorden

Opioïden

Timmermans Olaf

a. Healthy region (HERE) i. Doelstelling en Kernwoorden In de Special Interest Group (SIG) worden professionals vanuit de overheid, de publieke en private sectoren met elkaar verbonden rondom het centrale thema van destinatie-ontwikkeling van de stad Antwerpen en omgeving naar een vitale en gezonde regio voor haar burgers en bezoekers in het kader van toerisme, studie en bedrijven en professionele organisaties. Deze benadering is reeds in volle ontwikkeling via het lectoraat van prof. dr. Olaf Timmermans Healthy Region van de HZ University of Aplied Sciences Vlissingen voor de regio Zeeland. Het concept van een gezondheidsregio is recent. Het komt neer op het installeren van samenwerkingsverbanden gericht op de gezondheid (preventie, care en cure) van de bevolking en bezoekers in steden en regio’s. Dit is te vertalen naar het aanbod van gezondheidszorg, naar het gezondheidsbeleid en naar het verbinden van verschillende sectoren, bv. tussen gezondheidszorg en toerisme, het verbinden van disciplines met het therapeutisch landschap van steden en regio’s, het gemeentelijk gezondheidsbeleid in het kader van het opbouwen van een vitale gemeenschap in stedelijke en landelijke contexten. Kortom, alle initiatieven die bijdragen tot Vitale Gezondheidsregio’s. Dit betekent volgende doelstellingen: • Het aanbieden van een platform voor cross-sectorale netwerkvorming met als doelstelling de kansen van de stad Antwerpen en omgeving en de regio Zeeland, als Vitale Gezondheidsregio om te zetten in werkbare markt-productcombinaties • Kennisdeling met als doel kaders aan te bieden die kunnen leiden tot inhoudelijke projecten, vormgegeven door overheden, publieke en private sectoren en kennisinstellingen • Positioneren van de stad Antwerpen en omgeving en de regio Zeeland als Vitale Gezondheidsregio, met aandacht voor landschap, leefomgeving, cross-sectorale verbindingen m.b.t. gezondheid en regionale ontwikkeling voor een breed publiek.

Techniek

expertise met onderzoeksprojecten in alle domeinen (acute zorg, geestelijke gezondheidszorg, residentiële ouderenzorg en eerstelijnszorg) rond verpleegkundige en interprofessionele praktijkomgevingen met betrekking tot verschillende gezondheids- en vitaliteitsresultaten van patiënten en zorgverleners. Expertise met diverse onderzoekstechnieken, zowel kwalitatief als kwantitatief, met als specialiteit in kwalitatief onderzoek naar regressieanalyses en vooral kwalitatief onderzoek naar participatief actie-onderzoek.

Gebruikers

onderzoekers op thema gezonde regio en betrokken stakeholders/professionals vanuit de overheid, de publieke en private sectoren

Trefwoorden

Innovatie in de gezondheidszorg, Gezondheidsbeleidsonderzoek, Gezonde steden, Gezondheidsbevordering

Van Bogaert Peter

Onderzoek richt zich naar de organisatie van zorg en de effecten bij patiënten, cliënten, personen met een zorg- en of ondersteuningsnood en zorgverleners in alle domeinen binnen de gezondheidszorg (acute zorg, ggz, woonzorgcentra en eerstelijnszorg. Specifiek gaat de aandacht naar de pychosociale en sociotechnische werkomgeving van verpleegkundigen, artsen en andere zorgverleners in een mono en interdisciplinaire context gerelateerd aan implementatie strategieën en innovaties in het kader van kwaliteitsverbetering en veiligheid van zorg; de rol van leidinggevenden en leiderschap in klinische settings. Verder is er bijzondere aandacht voor residentiële ouderenzorg voor wat betreft nonfarmacologische therapieën en persoonsgerichte zorg.

Techniek

Cross-sectioneel survey onderzoek, longitudinaal interventie onderzoek, RCTs en mixed method onderzoek (verklarend of exploratief sequentieel studie design) met gebruik van gevorderde statistische technieken zoals structural equation modeling en multilevel analyses en time series analyses. Daarnaast het opzette van gestructureerde (grote) databanken om modeling en machine learning technieken toe te passen in klinische settings.

Gebruikers

Patiënten, cliënten, personen met een zorg- en ondersteuningsnood, zorgverleners en gezondheidszorgorganisaties in alle domeinen zoals de acute zorg, ggz, woonzorgcentra en eerstelijnszorg.

Trefwoorden

Innovaties, Oudere mensen, Burnout

Van Rompaey Bart

Onderzoek naar de preventie, het ontstaan, het verloop en de behandeling van delirium in diverse omgevingen: 1) Het delirium werd bekeken op afdelingen voor intensieve zorg in verschillende acute ziekenhuizen. Risicofactoren werden in kaart gebracht met advies voor preventieve maatregelen. 2) Bewoners van rusthuizen blijken erg gevoelig voor delirium. Hiervoor moeten specifieke medewerkers opgeleid worden om te screenen en preventieve of curatieve maatregelen te nemen. Farmacologische zorg door verpleegkundigen. 1) Ontwikkeling van een model voor de rol van verpleegkundigen in de interprofessionele Farmaceutische zorg 2) Zelfmanagement van medicatie bij patiënten met schizofrenie of bipolaire stoornis 3) Voorschrijven door vroedvrouwen Alcoholgebruik bij jonge adolescenten in Thailand: 1) Verkennen en verklaren van de kenmerken van alcoholgebruik onder Thaise jonge adolescenten. 2) Aanbevelingen doen voor een effectieve educatieve campagne om de negatieve gevolgen van alcoholgebruik onder Thaise vroege adolescenten te verminderen.

Techniek

- literatuurstudie - kwantitatief, epidemiologisch onderzoek - interventieonderzoek

Gebruikers

- volwassenen met delirium - familie van volwassenen met delirium - zorgverleners van patiënten met delirium - verpleegkundigen die farmacologische zorg verlenen - beleidsmakers - opleiders in gezondheidszorg

Trefwoorden

Verpleegkundig onderwijs, Cognitieve neurologie, Farmaceutische zorg, Delirium, Verpleegkunde