De Baetselier Elyne

Elyne startte in oktober 2017een doctoraatonderzoek, dat in december 2021 succesvol verdedigd werd. Het doel van dit onderzoek was de rol van verpleegkundigen in farmaceutische zorg te onderzoeken in 14 Europese landen, vervolgens een raamwerk over deze rol te ontwikkelen en te evalueren en tenslotte competenties te onderzoeken die verpleegkundigen nodig hebben om deze rol te vervullen. Aan de hand van cross-sectionele data van 4888 verpleegkundigen, 974 artsen en 857 apothekers, gevolgd door 340 interviews en een scoping review werd het NUPHAC-EU-framework ontwikkeld. Hierin worden potentiële verpleegkundige farmaceutische zorgtaken beschreven, samen met mogelijke barrières en bevorderende factoren. Na de ontwikkeling van het framework werd de inhoud geëvalueerd door 923 verpleegkundigen, 240 artsen en 199 apothekers. 'Gedeelde verantwoordelijkheid' bleek het meest geprefereerde niveau van verantwoordelijkheid. Tot slot werd in een Delphi-studie een competentiekader ontwikkeld dat gebruikt kan worden in competentiegericht onderwijs om de integratie van farmaceutische zorggerelateerde competenties in verpleegkundige curricula te evalueren of om onderwijsprogramma's te herontwerpen opdat verpleegkundestudenten adequaat voorbereid zijn op de klinische praktijk

Techniek

Kwantitatieve onderzoekstechnieken en toegepaste statistiek.

Gebruikers

Zorgverleners (artsen, apothekers, verpleegkundigen), verpleegkundige onderzoekers, docenten verpleegkunde, beleidsmakers in gezondheidszorg

Trefwoorden

Interprofessioneel, Onderwijsonderzoek, Verpleegkunde

Desteghe Lien

Onderzoek in de klinische cardiologie met focus op: - Geïntegreerde zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten - Het opzetten van een multidisciplinaire kliniek/raadplegingen met verpleegkundig specialisten om de zorg voor patiënten (met voorkamerfibrillatie) te optimaliseren - Screening voor hartritmestoornissen - Algemene zorg en behandeling van patiënten met voorkamerfibrillatie - Educatie en informatie voor patiënten - Beleid omtrent antistollingsmedicatie - Therapietrouw en maatregelen om deze te optimaliseren - Telegeneeskunde en mHealth - Het aanpakken van cardiovasculaire risicofactoren (systematische opsporing, behandeling en opvolging) zoals slaapstoornissen en obesitas - Gezondheidseconomische analyses - In kaart brengen van PROMs

Techniek

- Klinisch onderzoek - Validatie van nieuwe technologieën - Ontwikkeling en validatie van nieuwe vragenlijsten om patiëntenkennis en –zelfzorg in kaart te brengen en te verbeteren. - Ontwikkeling van mHealth en ICT instrumenten om een multidisciplinaire en transmurale zorg aan te bieden (apps, back-end server, patiënten- en artsenportaal). - Telemonitoring van patiënten

Gebruikers

Binnen- en buitenlandse onderzoeksgroepen die interesse hebben om samen te werken omtrent geïntegreerde zorg voor cardiovasculaire aandoeningen. Dit kunnen clinici zijn, biomedische onderzoekers ofwel bedrijven.

Trefwoorden

Cardiologie, Voorkamerfibrillatie, Kwaliteit van gezondheidszorg, Gepersonaliseerde gezondheidszorg, Cardiovasculair risico, Atriale fibrillatie, Gezondheidszorg besluitvorming, Verpleegkunde

Dilles Tinne

Prof. dr. Tinne Dilles is Master in Verpleegkunde en Vroedkunde (Universiteit Antwerpen 2007) en doctor in de medische wetenschappen (Universiteit Antwerpen 2011). Tijdens haar doctoraat ontwikkelde ze een softwareprogramma 'Pharmanurse' ter ondersteuning van interprofessionele evaluatie van het geneesmiddelengebruik voor bewoners van WZC. Sinds 2007 maakt Tinne deel uit van het onderwijsteam van Master in Verpleegkunde en Vroedkunde van de Universiteit Antwerpen. Ze is momenteel voltijds aangesteld als associate professor. Ze heeft een leiderschapsrol in de vormgeving van het wetenschappelijk traject van de studenten, is titularis voor diverse opleidingsonderdelen onderzoeksmethodologie en statistiek en is titularis voor de masterproeven. Als opleider en coach werkt Tinne graag met studenten (master en doctoraal niveau) om hen te helpen hun doelen te bereiken door het creëren van mogelijkheden voor hen om een verschil te maken. Als voorzitter van de vakgroep "Centre for Research and Innovation in Care', geconnecteerd met de opleiding master Verpleegkunde en Vroedkunde, richt ze zich op de groei van een sterk en gezond team dat zich kan onderscheiden op vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Als onderzoeker is voor Tinne de link met NuPhaC de essentie. Als oprichter en voorzitter van NuPhaC bouwde Tinne een sterk onderzoeksteam en een internationaal netwerk van experts. Ze heeft ruim 100 publicaties in het domein van Verpleegkunde en Farmaceutische zorg en begeleidt verschillende doctoraten. NUPHAC is een consortium dat als kennis- en expertisecentrum met betrekking tot de rol van verpleegkundigen in de farmaceutische zorg. NUPHAC vertaalt de unieke focus van verpleegkundigen in farmaceutische zorg naar een multidisciplinair samenwerkend landschap. Hierdoor wordt NUPHAC een tussenpersoon tussen de gebruiker, zijn omgeving en de zorgverstrekkers. Als referentienetwerk is NUPHAC een belangrijke speler die een wezenlijk verschil maakt in het domein van onderzoek, opleiding en beleidsvoorbereidend werk, met het oog op de verbetering van de verpleegkundig farmaceutische zorg in de klinische praktijk. NUPHAC heeft in het domein van farmaceutische zorg bijzondere expertise in – therapietrouw, zelf-management en patiënteneducatie – veiligheid in het geneesmiddelenbeleid – kwaliteit van voorschrijven en het opvolgen van effecten van geneesmiddelen – en de rol van verpleegkundigen, hun competenties en hun opleiding in interprofessionele farmaceutische zorg. NUPHAC vormt als sleutelorganisatie een springplank voor gepassioneerde onderzoekers en opleiders die farmaceutische zorg willen optimaliseren door onderbouwing met de nieuwste inzichten. De verbindingen tussen onderzoek, opleiding en beleid en praktijk enerzijds, en tussen de verschillende disciplines anderzijds zijn worden hierin beschouwd als elementair. De intrinsieke betrokkenheid van NUPHAC is gelieerd aan vragen over de verpleegkundige zorg om in een samenwerking met verpleegkundigen, artsen, apothekers en gebruikers verantwoordelijk te zijn voor een verbetering van de farmaceutische zorg. Initiatieven worden uitgevoerd met verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij en dienen een bij te dragen aan de bevordering van het kwaliteit. www.nuphac.eu

Techniek

kwantitatieve onderzoeksmethodologie en toegepaste statistiek

Gebruikers

patiënten zorgverleners onderzoek in gezondheidszorg onderwijs in gezondheidszorg beleid in gezondheidszorg

Trefwoorden

Zorg, Zelfmanagement, Verpleegkunde, Monitoring, Zorg voor de ouderen, Verpleegkundig onderwijs, Medicijnengebruik, Veiligheidmanagement

Embo Mieke

Mijn onderzoeksactiviteiten bevinden zich op twee domeinen namelijk op het gebied van het competentiegericht gezondheidszorgonderwijs en op het gebied van het beroep als vroedvrouw. Het eerste domein richt zich op alle gezondheidszorgberoepen, en mijn interesse gaat vooral uit naar het werkplekleren. Het wetenschappelijk onderzoek op gebied van gezondheidszorgonderwijs bevindt zich op de kruising van de pedagogische wetenschappen en de gezondheidszorg. Het is in Vlaanderen een minder gekende discipline dan in sommige buurlanden waaronder Nederland. Daar heb ik ook mijn doctoraat behaald. Binnen het domein van vroedvrouw doe ik zowel onderzoek naar thema’s die verbonden zijn met de competenties van vroedvrouw als naar specifieke onderwerpen binnen het brede werkterrein van de vroedvrouw. Het meeste onderzoek is kwalitatief onderzoek maar kwantitatief onderzoek behoort zeker ook tot mijn interessegebieden.

Techniek

Ik ben vooral vertrouwd met kwalitatieve onderzoekstechnieken. Voor het ontwikkelen en valideren van competentiekaders heb ik al verschillende Delphi-studies uitgevoerd. Recent was ik projectverantwoordelijke voor een FWO project waar we verschillende technieken gebruikt hebben: user design thinking (voor ontwikkeling prototype), literatuur review, Delphi studies,… Voor het onderwijskundig onderzoek val ik graag terug op de Educational Design Based research methodologie. In het kader van de begeleiding van masterproeven en doctoraten kom ik ook in aanmerking met kwantitatief onderzoek waarvoor ik jaren geleden een postgraduaat volgde aan UGent.

Gebruikers

Gezien mijn brede onderzoeksdomeinen heb ik doorheen mijn loopbaan al talrijke doelgroepen bereikt: studenten, werknemers, werkgevers, beroepsorganisaties, beleidsmatige instanties,…. en dit zowel in binnen- als buitenland. Meestal stakeholders in de gezondheidszorg, maar af en toe ook stakeholders buiten deze sector zoals pedagogie, IT-sector, communicatiewetenschappen, rechten (ifv ontwikkeling ePortfolio),… .

Trefwoorden

Vroedvrouw, Werkplekleren, Gezondheidszorg, Competentie

Franck Erik

Erik Franck is verpleegkundige (KdG Hogeschool, 1997), Licentiaat in de klinische psychologie (UGent, 2001), Erkend Cognitief Gedragstherapeut (UGent, 2006) en behaalde een doctoraat in de psychologische wetenschappen (Universiteit Gent België, 2007). Hij heeft bijna 20 jaar ervaring in de (mentale) gezondheidszorg zowel in de acute zorg (Universitair Ziekenhuis Antwerpen, GZA ziekenhuizen) als in de eerstelijns zorg (Privépraktijk, 2003). Sinds 2013 is hij verbonden aan de Vakgroep Verpleegkunde en Vroedkunde van de Universiteit Antwerpen. Hij is verbonden aan de onderzoeksgroep Centrum voor Onderzoek en Innovatie in de Zorg (CRIC) waar hij - samen met collega Peter Van Bogaert - verantwoordelijk is voor de onderzoeksgroep Workforce Management and Outcome Research in Care (WORC). Hij begeleidt diverse cursussen binnen de masteropleiding Verpleegkunde en Vroedkunde, zoals management en innovatie - deel peoplemanagement; Interprofessioneel samenwerken in de Gezondheidszorg; en Academische vorming. Daarnaast was hij lid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie waar hij ook als erkend supervisor gedragstherapeuten in opleiding aan de Universiteit Gent superviseert. Erik Franck zijn onderzoeksthema's zijn gericht op professioneel welbevinden van artsen en verpleegkundigen - in de opleidings- en werkcontext en de relatie met kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid; samenwerking in complexe werkomgevingen; en leiderschap in Gezondheid en zorg. Hij is promotor van 6 doctoraatsprojecten [twee afgerond: Nina Geuens (2018); Bart Geurden (2016)].

Techniek

Kwantitatief onderzoek; Cross-sectioneel onderzoek

Gebruikers

Nederlands, Engels. Zorginstellingen (en afdelingen) die advies en opleiding wensen rond workforce management.

Trefwoorden

Managementonderwijs, Gezondheidszorgorgnisatie, Verpleegkundig onderwijs, Gezondheidszorgbeleid, Slaapstoornissen, Psychologie, Psychopathologie, Leiderschap, Burnout, Depressie, Verpleegkunde, Psychologische kwetsbaarheid

Goossens Eva

Prof. Dr. Eva Goossens behaalde haar doctoraatstitel in 2015 aan de KU Leuven/ FWO (België) met haar onderzoekswerk omtrent transitionele zorg voor jonge patienten gediagnosticeers met aangeboren hartaandoeningen. Zij zette haar academisch onderzoekswerk verder als een post-doctoraal onderzoeker in Canada (McGill universiteit) en Zweden (Gothenburg universiteit) en coordineert momenteel verschillende studies in het domein van congenitale cardiologie, oncologie, cardiologie en rolontwikkeling van Advanced Nursing Practice. Prof. Goossens ontwikkelde een bijzondere expertise in kwantitatieve onderzoeksdesigns, epidemiologie, gezondheidszorgonderzoek en cardiovasculaire verpleegkunde. Ze is momenteel aangesteld als Assistant Professor aan het Centrum voor onderzoek en innovatie in de zorg (CRIC), Universiteit Antwerpen waar zij een leiderschapsrol opneemt binnen de Masteropleiding tot Verpleegkundig Specialist.

Techniek

Bijzondere expertise in het opzetten van zowel kwantitatieve, kwalitatieve als mixed methods onderzoeken;Expertise in het toepassen van geavanceerde statistiche technieken mbt SPSS, SAS en R.

Gebruikers

Partners binnen de gezondheidszorg, zowel intramurale, transmurale en extramurale zorginstellingen Overheid en beleidsmakers Opleiders en studenten Patiënten en omgeving

Trefwoorden

Verpleegkunde, Pediatrie, Farmacologie, Verpleegkundig onderwijs, Cardiologie

Haegdorens Filip

Ik ben een onderzoeker in verpleegkunde en zorg met specifieke interesse in de organisatie van zorgteams met impact op kwaliteit en patiëntveiligheid en daarnaast de inzet van innovatieve technieken en technologie in de zorg. Als spoedgevallen verpleegkundige ken ik de zorg van binnenuit en het is mijn missie om door middel van onderzoek zorgorganisaties en beleidsmakers te ondersteunen in strategische beslissingen.

Techniek

Organisatie van zorg en strategische planning Analyse en interpretatie van zorggerelateerde data Studie design en ontwikkeling methodologie onderzoeksprojecten Beschrijvende en inferentiële statistiek Meer geavanceerde regressietechnieken (e.g., LMM, GLMM, ...)

Gebruikers

Zorgorganisaties Beleidsmakers Professional associations

Trefwoorden

Gezondheidstechnologie, Verpleegkundig onderwijs, Gezondheidszorgorgnisatie, Gezondheidszorg besluitvorming, Gezondheidssystemen onderzoek, Verpleegkunde, Datagedreven gezondheidszorg, Gezondheidsbeleidsonderzoek

Paque Kristel

Expertise in kwantitatief en kwalitatief onderzoek, data analyse in SPSS, SAS EG en NVivo. Tijdens het uitvoeren van mijn doctoraat analyseerde ik medicatie data op basis van ATC codes en onderzocht ik potentieel ongepast medicatie gebruik en deprescribing bij patiënten met een vergevorderde kanker die palliatief verzorgd werden en bewoners van woonzorgcentra. Ik heb ervaring opgebouwd in het werken met gelinkte administratieve databanken ('big data') en onderzoek verdere opportuniteiten om klinische gegevens te linken aan deze routinematig gecollecteerde data. Verder wil ik focussen op de rol van verpleegkundigen in het medicatie gebeuren. Ik begeleid aan de UAntwerpen masterstudenten bij hun onderzoek naar deze topics.

Techniek

Data collectie adhv zelf-ontwikkelde vragenlijsten, topic guides voor interviews, gevalideerde meetinstrumenten. Data analyse mbv SPSS, SAS EG, NVivo. Thematische, content en interpretatieve fenomenologische analyse. Vertaling van geneesmiddel naar ATC code.

Gebruikers

studenten (doctoraat en master), onderzoekers

Trefwoorden

Opioïden

Timmermans Olaf

a. Healthy region (HERE) i. Doelstelling en Kernwoorden In de Special Interest Group (SIG) worden professionals vanuit de overheid, de publieke en private sectoren met elkaar verbonden rondom het centrale thema van destinatie-ontwikkeling van de stad Antwerpen en omgeving naar een vitale en gezonde regio voor haar burgers en bezoekers in het kader van toerisme, studie en bedrijven en professionele organisaties. Deze benadering is reeds in volle ontwikkeling via het lectoraat van prof. dr. Olaf Timmermans Healthy Region van de HZ University of Aplied Sciences Vlissingen voor de regio Zeeland. Het concept van een gezondheidsregio is recent. Het komt neer op het installeren van samenwerkingsverbanden gericht op de gezondheid (preventie, care en cure) van de bevolking en bezoekers in steden en regio’s. Dit is te vertalen naar het aanbod van gezondheidszorg, naar het gezondheidsbeleid en naar het verbinden van verschillende sectoren, bv. tussen gezondheidszorg en toerisme, het verbinden van disciplines met het therapeutisch landschap van steden en regio’s, het gemeentelijk gezondheidsbeleid in het kader van het opbouwen van een vitale gemeenschap in stedelijke en landelijke contexten. Kortom, alle initiatieven die bijdragen tot Vitale Gezondheidsregio’s. Dit betekent volgende doelstellingen: • Het aanbieden van een platform voor cross-sectorale netwerkvorming met als doelstelling de kansen van de stad Antwerpen en omgeving en de regio Zeeland, als Vitale Gezondheidsregio om te zetten in werkbare markt-productcombinaties • Kennisdeling met als doel kaders aan te bieden die kunnen leiden tot inhoudelijke projecten, vormgegeven door overheden, publieke en private sectoren en kennisinstellingen • Positioneren van de stad Antwerpen en omgeving en de regio Zeeland als Vitale Gezondheidsregio, met aandacht voor landschap, leefomgeving, cross-sectorale verbindingen m.b.t. gezondheid en regionale ontwikkeling voor een breed publiek.

Techniek

expertise met onderzoeksprojecten in alle domeinen (acute zorg, geestelijke gezondheidszorg, residentiële ouderenzorg en eerstelijnszorg) rond verpleegkundige en interprofessionele praktijkomgevingen met betrekking tot verschillende gezondheids- en vitaliteitsresultaten van patiënten en zorgverleners. Expertise met diverse onderzoekstechnieken, zowel kwalitatief als kwantitatief, met als specialiteit in kwalitatief onderzoek naar regressieanalyses en vooral kwalitatief onderzoek naar participatief actie-onderzoek.

Gebruikers

onderzoekers op thema gezonde regio en betrokken stakeholders/professionals vanuit de overheid, de publieke en private sectoren

Trefwoorden

Gezondheidsbeleidsonderzoek, Innovatie in de gezondheidszorg, Gezondheidsbevordering, Gezonde steden

Van Bogaert Peter

Onderzoek richt zich naar de organisatie van zorg en de effecten bij patiënten, cliënten, personen met een zorg- en of ondersteuningsnood en zorgverleners in alle domeinen binnen de gezondheidszorg (acute zorg, ggz, woonzorgcentra en eerstelijnszorg. Specifiek gaat de aandacht naar de pychosociale en sociotechnische werkomgeving van verpleegkundigen, artsen en andere zorgverleners in een mono en interdisciplinaire context gerelateerd aan implementatie strategieën en innovaties in het kader van kwaliteitsverbetering en veiligheid van zorg; de rol van leidinggevenden en leiderschap in klinische settings. Verder is er bijzondere aandacht voor residentiële ouderenzorg voor wat betreft nonfarmacologische therapieën en persoonsgerichte zorg.

Techniek

Cross-sectioneel survey onderzoek, longitudinaal interventie onderzoek, RCTs en mixed method onderzoek (verklarend of exploratief sequentieel studie design) met gebruik van gevorderde statistische technieken zoals structural equation modeling en multilevel analyses en time series analyses. Daarnaast het opzette van gestructureerde (grote) databanken om modeling en machine learning technieken toe te passen in klinische settings.

Gebruikers

Patiënten, cliënten, personen met een zorg- en ondersteuningsnood, zorgverleners en gezondheidszorgorganisaties in alle domeinen zoals de acute zorg, ggz, woonzorgcentra en eerstelijnszorg.

Trefwoorden

Innovaties, Oudere mensen, Burnout