Afgelopen activiteiten sinds november 2016

Het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme

Op 7 oktober 2016 werd onder leiding van prof. dr. Robby Houben en prof. dr. Werner Vandenbruwaene een studiedag georganiseerd over het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme/the single resolution mechanism.

Op 1 januari 2016 werd het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (GAM) volledig operationeel. Kort samengevat, creëert het GAM een kader voor de afwikkeling op uniforme wijze van banken in de eurozone. Na het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (GTM), dat het prudentiële toezicht op banken eenvormig maakte, is het GAM de tweede pijler van de Europese bankenunie. De belangrijkste speler in de context van het GAM is de gemeenschappelijke afwikkelingsraad, d.i. het Europese agentschap verantwoordelijk voor het effectief en consistent functioneren van het GAM. Dit behelst het opstellen van afwikkelingsplannen en besluitvorming met betrekking tot banken binnen haar bevoegdheidssfeer. De effectieve uitvoering van de afwikkelingsplannen wordt nauw opgevolgd door de gemeenschappelijke afwikkelingsraad, maar gebeurt door de nationale afwikkelingsautoriteiten. Voor banken die buiten de bevoegdheidssfeer van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad vallen, zijn de nationale afwikkelingsautoriteiten bevoegd om afwikkelingsplannen aan te nemen en afwikkelingsbeslissingen te nemen, maar onder toezicht van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad. De gemeenschappelijke afwikkelingsraad heeft de beschikking over een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds dat kan worden aangewend wanneer een bank wordt geherstructureerd. Deze studienamiddag heeft als doelstelling een stand van zaken op te maken na de eerste maanden toepassing van het GAM. Dit zal gebeuren vanuit verschillende invalshoeken: die van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad, de nationale afwikkelingsautoriteit, de gesuperviseerde bank en rechtsbescherming. Bijzondere aandacht zal onder meer gaan naar de afbakening van bevoegdheden tussen de gemeenschappelijke afwikkelingsraad en de nationale afwikkelingsautoriteit, de impact op de gesuperviseerde bank, de verhouding en wisselwerking tussen het GTM en het GAM en naar de bevoegdheidsverdeling tussen het nationale en Europese niveau.

Programma

Onder het voorzitterschap van Prof. Dr. Robby Houben (Universiteit Antwerpen, advocaat balie Antwerpen)

13u30 Welkomstwoord door Prof. Dr. Herman Braeckmans (Universiteit Antwerpen, advocaat balie Antwerpen)

13u35 Inleiding door de voorzitter

13u45 Constitutionele inbedding van het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme

Prof. Dr. Werner Vandenbruwaene (Universiteit Antwerpen)

14u05 Overzicht van het nieuw regulatoir kader

Pierre Berger (advocaat balie Antwerpen)

14u30 Koffie

14u45 Perspectief van het Belgisch afwikkelingscollege

Evy De Batselier (secretaris van het Belgisch Afwikkelingscollege, hoofdjurist afwikkelingscel NBB en wetenschappelijk medewerker Fac. Rechten VUB)

15u10 Perspective of the Single Resolution Board

Daniel McCarthy (sectiehoofd afwikkelingsplanning en besluitvorming gemeenschappelijke afwikkelingsraad)

15u35 Judicial Protection in the Single Resolution Mechanism

Yves Herinckx (vice‐voorzitter beroepspanel gemeenschappelijke afwikkelingsraad, advocaat balie Brussel)

16u00 Roundtable with Evy De Baetselier, Daniel McCarthy, Yves Herinckx, Pierre Berger and Jan Cerfontaine (Voorzitter Argenta) moderated by Jean‐Pierre Blumberg (Universiteit Antwerpen, advocaat balie Antwerpen)

17u15 Slotbemerkingen door Rudi Bonte (Senior Advisor Deloitte)

17u40 Vraagstelling door het publiek

18u00 Receptie

Praktische informatie

De studienamiddag vindt plaats op vrijdag 7 oktober 2016.

Plaats: Universiteit Antwerpen, Kapel van de Grauwzusters, Lange Sint‐Annastraat 7, 2000 Antwerpen.

European Financial Regulation Programme

From 22-26 August 2016 a 5-day programme was organized on the topic of the European Financial Regulation Programme. The programme coordinator was prof. dr. Robby Houben.

In this programme the key principles of European financial regulation, including European financial supervisory architecture (e.g. the Single Supervisory Mechanism for banks) and substantive European financial services law (e.g. markets in financial instruments directive, prospectus directive, market abuse and insider dealing, etc.) were set out. The programme was supplemented by courses on topical issues of international business law, e.g. with regard to intellectual property law, international contracts, companies and human rights, international criminal law and European company law. With 33 participants in its maiden year, this programme was very successful.

Gastcolleges Prof.dr. E. Kemmeren en H. Van Arendonck in het raam van de cursus European Tax Law

In het raam van de cursus European Tax Law vinden volgende gastcolleges plaats:
- 26 November 2010  van 10h30 tot 12h30: Prof.dr. Henk Van Arendonk (University of Rotterdam and president of editorial board of  EC-Tax Review): The fiscal aspects of the freedom of establishment in the EU context.
- 3 December 2010 van 10h30 tot 12h30: Prof.dr. Eric Kemmeren (University of Tilburg). The fiscal aspects of the freedom of capital in the EU context.
De gastcolleges vinden plaats in aula B003 en staan enkel open voor leden van de onderzoeksgroep Onderneming en Recht.

Vierde Forum: conflicten in de familiale onderneming

Familiale ondernemingen worden gekenmerkt door de betrokken-heid van de familie in de aandeelhoudersstructuur en/of het bestuur/management van de onderneming. Deze familiale betrokkenheid geeft aanleiding tot een bijzondere dynamiek, waarin het belang van de familie of een of meer familieleden een rol speelt, naast het belang van de vennootschap en/of haar aandeelhouders. Op het snijvlak van deze verschillende belangen, kunnen bijzondere conflicten ontstaan, die typisch zijn voor de familiale onderneming, bv. de afzetting van een bestuurder louter omwille van familiale spanningen. Anderzijds, is de familiale onderneming een onderneming zoals een ander. In die optiek wordt de familiale onderneming geconfronteerd met de conflicten die in elke onderneming kunnen ontstaan bv. patstellingen in het bestuursorgaan.

In dit forum wordt deze problematiek geanalyseerd, waarbij zowel aandacht wordt besteed aan conflicten die eigen zijn aan de familiale onderneming, als aan conflicten die kunnen ontstaan in elke onderneming, weliswaar met in acht name van de familiale context.

De eerste invalshoek is die van preventie van conflicten in de familiale vennootschap door middel van aandeelhoudersovereenkomsten. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan contractuele bepalingen inzake quorum, meerderheden, patstellingen in het bestuur, enzovoorts.

Bij gebreke van effectieve preventie, komen conflicten in de onderneming voor de rechter. De beslechting van conflicten in de familiale vennootschap voor de rechter is de tweede invalshoek van dit forum.

De derde invalshoek van het forum vormt de populaire procedure van uittreding en uitsluiting. Onderzocht wordt of dit werkelijk een succesnummer is, met aandacht voor de specificiteit van de familiale context.

Tenslotte wordt in een panel aandacht besteed aan conflicten in de familiale onderneming vanuit diverse invalshoeken: reflecties vanwege de bestuurder, fiscale beschouwingen en bedrijfsecono-mische reflecties.

Het forum beoogt niet alleen een bruikbaar juridisch kader te bieden voor de benadering van conflicten in de familiale onderneming, maar ook concrete tips aan te reiken en waardevolle reflecties van en voor de praktijkjurist te maken.

De sprekers, alsook de leden en voorzitter van het panel, hebben allen geruime ervaring i.v.m. familiale ondernemingen en conflicten in de familiale vennootschap. Zij zijn in die optiek zeer goed geplaatst om over dit onderwerp te spreken, te reflecteren en te discussiëren.

Het volledig programma van deze studienamiddag kan u hier downloaden.

Erkenningen

Erkenningen voor deze studieactiviteit werden aangevraagd bij het IGO, de OVB, de Kamer van Notarissen, het IBJ, het IAEB en IBR.

De actuele stand van de erkenningen kan u volgen op www.uantwerpen.be/cbr onder de desbetreffende opleiding.

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Hof van Liere - de Tassiszaal
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Gastcolleges prof.dr. P. Machnikowkski (Universiteit Wroclaw, Bresslau, Polen) over European Contract Law en European Tort Law

Buitenlandse gastdocent Prof. dr. Piotr Machnikowski komt naar de UA van maandag 6 tem vrijdag 10 december. Hij zal 3 colleges geven in het IELSP over ‘Recent developments in European Contract Law’ en 1 faculty lecture (op woensdag) over ‘European Tort Law’.

Studieavond studenten Grondige Studie Insolventierecht: "Recente ontwikkelingen in het insolventierecht ",Universiteit Antwerpen, 16 december 2015.

Deze studieavond gaat door aan de Universiteit Antwerpen, op 16 december 2015. Gedetailleerde informatie betreffende deze activiteit volgt later.

Studiedag 'Nieuwe wet marktpraktijken en consumentenbescherming: nieuwigheden en eerste ervaringen'

Studiedag ‘Nieuwe wet marktpraktijken en consumentenbescherming: nieuwigheden en eerste ervaringen’

Studiedag: economische groei in Europa: eerst de crisis, dan het recht

De onderzoekers Europees recht van de Universiteit Antwerpen organiseren ieder jaar op of rond 9 mei een studiedag over een actueel thema van Europees recht. Eerdere studiedagen gingen over de Europese Grondwet (2005), het sociale Europa (2006), de Europese politiële en justitiële strafrechtelijke samenwerking (2007), het Verdrag van Lissabon (2008), het EG consumentenacquis (2009) en het belang van Europees recht voor lokale besturen (2010).

 

De editie van 2011, ingericht door de onderzoeksgroep ‘Onderneming & Recht’, stelt de economische en financiële crisis centraal, meer bepaald de antwoorden die het (Europees) recht hierop wil of kan bieden. Wij richten ons op juristen, onderzoekers, studenten en allen die belang stellen in de ontwikkeling van het Europees recht.

 

Net als bij de vorige studiedagen worden de bijdragen gebundeld in een boek, dat in het najaar van 2011 wordt uitgegeven bij Intersentia en door de deelnemers aan een verminderde prijs kan worden bekomen.

 

De inschrijvingsprijs van 80 euro omvat: de toegang tot de studiemiddag, 15% reductie bij aankoop van het referatenboek, koffiepauze en slotdrink.

 

INFORMATIE

Mevr. L. Hoornaert

Tel. 03/265 5823

E-mail: lieve.hoornaert@uantwerpen.be

Website: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/

Voor meer info over het programma, zie http://www.intersentia.be/index.aspx?pageid=771&parentid=565 .
 

Studiedag "Wetboek Economisch Recht en bescherming consument", 30 november 2015

Deze studiedag wordt samen met de Universiteit Gent georganiseerd.

Het programma en de inschrijvingsfolder vindt u hier: http://intersentia.be/media/wysiwyg/Studiedagen/folder-Studiedag-Wer-en-bescherming-van-de-consument.pdf

Studiedag "Competing paradigms of European integration", Universiteit Antwerpen, 24 september 2015

Deze studiedag vindt plaats aan de Universiteit Antwerpen.

Inaugurale rede TPR-leerstoel Zuid-Afrika 2014-2015 - Prof. Dr. Engela Schlemmer - "Kerngedagtes rondom kredietversuimswaps" - Donderdag 4 december 2014 17u30

Namens de onderzoeksgroep Onderneming & Recht nodigen prof. dr. H. Braeckmans, prof. dr. R. Houben & prof. dr. M. Vanmeenen u graag uit voor de inaugurale rede “Kerngedagtes rondom kredietversuimswaps” door prof. dr. E. Schlemmer (Universiteit Witwatersrand, Johannesburg) in het raam van de TPR-Leerstoel Zuid-Afrika 2014-2015.

 

Deze academische zitting gaat door op donderdag 4 december 2014 om 17u30 in het Hof van Liere, F. de Tassiszaal, Prinsstraat 13 te 2000 Antwerpen. Deelname aan deze zitting is gratis.

 

Programma:

Verwelkoming - prof. dr. Melissa Vanmeenen

Aanbieding van de TPR-leerstoel - prof. dr. Matthias E. Storme, codirecteur Tijdschrift voor Privaatrecht

Inaugurale rede TPR-Leerstoel - prof. dr. Engela Schlemmer

 

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de aansluitende receptie. 

 

Omwille van organisatorische redenen, gelieve uiterlijk op 1 december 2014 uw aanwezigheid te bevestigen via de webpagina van de onderzoeksgroep Onderneming & Recht.

 

Routeplanner en plan van de stadscampus: https://www.uantwerpen.be/nl/campusleven/op-weg-naar-de-campus/stadscampus-paardenmarkt-mutsaard/

Bijeenkomst Werkgroep financieel recht - Winter 2014 - 8 december 2014

De volgende bijeenkomst van de Werkgroep Financieel Recht vindt plaats op dinsdag 8 december 2014, om 20u00. De bijeenkomst gaat door onder peterschap van Advocatenkantoor Baker & McKenzie, in Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen. Het centrale thema is "Bank- en verzekeringsrecht door elkaar geschud".

De voordrachten worden gehouden door:

-  Jean Cattaruzza (Head Legal Department, ING België): “Kernpunten van de nieuwe bankwet

- Pierre Berger (Partner, Baker & McKenzie) en Isabelle Van Biesen (Advocaat, Baker & McKenzie): "Actualia verzekeringen (MiFIDisering, KB Publiciteit, Verzekeringenwet)

 

Aansluitend wordt ons door advocatenkantoor Bker & McKenzie een receptie aangeboden.

U kan zich inschrijven door een e-mail te sturen naar Koen Reniers (koen.reniers@uantwerpen.be), graag voor dinsdag 2 december.

Claudio Sano wint European Academic Tax Thesis Award 2014

Het is een genoegen te mogen melden dat Claudia Sanò (onderzoeksgroep Onderneming en Recht) voor haar op 19 december 2013 verdedigd doctoraatsproefschrift met als titel ‘Legal presumptions in National Tax Systems (Italy and Belgium) and in EU Law’ (dubbeldoctoraat Universiteit Bologna en Universiteit Antwerpen-) (promotoren:  Prof. Adriano di Pietro en Prof. Bruno Peeters)  is beloond met de prestigieuze European Academic Tax Thesis Award 2014.

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Europese Commissie (Directorate General Taxation and Customs Union) in samenspraak en op voorstel van de European Association of Tax Law Professors, die daarvoor telkens  een ad hoc jury samenstelt. Meer info over de prijs is te vinden op bijgaande website. (http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/tax_conferences/tax_thesis_award/index_en.htm).

Meer informatie over het doctoraatsproefschrift kan u terugvinden op de website van de Antwerp Tax Academy of door te klikken op volgende link https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/organisatiestructuur/centra-en-instituten/antwerp-tax-academy/onderzoek-en-publicaties/afgerond-doctoraatsonderzoek/

Bijeenkomst Werkgroep Financieel Recht - Zomer 2014 - dinsdag 13 mei

De volgende bijeenkomst van de Werkgroep Financieel Recht vindt plaats op dinsdag 13 mei 2014, om 20u00. De bijeenkomst gaat door onder peterschap van ING België, in de Lange Gasthuisstraat 20, 2000 Antwerpen.

De voordrachten worden gehouden door:

- Alexander Snyers (Student Universiteit Antwerpen): "Specifieke aansprakelijkheid van de bestuurder bij faillissement"

- Wim Legrand (Advocaat te Brussel, ALTIUS): "De recente wet op de KMO finacniering en de achtergestelde lening: twee actuele topics uit de financieringspraktijk"

 

Aansluitend wordt ons door ING België een receptie aangeboden.

U kan zich inschrijven door een e-mail te sturen naar Koen Reniers (koen.reniers@uantwerpen.be), graag voor dinsdag 6 mei.

Werkgroep financieel recht - Bijeenkomst winter 2013 - 03 december 2013

Uitnodiging werkgroep financieel recht - Bijeenkomst winter 2012 - 4 december 2012

Voordracht Bert Van Ingelghem (Advocaat te Antwerpen, partner, ARGO)

"Dan maar creatief met oud materiaal: de converteerbare obligatie"

Voordracht Koen Reniers (Assistent, Universiteit Antwerpen)

"Dient het vennootschapsrecht de KMO?"

Advocatenkantoor ARGO
Antwerp Tower
De Keyserlei 5
2018 Antwerpen

Studieavond - WCO wetswijziging - 2 juli 2013

De studiedag gaat door op 2 juli 2013, Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Lokaal S.C. 003, 19u00-21u00

Sprekers:

Prof.Dr. Melissa Vanmeenen

Drs. Arie Van Hoe

 

Dave De ruysscher wint Prix Charles Duvivier

Dave De ruysscher, postdoctoraal onderzoeker aan de onderzoeksgroep Onderneming & recht heeft de vijfjaarlijkse Prix Charles Duvivier gewonnen voor zijn doctoraatsthesis "Naer het Romeins recht alsmede den stiel mercantiel. handel en recht in de Antwerpse rechtbank (16de-17de eeuw)". Deze prijs wordt uitgereikt door de Académie royale de Belgique.

Studieavond - FATCA vanuit Europees en Belgisch perspectief - Dinsdag 30 april 2013

Graag nodigen wij u uit voor een lezing van prof. Steven Dean over de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) die zal doorgaan op dinsdag 30 april 2013 om 18.30 uur, lokaal C.002 op de Antwerpse stadscampus.

Programma

18.30 – 19.00 uur -  Onthaal

19.00 - 20.30 uur – Lezing van prof. Steven Dean over de Foreign Account Tax Compliance Act

20.00 – 20.30 uur – Repliek van mr. Gerd D. Goyvaerts: De weerslag van FATCA op het bankgeheim in Europa

Meer informatie kan u terugvinden op de website van Antwerp Tax Academy.  

Colloquium - Europese Unie en directe belastingen - vrijdag 22 maart 2013

Met genoegen stellen we in bijlage de folder van het Colloquium 'Europese Unie en directe belastingen' op vrijdag 22 maart 2013 voor.

Dit colloquium vindt plaats in lokaal K.201, Stadscampus Universiteit Antwerpen, Kleine Kauwenberg 14, 2000 Antwerpen.

Het programma ziet er als volgt uit :

 

13.30-14.00 uur       Onthaal

14.00-14.45 uur       Non-discriminatiebeginsel en belemmeringen: wanneer is rechtvaardiging mogelijk?

Inleiding: mr. Anne Van de Vijver (UA, Tiberghien Advocaten)

Panel: prof. dr. Mathieu Isenbaert (HUB, Ernst & Young), prof. dr. Frank Pötgens (VU Amsterdam, De Brauw, Blackstone, Westbroek), dhr. Wim Roels (ULB, Europese Commissie)

Moderator: prof. dr. Bruno Peeters (UA, Tiberghien Advocaten)

14.45-15.30 uur       Verhouding tussen de fundamentele vrijheden: is er sprake van een hiërarchie?

Inleiding: mr. Marc Dhaene (Loyens & Loeff)

Panel: prof. dr. Mathieu Isenbaert (HUB, Ernst & Young), prof. dr. Frank Pötgens (VU Amsterdam, De Brauw, Blackstone, Westbroek), dhr. Wim Roels (ULB, Europese Commissie)

Moderator: prof. dr. Bruno Peeters (UA, Tiberghien Advocaten)

15.30-16.00 uur       Koffiepauze

16.00-16.45 uur       Hoe evenwichtig is de evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheden tussen de lidstaten?

Inleiding: mr. Koen Morbée (Fiscale Hogeschool, Tiberghien Advocaten)

Panel: prof. dr. Mathieu Isenbaert (HUB, Ernst & Young), prof. dr. Frank Pötgens (VU Amsterdam, De Brauw, Blackstone, Westbroek), dhr. Wim Roels (ULB, Europese Commissie)

Moderator: prof. dr. Bruno Peeters (UA, Tiberghien Advocaten)

16.45-17.30 uur       Slottoespraak De Interne Markt en Euroland, een onderscheiden fiscale toekomst?

prof. dr. Frans Vanistendael (KU Leuven, International Bureau of Fiscal Documentation).

 

Bijkomende informatie kan u verkrijgen op het tel. nr. 03 265 54 48 of 03 265 58 50, per e-mail cbr@uantwerpen.be of op de website het Centrum voor Beroepsvolmaking in de Rechten.  Inschrijven kan elektronisch via de website of door de inschrijvingsstrook in bijlage aan ons te faxen of terug te sturen.

Antwerpen in fiscalibus -"Europa aan zet als fiscale scheidsrechter" (Anthony Meul) - 29 november 2012

Antwerpen in fiscalibus - 29 november 2012 - 19u45

Voordracht Anthony Meul (Alumnus UA, fiscaal adviseur bij VGD accountants en belastingsconsulenten te Dendermonde)

"Europa aan zet als fiscale scheidsrechter"

Universiteit Antwerpen
Stadscampus, lokaal C 002
Rodestraat 7
2000 Antwerpen

Werkgroep financieel recht - Uitnodiging bijeenkomst zomer 2012 - 14 mei 2012

Uitnodiging werkgroep financieel recht - Bijeenkomst zomer 2012 - 14 mei 2012

Voordracht Steven Thiré (Advocaat, Laga)

"Recente evoluties en toepassing van de preventieve antiwitwaswetgeving."
 

Voordracht Kristoff Cox (Aspirant-assistent, Universiteit Antwerpen)

"Discretieplicht van de bestuurder van de naamloze vennootschap."

Deloitte Bedrijfsrevisoren
Lange Lozanastraat 270
2018 Antwerpen

Werkgroep financieel recht - Bijeenkomst winter 2012 - 4 december 2012

Uitnodiging werkgroep financieel recht - Bijeenkomst winter 2012 - 4 december 2012

Voordracht Bert Van Ingelghem (Advocaat te Antwerpen, Linklaters)

"Dan maar creatief met oud materiaal: de converteerbare obligatie"

Voordracht Nico Goossens (Advocaat te Antwerpen, Partner, Linklaters)

"De perfecte storm: over arme bankjes, te veel schulden en een diepe crisis"

Advocatenkantoor Linklaters
Graanmarkt 2
2000 Antwerpen

Antwerpen in fiscalibus -"Europa aan zet als fiscale scheidsrechter" (Anthony Meul) - 29 november 2012

Antwerpen in fiscalibus - 29 november 2012 - 19u45

Voordracht Anthony Meul (Alumnus UAntwerpen, fiscaal adviseur bij VGD accountants en belastingsconsulenten te Dendermonde)

"Europa aan zet als fiscale scheidsrechter"

Universiteit Antwerpen
Stadscampus, lokaal C 002
Rodestraat 7
2000 Antwerpen

Antwerpen in fiscalibus - "Rulings in tijden van fiscale hervormingen" (Prof.dr. Elly Van de Velde) - 22 maart 2012

Antwerpen in fiscalibus - 22 maart 2012 - 19u45

Voordracht Prof. dr. Elly Van de Velde

"Rulings in tijden van fiscale hervormingen"

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Rodestraat 14
2000 Antwerpen