Barbaix Renate

Renate Barbaix is gespecialiseerd in familiaal vermogensrecht, in het bijzonder erfrecht. Zij doet onderzoek in dit domein via eigen onderzoek en als promotor of begeleider van verschillende doctoraatsonderzoekers.

Techniek

Klassiek juridisch onderzoek

Gebruikers

Academisch en praktisch

Trefwoorden

Erfenis, Familiaal vermogensrecht

Carette Nicolas

Privaat vermogensrecht, ihb privaat vastgoedrecht

Techniek

Publicaties en lezingen

Gebruikers

juristen in het algemeen, notarissen, rechters, advocaten, overheden, bouwsector ...

Trefwoorden

Theoretische studie, Kwetsbare groepen, Administratieve structuur

Hendrickx Karl

Karl Hendrickx doet onderzoek naar helder en correct juridisch taalgebruik in verschillende types juridische teksten. Zo onderzoekt hij de leesbaarheid van gerechtsbrieven, vonnissen, notarisakten en regelgevende teksten.

Techniek

- herschrijving van juridische teksten op basis van de principes van duidelijke en correcte communicatie - begeleiding van studies naar leesbaarheid aan de hand van de hardopdenkmethode - begeleiding van studies naar leesbaarheid aan de hand van de plus-minmethode

Gebruikers

- juristen: advocaten, magistraten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, bedrijfsjuristen - politici en beleidsverantwoordelijken die te maken hebben met (juridische) overheidscommunicatie - studenten rechten

Trefwoorden

Training in communicatievaardigheden, Professionele communicatie, Leesbaarheid, Institutionele communicatie, Juridische vaardigheden

Kruger Thalia

Mijn onderzoek bevindt zich in het domein van het internationaal privaatrecht. Binnen dit domein publiceer ik over verschillende onderwerpen zoals het internationaal contractenrecht, het internationaal familierecht en het internationaal burgerlijk procesrecht. De internationale, Europese en nationale aspecten van het vakgebied komen aan bod in mijn onderzoek. Als rode lijn hanteer ik kwetsbaarheid en kwetsbare groepen. Dit kan kinderen zijn, of volwassenen met een beperking. Het kan evenzeer gaan over consumenten of andere groepen die niet sterk staan in het internationaal contractenrecht of die bescherming verdienen op het vlak van het procesrecht.

Techniek

Desk-research, rechtsvergelijking, rechtspraakanalyse, empirisch onderzoek, kwalitatie onderzoek

Gebruikers

Academie, rechters/rechtbanken, advocaten, juristen, ambtenaren, overheid, wetgever (nationaal en EU)

Trefwoorden

Belgisch recht, Internationaal privaatrecht, Tegenspraak in de wet, Procesrecht, Belgisch en europees consumentenrecht, Internationaal recht, Vergelijkend recht, Eu-recht

Peeraer Frederik

Mijn expertise heeft tot nu toe geleid tot traditionele juridische onderzoeksresultaten, meer bepaald tot artikels in juridische tijdschriften, noten bij rechterlijke uitspraken en bijdragen in verzamelwerken. Die publicaties focussen voornamelijk op de theoretische inbedding van remedies in het contractenrecht en op hoe die inbedding kan worden geïmplementeerd in de juridische praktijk.

Techniek

Tot dusver heb ik steeds traditionele juridische onderzoekstechnieken gebruikt, meer bepaald een hermeneutische benaderingen van juridische formanten (wetgeving, rechtspraak...)

Gebruikers

Deze expertise kan bijzonder nuttig zijn voor sociale en economische onderzoekers die hun onderzoek wensen in te bedden in een juridisch kader. De interne normativiteit van het recht (en zijn coherentie), wat ik verder kan toelichten dankzij mijn expertise, kan een juridisch raamwerk bieden dat een aanvulling kan zijn op de theoretische raamwerken die sociale en economische onderzoekers reeds gebruiken.

Trefwoorden

Verbintenissenrecht, Open juridische begrippen, Juridisch onderzoek, Burgerlijk recht, Juridische theorie en jurisprudentie, Vergelijkend recht, Contractrecht

Plets Nicole

Publicaties, voordrachten, seminaries, (begeleiden en uitvoeren) onderzoeksprojecten en onderwijsondersteuning op het vlak van fiscaal recht (in het bijzonder: de Belgische fiscale bevoegdheidsverdeling, algemene principes van belastingrecht, lokale belastingen, gezinsfiscaliteit)

Techniek

Juridisch onderzoek

Gebruikers

Overheden, onderzoekers

Trefwoorden

Lokale belastingen, Fiscale bevoegdheidsverdeling, Algemene beginselen van het belastingrecht, Gezinsfiscaliteit, Belastingrecht

Swennen Frederik

Juridisch advies en consultancy Geven van voordrachten, seminars en verstrekken van onderwijs Supervisie van projecten van beleidsondersteunend of fundamenteel onderzoek

Techniek

Fundamenteel onderzoek.

Gebruikers

Academische onderzoeksgroepen

Trefwoorden

Personenrecht, Kunstrecht, Jeugdrecht, Nationaliteit, Kunst en recht, Erfenis, Familierecht, Mensenrechten

Van Assche Kristof

Mijn onderzoek behelst een analyse van de juridische kwesties die kunnen opduiken bij potentieel controversiële interventies op het gebied van gezondheidszorg en tot op zeker hoogte ook van verwantschap. De bestudeerde onderwerpen omvatten maar zijn niet beperkt tot: abortus; euthanasie en medisch geassisteerde zelfmoord; (levende) orgaandonatie en orgaanhandel; prenatale tests, medisch geassisteerde voortplanting en draagmoederschap; biobanking; experimenten op mensen; dwangmaatregelen. Mijn invalshoek is naast strikt juridisch ook ethisch en rechtsfilosofisch van aard.

Techniek

De techniek die in hoofdzaak zal worden toegepast is desk research van nationale, internationale en supranationale reguleringen, rechtspraak en doctrine.

Gebruikers

De resultaten van mijn onderzoek zullen nuttig zijn voor juridische experts, artsen en andere beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, bioethici en overheidsinstanties die rond dezelfde thema's werken.

Trefwoorden

Filosofie van het recht, Burgerlijk recht, Verwantschap, Medisch recht, Bio-ethiek en recht, Recht van de mensenrechten, Strafwetgeving en procedure

Van de Voorde Johan

- Privaat vermogensrecht, in het bijzonder goederenrecht (bv. bezit, burenrecht, mede-eigendom) en verjaringsrecht; overlap van het goederenrecht met andere rechtstakken (milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, vennootschapsrecht) - Bescherming van subjectieve rechten, met bijzondere aandacht voor de toepassing hiervan voor milieurecht - Rechtsgeschiedenis, in het bijzonder voor het privaatrecht in de 19e eeuw - Juridisch statuut van het dier, in het bijzonder in het burgerlijk recht

Techniek

Juridisch dogmatisch onderzoek: kritisch onderzoek van rechtsbronnen (wetgeving, rechtspraak, rechtsleer) om het geldende recht te beschrijven, te structureren en de problemen te identificeren alsmede voorstellen te doen tot verbetering.

Gebruikers

advocaten, notarissen, magistraten, overheden

Trefwoorden

Wetsgeschiedenis, Privaatrecht, Burgerlijk recht, Eigendomsrecht

Vanderhallen Miet

Rechtspsychologisch onderzoek naar het strafrechtelijk vooronderzoek, onder meer het politieverhoor, verhoor van minderjarige verdachten, rechtsbijstand, gebruik van rechten. Rechtspsychologisch onderzoek naar rechterlijke besluitvorming in het strafrecht, meer bepaald bewijswaardering. Deskundigenonderzoek in strafzaken. Training van actoren (politie, advocatuur).

Techniek

Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden van empirisch sociaal-wetenschappelijk onderzoek.

Gebruikers

Academici, politie, advocaten, magistraten.

Trefwoorden

Rechtsbijstand, Verhoor, Rechterlijke besluitvorming, Juridische bijstand

Vansweevelt Thierry

Juridisch advies, projectonderzoek en onderwijsbijstand op de volgende domeinen : het verbintenissenrecht, het contractenrecht, het aansprakelijkheidsrecht, het verzekeringsrecht, het milieurecht en het medisch recht.

Techniek

Conceptueel onderzoek.

Gebruikers

Overheid en privé -sector

Trefwoorden

Verbintenissenrecht, Onrechtmatige daad, Medisch recht, Verzekeringsrecht, Aansprakelijkheidsrecht, Contractrecht