Onderzoeksgroep

Expertise

Het onderzoek naar methodieken, tools en technieken om het proces van productdesign, productontwikkeling en innovatie te ondersteunen, te optimaliseren of aan te passen aan de context. Focus op de front-end van innovatie en systemische ontwerpproblemen.

De transitie van bedrijven naar een Circulaire Economie: een systemisch design perspectief. 01/10/2021 - 30/09/2025

Abstract

De productie van goederen in bedrijven volgt nog steeds een overwegend lineair proces waarbij grondstoffen verwerkt worden tot producten en waarvan nadien afvalstromen gecreëerd worden die al dan niet gerecycleerd worden. Zowel op internationaal niveau als op lokaal niveau, bij de overheid en bij bedrijven, groeit het besef dat het lineaire productieproces niet duurzaam is op lange termijn en dat de overschakeling naar een meer Circulaire Economie essentieel is. Deze beweging heeft een grote impact op de manier waarop innovatie binnen bedrijven tot stand komt en de manier waarop producten en diensten ontworpen en ontwikkeld worden. Het uitgangspunt van dit onderzoek is dat een transitie naar een circulaire economie niet enkel op product- en dienstniveau kan gerealiseerd worden maar dat die innovatie ook moet ingrijpen op het socio-technische systeemniveau. Een breed gamma multidisciplinaire factoren, zoals de motivatie en het duurzaam gedrag van betrokkenen (medewerkers, gebruikers, klanten, …), de businessmodellering, de regels, de leercurve voor verandering, enz., spelen een cruciale rol en moeten geïntegreerd worden in het innovatieproces. De breedte en complexiteit van de context waarbinnen innovatie ontstaat vraagt om een aanpak waarbinnen systeemdenken centraal staat. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe een systemisch designproces in een bedrijfscontext kan bijdragen tot de transitie naar de circulaire economie en welke designaanpak nodig is om de complexiteit van de context te kunnen vatten. De focus van het onderzoek ligt op het aspect van de implementatie zelf, de mate waarin het bestaande systeem de basis kan vormen voor de transitie en de manier waarop betrokkenen kunnen bijdragen tot die transitie. Het onderzoek moet resulteren in een meer diepgaande kennis over het systemisch designproces in functie van transitie en een designmethodiek die gehanteerd kan worden door designconsultants of in-company designafdelingen om een duurzaam innovatieproces te ondersteunen in functie van de transitie naar een circulaire economie. Het onderzoek combineert kwalitatief onderzoek met design-inclusief onderzoek. In eerste instantie wordt een theoretische kader opgebouwd dat de basis vormt voor het ontwikkelen van een aanpak op maat van de bedrijfswereld. In tweede instantie wordt de designmethodiek in een participatieve setting van twee bedrijfscases ontwikkeld en gevalideerd. Het gaat om een iteratieve ontwikkeling die zowel moet leiden tot theoretische kennis over het systemische ontwerpproces als de manier waarop het toegepast kan worden in de bedrijfswereld.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Onderzoek om vertrouwen in vaccinatie tijdens de zwangerschap te verhogen door digitale communicatie interventies 23/09/2021 - 28/02/2022

Abstract

Aangezien zwangere vrouwen, foetussen en pasgeboren kinderen meer vatbaar zijn voor morbiditeit en mortaliteit gerelateerd aan infectieziekten, is het enorm belangrijk om de barrières geassocieerd met toedienen van vaccinaties tijdens de zwangerschap in kaart te brengen. Op die manier kan terughoudendheid ten opzichte van vaccine verlaagt worden en kan de vaccinatiegraad in zwangere vrouwen, vrouwen van vruchtbare leeftijd en vrouwen die borstvoeding geven verhoogd worden. Om de verschillende aspecten van communicatie via sociale media en de impact hiervan op vertrouwen ten opzichte van vaccins en de vaccinatiegraad in zwangere vrouwen, vrouwen van vruchtbare leeftijd en vrouwen die borstvoeding te bestuderen werd een multidisciplinaire groep van experten van de Universiteit Antwerpen samengesteld. Er werden 5 onderzoeksdoelstellingen geformuleerd: - Het bestuderen van de impact van de COVID-19 pandemie en de verhoogde sociale media communicatie en zoekgedrag via sociale media op attitude en vertrouwen ten aanzien van maternale vaccins - Ontwikkelen van een luister- en monitoringtool voor sociale media, specifiek voor maternale vaccinaties, die kan bijdragen tot het creëren van een systeemmap met sociale media data die beïnvloedende factoren identificeert die "vaccine hesitancy" over de tijd kunnen monitoren. - Het identificeren van de connectie tussen beïnvloedende factoren via "systemic thinking" om de dynamiek tussen factoren te detecteren die kunnen leiden tot een verhoging van het vertrouwen in vaccins. - Experimentele evaluatie van de impact van mogelijk sociale media communicatiestrategieën op gedrag tov maternale vaccinatie. - Vergelijking van beïnvloedende factoren tussen verschillende landen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

"Natuur verrijkt": Een systeemontwerp om vrije tijd in de natuur toegankelijker te maken voor kansengroepen. 01/06/2021 - 31/05/2023

Abstract

De provincie Antwerpen zet met haar vrijetijdsaanbod sterk in op groen- en natuurbeleving, maar stelt vast dat kansengroepen hier geen optimaal gebruik van maken. Onderzoek toonde aan dat contact met natuur een positief effect heeft op het welzijn van mensen. Gebruik makend van methoden van human-centred en systemic design, brengt het project de belemmeringen voor participatie in kaart. Op basis van systeemmappen worden, in co-creatie met de doelgroep en andere stakeholders, mogelijke interventiemodellen gedefinieerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Cobioto, Corneale Biopsie Tool. 06/03/2017 - 05/03/2018

Abstract

Keratitis of hoornvliesontsteking is een veelvoorkomende oogziekte. Enkel een biopsie kan toelaten om de onderliggende oorzaak vast te stellen (Gorski et al., 2015) die kan variëren van een infectueuze oorzaak (door bijvoorbeeld virussen, bacteriën , schimmels of parasieten ) of mechanische schade (bijvoorbeeld het dragen van lenzen) tot een niet- infectueuze oorzaak (bijvoorbeeld vitamine A deficiëntie). Momenteel is er geen gestandaardiseerd instrument voor het nemen van een hoornvlies biopsie en worden zij doorgaans uitgevoerd met behulp van een scalpel of naaldbiopsie. Hierdoor wordt de kwaliteit van de biopsie bepaalt door de kunde van de arts. Uit angst om het oog te beschadigen wordt vaak te weinig weefsel weggesneden, waardoor een diagnose niet mogelijk is. Als een gevolg hiervan worden hoornvlies biopsies vaak uitgesteld en ontstekingen behandeld met breedspectrum antibiotica ervan uitgaande dat de ontsteking een bacteriële oorzaak heeft. Een vertraging in het verstrekken van een optimale behandeling van Keratitis kan leiden tot littekens in het cornea, vertroebeling van het cornea en hoornvliestransplantatie. Collaboratief onderzoek tussen het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve geneeskunde en de groep productontwikkeling zal leiden tot de ontwikkeling van een standaard tool voor het nemen van een biopsie van het hoornvlies waarbij de veiligheid van de patiënt gegarandeerd wordt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Ideevorming van hybride product-dienstcombinaties. 01/10/2015 - 30/09/2019

Abstract

Het doel van dit project is het definiëren van een aanpak en methodologie voor het ontwerpen van hybride product-dienst combinaties (product-service systems PSS), met een specifieke focus op het domein van industrieel ontwerpen/productontwikkeling. Een procesbenadering wordt hierbij gedefinieerd en de relevante stakeholders worden in kaart gebracht. Het onderzoek vertrekt vanuit een grondige literatuurstudie die de discrepantie in FEI tussen een service, product en digitale ontwikkeling in kaart brengt en de nood kadert aan een integtrale aanpak. Hierna volgt een kwalitatief onderzoek met experten. Via case studies worden diverse ontwerpprocessen in kaart gebracht en worden de patronen geïdentificeerd in de huidige ontwerpaanpak.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject