Politici op de markt? Een analyse van Frans consumentisme in een tijdperk van verandering (Parijs, c.1780-c.1870) 01/11/2020 - 31/10/2024

Abstract

Dit onderzoeksvoorstel beoogt politieke vertogen rond consumentisme te bestuderen en hoe deze debatten commerciële praktijken en vertogen in negentiende-eeuws Frankrijk hebben gevormd. In de veronderstelling dat de overgang van een vroegmoderne economie met staatsinmenging naar een liberaal marktsysteem een depolitisering van consumptie veroorzaakte, zijn de politieken gericht op consumptie maar weinig aan bod gekomen in historisch onderzoek. De eerste doelstelling van dit onderzoek is om de tegenstrijdige politieke visies op 'consumptiecultuur' te reconstrueren. Door de discursieve analyse van discussies over consumentisme in parlementaire handelingen, zal dit onderzoek tonen hoe politieke ideologieën (liberalisme, republicanisme and conservatisme) getracht hebben om consumptie om te smeden tot een maatschappelijk project. Het tweede onderzoeksdoel bestaat uit het bestuderen van hoe de politieke verbeelding van consumptie invloed heeft gehad op concrete commerciële vertogen en praktijken. Door de seriële discursieve analyse van een gevarieerde waaier aan advertenties, wordt het duidelijk of de verlangens, culturele waarden en sociale motivaties die consumenten stuurden in hun aankopen en waarnaar adverteerders refereerden om hun producten te promoten, al dan niet veranderden door politieke sturing. Parijs vormt de ideale testcasus, omdat deze stad florerende consumptiemarkten met een bewogen politieke geschiedenis combineerde door de snelle opvolging van regimewissels.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject