Onderzoeksgroep

Expertise

Mijn expertise bevindt zich vooral in het domein van het fundamenteel en translationeel onderzoek naar mechanismen van basofoel- en mast cel gerelateerde aandoeningen. Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan geneesmiddelenovergevoeligheid maar tevens allergie ten op zichte van voedsel en hymenopteragif. Een topic dat mijn bijzondere interesse geniet is allergie tijdens anesthesie. Unieke expertise in het domein van cannabisallergie.

Mestcel gestuurde onmiddellijke overgevoeligheid voor geneesmiddelen: oplossing van het specifiek IgE versus MRGPRX2 raadsel. 01/10/2023 - 30/09/2024

Abstract

Onmiddellijke geneesmiddelenovergevoeligheid (OGO) is een belangrijk gezondheidsprobleem met ernstige gevolgen bij diagnostische fouten. Helaas kan de diagnose extreem lastig zijn, vooral omdat mestcelactivatie die leidt tot OGO-reacties het gevolg kan zijn van IgE-onafhankelijke mechanismen die grotendeels onduidelijk blijven. In deze context is de onlangs beschreven MRGPRX2-route een aantrekkelijk mechanistisch alternatief. MRGPPRX2 activering en downstream signalering blijven echter een complex raadsel met veel hiaten in de kennis en onzekerheden over mogelijke risicofactoren. Helaas is het onderzoek in deze domeinen niet eenvoudig, omdat het vooral gehinderd wordt door het ontbreken van een techniek om een MRGPRX2-gemedieerde OGO ondubbelzinnig te documenteren. Vandaar dat ons project gericht is op het optimaliseren van onze strategie om onderscheid te maken tussen sIgE- en MRGPRX2-gemedieerde OGO-reacties, een absolute voorwaarde voor verder onderzoek van dit vermeende endotype van OGO. In dit project zullen wij ons richten op de topografie van huidmastcellen, verhoogde MRGPRX2 expressie of functionaliteit door mestcellen en genetica als mogelijke verklaringen voor MRGPRX2-gemedieerde OGO-reacties. Het oplossen van het IgE vs. MRGPRX2 paradigma zou kunnen leiden tot meer gepersonaliseerde geneeskunde met identificatie van diagnostische en therapeutische doelen voor de individuele patiënt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Immunologie

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontrafelen van de rol van mestcellen tijdens Leishmania infecties in mens en muis. 01/01/2021 - 31/12/2024

Abstract

Ondanks een globale verspreiding van Leishmaniasis en 1,5 - 2 miljoen nieuwe gevallen per jaar, zijn geen vaccins beschikbaar en stijgt het behandelingsfalen met huidige medicijnen. Mestcellen (MC's) zijn immuuncellen van de huid die het eerste contact maken met de Leishmania-parasiet na een zandvliegbeet. Deze cellen zijn belangrijk bij het reguleren van vroege ontstekingsreacties, vasculaire permeabiliteit en de immuniteitsontwikkeling in lymfeklieren. Ondanks baanbrekend onderzoek bij mug-overgedragen virale ziekten, blijven MC's onderbelicht tijdens parasietinfecties. Door de gecombineerde expertise in immunologie, parasitologie, transcriptomics en biostatistiek, zal de rol van MC's ontrafeld worden tijdens natuurlijke Leishmania-infecties. Digitale transcriptoom-gegevens van grote menselijke cohorten en experimentele muisinfecties, zullen gedetailleerde cross-species en multi-weefsel inzichten opleveren in MC-reacties bij het hele klinische spectrum van leishmaniasis. Het gebruik van menselijke MC's afgeleid van immature cellen in donorbloed, een panel cellulaire activeringsmerkers en specifieke onderdrukking van MC-genexpressie met een eigen, geavanceerde methode zal nieuwe mechanistische inzichten opleveren in de interactie met infectieuze agentia, nl. Leishmania spp. parasieten. Dit kan nieuwe bio-merkers aanreiken voor klinische follow-up en nieuwe therapeutische targets die zullen worden geëxploreerd in unieke diermodellen met infectie door een zandvliegbeet.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

MRGPRX2-afhankelijke geneesmiddelenanafylaxie: introductie van een nieuw humaan model. 01/10/2020 - 30/09/2024

Abstract

Er bestaat toenemende evidentie dat geneesmiddelen anafylaxie onafhankelijk kan zijn van IgE en berusten op MRGPRX2-gemedieerde mast cel (MC) activatie. De meeste gegevens betreffende dit nieuw endotype zijn afkomstig van muizenmodellen en maligne cellijnen. In tegenstelling tot MC, wordt de MRGPRX2 weinig tot expressie gebracht op rustende basofielen, maar snel opgereguleerd na conditionering. Hier stellen we een model voor dat gebruik maakt van gekweekte humane mast cellen en humane basofielen, om nieuwe inzichten te verwerven in MRGPRX2-afhankelijke geneesmiddelen anafylaxie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Immunologie

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Infla-Med: fundamenteel en translationeel onderzoek naar doelwitten voor de behandeling van ontstekingsziekten 01/01/2020 - 31/12/2025

Abstract

Het onderzoeksexcellentie consortium Infla-Med combineert de multidisciplinaire expertise van acht onderzoeksgroepen van twee faculteiten om fundamenteel en translationeel onderzoek op inflammatie te voeren, waaronder: inflammatoire aandoeningen ter hoogte van het gastro-intestinaal en cardiovasculair stelsel, de longen en nieren, alsook sepsis en allergieën, parasitaire ziekten met een focus op specifieke inflammatoire celpopulaties zoals monocyten/macrofagen, mestcellen, basofielen en lymfocyten. De aanpak van Infla-Med is tweeledig. Ten eerste worden fundamentele studies uitgevoerd om de pathofysiologische mechanismen te ontrafelen die aan de grondslag liggen van inflammatoire aandoeningen, om op die manier meer rationele, gefocuste en efficiënte interventiestrategieën mogelijk te maken. Ten tweede is de doelstelling van Infla-Med ook om nieuwe therapeutische targets te identificeren en valideren door het screenen van chemische verbindingen in geneesmiddelenonderzoek en door gebruik te maken van een uitgebreid platform van in vitro testen en in vivo modellen. De nauwe samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) geeft Infla-Med de kans om zijn experimentele bevindingen te vertalen naar een klinische omgeving. Infla-Med draagt bij tot twee speerpunten van de Universiteit Antwerpen nl. 'Geneesmiddelenonderzoek' en 'Infectieziekten'. De voorbije vier 2 jaar hebben de multidisciplinaire samenwerkingen binnen Infla-Med aangetoond succesvol en productief te zijn. Door de integratie van Infla-Med's unieke expertise op het vlak van geneesmiddelenonderzoek, in vitro werk en klinisch relevante diermodellen (gevalideerd met patiëntenstalen) werd er competitieve fondswerving bekomen op Europees, nationaal en universitair niveau met een slaagpercentage van meer dan 45%, hetgeen ver boven het (inter)nationale gemiddelde ligt. Meerdere Infla-Med projecten hebben ondertussen ook de overgang gemaakt naar valorisatie, wat aantoont dat de bekomen resultaten uit fundamenteel en doordachte preklinische studies succesvol kunnen vertaald worden naar klinische trials.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Mastcellenactiveringstests (MATs): van een innoverende test tot de uitbreiding van een serviceplatform. 01/09/2020 - 31/08/2021

Abstract

Geneesmiddelenovergevoeligheid vormt een belangrijk medisch probleem met potentieel ernstige gevolgen van onder- en overdiagnose. Een correcte diagnose van een geneesmiddelenovergevoeligheid ligt echter vaak niet voor de hand en wordt vooral gehinderd door de verscheidenheid aan onderliggende moleculaire en pathofysiologische processen en het gebrek aan gevalideerde en betrouwbare diagnostiek 1-3. Dit "proof-of-concept (POC) project" haakt aan bij ons onderzoek naar de mechanismen, pathofysiologie en de ontwikkeling van diagnostiek bij onmiddellijke geneesmiddelenovergevoeligheidsreacties. Deze reacties berusten niet zelden op een IgE-afhankelijke degranulatie van mastcellen en basofielen. Hoewel dit project zal bijdragen tot de voortschrijdende inzichten in de ontstaansmechanismen van onmiddellijke geneesmiddelenovergevoeligheid, ligt de klemtoon van deze POC toch vooral op i) het bevestigen van de mastcellenactiveringstest (MAT) als een betrouwbare diagnostische methode én ii) het verder uitbouwen van een serviceplatform dat onze tests vlotter kan aanbieden aan collega's en industrie. Het valorisatieluik van dit POC-project dient gezocht te worden in het verder uitbouwen van ons serviceplatform dat al beperkt ten dienste staat van collega's en industrie. Door gerichte communicatie van onze resultaten en via onze netwerken zal onze dienstverlening verder internationaal op de kaart gezet worden, de techniek gepatenteerd worden en een businessmodel ontwikkeld worden. Onze methode, waarvoor al een prioriteitsapplicatie bestaat, laat namelijk toe om wereldwijd stalen te verzamelen. Een preliminaire marktanalyse leert trouwens dat een uitbreiding van de indicaties en de afwezigheid van alternatieve methodes moet kunnen leiden tot industriële interesse en het creëren van een spin-off. In deze context dient het marktonderzoek uitgebreid te worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Immunologie

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

IgE-onafhankelijke geneesmiddelenanafylaxie, MRGPRX2, basofielen en mastcellen: het verband. 01/10/2018 - 30/09/2023

Abstract

Anafylaxie is een potentieel levensbedreigende gegeneraliseerde reactie waarbij degranulatie van basofielen en mestcellen (MC) cruciaal is. Anafylaxie kan het gevolg zijn van een allergeen dat specifiek IgE verknoopt dat is gebonden aan het membraan van de effectorcellen. Deze verknoping van IgE initieert stroomafwaartse signalering met afgifte van vasoactieve mediatoren (bijv. Histamine), samen met voorgevormde proteasen en cytokinen, en de novo synthese en uitscheiding van lipidenmediatoren en aanvullende cytokinen. Er zijn echter aanwijzingen dat anafylaxie ook kan optreden als reactie op IgE-onafhankelijke stimuli, waaronder bezetting van de Mas-gerelateerde G-eiwit-gekoppelde receptor MRGPRX2. Hoewel de kwintessens van deze onderzoeken erop lijken te wijzen dat de MRGPRX2-receptor buiten het doelwit wordt gebruikt om een ​​nieuw niet-immuun endotype van MC-gestuurde medicijnanafylaxie te vormen, is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van de bevindingen, aangezien gegevens bij patiënten ontbreken. We zullen profiteren van onze ervaring in het bestuderen van mechanismen die de activering / degranulatie van basofielen en mestcellen beheersen om de processen na MRGPRX2-gerelateerde anafylaxie van geneesmiddelen te onthullen. Flow-assisted quadruple analyse van activeringsmarkers, remmingsreceptoren, signaalmoleculen en mediatorafgifte door individuele menselijke cellen zal gegevens vastleggen die niet toegankelijk zijn in diermodellen of door traditionele technieken die homogene celpopulaties vereisen en waarvan de resultaten slechts een gemiddelde vertegenwoordigen van alle gestimuleerde cellen .

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Immunologie

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontcijferen van de complexiteit van pinda-allergie: de rol van activatie- en inhibitiemechanismen bij basofielen. 01/10/2018 - 30/09/2020

Abstract

Een allergische reactie op voeding kan zich klinisch presenteren als een laattijdige opstoot van atopisch eczeem maar ook als een acute levensbedreigende anafylactische reactie. Het is vooralsnog onduidelijk wat de oorzaak is van de verschillen in klinische symptomen, alle patiënten vertonen namelijk een gelijkaardig sensibilisatieprofiel. Dit wil zeggen dat zij niet onderscheiden kunnen worden aan de hand van klassieke allergietests, die enkel de aanwezigheid van specifieke IgE antilichamen in het serum aantonen. We gaan er in dit project van uit dat het verschil in klinische presentatie mogelijk berust op verschillen in vrijzetting van mediatoren (waaronder histamine) uit de basofielen/mestcellen. Eigen recent onderzoek toonde aan dat de activatie van deze cellen sterk beïnvloed wordt door inhibitiemechanismen die tot op heden onvoldoende gekend zijn. Binnen dit project zullen wij patiënten met voedselallergie (pinda en noten) met verschillende klinische symptomen bestuderen om deze mechanismen verder te ontrafelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Immunologie

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Anafylaxie in mastocytose: kan gedragsanalyse van individuele mastcellen en basofielen een tip van de sluier lichten? 01/10/2017 - 30/09/2022

Abstract

Mastocytose is een systeemaandoening met zeer uiteenlopende klinische fenotypes waaronder levensbedreigende anafylaxie. Anno 2017 beschikken we nog altijd niet over een betrouwbare biomerker om anafylaxie en het verloop ervan correct te voorspellen. Het serumtryptase en KIT mutatie, twee mineure criteriua in de diagnose van mastocytose, lijken geenszins te voldoen. Binnen dit project wensen wij een gedragsanalyse te verrichten van zowel gekweekte mastcellen en circulerende basofielen van patienten met mastocytose. Hierbij willen we nagaan of deze effector cellen bijzondere fenotypische of functionele karakteristieken vertonen die toelaten om anafylaxie, en de ernst ervan, bij mastocytose patiënten te voorspellen. Hierbij zullen we onze jarenlange expertise aanwenden om de activatie- en inhibitiesignalen van mast cellen en basofielen flow cytometrisch op het niveau van de individuele cel te bestuderen. Zowel de klassieke IgE-gemedieerde activatie als niet IgE-gemedieerde activatie zal daarbij geanalyseerd worden. Patiënten zullen ingesloten worden via ons referentiecentrum.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Immunologie

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een nieuw point-of-care instrument voor de diagnose van voedselallergie (AllerScreening) 01/10/2017 - 31/03/2022

Abstract

Voedselallergie vertegenwoordigt een significant gezondheidsprobleem met belangrijke morbiditeit en mortaliteit. Deze multicentrische studie (AllerScreening) heeft tot doel een nieuwe multiplex IgE bindende assay te valideren als diagnostisch instrument voor verschillende IgE-gemedieerde voedselallergieën.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Immunologie

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontcijferen van de complexiteit van pinda-allergie: de rol van activatie- en inhibitiemechanismen bij basofielen. 01/10/2016 - 13/01/2019

Abstract

Een allergische reactie op voeding kan zich klinisch presenteren als een laattijdige opstoot van atopisch eczeem maar ook als een acute levensbedreigende anafylactische reactie. Het is vooralsnog onduidelijk wat de oorzaak is van de verschillen in klinische symptomen, alle patiënten vertonen namelijk een gelijkaardig sensibilisatieprofiel. Dit wil zeggen dat zij niet onderscheiden kunnen worden aan de hand van klassieke allergietests, die enkel de aanwezigheid van specifieke IgE antilichamen in het serum aantonen. We gaan er in dit project van uit dat het verschil in klinische presentatie mogelijk berust op verschillen in vrijzetting van mediatoren (waaronder histamine) uit de basofielen/mestcellen. Eigen recent onderzoek toonde aan dat de activatie van deze cellen sterk beïnvloed wordt door inhibitiemechanismen die tot op heden onvoldoende gekend zijn. Binnen dit project zullen wij patiënten met voedselallergie (pinda en noten) met verschillende klinische symptomen bestuderen om deze mechanismen verder te ontrafelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Immunologie

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Cannabisallergie: de joint voorbij. 01/12/2014 - 30/11/2018

Abstract

Recente onderzoeksresultaten suggereren dat allergieën voor fruit en groenten (bij kinderen en volwassenen) soms veroorzaakt worden door een kruisreactiviteit met Cannabis sativa (marihuana). Er bestaat een IgE bindingstest om dergelijke marihuana-allergieën aan te tonen, maar deze test leidt bij een relatief grote groep patiënten tot vals-positieve resultaten. Preliminaire data met een andere test, de "basofiel activatie test" (BAT) tonen aan dat deze test een hogere specificiteit heeft. Het algemeen doel van dit project is om aan de hand van een multicentrische patiëntenstudie de betrouwbaarheid en toepasbaarheid van de BAT voor de diagnose van marihuana-gerelateerde allergieën te onderzoeken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Rol van inhiberende receptoren in piecemeal en anafylactische degranulatie van basofielen en mast cellen. 01/10/2013 - 30/09/2018

  Abstract

  Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Anesthesie-geassocieerde allergie: van nieuwe pathogenetische inzichten tot betrouwbare diagnostiek. 01/10/2013 - 30/09/2017

   Abstract

   Allergie tijdens anaesthesia vormt een belangrijk medisch probleem met significante mortaliteit en morbiditeit. Toch is een correcte diagnose niet eenvoudig of wordt ze vaak gemist. Hierdoor worden patiënten bij een volgende verdoving nodeloos in gevaar gebracht. Een belangrijke oorzaak van de moeilijke diagnostiek is het gebrek in inzichten betreffende IgE-afhankelijke en IgE-onafhankelijke geneesmiddelenreacties. Gebrek dat mede tot stand komt door onzekerheden betreffende huidtestresultaten en ontbreken van betrouwbare geneesmiddelen-specifieke immunoglobuline E tests. In dit project wensen we verder onderzoek te verrichten naar de onderliggende pathomechanismen van onmiddellijke (of IgE-gemedieerde) overgevoeligheidsreacties tijdens algemene anesthesie. Hiervoor zullen wij gebruik maken van recent zelfontwikkelde en gevalideerde flowcytometrische technieken zoals de basofielenactiveringstests en een innovatieve cellulaire histaminevrijzetting assay (HistaFlow®: gepatenteerd door het laboratorium), alsook van een methode om mestcellen te kweken uit circulerende CD34+ voorloper cellen. Deze technieken zullen toelaten basofielen en mestcellen IgE-afhankelijk en IgE-onafhankelijk te stimuleren en daarbij een simultane meting te verrichten van histaminevrijzetting en de expressie van oppervlakte merkers.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Inhibitie van basofiel- en mastcelactivatie door CD300a: Is er een rol weggelegd voor apoptotische signalen? 01/10/2013 - 30/09/2015

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Rol van dendritische cellen in Th1/Th17-immuungemedieerde aandoeningen. 01/01/2013 - 31/12/2016

     Abstract

     Dendritische cellen (DCs) bewaren de balans tussen immuunreacties tegen lichaamsvreemde en tolerantie voor lichaamseigen eiwitten. Verstoring van deze balans kan tot pathologie leiden. De rol van DCs in T-helper (Th)1/Th17-gemedieerde aandoeningen (inflammatoire darmziekten, multipele sclerose, cardiovasculaire aandoeningen en reumatoïde artritis) wordt bestudeerd, met als doel nieuwe DC-gerichte therapeutische strategieën te ontwikkelen.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Anaesthesie-geassocieerde allergie: van nieuwe pathogenetische inzichten tot betrouwbare diagnostiek. 01/10/2012 - 31/12/2012

      Abstract

      Allergie tijdens anaesthesia vormt een belangrijk medisch probleem met significante mortaliteit en morbiditeit. Toch is een correcte diagnose niet eenvoudig of wordt ze gemist. Hierdoor worden patiënten bij een volgende verdoving nodeloos in gevaar gebracht. Een belangrijke oorzaak van de bemoeilijkte diagnostiek is het gebrek in inzichten betreffende IgE-afhankelijke en IgE-onafhankelijke geneesmiddelenreacties. Gebrek dat mede tot stand komt door onzekerheden betreffende huidtestresultaten en ontbreken van betrouwbare geneesmiddelen-specifieke immunoglobuline E tests. In dit project wensen bij de verder onderzoek te verrichten naar de onderliggende pathomechanismen van onmiddellijke overgevoeligheidsreacties tijdens algemene anesthesie. Hiervoor zullen wij gebruik maken van recent zelfontwikkelde en gevalideerde flowcytometrische technieken zoals de basofielenactiveringstest en een innovatieve cellulaire histaminevrijzetting assay (HistaFlow®: gepatenteerd door het laboratorium), alsook van een methode om mestcellen te kweken uit circulerende CD34+ voorloper cellen. De technieken laten toe basofielen en mest cellen IgE-afhankelijk en IgE-onafhankelijk te stimuleren en daarbij een simultane meting te verrichten van histaminevrijzetting en de expressie van oppervlakte merkers. Dankzij de hoge doorverwijzing van patiënten naar ons referentiecentrum moet het mogelijk zijn om nieuwe diagnostische tests te ontwikkelen die kunnen bijdragen tot een geoptimaliseerde benadering van onze patiënten.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Tafelmodel cellsorteerplatform met hoge snelheid en gefixeerde uitlijning (Becton Dickinson FACSAria II). 19/12/2008 - 18/12/2013

       Abstract

       In het kader van Hercules Middelzware Onderzoeksapparatuur werden door de Universiteit Antwerpen een aantal fondsen aangetrokken om wetenschappelijke toestellen aan te kopen. Voorliggende projectaanvraag betreft de aankoop van een nieuwe generatie gebruiksvriendelijke, hogesnelheids en compacte flowcytometrische cell sorter, die toelaat om diverse celpopulaties simultaan te sorteren op basis van lichtverstrooiingskarakteristieken en moleculaire kenmerken. Dit garandeert verder biologisch, moleculair-biologisch en/of immunologisch onderzoek van de gesorteerde en gezuiverde cellen.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Ontwikkeling van een geïntegreerde strategie voor de beheersing van de allergenenproblematiek in de Belgische voedings- en catering industrie. (ALLERRISK - tweede fase) 15/12/2008 - 31/01/2011

        Abstract

        Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Belspo. UA levert aan Belspo de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Signaaloverdracht in de individuele basofiel: invloeden van antigeenspecifieke immunotherapie. 01/10/2008 - 30/09/2013

         Abstract

         Doelstelling: Door verdere fundamentele inzichten te verwerven in de signaaloverdracht van de individuele basofiel willen wij de tolerantiemechanismen van immunotherapie, die bijdragen tot de vroegtijdige klinische bescherming van de patiënt, verder ontrafelen.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Detectie van voedselallergenen: een unieke functionele risicoanalyse. 24/05/2008 - 01/12/2010

          Abstract

          Het hoofdobjectief van dit onderzoek is het aanwenden van de basofielenactivatietest (BAT) als functionele techniek om klinisch relevante (sporen van) voedselallergenen in levensmiddelen op te sporen. In tegenstelling tot alle huidige detectiemethodes zoals ELISA tests, PCR en massaspectrometrie vertrekt onze techniek uit een klinisch diagnostische validatie die berust op een nauwgezette selectie van patiënten met goedgedocumenteerde IgE gemedieerde voedselallergieën en gezonde controle individuen.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Flow cytometrische analyse van de intracellulaire signaaloverdracht in de basofiel: optimalisatie van allergiediagnostiek en behandeling. 01/12/2007 - 30/09/2011

           Abstract

           De prevalentie van allergische aandoeningen neemt gestaag toe en de aanpak is daarbij vaak niet eenvoudig. Aansluitend op ons eerder onderzoek beoogt dit project te bevestigen dat het kwantificeren van gefosforyleerde intracellulaire signaalmoleculen via flowcytometrie een aanzienlijke aanwinst kan vormen voor de diagnose en behandeling van allergie¿.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Basophil activering - Nieuwe toepassingen voor voedselallergieën (banaan) - Flow cytometry: een nieuw instrument voor het beheer van voedselallergie. 01/06/2007 - 31/05/2009

            Abstract

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Ontwikkeling van een geïntegreerde strategie voor de beheersing van de allergenenproblematiek in de Belgische voedings- en catering industrie. (ALLERRISK). 15/12/2006 - 31/01/2009

             Abstract

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Invloed van antigeen specifieke immunotherapie op de signaal transductie van basofielen. 01/10/2006 - 30/09/2007

              Abstract

              De nieuwe doelstellingen en onderzoeksvragen van deze studie zijn het bestuderen van de invloed van antigeenspecifieke immunotherapie op de signaaloverdracht in de basofiel en nagaan hoe de klinisch geobserveerde tolerantie van basofielen tot stand komt.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Studie van in vivo en in vitro modulatie van dendritische celfunctie in Th1 (reumatoïde artritis) en Th2 (wespenallergie) gemedieerde ziekten : beïnvloeding door anti-TNF en immunotherapie. 01/01/2006 - 31/12/2009

               Abstract

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Ondersteuning instandhouding wetenschappelijke apparatuur (Translationeel pathofysiologisch onderzoek). 01/01/2005 - 31/12/2018

                Abstract

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject