Onderzoeksgroep

Innovatief ecosysteem voor circulair gebruik en opwaardering van CO2, stikstof en andere componenten in de lucht ter verbetering van de kwaliteit van onze leefomgeving. 01/06/2021 - 31/12/2024

Abstract

De Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) ambieert om complementaire actoren binnen het Vlaamse ecosysteem voor duurzame chemie en materialen met elkaar te verbinden. Meer specifiek beoogt UAntwerpen om innovaties gericht op het verbeteren van de binnen- en buitenluchtkwaliteit te ondersteunen en versneld te valoriseren. Dit is een nichemarkt met enorm veel potentieel. Om multidisciplinaire samenwerkingen in dit domein optimaal te ondersteunen, is er nood aan O&I infrastructuur die een efficiënte opschaling en demonstratie van innovatieve technologieën gericht op het circulair gebruik en opwaardering van CO2, stikstof en andere componenten in de lucht mogelijk maakt. Om dit te bewerkstelligen, investeert de universiteit in BlueApp, een open innovatiehub voor duurzame chemie en materialen waar multidisciplinaire samenwerkingen tussen ondernemende onderzoekers, bedrijven en pre-starters kunnen plaatsvinden die beogen om innovatieve technologieën op te schalen van ontwerpprototypes op kleine schaal naar functionele en geraffineerde (betrouwbare) prototypes op pilootschaal. Met behulp van het Flipped TTO principe zullen Proof of Concept (POC) projecten geselecteerd worden die focussen op de ontwikkeling van innovatieve technologieën die een antwoord bieden op de noden van bedrijven, de markt en/of maatschappij in het domein van circulair gebruik en opwaardering van CO2, stikstof en andere componenten in de lucht om zodoende versneld tot impactvolle innovaties te komen. Daarnaast zullen de O&I infrastructuur en innovatieve technologieën geïntegreerd worden in proeftuin demonstratoren om de economische en technologische levensvatbaarheid van deze technologieën te testen, waarbij steeds beoogd wordt om een dialoog op gang te brengen tussen de relevante belanghebbenden zoals bedrijven, ondernemende onderzoekers, pre-starters, overheden en burgers.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  IMARK: Netwerk voor beeldgebaseerde biomerkerontdekking en -evaluatie 01/01/2021 - 31/12/2026

  Abstract

  Teneinde de grenzen van de gepersonaliseerde geneeskunde te verleggen, maakt IMARK maximaal gebruik van de stevige aan de Universiteit Antwerpen verankerde expertise op het gebied van biomedische beeldvorming. Door moleculaire en structurele patronen in ruimte en tijd in kaart te brengen, wil IMARK sneller nieuwe biomerkers identificeren en ontwikkelen. Daartoe hebben zich in het consortium een aantal onderzoeksgroepen verenigd met complementaire kennis en apparatuur die alle aspecten van op beeldvorming gebaseerd fundamenteel onderzoek, preklinische validering en klinische evaluatie bestrijken. IMARK beschikt over moderne infrastructuur voor elektronen- en lichtmicroscopie, massaspectrometrie beeldvorming, MRI, CT, PET en SPECT. Daarnaast ontwikkelen de IMARK-partners correlatieve beeldvormende methoden ter dataverrijking en werken ze aan op maat gemaakte beeldanalyse-protocollen/oplossingen waarmee krachtige, kwalitatieve uitlezingen verkregen worden. Dankzij deze unieke bundeling van technologie en expertise is IMARK de ideale, bevoorrechte partner voor samenwerking tussen de particuliere en publieke sector en beschikt het over een strategisch voordeel om zijn reeds substantiële IP-portfolio nog verder uit te breiden. De belangrijkste toepassingsgebieden van het consortium zijn neurowetenschappen en oncologie. Vermits de IMARK-partners samenwerken of geaffilieerd zijn met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en het Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel, is er rechtstreeks toegang tot patiëntengegevens/-stalen en zijn er volop mogelijkheden voor translationeel onderzoek.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Grootstedelijkheid Slimme Steden Mobiliteit & Logistiek (DSH) 01/12/2020 - 31/12/2026

  Abstract

  Antwerpen is de economische sterkhouder van Vlaanderen, dankzij haar wereldhaven, de tweede grootste chemie cluster, een sterke creatieve sector maar vooral een gezamenlijke ambitie om door middel van innovatie de regio te laten groeien. De rol van de universiteit is verbreed naar 'driver', drijvende kracht, voor innovatie: ze wordt een innovatieve regionale kracht in de kennisintensieve ecosystemen. Enerzijds door het afleveren van goed opgeleide mensen; anderzijds door in te speelnop de specifieke noden van het innovatie-ecosysteem waarin de universiteit is ingebed. Uitgaande van de eigen sterktes van de Universiteit Antwerpen gecombineerd met de eigenheden van het Antwerpse ecosysteem zet de universiteit in op drie valorisatiedomeinen. om de valorisatieprocessen binnen deze verschillende domeinen te ondersteunen en te versterken wordt binnen elk van deze domeinen een pre-incubatiestructuur opgezet. Dit is een open innovatie hub waar fysiek de verschillende actoren van het desbetreffende innovatie ecosysteem elkaar kunnen vinden om samen aan innovatieprojecten te werken en trainingsprogramma's te volgen. Een van deze opgezette valorisatie domeinen is Grootstedelijkheid, smart city, mobiliteit en logistiek. In dit domein wordt vanuit The Beacon samengewerkt aan IoT en AI-projecten met toepassingen in smart city, smart industrie, slimme haven en logistiek, slimme mobiliteit en slimme gebrouwen. The Beacon is ontstaan uit een unieke samenwerking tussen de stad, de haven, de universiteit, IMEC, Lantis en Agoria.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Duurzame chemie & materialen. 04/05/2020 - 31/12/2026

   Abstract

   De multidisciplinaire valorisatie domein managers duurzame chemie & materialen is verantwoordelijk voor de coordinate van de verschillende IOF consortia actief in het domein duurzame chemie & materialen. Dit senior profiel overziet de verschillende onderzoeken competenties en gaat actief op zoek naar partners in het bedrijfsleven, de overheid en burgers voor het opstellen van de lange termijn strategie.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    CAPTURE. 01/12/2019 - 30/11/2025

    Abstract

    Capture is een initiatief van UGent dat de expertise in Vlaanderen rond duurzame chemie wil bundelen, en meer bepaald rond de thema's (de zogenaamde pijplijnen) 'CO2 to product', 'water fit for use' en 'plastics to resource'. Door maximaal in te zetten op complementaire expertise, wil Capture een 'one stop shop' zijn voor fundamentele en toegepaste kennis binnen deze thema's. Deze complementariteit is niet volledig indien ze enkel binnen UGent gezocht wordt, en een jaar geleden werden de eerste contacten gelegd met UAntwerpen en VITO om toe te treden tot Capture. Onderzoekers van de drie instellingen kunnen op individuele basis toetreden tot Capture, en zullen ondersteund worden door pijplijnmanagers, die Europese en Vlaamse projecten zullen scouten, vorm geven en indienen, en die waar nodig de contacten met de industrie voor bilaterale of gesubsidieerde projecten zullen verzorgen. Verder zal er binnen Capture ook een Operational Manager worden aangesteld die de dagelijkse leiding op zich zal nemen. Er toonden zich reeds 12 UAntwerpen ZAP'ers geïnteresseerd om toe te treden tot Capture. Om de werking van Capture te ondersteunen wordt aan de bedrijven die lid worden van het bedrijvenplatform een ledenbijdrage gevraagd. Ook aan elk van de kennisinstellingen wordt een bijdrage gevraagd: een in kind bijdrage van een halftijdse pijplijnmanager. De samenwerkingsovereenkomst loopt in eerste instantie over een periode van drie jaar, de gevraagde inspanningen van de partners gelden dus ook minstens voor deze drie jaar. De halftijdse aanstelling van een pijplijnmanager is reeds opgenomen in de IOF begroting voor het komende jaar.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    IOF valorisatiemanager Infectieziekten en omgevingsgezondheid 15/02/2022 - 31/05/2023

    Abstract

    De multidisciplinaire valorisatie domein manager coördineert de verschillende consortia die actief zijn in het domein van vaccinatie en infectieziekten en milieugezondheid. Deze ervaren valorisatiemanager is verantwoordelijk voor de overkoepelende strategie en de samenwerking tussen de verschillende PI's. Verder is dit profiel ook sterk geconnecteerd met het bedrijfsleven en de beleidsmakers.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Biomedische Microscopische Beeldvorming en in-vivo Bio-Imaging (EGAMI). 01/01/2015 - 31/12/2020

     Abstract

     EGAMI staat voor Expert Group Antwerp Molecular Imaging en is het spiegelwoord van image. EGAMI clustert de internationaal erkende expertise in het domein van fundamentele en biomedische beeldvorming van vijf onderzoeksgroeps binnen de Universiteit Antwerpen: het het Bio-Imaging Lab, het Molecular Imaging Center Antwerp (MICA), de Radiology, het Laboratory for Cell Biology and Histology en het Vision Lab (voor post-bewerking van medische beelden). EGAMI's missie is om een geïntegreerd onderzoeksplatform aan te bieden dat alle aspecten van multi-modality translationeel medische beeldvorming omvat. Multi-modality verwijst naar de integratie van informatie van verschillende beeldvormingstechnieken. Binnen EGAMI is er preklinische en klinische expertise en infrastructuur voor magnetic resonance imaging (MRI), computed tomography (CT), positron emission tomography (PET) en single-photon emission computed tomography (SPECT). EGAMI heeft projecten i.v.m. toegepast biomedisch (beeldvormings)onderzoek en fundamenteel onderzoek naar beeldvormingsmethodologie. Het toegepaste biomedische onderzoek focust op de onderzoeksgebieden neuro(bio)logie (o.a. de ontwikkeling en validatie van biomarkers (en therapie evaluatie) voor de ziekte van Alzheimer, schizofrenie, multiple sclerose enz.) en op oncologie (o.a. biomarkers voor betere patiënt stratificatie en therapie monitoring). Aangezien het preklinische biomedische onderzoek van EGAMI maakt gebruik van geminiaturiseerde versies van humane beeldvormingsapparatuur (scanners) is het inherent translationeel, m.a.w. initiële bevindingen in proefdieren kunnen vertaald worden naar klinische toepassingen voor verbeterde diagnose en behandeling van patiënten ('from bench to bedside'). Naast de toepassing van beeldvorming in biomedisch onderzoek heeft EGAMI ook projecten die verbetering en optimalisatie van de beeldvormingsmethodologie beogen. De expertise van de MICA (m.b.t. de ontwikkeling van nieuwe radiotracers) en van Visielab (m.b.t. de ontwikkeling van beeldreconstructie, segmentatie en analyse algoritmes) bieden hierbij mogelijkheid voor de strategische opbouw van intellectuele eigendom.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject