Onderzoeksgroep

Transport en ruimtelijke economie

Expertise

Onderzoek naar organisatie goederenvervoer en logistiek en transportplanning en regionale planning. Beoordeling infrastructuurprojecten en analyse interactie economie, ruimtelijke planning en geografie. Beoordeling transportbeleid (wegvervoer, haven en maritieme sector).

Nieuwe binnenvaartconcepten voor het effectief verplaatsen van containervracht (NOVIMOVE). 01/06/2020 - 31/05/2024

Abstract

De voordelen van de binnenvaart als energiezuinige en CO2-arme transportmodus worden vandaag de dag niet ten volle benut door lacunes in het logistieke systeem. Binnenvaartcontainerschepen betalen 6-8 keer voor het aandoen van zeehaventerminals met lange wachttijden. Er gaat meer tijd verloren door suboptimale navigatie op de rivieren en kanalen en het wachten bij bruggen en sluizen. Daarnaast hebben lage beladingsfactoren van containers en schepen invloed op de logistieke systemen, omdat er onnodig veel containers worden vervoerd en ritten worden gemaakt. De strategie van NOVIMOVE is om het logistieke systeem te "condenseren" door de beladingsgraad van de containers te verbeteren en de wachttijden in de zeehavens te verkorten, door een betere planning en uitvoering van de rivierreizen en door vlotte doorvaarten door bruggen en sluizen mogelijk te maken. De innovaties van NOVIMOVE zijn: (1) reconstructie van de lading om de beladingsgraad van containers te verhogen, (2) mobiele terminals die binnenschepen voeden, (3) slimme riviervaart door het samenvoegen van satellietgegevens (Galileo) en realtime-gegevens over de rivierdiepten, (4) vlotte doorvaart van bruggen/sluizen door een dynamisch planningsysteem voor een beter beheer van de corridors langs de TEN-V-route Rijn-Alpijn (R-A), (5) concepten voor innovatieve schepen die zich kunnen aanpassen aan een lage watertoestand met behoud van een volledig laadvermogen, en (6) nauwe samenwerking met logistieke belanghebbenden, havens en waterautoriteiten langs de R-A-route: Antwerpen, Rotterdam, Duisburg, Basel. De ontwikkelingen in de NOVIMOVE-technologie zullen worden gedemonstreerd door middel van virtuele simulatie, schaalmodelproeven en demonstraties op ware grootte. NOVIMOVE-innovaties zullen de hoeveelheid vracht die door de binnenvaart langs de R-A-corridor wordt vervoerd met 30% beïnvloeden ten opzichte van de basisgegevens van 2010. Het consortium NOVIMOVE 21 leden verenigt logistieke operators, havens, systeemontwikkelaars en onderzoeksorganisaties uit 4 EU-lidstaten en twee geassocieerde landen. Het werkplan bevat 4 technische werkpakketten. De looptijd van het project is vier jaar; de gevraagde financiering is 8,9 MIO.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Nieuwe binnenvaart- en maritieme transportconcepten (NOVIMAR) 01/06/2017 - 30/11/2021

Abstract

NOVIMAR heeft als doel binnenvaart en short sea zodanig aan te passen dat het optimaal gebruik kan maken van het systeem van waterwegen, schepen en havens / terminals. Om dit te bereiken, introduceert NOVIMAR de watergebonden versie van 'platooning': de Scheepstrein. Dit is in essentie een aantal onbemande Volgschepen met eigen zeil- en manoeuvreercapaciteiten, tijdelijk geleid door een bemand Leiderschip. Schepen zullen in staat zijn om zulke treinen te vervoegen en te verlaten, op plaatsen vlakbij hun punten van oorsprong en bestemming aan landzijde of inlands. De geraamde baten en impacten zijn: vermindering van bemanningskosten resulteren in 47% totale kostenvermindering voor binnenvaart en tot 88% stafkostenvermindering voor short sea, verbeterde logistieke flexibiliteit, 10-15% minder energieverbruik / emissies, oplossingen om barrières tussen transportmodi te overkomen en een hoog potentieel om wegcongestie en geassocieerde kosten te verminderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Uitbreiding van het kostenberekeningsprogramma voor de Belgische binnenvaart. 03/02/2020 - 08/05/2020

Abstract

In 2017 leverde Universiteit Antwerpen (Departement TPR) een kostenmodel voor de binnenvaart op aan de Vlaamse Waterweg. In dat model worden de kosten berekend op basis van de user inputs van een binnenvaartschipper. In de geüpdatete versie zal voor eenzelfde schip en eenzelfde reis een nieuwe berekening worden gemaakt maar dan als het schip autonoom / op afstand bestuurbaar is.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

City of Things 01/01/2017 - 31/12/2020

Abstract

Steden maken gebruik van het Internet of Things om een slimme infrastructuur te bekomen en dit door gebruik te maken van sensoren en controle toestellen, met als doel het leven in de stad te verbeteren. Analyse van de verzamelde data zal op een geautomaseerde wijze een meer efficiënte controle van de verschillende processen in een stad mogelijk maken (bv. mobiliteit). Om de slimme stad infrastuktuur te bekomen beschouwen we drie lagen: de network/sensor laag, i.e. een stedelijk communicatienetwerk gebaseerd op een variëteit aan technologiëen en bijhorende protocol stacks waaraan sensoren zijn gekoppeld die de ruwe data verzamelen; een data laag die de continue stroom data opslaat en verwerkt (bv. toepassen van datamining technieken); een applicatie laag verantwoordelijk voor de interpretatie van de verwerkte data teneinde te komen tot een meer optimale controle van de stad. De network/sensor laag wordt behandeld door de MOSAIC onderzoekgsgroep (Dept. Wiskunde en Informatica, Chris Blondia and Steven Latré); de data laag is de verantwoordelijkheid is van de ADREM onderzoeksgroep (Dept. Wiskunde en Informatica, Bart Goethals); de applicatie laag wordt door de onderzoeksgroep Transport en Regionale Economie behandeld (Dept. Transport en Regionale Economie, Eddy Van de Voorde and Thierry Vaneslander). Het uiteindelijk doel van dit project is de expertise aanwezig aan de Universiteit Antwerpen op elk van deze drie lagen samen te brengen, met als bedoeling het onderzoek te bundelen en via intensieve samenwerking te komen tot een globaal raamwerk voor deze drie lagen. In het bijzonder wordt er gestreefd naar een smart city platform, gericht op mobiliteit, dat toelaat de smart city data in het algemeen en m.b.t. mobiliteit in het bijzonder, te capteren, te verwerken, te analyseren en te interpreteren. Als eindresultaat bekomen we een proof-of-concept waar de verschillende resultaten worden gecombineerd in een demonstrator.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Havencapaciteit: prijszetting en investering onder onzekerheid. De ontwikkeling van een speltheoretisch real options model in de maritieme keten. 01/01/2016 - 03/08/2019

Abstract

De afweging tussen de kost van extra capaciteit en wachtkosten is belangrijk in een havencontext. Deze afweging wordt beïnvloed door de onzekerheid in de vraag en de complexe maritieme ketenstructuur. Daarom wordt de reële optie theorie in dit onderzoek naar voren geschoven om betere investeringsbeslissingen te nemen, aangezien ze onzekerheid en flexibiliteit van het management kunnen opnemen in de waardering van projecten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Studie over grensoverschrijdend pakketvervoer 01/10/2015 - 31/01/2016

Abstract

In deze studie worden de logistieke operaties van grensoverschrijdend pakketvervoer en de kosten van dit vervoer onderzocht. De focus ligt hierbij op vervoer binnen de EU28 en op B2C vervoer. Meer specifiek komen de volgende onderwerpen aan bod in de studie: - Beschrijving van de logistieke operaties voor grensoverschrijdend pakketvervoer van postoperatoren, integrators en andere spelers in het pakketvervoer; - Schatting en analyse van kostenfactoren en 'cost drivers' in verschillende delen van de logistieke keten; - Onderzoek naar de kostenimpact van last-mile leveringsopties (lockers, retailpunten, levering aan huis); - Beschrijving van de retourlogistieke operaties en bijhorende kosten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

LowCarb RFC - Europese spoorvrachtcorridors gaan CO2-neutraal 01/09/2015 - 31/08/2018

Abstract

De LowCarb-RFC-studie heeft als doel opties en paden te identificeren om diep te snijden in CO2-emissies van vrachtvervoer op lange afstand in Europa. Het kijkt naar twee grote vrachtcorridors door Duitsland, en in het bijzonder de federale staat Noord-Rijn-Westfalen (NRW). De studie kijkt naar de impact langs de corridors en in het bijzonder in de logistieke sector in NRW. De beschouwde opties zijn een grote verschuiving richting CO2-vrije spoordiensten vs. een volle ontplooiing van nieuwe wegtechnologieën. De analyses worden ondersteund door onderzoeksopties, drijvende krachten en barrières voor institutionele verandering, ondersteund door een internationaal spoorvrachtplatform.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Intellectuele diensten verleend in het kader van het rondetafelgesprek over concurrentievraagstukken in de lijnvaart. 04/06/2015 - 20/06/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Studie Nearshoring project. 05/05/2015 - 30/06/2016

Abstract

Veel bedrijven die al lang produceerden in Azië halen de laatste jaren productie terug of openen daarnaast ook productiefaciliteiten in Oost-Europa. Daarom loopt samen met VIL en zeven bedrijven het project 'Nearshoring' op om de logistieke opportuniteiten van deze trend in kaart te brengen en er vervolgens maximaal op in te spelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Duurzaam Transport en Logistiek. 01/01/2015 - 31/12/2019

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Wetenschappelijke review "Mobiliteitsbeeld 2014". 11/09/2014 - 19/11/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Brein-Tranversale evaluatie van intermodale nieuwe strategieën (BRAIN-TRAINS). 01/12/2013 - 28/02/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Haveneconomische analyse, in het bijzonder met betrekking tot gegeneraliseerde kostenmodellering van de gehele logistieke keten. 19/11/2013 - 31/05/2015

Abstract

Dit havenproject heeft drie doelstellingen. Deze bestaan uit het testen van het huidige ketenmodel (validatie), het testen van de interface en het uitwerken van een additionele toepassing (externe kosten). Deze doelstellingen hebben betrekking tot het verder uitwerken van de containertransporten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Werken aan concurrentiekracht. Aanbevelingen voor een spoorstrategie voor het Havenbedrijf Gent. 01/07/2012 - 30/11/2012

Abstract

Leveren van aanbevelingen die het mogelijk maken voor het Havenbedrijf Gent om een actieplan uit te werken voor het spoorvervoer, waarbij in eerste instantie de aandacht ligt op het aantrekken van nieuwe stromen en in tweede instantie op het stimuleren van een modal shift.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Steunpunt Goederen en Personenvervoer (2012-2015). 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De beoordeling van de educatieve behoeften van ingenieurs en onderzoekers in de luchtvaart en luchtvervoer (EDUCAIR). 01/11/2011 - 30/07/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Opwaarderen van schepen met nieuwe technologieën ter vermindering van de milieuvoetafdruk (RETROFIT). 01/10/2011 - 31/01/2015

Abstract

Het project 'Retrofitting' concentreert zich op de installatie van state-of-the-art innovatieve componenten of systemen aan boord van schepen reeds in de vaart. Deze installaties zijn in principe gedreven door de behoefte aan nieuwe wettelijke normen te voldoen of door de interesse van de reder om te upgraden naar een hogere operationele standaarden. Retrofitting moet een gevestigde praktijk in de scheepvaart worden betrekking hebbend op de gehele waardeketen en het continue verkennen van de technologische en economische mogelijkheden die aan de industrie en de maatschappij voordeel (op het vlak van kosten/baten en milieu) kunnen bieden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Leerstoel BNP Paribas Fortis in transport, logistiek en havens. 01/10/2010 - 30/09/2021

Abstract

De Universiteit Antwerpen (Departement Transport en Ruimtelijke Economie) en BNP Paribas Fortis hebben de handen in elkaar geslagen voor de oprichting van een leerstoel in transport, logistiek en haven. Via de leerstoel willen de universiteit en de bank onder meer snel en efficiënt kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de haven- en logistieke wereld. De wereld is voortdurend in beweging, en dat geldt zeker ook voor de haven- en logistieke sector. Zo zullen grote, nieuwe machten zoals India en Brazilië het hele transportvraagstuk beïnvloeden. Daar willen we met de leerstoel op inspelen, net zoals op nieuwe trends op logistiek vlak zelf. Ook op microniveau ligt er werk op de plank. Als e-commerce bijvoorbeeld nog stevig terrein wint, heeft dat consequenties op transportvlak, en ook op het soort goederenstromen en de route die ze volgen. In het kader van de leerstoel worden onder meer congressen en seminaries georganiseerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Transportonderzoek naar de markt brengen (MARKET-UP). 01/10/2010 - 30/09/2012

Abstract

Het idee achter dit project wordt duidelijker wanneer men de nood begrijpt aan een goede marktopname van een onderzoeksresultaat. Het doe van een marktopname is om onderzoek gegenereerd en wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen toegankelijk voor privé-organisaties. Deze belanghebbenden worden zo aangemoedigd om technologie verder te ontwikkelen in nieuwe producten, processen, materialen en diensten die de industriële concurrentiekracht zullen verbeteren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Onderzoeken van verkeersstromen van, naar en in het Antwerpse havengebied. 18/06/2010 - 31/10/2011

Abstract

Het project dient te leiden tot het in kaart brengen van verkeersstromen van, naar en in de Antwerpse haven, rekening houdend met: - woon-werkverkeer; - goederenverkeer; - de stromen tussen rechter- en linkeroever.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Innovative Inland Navigation (INLANAV). 01/05/2010 - 30/11/2011

Abstract

Drie privépartners (Universiteit Antwerpen, Schipco BV en Research Small Barges (BV) werken mee aan het INLANAV-platform om nieuwe schepen te ontwikkelen en de market take-up te bevorderen. De concepten gaan van duwbakken die door elektromotoren aangedreven worden, tot de realisatie van een automatisch geleid binnenschip met een groter scheepsruim. Hiertoe zullen nieuwe technologieën en materialen, zoals composieten, worden aangewend. De universiteit Antwerpen onderzoekt een tweefasig concept waarbij duwboten en binnenschepen gebruikt worden. In de eerste fase van het concept met duwboten en binnenschepen varen diverse binnenschepen, geduwd door één duwboot, op grote waterwegen uit van zeehavens naar kleine binnenwateren. In de tweede fase wordt het konvooi aan de ingang van een kleine binnenwaterweg losgekoppeld en varen de kleine binnenschepen zelfstandig uit. Dit concept spitst zich vooral toe op het combineren van schaalvoordelen op grote rivieren (d.w.z. duwboten en binnenschepen samen), terwijl de afzonderlijke binnenschepen klein en rendabel genoeg zijn om op kleine waterwegen te varen. Op die manier kan het konvooi zijn belangrijkste concurrent bekampen: het wegvervoer.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Deelname aan bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de veiligheid van het spoorwegennet in België naar aanleiding van het dramatisch treinongeval in Buizingen. 06/04/2010 - 07/05/2010

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Kamer van Volksvertegenwoordigers. UA levert aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers de onderzoeksresultaten naar "De veiligheid van het spoorwegennet in België naar aanleiding van het dramatisch treinongeval in Buizingen" onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Innovation processes in surface transport (INNOSUTRA). 01/01/2010 - 31/12/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Hoog efficiënte en betrouwbare maatregelen voor crossmodaal vervoer (HERMES). 01/01/2010 - 31/12/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Opstellen van een databank en het modelleren van havenrelevante handelsstromen. 19/11/2009 - 18/11/2013

Abstract

Een doel van een eerste luik van dit project is het beter inzicht geven in evaluaties van wereldstromen en het signaleren van opportuniteiten waarop de haven van Antwerpen zich best kan richten. In het onderzoek zal de klassieke aanpak van modellering op geaggregeerd wereldniveau verder worden uitgediept op basis van de evolutie van consumptiepatronen, regionale productiecapaciteiten en een beredeneerde raming van de grenzen van de globalisering van de industrie. Een tweede luik van het project betreft het inschatten van het effect van marktfluctuaties en de economische cycli op kortere termijn.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Welke plaats voor zeehavens in Vlaanderen? Optimalisering van havenuitbouw en haveninvesteringen in Vlaanderen. 01/10/2009 - 30/09/2010

Abstract

Tijdens het SBO-voortraject (Strategisch BasisOnderzoek) wordt een projectvoorstel uitgeschreven omtrent volgende thema's. In Vlaanderen kennen we in toenemende mate gemengde reacties voor en tegen goedereninfrastructuur in het algemeen, maar zeker ook voor en tegen nieuwe havenuitbreidingen. Beleidsondersteunende instrumenten zijn daarom onmisbaar om een duurzame havenstrategie te kunnen ontwikkelen. Het doel van deze studie kan als volgt samengevat worden. We wensen een innovatief beleidsondersteunend instrument te ontwikkelen, complementair aan de bestaande analyses. Hierbij zal gezorgd worden voor een interactie en afstemming van de bestaande tools.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Tactische studie E313 doorrekening toekomstscenario's en goederentransport. 05/09/2008 - 05/09/2009

Abstract

Het gaat om een tactisch onderzoek naar mogelijke maatregelen voor een betere verkeersafwikkeling op de E313-snelweg Een aantal scenario's van economische ontwikkeling en beleid worden doorgerekend. In de scenario's wordt ondermeer rekening gehouden met wereldwijde transport- en logistieke ontwikkelingen, ontwikkelingen in de zeehavens, de binnenvaart en het spoor, en logistiek beleid op Vlaams, Belgisch en Europees niveau.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Knelpunten en opportuniteiten met betrekking tot de optimalisatie van de fijnmazige distributie 13/09/2007 - 28/10/2008

Abstract

De opdracht omvat het in beeld brengen van de knelpunten en opportuniteiten met betrekking tot de optimalisatie van de fijnmazige distributie. Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreid en representatief literatuuronderzoek en de evaluatie van rele-vante voorbeeldprojecten in binnen- en buitenland. Doel van deze oplijsting is een inzicht te krijgen in de problematiek en de mogelijkheden inzake fijnmazige distributie om zo een concrete actie rond dit thema te kunnen kiezen en invulling te geven aan het deelproject 'spreiding van goederenvervoer in de tijd' van Flanders Logistics.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Snelwegen van de "sea-European style" (MOSES). 01/06/2007 - 31/05/2010

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

De gevolgen van de groeiende lagekostenluchtvaartsector voor de vervoersinfrastructuur en passagiersstromen in Europa. 27/04/2007 - 26/10/2007

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar de optimalisering van de openingstijden van zeehaventerminals. 21/03/2007 - 31/07/2007

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Review of paper: "The extent of congestion and the outlook for congestion in Inland, Maritime and Air Transport". 01/02/2007 - 19/02/2007

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Steunpunt Mobiliteit en Openbare Werken (2007-2011). 01/01/2007 - 31/12/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Analysis of the contribution of transport policies to the productivity and competitiveness of the European economy and comparison with the United States (COMPETE). 01/02/2006 - 15/04/2006

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Generalisation of research on accounts and cost estimation (GRACE). 01/07/2005 - 31/12/2007

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

EMR Transport Database for the EU Region Maas-Rijn. 18/04/2005 - 17/10/2006

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Directe en indirecte effecten van havenactiviteit : een gedesaggregeerde analyse. 01/04/2005 - 31/12/2005

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Verdere ontwikkeling en toepassing van goederenvervoermodellen in Nederland. 01/01/2005 - 01/03/2005

Abstract

De op dit ogenblik in Nederland beschikbare modellen blijken een aantal beleidsvragen niet te beantwoorden. Ze blijken ook niet te beantwoorden aan het verwachtingspatroon van de gebruiker. Deze studie brengt een advies uit over de verdere ontwikkeling en toepassing van de goederenvervoermodellen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Het belang van de luchthaven van Zaventem als logistiek platform. 04/08/2004 - 03/02/2005

Abstract

Het doel van het project is in de eerste plaats een voorspelling te maken van de toekomstige vraag naar luchtvracht in West-Europa en specifiek voor Brussel-Nationaal. Hieruit kunnen dan de nodige investeringen bepaald worden met in achtneming van mogelijke drempels en de samenstelling/karakteristieken van luchtvracht. De analyse van het aanbod is gebaseerd op een benchmarking van beter presterende luchthavens. Deze beide deelanalyses hebben dan tenslotte geleid tot een lange termijn strategie voor vracht op Brussel-Nationaal.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Optimaal ruimtegebruik in en rond Europese havenregio's: op zoek naar een duurzame ontwikkeling voor regio en haven. 01/01/2003 - 31/12/2004

Abstract

De bedoeling is het simultaan evolueren van de ruimtelijke systemen regio en haven in grote Europese havengebieden te bestuderen. Enerzijds doet zich mogelijk een conflictsituatie voor vanwege de enorme vraag naar ruimte die uitgaat van beide systemen. Anderzijds zorgen agglomeratievoordelen voor een positieve wisselwerking tussen regionale economie en haveneconomie. Om de relatie volledig weet te geven, benaderen we de evolutie vanuit verschillende dimensies. Uit veldonderzoek en internationale samenwerkingsverbanden trachten we beleidslijnen naar voor te brengen die deze universele problematiek behandelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Opmaken van een inleidend rapport over de topic "Transport and economic growth: which interdependencies?" 01/01/2003 - 29/10/2003

Abstract

Het betreft het opmaken van een inleidend rapport voor het 16de international symposium va de ECMT (Budapest, oktober 2003) over "50 years of transport research: past experience and major challenges ahead".

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ondersteuning bij de werkzaamheden van het Vlaams Forum Luchtvaart (redactie van rapporten) 01/11/2002 - 30/06/2004

Abstract

Op vraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (afdeling personenvervoer en luchthavens) wordt ondersteuning verleend op luchtvaarteconomisch gebied, in het kader van de werking van het Vlaams Forum Luchtvaart.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Toepassing model MOBILEC-BENELUX. 01/10/2002 - 30/11/2002

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Integrated freight analysis within cities (infact) 01/07/2002 - 30/06/2004

  Abstract

  Het betreft hier een netwerkproject dat tot doel heeft een beter inzicht te verwerven in het goederenvervoer in stedelijke gebieden. De andere partners zijn W. Debauche (van het opzoekingscentruml voor de Wegenbouw) en Prof. Philippe Toint (FUNDP). Het onderzoek omvat een literatuurstudie, een pilootstudie naar het koopgedrag van gezinnen en de studie van de verschillende organisatiemethodes van het stedelijke goederenvervoer (met behulp van modelvorming).

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Deelname aan het thematisch netwerk (EU)IMPRINT-EUROPE voor de ontwikkeling van aanbevelingen voor de implementatie van een hervorming van transportprijzen op basis van het principe van "marginal cost pricing". 01/05/2002 - 31/05/2002

  Abstract

  Het betreft de bijdrage van de onderzoeksgroep tot een tweedaags seminarie met als titel "implementing reform of transport pricing: identifying mode-specific issues". Aan de promotor werd gevraagd een overzicht te geven van de voornaamste vragen m.b.t. de implementatie van een prijzenpolitiek in de maritieme transportsector.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Evaluatie van kwalitatieve verschillen tussen modi voor goederentransport, 15/12/2001 - 30/06/2005

   Abstract

   Het doel van het onderzoek is de studie van de kwalitatieve verschillen tussen vervoersmodi in het interstedelijk goederenvervoer. Het gaat om verschillen op het niveau van de veiligheid, betrouwbaarheid, flexibiliteit, stiptheid, informatie, schadegevoeligheid, etc. Het is de bedoeling om de impact van deze kwalitatieve factoren in het modale keuzeproces te meten en, indien mogelijk, om de resulterende (kosten) voordelen te benutten. De aard van de goederen, evenals de organisatie van de verlader en de bestemmeling (voorraden en distributie) spelen een belangrijke rol bij de uiteindelijke modale keuze. Het belang van deze factoren neemt toe aangezien een merendeel van de transporten een internationaal karakter vertoont en er meerdere tussenpersonen betrokken zijn. Via een bevraging wordt de noodzakelijke informatie verkregen om dit probleem wetenschappelijk te bestuderen.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Deelneming aan het onderzoek "MKBA IJzeren Rijn" 15/04/2001 - 15/09/2001

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Projectadvies in het kader van het project "Beleidsvisie Goederenvervoer Zuid-Nederland en Vlaanderen" 28/02/2001 - 31/10/2001

    Abstract

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Determinanten en gevolgen van migratie met bijzondere aandacht voor de samenhang tussen illegale migratie en georganiseerde misdaad 01/01/2001 - 31/12/2004

     Abstract

     Migratie roept tal van maatschappelijke vragen op. Leidt wereldwijde liberalisering van de internationale handel tot een vermindering in migratoire druk? Welke weerslag heeft economische integratie van Centraal en Oost-Europa in de EU op Oost-West migratie? Leidt migratie tot vermidering van werkgelegenhediskansen of lonen voor autochtonen? Wat zijn de baten van migratie en naar wie vloeien ze toe? Hoe kan de maatschappelijke keuze voor migratiestop worden verklaard? Wat zijn de kosten en de baten van dergelijk beleid? Hoe kan de integratie van migranten op kosten)effectieve wijze worden bevorderd? In dit onderzoeksproject zullen een aantal van deze vragen aan bod komen. //..Het doel van het project bestaat erin om de kennis over de determinanten en gevolgen van migrateite verdiepen en de beleidsvorming hieromtrent beter te onderbouwen. Het centraal themavan dit project is de studie van oorzaken en gevolgen van migratie in het algemeen, maar meer in het bijzonder de ontwikkeling van een paradigma over de samenhang tussen migratie en georganiseerde misdaad.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Bedrijfslogisiteke kosten en vervoerspolitiek: de rol van voorraden en leveringstijden bij multimodale keuze. 01/01/2001 - 31/12/2004

     Abstract

     Voorraadkosten en leveringstijden vormen belangrijke onderdelen in de totale logistieke performantie van een onderneming. Bovendien zijn zowel voorraadkosten als leveringstijden sterk met transportbeslissingen en multimodale keuze verbonden. Een actueel probleem hierbij betreft het voorspellen van de fluctuaties in vraagritme en leveringstijd. Omtrent beide factoren kunnen diverse theoretische assumpties worden gemaakt. Gerelateerd aan bovengenoemd probleem zijn een aantal deelaspecten eveneens belangrijk. Het betreft de vraag naar optimale bestellingshoeveelheid (partijgrootte, laadvermogen) en -moment, beide factoren zijn sterk gerelateerd tot de karakteristieken van de leveringstijd; kostprijs/tijd om goederen in voorraad te houden; belang van veiligheidsvoorraden en veiligheidstijden; risico's en kosten van voorraadtekort en te late leveringen, en invloed van nieuwe ontwikkelingen in logistiek management (time based competition, just-in-time leveringen, streven naar nulvoorraden, rol nieuwe informatietechnologieën, web applications). Het voorliggend project beoogt, naast een theoretische analyse en modellering van de rol van voorraden en leveringstijden met betrekking tot vervoersbeslissingen, de toetsing van de modelresultaten aan de hand van empirische gegevens op bedrijfsniveau. Deze resltaten worden vervolgens gebruikt om een antal vervoerspolitieke en beleidsrelevante vragen (bv. welke maatregelen veranderen de logistieke afweging tussen weg en binnenvaart? ; Welke overheidsingrepen zullen de logistieke managers ertoe brengen voor binnenvaart of spoor te opteren voor wegtransport?) te beantwoorden aan de hand van simulaties.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     EC contract: study on the cost of transport in the European union in orde to estimate and assess the marginal costs of the use of transport. 01/01/2001 - 29/08/2001

     Abstract

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Opmaken syntheseverslag van het onderzoek op het gebied van Transport uitgevoerd door het DWTC 23/10/2000 - 31/01/2001

      Abstract

      Opstellen van een syntheseverslag van de onderzoeksprogramma's 'Transport en mobiliteit' en 'Duurzame mobiliteit'. Dit verslag heeft tot doel de concrete bijdrage naar voren te brengen van het onderzoek dat verricht is in het kader van genoemde programma's. Het verslag moet opgesteld worden in de taal van de auteur. Voor 6 november moet een voorlopig verslag aan de DWTC gestuurd worden,

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Voorzitterschap van de ECMT's 15de Internationaal Symposium over Theorie en Praktijk in Transporteconomie, Thessaloniki (Griekenland): 'Sleutelvraagstukken voor transport vanaf het jaar 2000' ( I.o.v. Europese conferentie van Ministers van Transport) 07/06/2000 - 09/06/2000

       Abstract

       Voorzitterschap van de ECMT's 15de Internationaal Symposium over Theorie en Praktijk in Transporteconomie, Thessaloniki (Griekenland): 'Sleutelvraagstukken voor transport vanaf het jaar 2000' ( I.o.v. Europese conferentie van Ministers van Transport)

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Benchmarking van benchmarking (BOB) 01/06/2000 - 31/05/2003

        Abstract

        Het globale doel van de voorgestelde studie 'Benchmarking van benchmarking' (BOB) is om na te gaan hoe resultaatsmetingen en benvchmarking de ontwikkeling en de implementatie van de verschillende elementen van een duurzaam Europees transportbeleid kunnen ondersteunen. Dit doel is verbonden met de probleembeschrijving, die stelt dat er een toememende nood is aan verbetering van de kwaliteit, de efficiëntie, de veilighedi en de duurzaamheid van het Europese transportsysteem. //..De onderwerpen van benchmarking zullen nieuw en relevant zijn vor het Europese transportbeleid. Op die manier draagt het project bij tot drie situaties in de Europses transportsector waar Europa moeilijkheden ondervindt om het gemeenschappelijke beleid uit te voerenen waar oplossingen zouden moeten gevonden worden. Het is voorzien dat drie uit de volgend evier ondrwerpen zullen worden gekozen: management vanhet luchtverkeer, knooppunten, grensoverschrijdingen, kwaliteit van het spoorvervoer uit het oogpunt van de gebruiker.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Modellen goederenvervoer in het licht van de ICES-Vraagstelling 01/01/2000 - 30/06/2000

         Abstract

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Opstellen van een ontwerp-beleidsplan duurzame mobiliteit (I.o.v. KULeuven R&D, onderaanneming: hoofdopdrachtgever: Min. Vl. Gem., Dept. Leefmilieu en Infrastructuur) 01/01/1999 - 30/06/2000

          Abstract

          Taken: //..* Deelname opstellen kadernotitie//..* Omschrijving van verder onderzoek//..* Overzicht visies en uitgangspunten duurzame mobiliteit//..* Evaluatie onderlinge consistentie multimodale modellen//..* Evaluatie van de modellering goederenvervoer in functie van de aanpak duurzame mobiliteit//..* Levering modelinput goederenvervoer (trendscenario, duurzaamheidsscenario), interpretatie van de resultaten; //..* Kwantitatieve en inhoudelijke analyse van de scenario's (goederenvervoer), synthese, punten van overeenkomst, afwijkende standpunten, visies.//..* Bijdrage opzet beoordelingsframework en evaluatie beleidsmaatregelen m.b.t. ontwerp beleidsplan.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Analyse van de kostenstructuur van de TEN-havens (ATENCO) (I.o.v. NV Technum, onderaanneming vor hoofdopdrachtgever E.C.) 01/01/1999 - 31/10/1999

           Abstract

           Het ATENCO onderzoek heeft als hoofddoel de zorgvuldige beoordeling van de vele positieve en negatieve effecten die het resultaat zijn van nieuwe aanrekenings- en financieringsprincipes voor het Europses havensysteem als een geheel als voor de verschillende types van havens (bv. havens kunnen geclassificeerd worden d.m.v. structuur van eigendom, financieringsmiddelen, diversificatie van vervoersstromen, havenfuncties, enz.)

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Conseil en matière d' évaluation économique du projet de la STI Maintenance 01/11/1998 - 31/10/1999

            Abstract

            De uitvoerders van deze onderzoeksopdracht gaan na ://..- of de economische evaluatie van de STI kan voortgezet worden op basis van de documenten voorbereid daartoe door het AEIF//..- of het AEIF een correcte methode heeft gebruikt bij de economische evaluatie van de STI//..- of het AEIF globaal een correcte econmische evaluatie van de STI Maintenance heeft uitgevoerd

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Adviesopdracht over vervoersbeheer en deregulering 01/02/1998 - 31/05/1998

             Abstract

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Mobiliteitsplan Antwerpen. Ondersteuning voor gebruik en verdere ontwikkeling van de multimodale verkeers- en vervoersmodellen 01/02/1997 - 30/11/1997

              Abstract

              Het doel van deze opdracht is het verzekeren van het verder gebruik, de uitbating alsook de verdere ontwikkeling van de multimodale verkeers- en vervoersmodellen (personen- en goederenvervoer) voor de provincie Antwerpen en het arrondissement Sint-Niklaas. Het doel is eveneens de effecten van projecten en beleidsmaatregelen op basis van dit model, door te rekenen.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Functieverschuivingen in de haven van Antwerpen, 1900-1994: politieke, institutionele, micro- en macro-economische aspecten 01/01/1997 - 31/12/2000

               Abstract

               Het project beoogt de studie van de ontwikkelingen in de Antwerpse haven in een multi-disciplinaire context. De verschillende luiken van het project worden vanuit vier verschillende invalshoeken geanalyseerd: vanuit de politieke geschiedenis, de economische geschiedenis, de bedrijfsgeschiedenis en de transporteconomie.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Naar een duurzame mobiliteit: economische en ruimtelijke effecten van een toenemend goederenvervoer 01/12/1996 - 30/06/2001

                Abstract

                Binnen het (internationale) debat rond duurzame ontwikkeling blijft het goederenvervoer een cruciale rol spelen. Voor een groot gedeelte heeft dat te maken met de bewustwording van een aantal negatieve effecten die met dat goederenvervoer gepaard gaan: milieueffecten, veiligheidseffecten , effecten op de leefbaarheid van de steden. De overheid kan en moet reageren , maar ze heeft daartoe aan een coherent instrumentarium. Dit project tracht de bouwstenen voor zulk instrumentarium aan te reiken.

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Vers une mobilité durable: effets économiques et spatiaux d'un transport de marchandises en augmentation. Onderaanneming voor UCL in het kader van DWTC-programma 'Naar een duurzame mobiliteit' 01/12/1996 - 30/11/2000

                 Abstract

                 Binnen het internationale debat rond duurzame ontwikkeling blijft het goerdenvervoer een cruciale rol spelen. De overheid (internationaal, nationaal, regionaal) kan en moet reageren, maar ze heeft daartoe behoefte aan een coherent instrumentarium. Dit onderzoek, dat wordt toegespitst op de impacten van het goederenvervoer, tracht de bouwstenen voor zulk instumentarium aan te reiken. //..Het onderoek bestaat uit twee delen. Een eerste deel wil de externe effecten van het goederenvervoer m.b.t. mobiliteit en veiligheid identificeren en kwantificeren. Fase 1 betreft de beschrijving, analyse en prognose van het goederenvervoer in België en in relatie tot het Europese netwerk. In een 2de fase worden de externe effecten meer geïdentificeerd, en dit zowel vanuit economische als vanuit ruimtelijke invalshoek. Fase 3 gaat in op de kwantificering van de externe effecten. Eens de externe effecten gekend en gekwantificeerd stelt zich de vraag naar de eventuele doorrekening, vooral wanneer het om negatieve effecten gaat (cf. deel 2 van dit onderzoek).

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Georganiseerd vervoer in hout en bouw. Economische analyse van een belangrijk kwaliteitsaspect. 01/10/1996 - 30/11/1997

                  Abstract

                  De doelstelling van dit project is om vertrekkend van bestaand materiaal (o.m. enquêtes CCHB, onderzoek i.v.m. mobiliteit) en een analyse van het micro-economisch gedrag in deze sector, een wetenschappelijk verantwoorde analyse aan te reiken ter ondersteuning van toekomstig beleid als CCHB (Christelijke Centrale Hout en Bouw).

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Opstellen van een rapport voor de CEMT-OECD over het effect van economische groei op het goederenvervoer in de toekomst. 01/10/1996 - 31/10/1996

                   Abstract

                   Het rapport geeft een overzicht van de invloed van economische groei op de toekomstige stromen van goederen binnen Europa. Er wordt ook ingegaan op de keuze van de transportmodus en de verschuivingen tussen de modi.

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Mobiliteitsplan Antwerpen. Ondersteuning voor gebruik en verdere ontwikkeling van de multimodale verkeers- en vervoersmodellen 01/06/1996 - 31/12/1996

                    Abstract

                    Het doel van deze opdracht is het verzekeren van het verder gebruik, de uitbating alsook de verdere ontwikkeling van de multimodale verkeers- en vervoersmodellen (personen- en goederenvervoer) voor de provincie Antwerpen en het arrondissement Sint-Niklaas. Het doel is eveneens de effecten van projecten en beleidsmaatregelen op basis van dit model, door te rekenen.

                    Onderzoeker(s)

                    Onderzoeksgroep(en)

                     Strategic organisation and regulations in transport - inter urban travel (SORT-IT) 01/01/1996 - 31/12/1998

                     Abstract

                     De vakgroep transport van het SESO is als geassocieerde partner betrokken bij dit EU-programma. Binnen dit project bestuderen we de effecten van de organisatie en de regulering in de binnenvaart. We besteden hierbij speciale aandacht aan de Gemeenschappelijke Europese Transportpolitiek en de ontwikkeling van Trans-European Networks.

                     Onderzoeker(s)

                     Onderzoeksgroep(en)

                      Pilot survey on transport services 01/06/1995 - 31/12/1995

                      Abstract

                      In opdracht van EUROSTAT diende er in elke lidstaat van de Europese Unie enquetes afgenomen te worden bij een aantal geselecteerde transportbedrijven. Het was de bedoeling om via deze enquetes een globaal overzicht te krijgen van de transportsector in België en te komen tot de situering van elk van de bedrijven ten opzichte van de concurrentie met betrekking tot cruciale variabelen zoals investeringen, omzet, personeel, onderhoud, aantal afgelegde kilometers, enz.

                      Onderzoeker(s)

                      Onderzoeksgroep(en)

                       Studie over de havenontwikkeling te Beiroet. 01/04/1995 - 31/07/1995

                       Abstract

                       Deze studie beoogt een analyse van de specifieke situatie van de haven van Beiroet op korte termijn en van de externe omgeving (analyse maritiem verkeer, havenontwikkeling in het Middellandse Zeegebied). Op basis daarvan wordt gepoogd de opportuniteiten van deze haven voor de toekomst te bepalen (activiteiten, concurrentieel voordeel).

                       Onderzoeker(s)

                       Onderzoeksgroep(en)

                        Aspecten van havencompetitiviteit. 01/01/1995 - 31/12/1998

                        Abstract

                        Dit onderzoek betreft een interdisciplinaire, empirische analyse van de factoren die de competitiviteit van havens kunnen beïnvloeden. Het stoelt op een samenwerking tussen de drie instellingen van de U.A.. Uit het interdisciplinair, empirisch onderzoek zullen aanbevelingen gedistilleerd worden ter verbetering van de concurrentiepositie van individuele havens en/of van havenclusters in het algemeen, van Antwerpen en de Belgische havens in het bijzonder.

                        Onderzoeker(s)

                        Onderzoeksgroep(en)

                         Opbouw van scenario's voor een mobiliteitsplan Antwerpen 01/05/1994 - 30/09/1994

                         Abstract

                         In dit onderzoek wordt voor de provincie Antwerpen en het arrondissement Sint-Niklaas nagegaan wat de ontwikkeling van de verkeersstromen is tot het begin van de 21e eeuw onder diverse hypothesen: ongewijzigd beleid, toepassing structuurplan Vlaanderen, restrictief ruimtegebruik.

                         Onderzoeker(s)

                         Onderzoeksgroep(en)

                          Begeleiding onderzoek 'Modernisering Maasroute: evaluatie van de kosten- batenanalyse' 01/04/1994 - 31/05/1994

                          Abstract

                          De studie behelst een kritische doorlichting van een kosten-batenanalyse en de daaraan ten grondslag liggende basisstudies op het gebied van: de gemaakte veronderstellingen; de gehanteerde methoden; de opgesteldee prognoses; de verkregen uitkomsten; de getrokken beleidsconclusies.

                          Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)

                           Onderhoudswerkzaamheden beleidsinformatiesysteem binnenvaart 1992-1993, fase 2. 01/11/1993 - 30/06/1994

                           Abstract

                           Het NEA werd in 1993 bijgestaan in het vastleggen van de prioritaire onderhoudswerkzaamheden. De klemtoon werd vooral gelegd op de toetsing van de betouwbaarheid van het systeem.

                           Onderzoeker(s)

                           Onderzoeksgroep(en)

                            Mogelijkheden voor de uitbouw van een multimodaal vervoerscentrum in Oost-Belgie: een economische doorlichting. 01/09/1993 - 31/08/1994

                            Abstract

                            Dit onderzoek wil materiaal en wetenschappelijke analyse aanreiken ter ondersteuning van een strategie m.b.t. de mogelijke uitbouw van een multimodale terminal in Oost-Belgie. Speciale aandacht gaat naar: het impact op de vervoerproblematiek van de betrokken bedrijven; de te volgen strategie; de optimale organisatie van de infrastructuur

                            Onderzoeker(s)

                            Onderzoeksgroep(en)

                             Impactstudie van de nieuwe trends in het transportwezen op het Kempens bedrijfsleven en de infrastructurele uitrusting in de Kempen. 01/08/1993 - 31/01/1995

                             Abstract

                             Bedoeling van dit onderzoek is de opdrachtgever materiaal en wetenschappelijke analyse aan te reiken ter ondersteuning van een strategie m.b.t. de ijzeren Rijn. Speciale aandacht dient te gaan naar de gevolgen van dit vervoerproject voor de regio Kempen.

                             Onderzoeker(s)

                             Onderzoeksgroep(en)

                              Verbetering van de bevaarbaarheid van de rivieren Ichibo-MamorÄ en andere rivieren van het Amazone-bekken. 01/07/1993 - 31/12/1993

                              Abstract

                              Onderzoeker(s)

                              Onderzoeksgroep(en)

                               Multimodaal Model voor Verkeer en Vervoer in de Provincie Antwerpen, met uitbreiding tot het Arrondissement Sint-Niklaas op de linkeroever (begeleidingsopdracht) 01/05/1993 - 30/06/1994

                               Abstract

                               De bedoeling van dit project is de modelvorming van het goederenvervoer in de provincie Antwerpen en het arrondissement Sint-Niklaas te begeleiden. Het doel van de begeleiding is als volgt: het incorporeren van de laatste stand van het wetenschappelijk onderzoek; het verzekeren van een band met het nationaal Impuls-onderzoek rond mobiliteit; hulp bieden bij het economisch interpreteren van de empirische resultaten.

                               Onderzoeker(s)

                               Onderzoeksgroep(en)

                                Onderhoudswerkzaamheden beleidsinformatiesysteem Binnenvaart 1992-93 01/05/1993 - 30/06/1993

                                Abstract

                                Op basis van een vroeger door de Universiteit van Antwerpen (UFSIA) uitgevoerde audit werd het Nederlandse binnenvaartmodel in detail geanalyseerd. Bedoeling van dit onderzoek was: het vergroten van de betrouwbaarheid/controleer baarheid van het systeem; de aanpassing van het systeem aan een omvangrijker modelsysteem; het versnellen van de doorlooptijd van de modelberekening.

                                Onderzoeker(s)

                                Onderzoeksgroep(en)

                                 De potentiele markt van bedrijfsvervoerplannen. 01/02/1993 - 30/09/1993

                                 Abstract

                                 De bedoeling van dit onderzoeksproject is te komen tot een kwantitatief inzicht in de potentiele markt voor bedrijfsvervoerplannen. Is de 'markt' voldoende groot, m.a.w. heeft het vanuit sociaal-economisch oogpunt zin om door te gaan met de inspanningen om bedrijfsvervoerplannen te gebruiken als instrument om de huidige verkeerschaos op te lossen?

                                 Onderzoeker(s)

                                 Onderzoeksgroep(en)

                                  Planologische data voor de streek Schelde-Dijle. 01/12/1992 - 31/01/1993

                                  Abstract

                                  Binnen het studiegebied zijn data verzameld over bevolking en werkgelegenheid in een evolutief perspectief met het oog op verschuivingen in de woon- en werkfunctie.

                                  Onderzoeker(s)

                                  Onderzoeksgroep(en)

                                   Kwantitatieve indicatoren voor havens 01/12/1992 - 31/01/1993

                                   Abstract

                                   De centrale doelstelling van deze studie is als volgt: het voorstellen van een set indicatoren die gebruikt kunnen worden voor het vergelijken van de regionale beschikbaarheid van haveninfrastructuur. Op die manier wordt gepoogd individuele havens te vergelijken.

                                   Onderzoeker(s)

                                   Onderzoeksgroep(en)

                                    Investments requirements in the community's logging regions between 1994 and 2000 01/07/1991 - 30/11/1991

                                    Abstract

                                    De bedoeling van dit project is de bestaande haveninfrastructuur in de achtergebleven regio's van de E.G. te inventariseren, en ook een zicht te krijgen op de geplande investeringen in de periode 1990-2000 resp. 1994-2000.

                                    Onderzoeker(s)

                                    Onderzoeksgroep(en)

                                     Audit evaluatie prognose - Instrumentarium goederenvervoer 01/06/1991 - 30/11/1991

                                     Abstract

                                     De audit heeft tot doel de opdrachtgever een idee te geven over hoe het in de toekomst verder moet/kan met de Nederlandse goederenvervoermodellen. Welke modellen moeten verder ondersteund worden? Wat moet aan de reeds toegepaste modellen worden gewijzigd?

                                     Onderzoeker(s)

                                     Onderzoeksgroep(en)

                                      Transport en Mobiliteit : Realisatie en uitvoering van het Multimodaal Interregionaal Model (MIM) 01/12/1990 - 30/09/1996

                                      Abstract

                                      Met het MIM wordt de ontwikkeling van een rekeninstrument beoogd, waarmee mobiliteitsscenario's en strategieen becijferd kunnen worden. Het project beoogt de coordinatie van de werkzaamheden van de onderzoeksgroepen die de verschillende submodellen van het MIM ontwerpen.

                                      Onderzoeker(s)

                                      Onderzoeksgroep(en)

                                       Transport en Mobiliteit : Generatie en modale uitsplitsing van het intrastedelijk goederen- en dienstenverkeer. 01/12/1990 - 30/09/1996

                                       Abstract

                                       Het doel van deze module ligt in de analyse van het goederen- en dienstenverkeer binnen de intra-stedelijke gebieden. Voor de opdeling van deze gebieden (in de praktijk 'stadsgewesten') zal gebruik worden gemaakt van de statistische sectoren.

                                       Onderzoeker(s)

                                       Onderzoeksgroep(en)

                                        Transport en Mobiliteit : Generatie en modale uitsplitsing van het interregionaal goederenvervoer voor het MIM 01/12/1990 - 30/09/1996

                                        Abstract

                                        Het doel van dit project is het modelleren van de generatie-attractie, de distributie en de modale uitsplitsing van het interregionaal goederenverkeer. De goederenstromen dienen gedesaggregeerd te zijn naar ruimte, goederencategorie en modus.

                                        Onderzoeker(s)

                                        Onderzoeksgroep(en)

                                         Transporteconomie 01/02/1990 - 31/01/1996

                                         Abstract

                                         Bijzondere aandacht wordt besteed aan het raakvlak van het ruimtelijk en transportgebeuren en met name aan de interrelaties tussen mobiliteit, stedelijke ontwikkeling en ruimtelijk beleid.

                                         Onderzoeker(s)

                                         Onderzoeksgroep(en)