Onderzoeksgroep

Expertise

Edwin van Hassel is een hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, waar hij meerdere cursussen doceert. Hij heeft een ingenieursdiploma in scheepsarchitectuur en hij is gepromoveerd in toegepaste economie. Zijn belangrijkste onderzoeksinteresse en expertise liggen bij de binnenvaart, het achterlandtransport van de haven, scheepsontwerp en transportmodellering. Hij is gepromoveerd met een onderwerp op het gebied van de binnenvaart. Meer recentelijk is de scope van zijn werk uitgebreid tot maritieme kostenketenmodellering. Hij is ook betrokken bij verschillende onderzoeken, gaande van transportprojecten tot kosten-batenanalyses van infrastructuur, projecten voor transportmodellering en het ontwikkelen van spellen voor de logistieke sector.

LOGISTIEKE STUDIE VOOR DE INZET VAN PLATOONING VOOR BELEVERINGEN VAN LADING NAAR WINDMOLENPARKEN OP ZEE 15/12/2022 - 15/04/2023

Abstract

Om Nederland van meer groene energie te voorzien, worden meer en grotere windmolenparken op zee gebouwd. Deze windparken hebben onderhoud nodig. In hedendaagse logistieke concepten verlaat het Service Operation Vessel (SOV) periodiek het windpark om terug te keren naar de haven voor nieuwe voorraden en voor bemanningswisselingen. Door de toenemende capaciteit van de afzonderlijke windturbines zijn meer en grotere reserveonderdelen nodig. Als dezelfde onderhoudsstrategie wordt toegepast, wordt meer stilstand van de windturbines verwacht. Een manier om dit op te lossen is de onderhoudsstrategie te veranderen door een concept toe te passen waarbij de continue aanwezigheid van een (SOV) vereist is. Dit zal de vraag naar havenbezoeken van de SOV minimaliseren. Het algemene doel van dit project is het onderzoeken van het algemene concept van de bevoorrading van SOV's op zee door kleinere bevoorradingsschepen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Klimaatbestendige en milieuduurzame vervoersinfrastructuur, met de nadruk op binnenvaart (CRISTAL). 01/09/2022 - 31/08/2025

Abstract

De hoofddoelstelling van het project CRISTAL (36 maanden) is het aandeel van het vrachtvervoer over de binnenwateren (IWT) te verhogen met met ten minste 20% te verhogen op drie proeflocaties (Italië, Polen en Frankrijk). Het CRISTAL project zal de capaciteit van de binnenvaart verzekeren op 50%, zelfs tijdens extreme weersomstandigheden. Daartoe zal CRISTAL geïntegreerde, coöperatieve en innoverende oplossingen uitwerken, testen en geïntegreerde, coöperatieve en innovatieve oplossingen uitwerken, testen en implementeren in de drie als proef aangewezen gebieden van de partners in Italië, Frankrijk en Polen. Het project zal de aspecten technologische innovatie/ontwikkeling en digitalisering omvatten; verdere vooruitgang in de richting van het fysieke internet, governance-oplossing en bedrijfsmodellen worden voorgesteld, waarbij wordt gestreefd naar duurzaamheid en veerkracht van de infrastructuur.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een open netwerk over overdraagbare innovatie voor efficiëntie- en emissiereductie-oplossingen (PIONEERS) 01/10/2021 - 30/09/2026

Abstract

PIONEERS brengt vier havens samen met verschillende kenmerken, maar gedeelde verbintenissen om te voldoen aan de Green Deal-doelstellingen en de sociaaleconomische doelstellingen van Blue Growth, om de uitdaging voor Europese havens aan te gaan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en tegelijkertijd concurrerend te blijven. Om deze ambities te realiseren, zullen de havens van Antwerpen, Barcelona, ​​Venlo en Constanta groene haveninnovatiedemonstraties implementeren op vier hoofdpijlers: productie en levering van schone energie, duurzaam havenontwerp, modal shift en optimalisatie van stromen, en digitale transformatie. Acties zijn onder meer: ​​opwekking van hernieuwbare energie en inzet van elektrische, waterstof- en methanolvoertuigen; bouw- en verwarmingsnetwerken retrofit voor energie-efficiëntie en implementatie van circulaire economie benaderingen in infrastructuurwerken; samen met de inzet van digitale platforms (met behulp van AI- en 5G-technologieën) om de modal shift van passagiers en vracht te bevorderen, te zorgen voor geoptimaliseerde bewegingen en toewijzingen van voertuigen, schepen en containers, en automatisering van voertuigen te vergemakkelijken. Deze demonstraties vormen geïntegreerde pakketten die aansluiten bij andere gelinkte activiteiten van de havens en hun naburige stadsgemeenschappen. Door een open innovatienetwerk voor uitwisseling te vormen, zullen de havens, technologie en ondersteunende partners de projectfasen van innovatiedemonstratie, opschaling en medeoverdraagbaarheid doorlopen. Strenge innovatie- en overdrachtsprocessen zullen betrekking hebben op technologie-evaluatie en de ontwikkeling van businesscases voor exploitatie, evenals het creëren van de institutionele, regelgevende en financiële kaders voor groene havens om te floreren, van proefprojecten voor technische innovatie tot wijdverbreide oplossingen. Deze processen zullen informatie verstrekken en parallel worden uitgevoerd met de ontwikkeling en verfijning van het masterplan, met een masterplan en routekaart voor de energietransitie in de PIONEERS-havens en een handboek als leidraad voor de planning en implementatie van groene havens voor verschillende typologieën van havens in heel Europa.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Verkeersbeheer van de volgende generatie voor het versterken van CAV's-integratie, samenwerking tussen belanghebbenden en proactieve multimodale netwerkoptimalisatie (FRONTIER). 01/05/2021 - 30/04/2024

Abstract

FRONTIER beoogt de netwerk- en geïntegreerde verkeersbeheerstrategieën van de toekomst te bieden, rekening houdend met nieuwe soorten en modi van vervoer en geautomatiseerde voertuigen (inclusief hun logische en fysieke vereisten), het minimaliseren van vervuiling en capaciteitsknelpunten (inclusief congestie en files) , het terugdringen van het aantal ongevallen en de noodzaak om de mobiliteitskosten voor alle gebruikers (zowel burgers, overheden als bedrijven) te verlagen. Op operationeel niveau faciliteert FRONTIER de overgang naar veerkrachtige multimodale autonome mobiliteit door de processen van samenwerking en arbitrage tussen belanghebbenden vast te stellen en tegelijkertijd de bedrijfsmodellen te ontwikkelen die de commerciële levensvatbaarheid van de geïdentificeerde oplossingen aanpakken. FRONTIER zal autonome beheersystemen ontwikkelen, toepassen en testen, beveiligd door ontwerp, die voortdurend zullen evolueren met behulp van gegevens die worden gegenereerd door realtime monitoring van het transportsysteem, kennis gegenereerd door operators en besluitvormers, en simulatiemodellen die systeemoptimale oplossingen bieden die rekening houden met nieuwe mobiliteitsdiensten en -technologieën. Deze systemen zullen proactieve beslissingen ondersteunen en uitvoeren en onze visie realiseren om een ​​naadloze overgang naar een autonoom en geïntegreerd transportbeheer voor toekomstige mobiliteitsdiensten mogelijk te maken. FRONTIER zal worden gevalideerd in drie proeflocaties (Oxfordshire UK, Athens GR en Antewerp BE) gericht op drie hoofdthema's: slimme infrastructuur en CAV-integratie; Multimodale mobiliteit voor passagiers- en vrachtoverstijgende samenwerking; Netwerkprestatieanalyse voor planning en beleidsvorming. Om dit concept te verwezenlijken, volgt FRONTIER een efficiënte multidisciplinaire aanpak waarbij partners van 5 universiteiten en onderzoeksinstituten, 7 bedrijven, 5 vervoersautoriteiten uit drie verschillende Europese landen, een testbed voor verkeersmanagement en een internationale wegenfederatie worden samengebracht.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Nieuwe binnenvaartconcepten voor het effectief verplaatsen van containervracht (NOVIMOVE). 01/06/2020 - 31/05/2024

Abstract

De voordelen van de binnenvaart als energiezuinige en CO2-arme transportmodus worden vandaag de dag niet ten volle benut door lacunes in het logistieke systeem. Binnenvaartcontainerschepen betalen 6-8 keer voor het aandoen van zeehaventerminals met lange wachttijden. Er gaat meer tijd verloren door suboptimale navigatie op de rivieren en kanalen en het wachten bij bruggen en sluizen. Daarnaast hebben lage beladingsfactoren van containers en schepen invloed op de logistieke systemen, omdat er onnodig veel containers worden vervoerd en ritten worden gemaakt. De strategie van NOVIMOVE is om het logistieke systeem te "condenseren" door de beladingsgraad van de containers te verbeteren en de wachttijden in de zeehavens te verkorten, door een betere planning en uitvoering van de rivierreizen en door vlotte doorvaarten door bruggen en sluizen mogelijk te maken. De innovaties van NOVIMOVE zijn: (1) reconstructie van de lading om de beladingsgraad van containers te verhogen, (2) mobiele terminals die binnenschepen voeden, (3) slimme riviervaart door het samenvoegen van satellietgegevens (Galileo) en realtime-gegevens over de rivierdiepten, (4) vlotte doorvaart van bruggen/sluizen door een dynamisch planningsysteem voor een beter beheer van de corridors langs de TEN-V-route Rijn-Alpijn (R-A), (5) concepten voor innovatieve schepen die zich kunnen aanpassen aan een lage watertoestand met behoud van een volledig laadvermogen, en (6) nauwe samenwerking met logistieke belanghebbenden, havens en waterautoriteiten langs de R-A-route: Antwerpen, Rotterdam, Duisburg, Basel. De ontwikkelingen in de NOVIMOVE-technologie zullen worden gedemonstreerd door middel van virtuele simulatie, schaalmodelproeven en demonstraties op ware grootte. NOVIMOVE-innovaties zullen de hoeveelheid vracht die door de binnenvaart langs de R-A-corridor wordt vervoerd met 30% beïnvloeden ten opzichte van de basisgegevens van 2010. Het consortium NOVIMOVE 21 leden verenigt logistieke operators, havens, systeemontwikkelaars en onderzoeksorganisaties uit 4 EU-lidstaten en twee geassocieerde landen. Het werkplan bevat 4 technische werkpakketten. De looptijd van het project is vier jaar; de gevraagde financiering is 8,9 MIO.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Smart docking: innovatieve opvolgingen van scheepsbewegingen op hun ligplaats. 01/01/2022 - 31/12/2022

Abstract

Aangemeerde containerschepen bewegen constant onder invloed van getij, wind, passerende schepen, … Sommige bewegingen zijn eerder traag (vb. het schip beweegt onder invloed van het getij), terwijl andere vrij snel zijn (vb. het schip beweegt onder invloed van passerend vaartuig). Om veiligheidsredenen is het cruciaal om deze longitudinale en laterale bewegingen te monitoren. Een groot getijverschil kan de meertrossen van het schip doen verslappen en het schip gevaarlijk laten bewegen op de ligplaats. Bovendien verandert tijdens het vrachtvervoer de belasting van het schip en varieert de diepgang van het schip. Daardoor wordt de dichtheid van de landvasten/kabels aangetast. Bovendien kan een plotselinge beweging van een vaartuig in de haven, hetzij zijdelings of longitudinaal, schade toebrengen aan de stootwillen, de kaaimuur, de uitrusting voor vrachtbehandeling of aan de wal aangesloten voorzieningen zoals meeruitrusting, enz., catastrofale gevolgen van dergelijke incidenten, rechtvaardigen het belang van de positiebewaking en positiebepaling van schepen op de ligplaats. Het is de verantwoordelijkheid van de scheepsbemanning om de stabiliteit en beweging van het schip op de ligplaats te controleren en ervoor te zorgen dat het rechtop en stabiel staat, zonder overmatige beweging. Elk ongeval van deze aard zal schade toebrengen aan de havenfaciliteiten of de haven belasten met ongewenst herstel, wat uiteindelijk nadelige gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van de haven. Helaas zijn de laterale en longitudinale beweging van het schip en de afstand tot de kaaimuur tijdens het aanleggen de parameters die niet door de scheepsuitrusting kunnen worden gemeten. Het is normaal aan boord van de schepen om regelmatig de dichtheid van de landvasten te controleren en afstand tot de kademuur te voorkomen. De mogelijke nalatigheid van de scheepsbemanning kan echter een desastreus ongeval in de haven veroorzaken dat de havenactiviteiten voor een lange periode kan beïnvloeden. Het was onvermijdelijk dat havens de beweging van het schip begonnen te volgen terwijl ze op de ligplaats waren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Logistieke kostenmodellering van maritieme intercontinentale logistiek in Centraal-Europa 28/05/2021 - 31/01/2022

Abstract

Taak 1 zal een gedetailleerde uitleg geven van het analytische werk, de instrumenten en benaderingen die bij de ontwikkeling van de analyse moeten worden gebruikt. Taak 2 geeft een gedetailleerde uitleg, beschrijving en uitgesplitste uitleg van aannames en drijfveren achter het logistieke kostenmodel dat zal worden gebouwd of gebruikt ter ondersteuning van de opdracht. Taak 3 zal berekeningen voor logistieke kostenmodellering ontwikkelen voor "representatieve" zendingen tussen het Verre Oosten en Centraal-Europa voor gecontaineriseerde zendingen, via de belangrijkste Europese havens die momenteel Centraal-Europa bedienen, en waarbij de belangrijkste economische knooppunten van Centraal-Europa als bestemming worden gebruikt. Taak 4 zal beleidsimplicaties afleiden, vanuit het perspectief van de regering van Griekenland, die worden gesuggereerd door modelbevindingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Studie van trafiek en modal shift optimalisering in de EU. 01/03/2021 - 31/07/2021

Abstract

TRANS-EURASISCH HOOFDSPOORWEGNETVERBETERING a) Inleiding b) Algemene trends in Trans-Euraziatische handel / verkeer c) Aandeel van vracht vervoerd door de drie belangrijkste transportmodi: vaartuig, spoor en vliegtuig d) Basis transportkosten en transittijden. Vaartuig versus spoor versus vliegtuig. Break-even grenzen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar de effecten van autonoom varen op de toekomstige rol van de dek officier door middel van een 'full mission' simulatie gebaseerd op de interactie tussen bemande en onbemande schepen in zowel open als nauwe vaarwateren. 01/01/2021 - 31/12/2022

Abstract

Het perspectief van de menselijke operator in de autonome scheepvaart evolutie wordt met dit onderzoeksproject doorgrond, vertrekkende vanuit onze ervaring als koopvaardij officieren. Dit unieke uitgangspunt verzekert een onderzoek met een impact op alle belanghebbenden in deze industrie en niet in het minst de zeeman van de toekomst. Daarvoor zal dit onderzoek de veranderingen in mens-machine interactie, verantwoordelijkheden en opleiding in kaart brengen. Verder wordt ook onderzocht wat het effect is van nauwe vaarwateren en automatisatie in de vorm van de 'auto pilot' op de werkomgeving van de officier. Kortom, dit onderzoeksproject is relevant aangezien het de relatie tussen toekomstige koopvaardij officieren en autonoom varen zo eenduidig en accuraat mogelijk zal omschrijven. De volgende kwalitatieve methoden worden aangewend om dit onderzoek mogelijk te maken: een grondige literatuurstudie, diepgravende interviews en enquêtes met maritieme experten, instructeurs en IMO medewerkers betrokken bij het aanpassen van de huidige STCW/COLREGs in kader van de autonome scheepvaart. Daarnaast voeren we een experimentele studie in de navigatie simulatoren van de hogere zeevaartschool Antwerpen uit. Testpersonen zullen een schip besturen tijdens de aanloop van de haven van Antwerpen waarbij ze geconfronteerd worden met een variëteit aan autonome schepen. Daarbij worden deze personen gemonitord en gelogd. Data zoals koers- en snelheidsveranderingen, reactietijd, CPA/TCPA en acties op de scheepsbesturing worden bestudeerd om zo inzicht te krijgen in het gedrag met betrekking tot beslissingspatronen. Nieuwe risico's, die ontstaan door de bemande/onbemande scheepsinteractie op open en nauwe vaarwateren, worden zo geïdentificeerd. Daarnaast kunnen we door dit onderzoek sterke aanbevelingen aangaande STCW training opstellen. Dit onderzoek onthult de verschuivingen binnen de rol, taken en verantwoordelijkheden voor scheepsbemanning aan boord en de wal. Daarnaast creëert het inzicht in toekomstige scheepsinteracties en hun risico's. Daarenboven zal dankzij dit project één doctoraatsthesis worden voorgelegd ter verdediging aan de universiteit van Antwerpen en de hogere zeevaart school Antwerpen. Tevens zal dit onderzoek een belangrijke toegevoegde waarde bieden aan een tweede doctoraatsstudie. De creatie van een unieke trainingscursus voor officieren in relatie tot autonoom varen en drie A1 publicaties zullen uit dit onderzoek voortvloeien. Dit project zal een significante bijdrage leveren aan de maritieme opleidingscentra, de toekomstige functie van koopvaardij officieren en de havenautoriteiten, aangezien onze bevindingen een impact zullen hebben op de werking van autonome schepen en de opleiding van hun operatoren in de toekomst.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Maritieme connectiviteit beoordelen. Extra havens voor het Infrastructure Data Dashboard. 17/12/2020 - 30/06/2021

Abstract

Het WorldBank Infrastructure Office onderneemt verschillende activiteiten: het produceren van achtergronddocumenten voor vlaggenschiprapporten over infrastructuur, het bijdragen van onderzoeksdocumenten en beleidsnotities over beleidskwesties van strategisch belang, het identificeren van prioriteiten voor infrastructuurgegevens, en het verbeteren van datacuratie, mapping en diagnostiek. Het belangrijkste doel van deze opdracht is om het kantoor te helpen bij het maken van schattingen van de verzendkosten voor extra havens voor het Infrastructure Data Dashboard. Het project zal naar verwachting een schatting geven van de verzendkosten voor de volgende havens op basis van hun eigen TPR Chain Cost Model.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Maritieme connectiviteit evalueren 12/03/2020 - 30/06/2021

Abstract

a. Het eerste deel geeft een trendanalyse van de mondiale havensituatie in de derde wereld. b. De tweede ontwikkelt een raamwerk dat de belangrijkste criteria opsomt die moeten worden gekwantificeerd om de aspecten van connectiviteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid, efficiëntie en milieueffecten te begrijpen. c. Het derde deel vergelijkt de criteria die gebaseerd zijn op open-source, administratieve of propriëtaire databases door prestaties te vergelijken tussen inkomensgroepen, geografische regio's en andere interessante groepen. d. Het vierde deel past de methodologie toe op de landen van de Zuidelijke Kegel - Argentinië, Paraguay en Uruguay.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Uitbreiding van het kostenberekeningsprogramma voor de Belgische binnenvaart. 03/02/2020 - 08/05/2020

Abstract

In 2017 leverde Universiteit Antwerpen (Departement TPR) een kostenmodel voor de binnenvaart op aan de Vlaamse Waterweg. In dat model worden de kosten berekend op basis van de user inputs van een binnenvaartschipper. In de geüpdatete versie zal voor eenzelfde schip en eenzelfde reis een nieuwe berekening worden gemaakt maar dan als het schip autonoom / op afstand bestuurbaar is.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

SmartWaterway. 01/12/2019 - 30/11/2021

Abstract

Door transport in stedelijke waterwegen meer kostenefficiënt te maken, zal Smart Waterway een verschuiving teweegbrengen in last-mile-logistics van wegverkeer naar kleine waterwegen in vele Europese steden, waaronder Gent. Voor kleine barges die deze waterwegen kunnen betreden, is de kost voor automatisering echter te hoog in vergelijking met de constructiekost. Er is dus een kostenvermindering nodig in de automatisering om dit mogelijk te maken. Wij geloven dat dit enkel kan gerealiseerd worden door de kost van de uitrusting voor autonoom varen drastisch te verlagen. Hiervoor zijn echter significante verbeteringen nodig in de state-of-the-art in sensoriek en lokalisatie-technologie. Hoewel een lagere accuraatheid volstaat om autonoom te navigeren op basis van waypoints, zullen goedkope sensoren op het schip niet volstaan voor complexe scenario's (bv. Sluizen, bottlenecks zoals bruggen en kaaien voor laden en lossen) waar accurate lokalisatie nodig is om het schip veilig te kunnen manoeuvreren. Om dit probleem op te lossen, zullen deze kritische locaties worden uitgerust met bijkomende sensoren (bv. Infrarood camera's) en een innovatief lokalisatie-systeem op basis van ultra-wideband technologie. Door betaalbare sensoren op het schip te combineren met infrastructuur aan wal , beoogt Smart Waterway economisch haalbare niveau 3 autonomie te realiseren in stedelijke binnenwateren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opticharge. 01/12/2018 - 30/11/2020

Abstract

In het Opticharge project worden bestaande technologische oplossingen voor de automatisering van laad- en losoperaties in kaart gebracht samen met de vernieuwende oplossingen die in de pijplijn zitten bij technologie providers, onderzoeksinstellingen en universiteiten om vervolgens de link te leggen met de door VIL geïdentificeerde behoeftes hieromtrent bij de deelnemende bedrijven. Bovendien wordt ook een tool ontwikkeld in matrixvorm om de ROI op een eenvoudige manier te kunnen weergeven.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Nieuwe technologieën te gebruiken door de Belgische douane voor de implementatie van een verbeterde supervisie van de containertransportketen. 06/11/2018 - 06/11/2020

Abstract

De Europese Commissie verklaarde zich akkoord om technische ondersteuning te voorzien aan de Belgische douane in de vorm van expert-consultingdiensten in het project gericht op het verkennen van het gebruik van nieuwe en geavanceerde technologieën om de capaciteit en effectiviteit van de Belgische douane te verbeteren. Om die missie te bereiken, en om de uitdagingen en bedreigingen aan te kunnen die voortvloeien uit de huidige situatie, in het bijzonder in de Haven van Antwerpen, heeft de Belgische douane als doel de supervisie van de containertransportketen te verbeteren door hun huidige controle-operatires op te drijven en door bijkomende uiterst efficiënte technologie-maatregelen en middelen in te zetten, die significant zullen bijdragen aan de supervisieratio van de bevoorradingsketen. Tegelijk moeten kosten- en tijdsimpact op internationale bevoorradingsketens door de haven tot een minimum beperkt worden, om de concurrentiële positie van de Haven van Antwerpen te vrijwaren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar de economische effecten van het ballastwaterverdrag. 12/12/2017 - 31/10/2018

Abstract

Sinds 8 september 2017 is het ballastwaterverdrag officieel geratificeerd door de IMO. Het doel van het ballastwaterverdrag is de bescherming van het maritieme milieu. Dit onderzoek focust dan ook op de economische (en maatschappelijke) kosten-batenanalyse van mogelijke uitzonderingen van het ballastwaterverdrag, met name de mogelijkheid tot instelling van een zogenaamde 'Same Risk Area'.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Simulatie van Logistieke en Transportprocessen (SIMULTRA) 01/10/2017 - 30/09/2019

Abstract

Het project omvat echnische en professionele training voor de transport- en logistieke industrie, die, ondanks zijn historische origine (als militaire activiteit) in recente jaren met de globalisering een belang heeft verworven in de zakenwereld, en daarbij een instrument van concurrentie is geworden door traning en opleiding. Het doel van het project is innovatie instrumenten en oplossingen te ontwikkelen die hand in hand gaan met de al bestaande programma's, om werkgebaseerd leren te bereiken en mogelijk te maken. Het doel van dit project is om technologische workshops en simulaties te ontwikkelen, die getrouw de operaties en procedures repliceren van de specifieke transportsectoren (maritiem, spoor, intermodaal), en logistiek (magazijn- en ketenmanagement), om het gat tussen training en werkplaats te elimineren of verkleinen, en daarbij aan te moedigen dat jonge studenten worden aangeworven door bedrijven en ook de 'on-the-job' training te verminderen waar bedrijven vaak een beroep moeten op doen om de afstand tussen training en praktijk te overbruggen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject
 • Onderwijsproject

Onderzoek in het domein van "Inland waterway transport innovation". 01/10/2017 - 30/09/2018

Abstract

Innovatieve initiatieven zijn talrijk in de binnenvaart, maar ze ervaren moeilijkheden om snel te verspreiden in de industrie. De gemiddelde leeftijd van de actieve Rijnvloot, die een relatief trage vlootvernieuwing kent, en de beperkte investeringscapaciteit van de industrie worden vaak opgeworpen als de hoofddrempels voor innovatie. Innovatie wordt geacht rationeel te zijn en positieve business cases te hebben. Dit onderzoek bekijkt de voorwaarden voor technologische, organisationele en culturele innovatie in de binnenvaart om effectief en succesvol te realiseren. Het innovatieproces wordt onderzocht door middel van diepgaande gevalstudies door methoden zoals Sociale Kosten-Baten-Analyse (MKBA) en Systems of Innovatie-Analyse (SIA).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Groene scheepvaart: beheer en innovatie voor een duurzame maritieme logistieke keten. 01/09/2017 - 31/08/2020

Abstract

Om het begrip vooruit te helpen van de impact van instrumenten gerelateerd aan maritiem vervoer, wordt, in voorbereiding van het verdere werk van de handels- en logistieke en de havenmanagementgroepen binnen het project, een onderzoeksonderwerp uitgewerkt binnen het domein van de het kwantificeren van de analyse van de kostenimpact van milieubeleid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Nieuwe binnenvaart- en maritieme transportconcepten (NOVIMAR) 01/06/2017 - 30/11/2021

Abstract

NOVIMAR heeft als doel binnenvaart en short sea zodanig aan te passen dat het optimaal gebruik kan maken van het systeem van waterwegen, schepen en havens / terminals. Om dit te bereiken, introduceert NOVIMAR de watergebonden versie van 'platooning': de Scheepstrein. Dit is in essentie een aantal onbemande Volgschepen met eigen zeil- en manoeuvreercapaciteiten, tijdelijk geleid door een bemand Leiderschip. Schepen zullen in staat zijn om zulke treinen te vervoegen en te verlaten, op plaatsen vlakbij hun punten van oorsprong en bestemming aan landzijde of inlands. De geraamde baten en impacten zijn: vermindering van bemanningskosten resulteren in 47% totale kostenvermindering voor binnenvaart en tot 88% stafkostenvermindering voor short sea, verbeterde logistieke flexibiliteit, 10-15% minder energieverbruik / emissies, oplossingen om barrières tussen transportmodi te overkomen en een hoog potentieel om wegcongestie en geassocieerde kosten te verminderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Studie over de emissiereductie van de drie belangrijkste scheepvaart segmenten, inzake de internationale regelgeving, alsmede andere markt- en beleidsfactoren. 12/12/2016 - 20/04/2017

Abstract

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft regelgeving aangenomen om de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen aan te pakken door schepen verplicht meer energie-efficiëntie te laten worden (EEDI). Het belangrijkste doel van deze studie is om het brandstofverbruik en de emissiereducties van de drie belangrijkste scheepvaartsegmenten (container, bulk en tankvaart) te bepalen als gevolg van de uitvoering van de voorgestelde energie-efficiënte regelgeving (EEDI).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

LowCarb RFC - Europese spoorvrachtcorridors gaan CO2-neutraal 01/09/2015 - 31/08/2018

Abstract

De LowCarb-RFC-studie heeft als doel opties en paden te identificeren om diep te snijden in CO2-emissies van vrachtvervoer op lange afstand in Europa. Het kijkt naar twee grote vrachtcorridors door Duitsland, en in het bijzonder de federale staat Noord-Rijn-Westfalen (NRW). De studie kijkt naar de impact langs de corridors en in het bijzonder in de logistieke sector in NRW. De beschouwde opties zijn een grote verschuiving richting CO2-vrije spoordiensten vs. een volle ontplooiing van nieuwe wegtechnologieën. De analyses worden ondersteund door onderzoeksopties, drijvende krachten en barrières voor institutionele verandering, ondersteund door een internationaal spoorvrachtplatform.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject