Frank WILLAERT (Veurne, 1952) studeerde Germaanse filologie te Kortrijk en te Leuven (1970-74) en Mediëvistiek te Poitiers (1977-78). Hij was achtereenvolgens werkzaam aan de Universiteit Antwerpen (1974-75), aan de Katholieke Universiteit te Leuven (1975-82) en aan het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden (1982-84). In 1982 promoveerde hij te Leuven onder leiding van prof. dr. N. de Paepe tot doctor in de Germaanse filologie met een proefschrift over de Strofische Gedichten van Hadewijch. In 1984 werd hij docent (1992 hoogleraar, 2000 gewoon hoogleraar) Oudere Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. In 2002 kende de Antwerpse studentenvereniging Prisma hem haar "Gobelijntje" toe, haar prijs voor de beste prof van de toenmalige opleiding Germaanse filologie.

In 1996 werd hij tot lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde verkozen en in 2006 tot buitenlands lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Tijdens het academisch jaar 1997-98 was hij als VNC-fellow werkzaam in het Netherlands Institute for the Study of the Humanities and Social Sciences (NIAS) te Wassenaar. In 2016 bekleedde hij de Rubens Chair aan de University of California Berkeley. Hij maakt deel uit van de redactie van verschillende wetenschappelijke reeksen en tijdschriften en oefent bestuursfuncties uit in diverse wetenschappelijke verenigingen. In 2012 en 2018 was hij voorzitter van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, van 2015 tot 2017 en sinds 1 januari 2019 ondervoorzitter (http://www.kantl.be).

Willaerts publicaties handelen vooral over de middeleeuwse mystiek (Hadewijch en Ruusbroec) en de minnelyriek. Voor zijn boek De poëtica van Hadewijch in de Strofische Gedichten (Utrecht, HES Publishers, 1984) werd hem in 1988 de 'Vijfjaarlijkse Prijs van de Vlaamse Provincies voor een monografie' toegekend. In 1992 verscheen de bundel Een zoet akkoord (Amsterdam: Prometheus), een omvangrijke bundel studies over de middeleeuwse lyriek in de Lage Landen, het resultaat van de werkzaamheden van een interdisciplinaire en interuniversitaire onderzoeksgroep die het jaar voordien onder zijn leiding wekelijks te Leiden was bijeengekomen. In 1996 bezorgde hij samen met de Nederlandse schrijfster Imme Dros een uitgave van Hadewijchs Visioenen met een vertaling en een uitvoerig commentaar, bestemd voor een breed publiek (Amsterdam: Prometheus). In 2009 verscheen een editie, eveneens met vertaling en commentaar, van de Liederen van Hadewijch (Groningen: Historische Uitgeverij), die in 2012 door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden bekroond werd met de driejaarlijkse Kruyskampprijs. Dit boek, dat tot stand kwam in samenwerking met Veerle Fraeters en de Nederlandse musicoloog Louis Peter Grijp, is het eerste deel van een project dat moet leiden tot een nieuwe uitgave van Hadewijchs volledige werk.  Ondertussen zijn een Duitse (Berlijn: De Gruyter 2016) en een Franse vertaling (Parijs: Albin Michel, 2019) verschenen. Voor zijn onderzoek over de middeleeuwse lyriek ontving Willaert, samen met Grijp, in 2005 de ANV-Visser-Neerlandiaprijs voor Cultuur. Hij legt nu de laatste hand aan een geschiedenis van het Nederlandse minnelied in de middeleeuwen, die bij Uitgeverij Prometheus zal verschijnen.
Een aantal publicaties van en over Frank Willaert zijn te vinden op de webstek van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl): http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=will001
Voor een naar volledigheid strevende lijst sinds 1991, klik https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/frank-willaert/publicaties/Hierbij moet echter wel aangetekend worden dat de labels (A1, A2 etc.) zonder toestemming van de auteur zijn toegekend en op geen enkele wijze overeenstemmen met het belang dat deze zelf aan zijn publicaties toekent. Voor nieuws, klik https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/frank-willaert/mijn-website/.

Afdeling

Statuut & functies

Emeritus

  • Emeritus occasionele opdracht