Onderzoeksgroep

Expertise

Farmaceutische zorg Pharmacotherapy Bioinformatica

iCAREdata, onderzoeksdatabank ter optimalisatie van zorg en onderzoek Antwerpen. 01/09/2023 - 31/08/2024

Abstract

iCAREdata is een state-of-the-art onderzoeksdatabank die automatisch verzamelde klinische gegevens verwerkt van patiëntencontacten buiten kantooruren, out – of – hours care (OOHC) bij huisartsenwachtposten, apotheken en diensten voor spoedgevallen (DVS). De database bevat gegevens vanaf 2015 tot heden. Datastromen worden beveiligd door versleuteling van de rijksregisternummers van de patiënten door eHealth als trusted third party (TTP), evenals de RIZIV-nummers van de artsen. Op geen enkel moment in de flow kunnen leesbare persoonsgegevens worden gekoppeld aan klinische gegevens. In de uiteindelijke database maken gepseudonimiseerde persoonsgegevens het mogelijk om verschillende patiëntencontacten aan dezelfde persoon te koppelen, wat de mogelijkheid biedt om patiënttrajecten in de OOH-zorgdiensten te beschrijven; bij voorbeeld; persoon X raadpleegt op zaterdagochtend een huisarts in de huisartsenpost, gaat diezelfde dag 's middags naar de apotheek om de voorgeschreven medicijnen op te halen en verschijnt zondagochtend om 02.00 uur uiteindelijk op de dienst voor spoedgevallen. Om deze datastroom en koppeling te realiseren is grondige kennis over het gebruik en de implementatie van eHealthdiensten cruciaal, naast een up-to-date ervaring met standaardisatie- en classificatiesystemen die momenteel worden gebruikt in medische onderzoeksdatasets. Een groot netwerk van gezondheidsvoorzieningen en zorgverleners maakt deel uit van dit project, als dataprovider en moet daarom ook optimaal betrokken worden. Dit wordt alleen gerealiseerd door volledige transparantie te implementeren over de inhoud van de dataset, hoe de flow is ingericht, voor welk soort onderzoek de data worden gebruikt en door wie. Zowel onderzoekers als alle andere stakeholders, waaronder de dataproviders, benadrukken het belang van opschaling van de datasets door uit te breiden met alle wachtposten in Vlaanderen (op dit moment leveren 38 van de 44 wachtposten dagelijks data aan) en door extra diensten voor spoedgevallen en apotheken toe te voegen. Onderzoekers stellen bovendien voor om routinegegevens van huisartspraktijken overdag toe te voegen. Dit is op termijn noodzakelijk om de volledige flow van patiënten te kunnen volgen. Ook de koppeling met patiëntencontacten in telefoon- of zelftriage, callcenters voor dringende medische hulpverlening (hulpcentrale 112, HC112), en vervolgcontacten in de huisartsenpraktijk of ziekenhuizen vervolledigen de patiënttrajecten op verschillende locaties. iCAREdata heeft sterke banden met nieuw ontwikkelde tools in doorverwijzing naar en samenwerking met welzijnsdiensten. Dit maakt een unieke koppeling tussen medische zorg en welzijn mogelijk die de komende jaren verder moet worden ontwikkeld. Naast onderzoeksmogelijkheden biedt iCAREdata ook de mogelijkheid om een datagedreven beleid te voeren op micro-, meso- en macroniveau. Dit werd als cruciaal ervaren tijdens de Covid-19-pandemie. Daarnaast maken verschillende wetenschappelijke onderzoeksthema's de database de moeite waard: evaluatie van medicatievoorschriften door artsen in verschillende contexten (antibiotica, opioïden, ...), gebruik van gezondheidszorgdiensten, epidemiologische thema's zoals surveillance van infectieziekten, hiaten in het gezondheidsaanbod en welzijnsdiensten, wachtlijsten… iCAREdata heeft een ervaren team van computerwetenschappers die modulaire en uitbreidbare software ontwikkelen op basis van Normalized Systems Theory (NST). De modulaire structuur van deze software maakt het mogelijk om op betrouwbare en snelle wijze extra dataproviders toe te voegen. ICAREdata zal dankzij financiële middelen de link met de diensten voor spoedgevallen en apotheken verder uitwerken, valideren en finaliseren. Dit stelt ons in staat om waardevolle use cases op te stellen om gebruikers en (betalende) klanten te gaan werven. De financiering zal tevens gebruikt worden om het publieke dashboard en de gebruikersdashboards door te ontwikkelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Primary Care Academy, Interdisciplinaire Leerstoel van het Fonds Dr. Daniël De Coninck beheerd door de Koning Boudewijn Stichting 01/01/2019 - 30/04/2024

Abstract

Primary Care Academy, Interdisciplinaire Leerstoel van het Fonds Dr. Daniël De Coninck beheerd door de Koning Boudewijns Stichting Deze leerstoel werd toegekend voor een periode van 5 jaar vanaf 1 April 2019. Waarom? De zorgnoden van de Belgische bevolking noodzaken een nieuwe aanpak van de eerstlijnszorg. De Primary Care Academy (PCA) draagt bij aan een betere eerstelijnszorg voor patiënten in hun thuisomgeving en in hun sociale context. Speciale aandacht is er voor de toegankelijkheid van de zorg. Wie? De PCA is een onderwijs en onderzoeksnetwerk dat bestaat uit 4 universiteiten en 6 hoge scholen, het Vlaams Patiënten Platform en het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen. Wat? De PCA richt zich op een meer geïntegreerde en interdisciplinaire eerstelijnszorg voor mensen met een middelmatig ernstige hulpvraag. De PCA ondersteunt doelgerichte zorg, het ondersteunen van zelfzorg en interdisciplinair samenwerken. Nieuwe zorgmodellen zullen worden ontwikkeld, onderzocht, onderwezen en ook toepassing vinden in de zorgprocessen. Hoe? Aan de hand van praktijk gebonden onderzoek worden nieuwe zorgstrategieën en onderwijsvormen ontwikkeld. Het onderwijs richt zich op zorg en welzijnsberoepen in zowel (professionele en academische) bachelors, de masterfase en ook de professionele navorming. Om duurzame verandering te bewerkstelligen, is er een voortdurende interactie met de beleidsmakers.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Schatting van de impact van het gebruik van opioïden in Belgische gemeenschappen via de combinatie van rioolwateranalyse en voorschrijfgegevens. 01/01/2019 - 31/10/2019

Abstract

Het gebruik van opioïden is recent sterk toegenomen met als resultaat een crisis met epidemische eigenschappen in Noord-Amerika. Ook in Europa is het gebruik van opioïden in stijgende lijn, maar in mindere mate dan in Noord-Amerika. Toch is het belangrijk om het gebruik van deze substanties in Europa nauw in de gaten te houden. In dit project zal er een high throughput bioanalytische assay ontwikkeld worden om een brede range aan biomarkers van opioïdengebruik in rioolwater te kunnen detecteren. Met deze assay kunnen we dan realtime, objectieve en complementaire informatie vergaren over het gebruik van opioïden in hoge spatiële en temporele resolutie door middel van staalnames van rioolwater in verschillende locaties in België. Deze data betreffende het gebruik van opioïden zal getrianguleerd worden met andere data (bvb. Farmanet, Gezondheidsenquête) om zo een beter genuanceerd beeld te krijgen over het gebruik van opioïden in België. Dit is van belang voor beleidsmakers om strategieën te optimaliseren en te evaluaren betreffende de preventie, behandeling en risicovermindering met betrekking tot opioïdengenbruik. De data kan verder ook gebruikt worden om de illegale markt van opioïden beter in kaart te brengen en om de relatie tussen socio-demografische parameters en het gebruik van deze substanties beter in te schatten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Het ontwikkelen van een kwaliteitsmonitor voor de evaluatie van Begeleiding Nieuwe Medicatie (BNM). 15/05/2014 - 15/01/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IFEB. UA levert aan IFEB de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject