Onderzoeksgroep

YUFE Alliantie 2030 (YUFE 2030) 01/12/2022 - 30/11/2026

Abstract

In slechts twee jaar tijd heeft de YUFE alliantie (Young Universities for the Future of Europe) een toonaangevend model ontwikkeld van een studentgerichte, gelijkwaardige, open en inclusieve Europese universiteit, en zet zij zich volledig in om de volgende stap te zetten naar een innovatieve, wereldwijd concurrentiële en aantrekkelijke Europese ruimte voor hoger onderwijs. YUFE zal onze gezamenlijke droom blijven verwezenlijken: de opkomst van een unieke, holistische, diverse en innovatieve Europese universiteit tegen 2030. YUFE heeft een baanbrekende visie ontwikkeld waarin onderwijs, onderzoek & innovatie en maatschappelijke impact naadloos op elkaar aansluiten in zeven pijlers die ons gezamenlijke doel in het onderwijs bevorderen: het aanbieden van hoogwaardige, open en flexibele Europese academische curricula, het onderwijs voor de toekomst, voor levenslange lerenden van alle achtergronden (II). Academisch onderzoek, innovatie (III) en maatschappelijke verantwoordelijkheid die leidt tot impact (IV) zijn volledig geïntegreerd in de ambitie van YUFE. YUFE Digital University zal zorgen voor de ontwikkeling van zowel digitale instrumenten als digitale beleidskaders en vaardigheden (V). De identiteit en waarden van YUFE (I) zijn terug te vinden in alle activiteiten van de alliantie en zijn prominent aanwezig in de verhalen die YUFE in haar duurzame strategie naar voren brengt, met als doel een maatschappelijk verantwoorde Europese universiteit tot stand te brengen, die samenwerkt aan de ontwikkeling van een mensgerichte, inclusieve en open Europese universiteit voor haar studenten, personeel en gemeenschappen. Om deze ambitieuze doelstellingen te bereiken, streeft de YUFE alliantie naar een federatie-achtige structuur met op lange termijn een interuniversitaire YUFE-campus. Institutionele ontwikkeling vormt een knooppunt dat leidt tot nieuwe modellen voor bestuur, managementprocessen en personeelsontwikkeling (VI). Via verspreiding en capaciteitsopbouw (VII) is YUFE ten slotte klaar om als rolmodel te fungeren en invloed uit te oefenen en transformatie te stimuleren in en buiten de bestaande Europese universiteiten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project website

  Project type(s)

  • Onderwijsproject
  • Onderzoeksproject

  Projectsubsidie voor deelname aan Europese Universiteiten aan de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap. 01/11/2021 - 30/04/2024

  Abstract

  De Universiteit Antwerpen ontvangt deze subsidie als cofinanciering voor haar activiteiten met betrekking tot onderzoek, innovatie en valorisatie binnen het kader van de Europese Universiteit Young Universities for the Future of Europe (YUFE). Zij zet deze subsidie in voor het creëren van een kader voor en de ontwikkeling, uitvoering en versterking van de onderzoeks-, innovatie- en valorisatieagenda van YUFE, het delen van ervaringen en expertise in een Vlaams lerend netwerk, en inkomende en uitgaande tijdelijke mobiliteit in het kader van YUFE.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   YUFE Transformeert Onderzoek en Innovatie door Europees-brede kennistransfer (YUFERING). 01/03/2021 - 29/02/2024

   Abstract

   De Europese Commissie benadrukt dat om de visie van een Europese Onderzoeksruimte (EO) te kunnen realiseren, er nog heel wat transformaties in het huidige Onderzoeks & Innovatie (O&I) landschap nodig zijn. Men verwijst daarbij naar transformaties die erop gericht zijn om méér burgers te betrekken (citizen-science), het verhogen van de maatschappelijke betrokkenheid en impact, een betere kenniscirculatie en het stimuleren van mobiliteit van talent binnen de EU en tenslotte goede Open Science praktijken als motor voor innovatie. Door in te zetten op deze transformaties versterkt de samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven en wordt ook een grotere impact in het globale ecosysteem gerealiseerd. De YUFE-alliantie (Young Universities for the Future of Europe) omarmt met het YUFERING-project deze uitdaging en wil effectief bijdragen aan het testen van deze noodzakelijke transformaties en het scheppen van de voorwaarden om dit binnen Europa te verbeteren en te harmoniseren. Het YUFERING-consortium bestaat uit dezelfde universitaire partners uit het YUFE-netwerk die intekenden op een SwafS-call die net gericht is op deze kernthema's van de EO. Het YUFERING-projectvoorstel werd gehonoreerd met als doel om baanbrekende transformatieacties voor de YUFE-partners te ontwikkelen die hen een stap dichter moeten brengen in het creëren en realiseren van een gedeelde robuuste O & I-visie. Uitgangspunt om deze transformaties te piloteren is de gemeenschappelijke visie van een 'Flipped Knowledge Transfer', gecoördineerd door Universiteit Antwerpen, die challenge driven is en waarbij er door transdisciplinaire samenwerking met mensen van binnen en buiten de universiteiten samengewerkt wordt aan innovatieve oplossingen als antwoord op reële uitdagingen en problemen in de samenleving. YUFERING zet daarvoor ook in eerste instantie in op een 'community engaged O&I', op de ontwikkeling van een gemeenschappelijke O&I agenda en de ondersteunende structuren en stimulerende maatregelen (inclusief beloningssystemen voor onderzoekers), die net de voedingsbodem voor méér community engagement en vervolgens flipped knowledge transfer zijn en bijdragen tot méér impact en innovatie. De Europese samenwerking en transformatie op het gebied van O&I (naast onderwijs) die het doel is van de Europese Universiteiten is onvermijdelijk afhankelijk van multilateralisme, synergie en steun van zowel de EU als de lidstaten. In YUFERING zullen de YUFE-partners ook werken aan het beoordelen van de wettelijke, regelgevende en financiële voorwaarden die relevant zijn voor de totstandbrenging van een sterkere Europese Onderzoeksruimte. Er zullen ook aanbevelingen worden gemaakt voor de transformatie die nodig is om het delen van capaciteit en middelen mogelijk en aantrekkelijk te maken voor academici en institutionele / particuliere financiers. Binnen YUFERING zal de alliantie synergiën met andere 'Europese universiteiten' onderzoeken om de samenwerking bij relevante activiteiten te vergemakkelijken en om gedeelde uitdagingen en belemmeringen aan te pakken.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    YUFE. 01/12/2019 - 30/11/2022

    Abstract

    n de afgelopen decennia hebben sociaal-economische en politieke ontwikkelingen geleid tot een nieuw elitarisme in het hoger onderwijs, waarbij de belofte dat globalisering tot betere kansen voor iedereen zou leiden, tekortschiet. De alliantie Young Universities for the Future of Europe (YUFE) wil een radicale verandering teweegbrengen door het leidende model te worden van een jonge, studentgerichte, niet-elitaire, open en inclusieve Europese universiteit op basis van samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs, publiek en particuliere sector en burgers (universiteit + ecosysteem).

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderwijsproject
     • Onderzoeksproject

     De organisatie van het Joods leven in België in het interbellum. 16/06/2014 - 15/06/2016

     Abstract

     Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds vzw Kazerne Dossin. UA levert aan vzw Kazerne Dossin de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Onderzoek naar discriminatie en de vervolging van Joden in België tussen 1918 en 1950, door het uitwerken van een databank en het analyseren van de beschikbare gegevens. 01/02/2012 - 31/07/2012

     Abstract

     In het kader van het project "Onderzoek naar discriminatie en de vervolging van Joden in België tussen 1918 en 1950" en met het oog op de uitwerking van multimediale toepassingen en webapplicaties, zal UA de reeds bestaande Acess-databanken over Jodenvervolging en Joodse aanwezigheid in België verbeteren en aanvullen.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Onderzoek naar de discriminatie en de vervolging van Joden in België tussen 1918 en 1950 door het uitwerken van een databank en van een museale opstelling en door het analyseren van de beschikbare gegevens. 01/01/2011 - 31/12/2011

     Abstract

     Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Militaire bezetting als transnationale vorm van politiek. Een sociale en culturele geschiedenis van het Duitse bezettingsbestuur in België tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. 01/01/2009 - 31/12/2012

     Abstract

     In dit project wordt het Duitse bezettingsbestuur in België tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog van binnenuit, als een onderling samenhangende en in de maatschappij ingebedde politieke structuur bestudeerd. Door daarbij een intertemporeel comparatief perspectief te hanteren wil het gelijkenissen, continuïteiten en verschillen tussen beide besturen blootleggen. In algemenere termen wil het op die manier inzichten verschaffen in de geschiedenis van het militair bezetten als een specifieke vorm van politiek. Daarbij wordt uitgegaan van het gegeven dat bezettingsbesturen transnationale politieke organisaties zijn: zij opereren buiten de politieke en maatschappelijke context van de overheden waaraan zij ondergeschikt zijn, en moeten dus zowel tegenover de politieke overheden van hun thuisland als tegenover de bevolking in het bezette land legitimiteit verwerven. Dit project tracht deze processen van legitimiteitsverwerving op het spoor te komen door heel concreet in te zoomen op de sociale samenstelling en cohesie van de bezettingsbesturen en op de interactie van deze bezettingsbesturen met de bevolking van het bezette land. Het situeert zich op het kruispunt tussen politieke, sociale en culturele geschiedenis, maar gebruikt bovendien inzichten uit de organisatiesociologie en uit de culturele antropologie. Op methodologisch vlak zullen prosopografie, netwerkanalyse en discoursanalyse met elkaar worden gecombineerd.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Onderzoek en kwalitatieve digitale ontsluiting van de eerste Belgische fotografietijdschriften 'Bulletin belge de Photographie' en het 'Bulletin de l'Association Belge de Photographie'. 01/01/2009 - 31/12/2010

     Abstract

     Het project onderzoekt de kwalitatieve digitalisering van de eerste Belgische fotografietijdschriften 'Bulletin belge de Photographie' en het 'Bulletin de l'Association Belge de Photographie'. De resultaten uit het onderzoek worden gebundeld in een kwalitatief lessenpakket, syllabus en een e- book dat wordt aangeboden aan specifieke vakbibliotheken en musea om de informatie toegankelijk te maken voor verder onderzoek.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     ODIS: Databank Intermediaire Structuren Vlaanderen. 01/01/2008 - 31/12/2012

     Abstract

     Het project wil ODIS ontwikkelen als informatieknooppunt in een breed netwerk van gegevensverzamelingen, met meer en gebruiksvriendelijke onderzoeksondersteunende functies, en dit alles binnen een duurzame, eigentijdse omgeving.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Valorisatie van de architectuur en de beeldkwaliteit van de Antwerpse 16de-eeuwse omwalling, op basis van archeologisch, historisch en architecturaal onderzoek 01/01/2007 - 31/12/2008

     Abstract

     In 2002 startte de heraanleg van de Antwerpse leien en kwamen de monumentale restanten van de 16de-eeuwse gebastioneerde omwalling aan het licht. Deze bevatten nog de volledige blauwdruk met stadsmuur, poorten, bruggen, bastions en de buitengrachtmuur. Een vakoverschrijdend wetenschappelijk onderzoek dringt zich op om tot de bouwhistorische beschrijving van deze omwalling te komen en de architecturale kwaliteit ervan vast te leggen.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     De politieke eigenheid van Antwerpen. Een politiek-cultureel onderzoek van het Antwerpse electorale gebeuren in 1919, 1928 en 1936. 01/07/2006 - 31/12/2010

     Abstract

     Het electorale gebeuren in het arrondissement Antwerpen gedurende de nationale verkiezingen van 1919, 1928 en 1936 wordt aan een multi-actoriële politiek-culturele analyse onderworpen. Nagegaan wordt hoe in het discours en de praktijken van politieke elites, intermediaire structuren, journalisten en kiezers de politieke eigenheid van Antwerpen werd gearticuleerd, en in welke mate deze eigenheid berustte op een gevoel van vervreemding tegenover de nationale politiek.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Literatuur, Vlaamse Beweging en maatschappij (1914-1950). 01/01/2004 - 31/12/2008

     Abstract

     Het project beoogt een systematische beschrijving en analyse van de complexe wisselwerking tussen de samenleving in Vlaanderen van 1914 tot 1950 en de literatuur uit die periode, waarbij literatuur beschouwd wordt als een medium voor het politiek-institutionele denken binnen de Vlaamse Beweging. Vanuit een radicaal-retorische opvatting van de historische realiteit wordt zorgvuldig in kaart gebracht hoe 'Vlaanderen' mede door het publieke optreden van schrijvers tot stand is gekomen in een reeks, specifiek gecodeerde, performances (van politieke manifesten en essays over uitgesproken 'literaire' teksten tot voorleesavonden en redevoeringen, optochten en demonstraties).

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Cultuurkritiek in Europa, 1750-2000 : ideeën en praktijken. 01/01/2004 - 31/12/2008

     Abstract

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     De invloed van de Jezuïtische spiritualiteit op het nationalistische en algemeen-politieke gedachtegoed in Vlaanderen in de eerste helft van de twintigste eeuw. 01/03/2003 - 31/12/2005

     Abstract

     Dit project ligt in het verlengde van het vierjarig onderzoek naar de eerste bestaansjaren van het Ruusbroecgenootschap (1925). Dit onderzoek bracht een belangrijk probleem aan het licht: een nog niet nader gedefinieerd aspect van de Jezuïtische spiritualiteit blijkt een aanzienlijke impact te hebben gehad op het nationalistische en zelfs algemeen-politieke denken in Vlaanderen in de 1ste helft van de 20ste eeuw. Het project zal aandacht geven aan: ° het 'valse mysticisme' binnen de Belgische (Vlaamse) Jezuïetenprovincie ° de invloed van de spiritualiteit binnen deze s.j.-provincie op het nationalistische gedachtegoed van de Vlaamse ordeleden ° de politieke invloed van de Jezuïtische spiritualiteit op de Vlaamse samenleving.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     De heropbouw van de joodse gemeenschap te Antwerpen na de Tweede Wereldoorlog (1944-1960). 01/03/2002 - 28/02/2006

     Abstract

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Encyclopedie van de Vlaamse Beweging 01/01/1992 - 31/12/1994

     Abstract

     Een encyclopedisch naslagwerk over de Vlaamse Beweging en haar geschiedenis, waarin over elk trefwoord een wetenschappelijk artikel.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject