Leerstoel BNP Paribas Fortis in transport, logistiek en havens. 01/10/2010 - 30/09/2024

Abstract

De Universiteit Antwerpen (Departement Transport en Ruimtelijke Economie) en BNP Paribas Fortis hebben de handen in elkaar geslagen voor de oprichting van een leerstoel in transport, logistiek en haven. Via de leerstoel willen de universiteit en de bank onder meer snel en efficiënt kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de haven- en logistieke wereld. De wereld is voortdurend in beweging, en dat geldt zeker ook voor de haven- en logistieke sector. Zo zullen grote, nieuwe machten zoals India en Brazilië het hele transportvraagstuk beïnvloeden. Daar willen we met de leerstoel op inspelen, net zoals op nieuwe trends op logistiek vlak zelf. Ook op microniveau ligt er werk op de plank. Als e-commerce bijvoorbeeld nog stevig terrein wint, heeft dat consequenties op transportvlak, en ook op het soort goederenstromen en de route die ze volgen. In het kader van de leerstoel worden onder meer congressen en seminaries georganiseerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Nieuwe binnenvaartconcepten voor het effectief verplaatsen van containervracht (NOVIMOVE). 01/06/2020 - 31/05/2024

Abstract

De voordelen van de binnenvaart als energiezuinige en CO2-arme transportmodus worden vandaag de dag niet ten volle benut door lacunes in het logistieke systeem. Binnenvaartcontainerschepen betalen 6-8 keer voor het aandoen van zeehaventerminals met lange wachttijden. Er gaat meer tijd verloren door suboptimale navigatie op de rivieren en kanalen en het wachten bij bruggen en sluizen. Daarnaast hebben lage beladingsfactoren van containers en schepen invloed op de logistieke systemen, omdat er onnodig veel containers worden vervoerd en ritten worden gemaakt. De strategie van NOVIMOVE is om het logistieke systeem te "condenseren" door de beladingsgraad van de containers te verbeteren en de wachttijden in de zeehavens te verkorten, door een betere planning en uitvoering van de rivierreizen en door vlotte doorvaarten door bruggen en sluizen mogelijk te maken. De innovaties van NOVIMOVE zijn: (1) reconstructie van de lading om de beladingsgraad van containers te verhogen, (2) mobiele terminals die binnenschepen voeden, (3) slimme riviervaart door het samenvoegen van satellietgegevens (Galileo) en realtime-gegevens over de rivierdiepten, (4) vlotte doorvaart van bruggen/sluizen door een dynamisch planningsysteem voor een beter beheer van de corridors langs de TEN-V-route Rijn-Alpijn (R-A), (5) concepten voor innovatieve schepen die zich kunnen aanpassen aan een lage watertoestand met behoud van een volledig laadvermogen, en (6) nauwe samenwerking met logistieke belanghebbenden, havens en waterautoriteiten langs de R-A-route: Antwerpen, Rotterdam, Duisburg, Basel. De ontwikkelingen in de NOVIMOVE-technologie zullen worden gedemonstreerd door middel van virtuele simulatie, schaalmodelproeven en demonstraties op ware grootte. NOVIMOVE-innovaties zullen de hoeveelheid vracht die door de binnenvaart langs de R-A-corridor wordt vervoerd met 30% beïnvloeden ten opzichte van de basisgegevens van 2010. Het consortium NOVIMOVE 21 leden verenigt logistieke operators, havens, systeemontwikkelaars en onderzoeksorganisaties uit 4 EU-lidstaten en twee geassocieerde landen. Het werkplan bevat 4 technische werkpakketten. De looptijd van het project is vier jaar; de gevraagde financiering is 8,9 MIO.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Nieuwe binnenvaart- en maritieme transportconcepten (NOVIMAR) 01/06/2017 - 30/11/2021

Abstract

NOVIMAR heeft als doel binnenvaart en short sea zodanig aan te passen dat het optimaal gebruik kan maken van het systeem van waterwegen, schepen en havens / terminals. Om dit te bereiken, introduceert NOVIMAR de watergebonden versie van 'platooning': de Scheepstrein. Dit is in essentie een aantal onbemande Volgschepen met eigen zeil- en manoeuvreercapaciteiten, tijdelijk geleid door een bemand Leiderschip. Schepen zullen in staat zijn om zulke treinen te vervoegen en te verlaten, op plaatsen vlakbij hun punten van oorsprong en bestemming aan landzijde of inlands. De geraamde baten en impacten zijn: vermindering van bemanningskosten resulteren in 47% totale kostenvermindering voor binnenvaart en tot 88% stafkostenvermindering voor short sea, verbeterde logistieke flexibiliteit, 10-15% minder energieverbruik / emissies, oplossingen om barrières tussen transportmodi te overkomen en een hoog potentieel om wegcongestie en geassocieerde kosten te verminderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Havencapaciteit: prijszetting en investering onder onzekerheid. De ontwikkeling van een speltheoretisch real options model in de maritieme keten. 01/01/2016 - 03/08/2019

Abstract

De afweging tussen de kost van extra capaciteit en wachtkosten is belangrijk in een havencontext. Deze afweging wordt beïnvloed door de onzekerheid in de vraag en de complexe maritieme ketenstructuur. Daarom wordt de reële optie theorie in dit onderzoek naar voren geschoven om betere investeringsbeslissingen te nemen, aangezien ze onzekerheid en flexibiliteit van het management kunnen opnemen in de waardering van projecten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Duurzaam Transport en Logistiek. 01/01/2015 - 31/12/2019

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Vlaams Onderzoeksproject Stedelijke Logistiek en Mobiliteit. 01/07/2014 - 30/06/2016

Abstract

De uitdaging van dit project is om een duurzame organisatie van transport, logistiek en mobiliteit tussen, van en naar, en in de steden te combineren met een versterking van de competitieve positie van de sector en de logistieke ketens. Het is de bedoeling om met dit onderzoek bruggen te leggen tussen logistieke keten ruimte, economie, milieu en mobiliteit in een stedelijke context. Deze integrale benadering is vernieuwend in de wetenschappelijke literatuur. Tevens zal een dergelijke benadering tot een meer duurzame en slimmere stedelijke distributie leiden en verhoogt de leefbaarheid van de steden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Brein-Tranversale evaluatie van intermodale nieuwe strategieën (BRAIN-TRAINS). 01/12/2013 - 28/02/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Haveneconomische analyse, in het bijzonder met betrekking tot gegeneraliseerde kostenmodellering van de gehele logistieke keten. 19/11/2013 - 31/05/2015

Abstract

Dit havenproject heeft drie doelstellingen. Deze bestaan uit het testen van het huidige ketenmodel (validatie), het testen van de interface en het uitwerken van een additionele toepassing (externe kosten). Deze doelstellingen hebben betrekking tot het verder uitwerken van de containertransporten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De uitwerking en verdieping van onderzoek dat zich richt op de LNG-bunkermarkt, in het bijzonder in de context van het Antwerpse havengebied. 01/09/2013 - 31/10/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. UA levert aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Steunpunt Goederen en Personenvervoer (2012-2015). 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opwaarderen van schepen met nieuwe technologieën ter vermindering van de milieuvoetafdruk (RETROFIT). 01/10/2011 - 31/01/2015

Abstract

Het project 'Retrofitting' concentreert zich op de installatie van state-of-the-art innovatieve componenten of systemen aan boord van schepen reeds in de vaart. Deze installaties zijn in principe gedreven door de behoefte aan nieuwe wettelijke normen te voldoen of door de interesse van de reder om te upgraden naar een hogere operationele standaarden. Retrofitting moet een gevestigde praktijk in de scheepvaart worden betrekking hebbend op de gehele waardeketen en het continue verkennen van de technologische en economische mogelijkheden die aan de industrie en de maatschappij voordeel (op het vlak van kosten/baten en milieu) kunnen bieden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoeken van verkeersstromen van, naar en in het Antwerpse havengebied. 18/06/2010 - 31/10/2011

Abstract

Het project dient te leiden tot het in kaart brengen van verkeersstromen van, naar en in de Antwerpse haven, rekening houdend met: - woon-werkverkeer; - goederenverkeer; - de stromen tussen rechter- en linkeroever.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Innovation processes in surface transport (INNOSUTRA). 01/01/2010 - 31/12/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Hoog efficiënte en betrouwbare maatregelen voor crossmodaal vervoer (HERMES). 01/01/2010 - 31/12/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opstellen van een databank en het modelleren van havenrelevante handelsstromen. 19/11/2009 - 18/11/2013

Abstract

Een doel van een eerste luik van dit project is het beter inzicht geven in evaluaties van wereldstromen en het signaleren van opportuniteiten waarop de haven van Antwerpen zich best kan richten. In het onderzoek zal de klassieke aanpak van modellering op geaggregeerd wereldniveau verder worden uitgediept op basis van de evolutie van consumptiepatronen, regionale productiecapaciteiten en een beredeneerde raming van de grenzen van de globalisering van de industrie. Een tweede luik van het project betreft het inschatten van het effect van marktfluctuaties en de economische cycli op kortere termijn.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Tactische studie E313 doorrekening toekomstscenario's en goederentransport. 05/09/2008 - 05/09/2009

Abstract

Het gaat om een tactisch onderzoek naar mogelijke maatregelen voor een betere verkeersafwikkeling op de E313-snelweg Een aantal scenario's van economische ontwikkeling en beleid worden doorgerekend. In de scenario's wordt ondermeer rekening gehouden met wereldwijde transport- en logistieke ontwikkelingen, ontwikkelingen in de zeehavens, de binnenvaart en het spoor, en logistiek beleid op Vlaams, Belgisch en Europees niveau.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het maken van een paper "Applying SMC Pricing in PPP's for the maritime sector" voor WP6 van het ENACT Project. 01/08/2008 - 31/08/2009

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Knelpunten en opportuniteiten met betrekking tot de optimalisatie van de fijnmazige distributie 13/09/2007 - 28/10/2008

Abstract

De opdracht omvat het in beeld brengen van de knelpunten en opportuniteiten met betrekking tot de optimalisatie van de fijnmazige distributie. Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreid en representatief literatuuronderzoek en de evaluatie van rele-vante voorbeeldprojecten in binnen- en buitenland. Doel van deze oplijsting is een inzicht te krijgen in de problematiek en de mogelijkheden inzake fijnmazige distributie om zo een concrete actie rond dit thema te kunnen kiezen en invulling te geven aan het deelproject 'spreiding van goederenvervoer in de tijd' van Flanders Logistics.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Snelwegen van de "sea-European style" (MOSES). 01/06/2007 - 31/05/2010

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar de optimalisering van de openingstijden van zeehaventerminals. 21/03/2007 - 31/07/2007

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Review of paper: "The extent of congestion and the outlook for congestion in Inland, Maritime and Air Transport". 01/02/2007 - 19/02/2007

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Steunpunt Mobiliteit en Openbare Werken (2007-2011). 01/01/2007 - 31/12/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

TRANSPORTNET-EST 01/05/2006 - 30/04/2010

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

European Transport Research and Education Network - Training Courses (TRANSPORTNET). 01/02/2006 - 31/01/2010

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Generalisation of research on accounts and cost estimation (GRACE). 01/07/2005 - 31/12/2007

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

EMR Transport Database for the EU Region Maas-Rijn. 18/04/2005 - 17/10/2006

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Directe en indirecte effecten van havenactiviteit : een gedesaggregeerde analyse. 01/04/2005 - 31/12/2005

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Verdere ontwikkeling en toepassing van goederenvervoermodellen in Nederland. 01/01/2005 - 01/03/2005

Abstract

De op dit ogenblik in Nederland beschikbare modellen blijken een aantal beleidsvragen niet te beantwoorden. Ze blijken ook niet te beantwoorden aan het verwachtingspatroon van de gebruiker. Deze studie brengt een advies uit over de verdere ontwikkeling en toepassing van de goederenvervoermodellen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het leveren van ondersteuning bij het beheer en de verbetering van het model MOBILEC. 08/09/2004 - 01/07/2005

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De kostenstructuur van transportorganisatoren. De opbouw van een instrument ter bepaling van kostprijsindices. 01/06/2003 - 30/11/2003

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Optimaal ruimtegebruik in en rond Europese havenregio's: op zoek naar een duurzame ontwikkeling voor regio en haven. 01/01/2003 - 31/12/2004

Abstract

De bedoeling is het simultaan evolueren van de ruimtelijke systemen regio en haven in grote Europese havengebieden te bestuderen. Enerzijds doet zich mogelijk een conflictsituatie voor vanwege de enorme vraag naar ruimte die uitgaat van beide systemen. Anderzijds zorgen agglomeratievoordelen voor een positieve wisselwerking tussen regionale economie en haveneconomie. Om de relatie volledig weet te geven, benaderen we de evolutie vanuit verschillende dimensies. Uit veldonderzoek en internationale samenwerkingsverbanden trachten we beleidslijnen naar voor te brengen die deze universele problematiek behandelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opmaken van een inleidend rapport over de topic "Transport and economic growth: which interdependencies?" 01/01/2003 - 29/10/2003

Abstract

Het betreft het opmaken van een inleidend rapport voor het 16de international symposium va de ECMT (Budapest, oktober 2003) over "50 years of transport research: past experience and major challenges ahead".

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ondersteuning bij de werkzaamheden van het Vlaams Forum Luchtvaart (redactie van rapporten) 01/11/2002 - 30/06/2004

Abstract

Op vraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (afdeling personenvervoer en luchthavens) wordt ondersteuning verleend op luchtvaarteconomisch gebied, in het kader van de werking van het Vlaams Forum Luchtvaart.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Toepassing model MOBILEC-BENELUX. 01/10/2002 - 30/11/2002

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Study of policies regarding economic instruments complementing transport regulation and the undertaking of physical measures (SPECTRUM) 01/09/2002 - 31/08/2004

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Integrated freight analysis within cities (infact) 01/07/2002 - 30/06/2004

  Abstract

  Het betreft hier een netwerkproject dat tot doel heeft een beter inzicht te verwerven in het goederenvervoer in stedelijke gebieden. De andere partners zijn W. Debauche (van het opzoekingscentruml voor de Wegenbouw) en Prof. Philippe Toint (FUNDP). Het onderzoek omvat een literatuurstudie, een pilootstudie naar het koopgedrag van gezinnen en de studie van de verschillende organisatiemethodes van het stedelijke goederenvervoer (met behulp van modelvorming).

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Deelname aan het thematisch netwerk (EU)IMPRINT-EUROPE voor de ontwikkeling van aanbevelingen voor de implementatie van een hervorming van transportprijzen op basis van het principe van "marginal cost pricing". 01/05/2002 - 31/05/2002

  Abstract

  Het betreft de bijdrage van de onderzoeksgroep tot een tweedaags seminarie met als titel "implementing reform of transport pricing: identifying mode-specific issues". Aan de promotor werd gevraagd een overzicht te geven van de voornaamste vragen m.b.t. de implementatie van een prijzenpolitiek in de maritieme transportsector.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Evaluatie van kwalitatieve verschillen tussen modi voor goederentransport, 15/12/2001 - 30/06/2005

   Abstract

   Het doel van het onderzoek is de studie van de kwalitatieve verschillen tussen vervoersmodi in het interstedelijk goederenvervoer. Het gaat om verschillen op het niveau van de veiligheid, betrouwbaarheid, flexibiliteit, stiptheid, informatie, schadegevoeligheid, etc. Het is de bedoeling om de impact van deze kwalitatieve factoren in het modale keuzeproces te meten en, indien mogelijk, om de resulterende (kosten) voordelen te benutten. De aard van de goederen, evenals de organisatie van de verlader en de bestemmeling (voorraden en distributie) spelen een belangrijke rol bij de uiteindelijke modale keuze. Het belang van deze factoren neemt toe aangezien een merendeel van de transporten een internationaal karakter vertoont en er meerdere tussenpersonen betrokken zijn. Via een bevraging wordt de noodzakelijke informatie verkregen om dit probleem wetenschappelijk te bestuderen.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   New Views on Firms' Investment and Finance decisions. 01/06/2001 - 31/05/2002

   Abstract

   Het onderzoek vormt een bijdrage aan de internationale conferentie van de NBB 2002 over dit onderwerp. Het handelt over de impact van onzekerheid op de investeringsbeslissingen van Belgische bedrijven.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Deelneming aan het onderzoek "MKBA IJzeren Rijn" 15/04/2001 - 15/09/2001

    Abstract

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Projectadvies in het kader van het project "Beleidsvisie Goederenvervoer Zuid-Nederland en Vlaanderen" 28/02/2001 - 31/10/2001

     Abstract

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      EC contract: study on the cost of transport in the European union in orde to estimate and assess the marginal costs of the use of transport. 01/01/2001 - 29/08/2001

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Opmaken syntheseverslag van het onderzoek op het gebied van Transport uitgevoerd door het DWTC 23/10/2000 - 31/01/2001

       Abstract

       Opstellen van een syntheseverslag van de onderzoeksprogramma's 'Transport en mobiliteit' en 'Duurzame mobiliteit'. Dit verslag heeft tot doel de concrete bijdrage naar voren te brengen van het onderzoek dat verricht is in het kader van genoemde programma's. Het verslag moet opgesteld worden in de taal van de auteur. Voor 6 november moet een voorlopig verslag aan de DWTC gestuurd worden,

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Benchmarking van benchmarking (BOB) 01/06/2000 - 31/05/2003

        Abstract

        Het globale doel van de voorgestelde studie 'Benchmarking van benchmarking' (BOB) is om na te gaan hoe resultaatsmetingen en benvchmarking de ontwikkeling en de implementatie van de verschillende elementen van een duurzaam Europees transportbeleid kunnen ondersteunen. Dit doel is verbonden met de probleembeschrijving, die stelt dat er een toememende nood is aan verbetering van de kwaliteit, de efficiëntie, de veilighedi en de duurzaamheid van het Europese transportsysteem. //..De onderwerpen van benchmarking zullen nieuw en relevant zijn vor het Europese transportbeleid. Op die manier draagt het project bij tot drie situaties in de Europses transportsector waar Europa moeilijkheden ondervindt om het gemeenschappelijke beleid uit te voerenen waar oplossingen zouden moeten gevonden worden. Het is voorzien dat drie uit de volgend evier ondrwerpen zullen worden gekozen: management vanhet luchtverkeer, knooppunten, grensoverschrijdingen, kwaliteit van het spoorvervoer uit het oogpunt van de gebruiker.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Modellen goederenvervoer in het licht van de ICES-Vraagstelling 01/01/2000 - 30/06/2000

         Abstract

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Opstellen van een ontwerp-beleidsplan duurzame mobiliteit (I.o.v. KULeuven R&D, onderaanneming: hoofdopdrachtgever: Min. Vl. Gem., Dept. Leefmilieu en Infrastructuur) 01/01/1999 - 30/06/2000

          Abstract

          Taken: //..* Deelname opstellen kadernotitie//..* Omschrijving van verder onderzoek//..* Overzicht visies en uitgangspunten duurzame mobiliteit//..* Evaluatie onderlinge consistentie multimodale modellen//..* Evaluatie van de modellering goederenvervoer in functie van de aanpak duurzame mobiliteit//..* Levering modelinput goederenvervoer (trendscenario, duurzaamheidsscenario), interpretatie van de resultaten; //..* Kwantitatieve en inhoudelijke analyse van de scenario's (goederenvervoer), synthese, punten van overeenkomst, afwijkende standpunten, visies.//..* Bijdrage opzet beoordelingsframework en evaluatie beleidsmaatregelen m.b.t. ontwerp beleidsplan.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Analyse van de kostenstructuur van de TEN-havens (ATENCO) (I.o.v. NV Technum, onderaanneming vor hoofdopdrachtgever E.C.) 01/01/1999 - 31/10/1999

           Abstract

           Het ATENCO onderzoek heeft als hoofddoel de zorgvuldige beoordeling van de vele positieve en negatieve effecten die het resultaat zijn van nieuwe aanrekenings- en financieringsprincipes voor het Europses havensysteem als een geheel als voor de verschillende types van havens (bv. havens kunnen geclassificeerd worden d.m.v. structuur van eigendom, financieringsmiddelen, diversificatie van vervoersstromen, havenfuncties, enz.)

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Conseil en matière d' évaluation économique du projet de la STI Maintenance 01/11/1998 - 31/10/1999

            Abstract

            De uitvoerders van deze onderzoeksopdracht gaan na ://..- of de economische evaluatie van de STI kan voortgezet worden op basis van de documenten voorbereid daartoe door het AEIF//..- of het AEIF een correcte methode heeft gebruikt bij de economische evaluatie van de STI//..- of het AEIF globaal een correcte econmische evaluatie van de STI Maintenance heeft uitgevoerd

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Investigation into the European Road Usage Pattern Contributions through levies, licences fees, taxes, etc. 01/05/1998 - 31/05/1998

             Abstract

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Adviesopdracht over vervoersbeheer en deregulering 01/02/1998 - 31/05/1998

              Abstract

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Werkloosheid, werkgelegenheid en de EMU 01/10/1997 - 31/03/1998

               Abstract

               Dit onderzoeksproject wil de invloed op de werkloosheid en de werkgelegenheid per EU-land opsplitsen in drie deeleffecten, nl. het effect dat het gevolg is van de maatregelen die vereist zijn om te voldoen aan de convergentiecriteria van Maastricht ('convergentie-effect'), het effect van het invoeren van de monetaire unie en de eenheidsmunt ('EMU-effect') en het effect dat voortkomt uit een aantal andere factoren zoals arbeidsmerktinstituties (centralisatiegrad van llononderhandelingen, syndicalisatiegraad, ontslagregelingen, werkloosheidsuitkeringen), reële rentevoeten, handel en innovatie. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een arbeidsmarktmodel met variabele coëfficiënten.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Mobiliteitsplan Antwerpen. Ondersteuning voor gebruik en verdere ontwikkeling van de multimodale verkeers- en vervoersmodellen 01/02/1997 - 30/11/1997

                Abstract

                Het doel van deze opdracht is het verzekeren van het verder gebruik, de uitbating alsook de verdere ontwikkeling van de multimodale verkeers- en vervoersmodellen (personen- en goederenvervoer) voor de provincie Antwerpen en het arrondissement Sint-Niklaas. Het doel is eveneens de effecten van projecten en beleidsmaatregelen op basis van dit model, door te rekenen.

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 Functieverschuivingen in de haven van Antwerpen, 1900-1994: politieke, institutionele, micro- en macro-economische aspecten 01/01/1997 - 31/12/2000

                 Abstract

                 Het project beoogt de studie van de ontwikkelingen in de Antwerpse haven in een multi-disciplinaire context. De verschillende luiken van het project worden vanuit vier verschillende invalshoeken geanalyseerd: vanuit de politieke geschiedenis, de economische geschiedenis, de bedrijfsgeschiedenis en de transporteconomie.

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject

                  Naar een duurzame mobiliteit: economische en ruimtelijke effecten van een toenemend goederenvervoer 01/12/1996 - 30/06/2001

                  Abstract

                  Binnen het (internationale) debat rond duurzame ontwikkeling blijft het goederenvervoer een cruciale rol spelen. Voor een groot gedeelte heeft dat te maken met de bewustwording van een aantal negatieve effecten die met dat goederenvervoer gepaard gaan: milieueffecten, veiligheidseffecten , effecten op de leefbaarheid van de steden. De overheid kan en moet reageren , maar ze heeft daartoe aan een coherent instrumentarium. Dit project tracht de bouwstenen voor zulk instrumentarium aan te reiken.

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Project type(s)

                   • Onderzoeksproject

                   Vers une mobilité durable: effets économiques et spatiaux d'un transport de marchandises en augmentation. Onderaanneming voor UCL in het kader van DWTC-programma 'Naar een duurzame mobiliteit' 01/12/1996 - 30/11/2000

                   Abstract

                   Binnen het internationale debat rond duurzame ontwikkeling blijft het goerdenvervoer een cruciale rol spelen. De overheid (internationaal, nationaal, regionaal) kan en moet reageren, maar ze heeft daartoe behoefte aan een coherent instrumentarium. Dit onderzoek, dat wordt toegespitst op de impacten van het goederenvervoer, tracht de bouwstenen voor zulk instumentarium aan te reiken. //..Het onderoek bestaat uit twee delen. Een eerste deel wil de externe effecten van het goederenvervoer m.b.t. mobiliteit en veiligheid identificeren en kwantificeren. Fase 1 betreft de beschrijving, analyse en prognose van het goederenvervoer in België en in relatie tot het Europese netwerk. In een 2de fase worden de externe effecten meer geïdentificeerd, en dit zowel vanuit economische als vanuit ruimtelijke invalshoek. Fase 3 gaat in op de kwantificering van de externe effecten. Eens de externe effecten gekend en gekwantificeerd stelt zich de vraag naar de eventuele doorrekening, vooral wanneer het om negatieve effecten gaat (cf. deel 2 van dit onderzoek).

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Project type(s)

                    • Onderzoeksproject

                    Georganiseerd vervoer in hout en bouw. Economische analyse van een belangrijk kwaliteitsaspect. 01/10/1996 - 30/11/1997

                    Abstract

                    De doelstelling van dit project is om vertrekkend van bestaand materiaal (o.m. enquêtes CCHB, onderzoek i.v.m. mobiliteit) en een analyse van het micro-economisch gedrag in deze sector, een wetenschappelijk verantwoorde analyse aan te reiken ter ondersteuning van toekomstig beleid als CCHB (Christelijke Centrale Hout en Bouw).

                    Onderzoeker(s)

                    Onderzoeksgroep(en)

                     Project type(s)

                     • Onderzoeksproject

                     Opstellen van een rapport voor de CEMT-OECD over het effect van economische groei op het goederenvervoer in de toekomst. 01/10/1996 - 31/10/1996

                     Abstract

                     Het rapport geeft een overzicht van de invloed van economische groei op de toekomstige stromen van goederen binnen Europa. Er wordt ook ingegaan op de keuze van de transportmodus en de verschuivingen tussen de modi.

                     Onderzoeker(s)

                     Onderzoeksgroep(en)

                      Project type(s)

                      • Onderzoeksproject

                      Mobiliteitsplan Antwerpen. Ondersteuning voor gebruik en verdere ontwikkeling van de multimodale verkeers- en vervoersmodellen 01/06/1996 - 31/12/1996

                      Abstract

                      Het doel van deze opdracht is het verzekeren van het verder gebruik, de uitbating alsook de verdere ontwikkeling van de multimodale verkeers- en vervoersmodellen (personen- en goederenvervoer) voor de provincie Antwerpen en het arrondissement Sint-Niklaas. Het doel is eveneens de effecten van projecten en beleidsmaatregelen op basis van dit model, door te rekenen.

                      Onderzoeker(s)

                      Onderzoeksgroep(en)

                       Project type(s)

                       • Onderzoeksproject

                       Strategic organisation and regulations in transport - inter urban travel (SORT-IT) 01/01/1996 - 31/12/1998

                       Abstract

                       De vakgroep transport van het SESO is als geassocieerde partner betrokken bij dit EU-programma. Binnen dit project bestuderen we de effecten van de organisatie en de regulering in de binnenvaart. We besteden hierbij speciale aandacht aan de Gemeenschappelijke Europese Transportpolitiek en de ontwikkeling van Trans-European Networks.

                       Onderzoeker(s)

                       Onderzoeksgroep(en)

                        Project type(s)

                        • Onderzoeksproject

                        Pilot survey on transport services 01/06/1995 - 31/12/1995

                        Abstract

                        In opdracht van EUROSTAT diende er in elke lidstaat van de Europese Unie enquetes afgenomen te worden bij een aantal geselecteerde transportbedrijven. Het was de bedoeling om via deze enquetes een globaal overzicht te krijgen van de transportsector in België en te komen tot de situering van elk van de bedrijven ten opzichte van de concurrentie met betrekking tot cruciale variabelen zoals investeringen, omzet, personeel, onderhoud, aantal afgelegde kilometers, enz.

                        Onderzoeker(s)

                        Onderzoeksgroep(en)

                         Project type(s)

                         • Onderzoeksproject

                         Aspecten van havencompetitiviteit 01/01/1995 - 31/12/1998

                         Abstract

                         Vanuit een nieuw te ontwikkelen conceptueel kader dat een operationalisering inhoudt van competitiviteit in termen van parameters die relevant worden geacht voor de algehele concurrentiepositie van zeehavens c.q. havenbedrijven, worden de volgende elementen onderzocht: 1. De organisatorische voorwaarden voor een doeltreffend havenbeheer, 2. de meting van havencompetitiviteit, 3. de dienstverlenende havenbedrijvigheid, 4. de industriële en regionale functie van een haven, 5. prijszetting van havendiensten, 6. juridische structuren en 7. de formulering en implementering van strategieën voor zeehavens.

                         Onderzoeker(s)

                         • Promotor: Winkelmans Willy
                         • Co-promotor: Blauwens Gust
                         • Co-promotor: Delwaide Leo
                         • Co-promotor: Huybrechts Marc
                         • Co-promotor: Meersman Hilde
                         • Co-promotor: Peeters Chris
                         • Co-promotor: Verbeke Alain

                         Onderzoeksgroep(en)

                          Project type(s)

                          • Onderzoeksproject

                          Investeringen, onzekerheid en instabiliteit. 01/01/1995 - 31/12/1996

                          Abstract

                          Investeringen worden steeds meer gezien als onomkeerbare beslissingen. Hierdoor vertonen zij veel gelijkenis met opties. Op basis van optietheorie wordt aangetoond dat onzekerheid en instabiliteit van de economische omgeving een zeer belangrijke invloed heeft op de omvang van investeringen. Deze invloed is zelfs belangrijker dan bijvoorbeeld de stand van de rente. Dit wordt empirisch geverifieerd voor de Europese landen en voor België in het bijzonder.

                          Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)

                           Project type(s)

                           • Onderzoeksproject

                           Onderhoudswerkzaamheden beleidsinformatiesysteem binnenvaart 1992-1993, fase 2. 01/11/1993 - 30/06/1994

                           Abstract

                           Het NEA werd in 1993 bijgestaan in het vastleggen van de prioritaire onderhoudswerkzaamheden. De klemtoon werd vooral gelegd op de toetsing van de betouwbaarheid van het systeem.

                           Onderzoeker(s)

                           Onderzoeksgroep(en)

                            Project type(s)

                            • Onderzoeksproject

                            Mogelijkheden voor de uitbouw van een multimodaal vervoerscentrum in Oost-Belgie: een economische doorlichting. 01/09/1993 - 31/08/1994

                            Abstract

                            Dit onderzoek wil materiaal en wetenschappelijke analyse aanreiken ter ondersteuning van een strategie m.b.t. de mogelijke uitbouw van een multimodale terminal in Oost-Belgie. Speciale aandacht gaat naar: het impact op de vervoerproblematiek van de betrokken bedrijven; de te volgen strategie; de optimale organisatie van de infrastructuur

                            Onderzoeker(s)

                            Onderzoeksgroep(en)

                             Project type(s)

                             • Onderzoeksproject

                             Impactstudie van de nieuwe trends in het transportwezen op het Kempens bedrijfsleven en de infrastructurele uitrusting in de Kempen. 01/08/1993 - 31/01/1995

                             Abstract

                             Bedoeling van dit onderzoek is de opdrachtgever materiaal en wetenschappelijke analyse aan te reiken ter ondersteuning van een strategie m.b.t. de ijzeren Rijn. Speciale aandacht dient te gaan naar de gevolgen van dit vervoerproject voor de regio Kempen.

                             Onderzoeker(s)

                             Onderzoeksgroep(en)

                              Project type(s)

                              • Onderzoeksproject

                              Multimodaal Model voor Verkeer en Vervoer in de Provincie Antwerpen, met uitbreiding tot het Arrondissement Sint-Niklaas op de linkeroever (begeleidingsopdracht) 01/05/1993 - 30/06/1994

                              Abstract

                              De bedoeling van dit project is de modelvorming van het goederenvervoer in de provincie Antwerpen en het arrondissement Sint-Niklaas te begeleiden. Het doel van de begeleiding is als volgt: het incorporeren van de laatste stand van het wetenschappelijk onderzoek; het verzekeren van een band met het nationaal Impuls-onderzoek rond mobiliteit; hulp bieden bij het economisch interpreteren van de empirische resultaten.

                              Onderzoeker(s)

                              Onderzoeksgroep(en)

                               Project type(s)

                               • Onderzoeksproject

                               Onderhoudswerkzaamheden beleidsinformatiesysteem Binnenvaart 1992-93 01/05/1993 - 30/06/1993

                               Abstract

                               Op basis van een vroeger door de Universiteit van Antwerpen (UFSIA) uitgevoerde audit werd het Nederlandse binnenvaartmodel in detail geanalyseerd. Bedoeling van dit onderzoek was: het vergroten van de betrouwbaarheid/controleer baarheid van het systeem; de aanpassing van het systeem aan een omvangrijker modelsysteem; het versnellen van de doorlooptijd van de modelberekening.

                               Onderzoeker(s)

                               Onderzoeksgroep(en)

                                Project type(s)

                                • Onderzoeksproject

                                De potentiele markt van bedrijfsvervoerplannen. 01/02/1993 - 29/09/1993

                                Abstract

                                De bedoeling van dit onderzoeksproject is te komen tot een kwantitatief inzicht in de potentiele markt voor bedrijfsvervoerplannen. Is de 'markt' voldoende groot, m.a.w. heeft het vanuit sociaal-economisch oogpunt zin om door te gaan met de inspanningen om bedrijfsvervoerplannen te gebruiken als instrument om de huidige verkeerschaos op te lossen?

                                Onderzoeker(s)

                                Onderzoeksgroep(en)

                                 Project type(s)

                                 • Onderzoeksproject

                                 Kwantitatieve indicatoren voor havens 01/12/1992 - 31/01/1993

                                 Abstract

                                 De centrale doelstelling van deze studie is als volgt: het voorstellen van een set indicatoren die gebruikt kunnen worden voor het vergelijken van de regionale beschikbaarheid van haveninfrastructuur. Op die manier wordt gepoogd individuele havens te vergelijken.

                                 Onderzoeker(s)

                                 Onderzoeksgroep(en)

                                  Project type(s)

                                  • Onderzoeksproject

                                  Een macro-economisch model voor de gezondheidszorg in Belgie. 01/04/1992 - 31/12/1995

                                  Abstract

                                  Het onderzoek bestaat uit het opstellen van een econometrisch model dat inzicht geeft in de structuur van de gezondheidszorg en van de bindingen met de economie. Het onderzoek zal bijzondere aandacht besteden aan de modellering van de vraag naar diverse categorieen van medische zorg, de prijsvorming van deze zorg, de tewerkstelling en aan de interactie van deze submodellen. Het model houdt een volledige endogenisatie in van de uitgaven van het RIZIV binnen het HERMES-model en geeft de bindingen weer met de tewerkstelling van de belangrijkste categorieen van zorgverstrekkers.

                                  Onderzoeker(s)

                                  Onderzoeksgroep(en)

                                   Project type(s)

                                   • Onderzoeksproject

                                   Audit evaluatie prognose - Instrumentarium goederenvervoer 01/06/1991 - 30/11/1991

                                   Abstract

                                   De audit heeft tot doel de opdrachtgever een idee te geven over hoe het in de toekomst verder moet/kan met de Nederlandse goederenvervoermodellen. Welke modellen moeten verder ondersteund worden? Wat moet aan de reeds toegepaste modellen worden gewijzigd?

                                   Onderzoeker(s)

                                   Onderzoeksgroep(en)

                                    Project type(s)

                                    • Onderzoeksproject

                                    Verklaring van de waargenomen daling in de produktiviteitsgroei. 01/01/1991 - 31/01/1992

                                    Abstract

                                    De bedoeling van dit project is in de eerste plaats de bestaande sectoriele gegevens in verband met produktie en produktiefactoren beter op elkaar te doen aansluiten en waar mogelijk hiaten op te vullen. In de plaats wensen we een verklaring te geven voor de waargenomen daling in de produktiviteitsgroei binnen individuele sectoren.

                                    Onderzoeker(s)

                                    Onderzoeksgroep(en)

                                     Project type(s)

                                     • Onderzoeksproject

                                     Transport en Mobiliteit : Realisatie en uitvoering van het Multimodaal Interregionaal Model (MIM) 01/12/1990 - 30/09/1996

                                     Abstract

                                     Met het MIM wordt de ontwikkeling van een rekeninstrument beoogd, waarmee mobiliteitsscenario's en strategieen becijferd kunnen worden. Het project beoogt de coordinatie van de werkzaamheden van de onderzoeksgroepen die de verschillende submodellen van het MIM ontwerpen.

                                     Onderzoeker(s)

                                     Onderzoeksgroep(en)

                                      Project type(s)

                                      • Onderzoeksproject

                                      Transport en Mobiliteit : Generatie en modale uitsplitsing van het intrastedelijk goederen- en dienstenverkeer. 01/12/1990 - 30/09/1996

                                      Abstract

                                      Het doel van deze module ligt in de analyse van het goederen- en dienstenverkeer binnen de intra-stedelijke gebieden. Voor de opdeling van deze gebieden (in de praktijk 'stadsgewesten') zal gebruik worden gemaakt van de statistische sectoren.

                                      Onderzoeker(s)

                                      Onderzoeksgroep(en)

                                       Project type(s)

                                       • Onderzoeksproject

                                       Transport en Mobiliteit : Generatie en modale uitsplitsing van het interregionaal goederenvervoer voor het MIM 01/12/1990 - 30/09/1996

                                       Abstract

                                       Het doel van dit project is het modelleren van de generatie-attractie, de distributie en de modale uitsplitsing van het interregionaal goederenverkeer. De goederenstromen dienen gedesaggregeerd te zijn naar ruimte, goederencategorie en modus.

                                       Onderzoeker(s)

                                       Onderzoeksgroep(en)

                                        Project type(s)

                                        • Onderzoeksproject