Onderzoeksgroep

Expertise

Jan Vanhoof is als hoogleraar verbonden aan het Departement voor Onderwijs- en Opleidingswetenschappen (Faculteit Sociale Wetenschappen) van de Universiteit Antwerpen. Hij is er actief binnen de onderzoeksgroep EduBROn. Zijn onderzoeksactiviteiten richten zich op kwaliteitszorg en schoolbeleid en in het bijzonder op de geïnformeerde beleidsvoering door scholen. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in onderzoek naar zelfevaluatie en informatiegebruik in scholen.

Effectieve feedback dashboards in onderwijs en training (EFDOT). 01/11/2022 - 31/10/2024

Abstract

Het gebruik van learning analytics en feedbackdashboards in onderwijs en training neemt toe in Vlaanderen en internationaal. Dit wordt ook gestimuleerd door actueel onderwijs- en organisatiebeleid dat vraagt om meer monitoring en evaluatieonderzoek. Dit project beoogt het stimuleren van fundamenteel onderzoek naar de effectiviteit van feedbackdashboards voor leerders in onderwijs- en trainingscontexten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Herinrichten van burgerschapseducatie in tijden van (on)verbondenheid: De rol van emoties bij het vInden van een balans tussen eenheid en diversiteit. 01/11/2021 - 31/10/2025

Abstract

Sinds enkele decennia worden Europese samenlevingen gekenmerkt door een toenemende etnisch-culturele diversificatie en vraagstukken over sociale cohesie, nationale identiteiten en burgerschap zijn prominent aanwezig in de hedendaagse samenleving. Scholen hebben een kerntaak om bij te dragen aan een gedeeld gevoel van verbondenheid en het toenemende belang van burgerschapsonderwijs is daarom merkbaar in onderzoek, beleid en praktijk. Onderzoek heeft tot nu toe voornamelijk de normatieve en cognitieve invulling van burgerschapsonderwijs onderzocht. Voorgaand onderzoek heeft echter aangetoond dat jongeren met een migratieachtergrond andere collectieve identiteiten ontwikkelen dan jongeren zonder migratieachtergrond en dat (sub)nationale identiteiten minder aantrekkelijk zijn voor hen. Dit impliceert dat kennis en burgerschapscompetenties niet direct bijdragen aan een gedeeld gevoel van verbondenheid. Dit onderzoek heeft als doel te begrijpen waarom en wanneer jongeren zich 'thuis voelen' in de samenleving en hoe het onderwijs deze processen beïnvloedt. Deze studie richt zich specifiek op verbondenheid als emotioneel proces, waarbij er ook aandacht wordt besteed aan machtsrelaties en de sociale en politieke context. Met behulp van etnografische en narratieve methoden beoogt deze studie een genuanceerd inzicht te verwerven in hoe verbondenheid en burgerschap door jongeren uit het secundair onderwijs worden begrepen, gearticuleerd en ervaren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Steunpunt voor de ontwikkeling van gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde net- en koepeloverschrijdende toetsen in Vlaanderen (2021-2025). 01/01/2021 - 31/12/2025

Abstract

Het Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs zet in op de ontwikkeling van toetsen in functie van onderwijsontwikkeling. Het Steunpunt bestaat uit een consortium van alle vijf Vlaamse universiteiten (Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Hasselt en Universiteit Antwerpen) en twee hogescholen (Artesis Plantijn Hogeschool en Arteveldehogeschool). Die universiteiten en hogescholen bundelen de komende vijf jaar (2021-2025) hun expertise in opdracht van de Vlaamse regering. Het Steunpunt heeft vijf kerntaken. Meer weten over deze kerntaken? Zie: https://steunpunttoetsen.be/

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen. 01/01/2018 - 31/12/2023

Abstract

Het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (KU Leuven en UAntwerpen) onderzoekt op systeemniveau in welke mate eindtermen en ontwikkelingsdoelen bereikt worden in Vlaanderen, zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs. Scholen die na selectie deelnemen aan dit peilingsonderzoek, maar ook scholen die op eigen initiatief parallelversies van peilingstoetsen afnemen, krijgen een vertrouwelijk feedbackrapport waarin hun prestatie uitgezet wordt tegen het Vlaamse gemiddelde en tegen de prestaties van scholen met een vergelijkbaar leerlingenpubliek. Deze benchmarking-informatie kunnen zij meenemen in hun interne kwaliteitszorg. Doelgericht en systematisch datagebruik heeft een positieve impact op de kwaliteit van onderwijsbeslissingen. Uit empirisch onderzoek blijkt dat Vlaamse scholen voor het vormgeven van hun beleid en praktijk eerder beperkt gebruikmaken van leerlingoutputdata, benchmarks, gestandaardiseerde toetsen en feedback uit wetenschappelijk onderzoek. In dit project onderzoeken we specifiek in welke mate en op welke manier schoolfeedback bij peilingen en paralleltoetsen gebruikt wordt voor schoolontwikkeling. We gaan na welke contextgebonden, schoolorganisatorische, gebruikersgebonden en informatie(systeem)gebonden factoren een bevorderende dan wel belemmerende rol (kunnen) spelen. Inzichten uit verschillende deelstudies zullen mee het toekomstig ontwerp van schoolfeedback bij peilingen en paralleltoetsen bepalen. Dit onderzoeksproject loopt in een eerste fase parallel met een in 2018 opgestarte gebruikersstudie. We verzamelen zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens om het gebruik van schoolfeedback bij peilingen en paralleltoetsen zowel in de breedte als in de diepte te beschrijven.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Analyse en rapportering 'Evaluatie Inspectie 2.0.'. 15/02/2022 - 30/04/2022

Abstract

Op 1 september 2018 ging in Vlaanderen de doorlichting volgens de principes van Inspectie 2.0 van start. Deze nieuwe manier van doorlichten is gebaseerd op het referentiekader voor Kwaliteit in het Onderwijs (OK) (2016), waarin de Vlaamse overheid haar verwachtingen schetst voor kwalitatief goed onderwijs. Binnen Inspectie 2.0 onderzoekt de Vlaamse onderwijsinspectie in hoeverre een school haar eigen onderwijskwaliteit verder ontwikkelt. Daarnaast onderzoeken de schoolinspecteurs in welke mate het onderwijsaanbod van de school voldoet aan de kwaliteitsverwachtingen van het referentiekader en in overeenstemming is met de regelgeving (Vlaamse Inspectie van het Onderwijs, 2018). Naast deze verantwoordingsgeoriënteerde doelen krijgt de onderwijsinspectie nu ook een stimulerende rol toegewezen. Dat beoogt ze door tijdens een schooldoorlichting de inspanningen van scholen inzake onderwijskwaliteit in kaart te brengen en hierover transparant te communiceren (Vlaamse Inspectie van het Onderwijs, 2018). In het kader van met UAntwerpen interne middelen gefinancierd onderzoek werd een vragenlijst verstuurd naar alle directies en leraren in Vlaamse basisscholen die tussen januari en mei 2018 doorgelicht werden. Deze bevraging maakt een beschrijving mogelijk van de manier waarop directies en leraren de nieuwe manier van doorlichtingen hebben ervaren. Dit rapport bevat beschrijvende analyses van deze bevraging.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Conceptualiseren, ontwikkelen en valideren van een professionaliseringstool evaluatie. 01/06/2021 - 31/05/2023

Abstract

Dit project beoogt de ontwikkeling van een gevalideerde professionaliseringstool om leraren en schoolleiders verder vertrouwd te maken met de principes van sterke evaluatiepraktijken en krachtig evaluatiebeleid. We onderscheiden in de uitrol van dit projectvoorstel drie doelen: een conceptueel doel, een ontwikkeldoel en een praktijktoets. Het conceptuele doel brengt literatuurstudie, theorie en gekende goede praktijken inzake leerlingenevaluatie bij elkaar om tot een evidence-informed raamwerk te komen dat zowel op klasniveau als op schoolniveau sleutelelementen rond doeltreffende leerlingenevaluatie belicht. Dit dient vervolgens als startpunt voor het ontwikkeldoel waarbij een professionaliseringstool ontwikkeld wordt. Via herhaaldelijke en gerichte praktijktoetsen (focusgroepgesprekken met leraren en schoolleiders) bij verschillende fases van de ontwikkeling van de professionaliseringstool, willen we tot een gevalideerde tool komen die inspeelt op concrete noden uit het onderwijsveld. De praktijktoetsing zal ook inzicht bieden in de belemmerende en bevorderende factoren die gepaard gaan met evaluatie, de handelingsbekwaamheid van leraren en scholen, het gebruik van data voor monitoring van leerwinst en -progressie, evaluatie in context van afstandsleren, en de rol van gestandaardiseerde toetsen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Verwerking en analyse data www.sterkschoolbestuur.be. 08/04/2021 - 15/09/2021

Abstract

Verwerking data zelfevaluatie-instrument sterkschoolbestuur Verkennen, cleaning en hercoderen (m.o.o. analyse) dataset aangeleverd door KBS Analyse dataset met oog op beantwoorden van door KBS aangeleverde projectvragen Rapportage bevindingen (in tabellen en grafieken, aangevuld met bondige tekst) Projectafstemming, overleg en presentatie

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Haalbaarheidsstudie centrale toetsen Vlaams onderwijs. 01/08/2020 - 31/01/2021

Abstract

De krijtlijnen van het toekomstige toetsbeleid in Vlaanderen zijn intussen uitgetekend. Ze blijven echter op dit moment in zekere mate nog eerder principieel van aard. De reeds uitgesproken intenties dienen immers verder doorgedacht, geoperationaliseerd en geïmplementeerd vanuit pedagogisch-psychometrisch, organisatorisch, ICT-matig en juridisch perspectief. De drie haalbaarheidsstudies waartoe de Vlaamse overheid opdracht geeft, hebben de ambitie hierin de eerstvolgende stap te zetten. In dit project wordt de haalbaarheid onderzocht van de uitrol van de gecentraliseerde toetsen vanuit organisatorisch perspectief.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Verwerking en analyse van data www.sterkschoolbestuur.be 04/11/2019 - 08/11/2019

Abstract

Verwerking data zelfevaluatie-instrument sterkschoolbestuur Verkennen, cleaning en hercoderen (m.o.o. analyse) dataset aangeleverd door KBS Analyse dataset met oog op beantwoorden van door KBS aangeleverde projectvragen Rapportage bevindingen (in tabellen en grafieken, aangevuld met bondige tekst) Projectafstemming, overleg en presentatie

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

D-PAC: van wetenschappelijk project naar spin-off. 01/06/2018 - 31/10/2019

Abstract

Dit project bereidt D-PAC voor om een succesvolle spin-off te kunnen worden. In de afgelopen vier jaar was D-PAC een IWT-SBO gefinancierd onderzoeksproject met twee doelstellingen. Een eerste doel was onderzoek naar het comparatief beoordelen van competenties. Daarnaast werd beoogd om een prototype tool te ontwikkelen die deze methode van beoordelen ondersteunt (D-PAC tool). Het project wees uit dat de methode van comparatief beoordelen wetenschappelijk gefundeerd is en veel mogelijkheden biedt om in de praktijk in te zetten. Voor het groeiende aantal gebruikers biedt D-PAC een grote meerwaarde, omdat de comparatieve methode kwalitatief goede beoordelingen stimuleert en toepassingsmogelijkheden kent om het leren te bevorderen. Vanuit deze vaststellingen beogen enkele onderzoekers een spin-off op te starten die de inzichten en tools uit het IWT-SBO project commercialiseert. Voor een succesvolle spin-off is het van belang dat de prototype tool wordt omgezet naar een marktklare tool. Daarnaast vergt een spin-off inspanningen met betrekking tot het uitwerken van een strategisch businessplan. Het is in deze noodzakelijk verbredingen van de huidige (Vlaamse en Nederlandse) onderwijsmarkt, bijvoorbeeld de internationale markt en nieuwe toepassingen van de tool, te onderzoeken. Daartoe werden vier werkpakketten geïdentificeerd. Het eerste werkpakket omvat het bouwen van een toegankelijke algoritmeserver voor de ontwikkelde algoritmes voor comparatief beoordelen, zodat digitale platformen (bijvoorbeeld Blackboard) deze algoritmeserver gemakkelijk kunnen aanspreken. Een tweede werkpakket omvat de ontwikkeling van een Content Management Systeem (CMS) voor de onderwijssector om het huidige D-PAC gebruik te borgen en te commercialiseren. Het derde werkpakket omvat een verdere uitwerking van het businessmodel, door de strategieën voor het Vlaamse onderwijscliënteel ook te vertalen zijn naar het internationale onderwijsveld. Het vierde werkpakket omvat een verkenning van andere mogelijke toepassingen van comparatief beoordelen, zoals selectie, prioritesering en training.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontwikkeling zelfevaluatie-instrument 'Beleidsvoerend vermogen'. 01/01/2018 - 31/12/2018

Abstract

Koning Boudewijnstichting wil (de inrichtende macht/schoolbesturen van) scholen uitrusten met een instrument om het eigen beleidsvoerend vermogen in kaart te brengen en te benchmarken met andere scholen. Om dit te kunnen doen worden verschillende betrokkenen bevraagd. Een conceptueel model wordt ontwikkeld, geoperationaliseerd en uitgetest.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Valorisatie van geïntegreerd en actiegericht onderwijs voor duurzame ontwikkeling op school (VALIES). 01/09/2017 - 31/08/2021

Abstract

VALIES focust op het ontwikkelen en onderzoeken van de implementatie van educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) in het formeel onderwijs in Vlaanderen. Centraal daarbij staat een traject van professionele ontwikkeling (TPD) van leerkrachtenteams die in de context van hun eigen school EDO waar maken. Onderzoeksmatig word er gefocust op (1) het operationaliseren van actiecompetentie als uitkomst van EDO, (2) de effectiviteit van de TPD, (3) de effectiviteit van EDO, (4) het belang van de schoolcultuur in dit alles, en (5) het belang van verschillende sociale contexten. Het project werkt toe naar het ontwikkelen van concrete tools die implementatie van EDO in het Vlaamse formeel onderwijs kunnen faciliteren. Er wordt samengewerkt met de Universiteit Leuven, de Arteveldehogeschool, en de onderwijskoepels.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

LELENET - Leiding geven aan lerende netwerken 01/09/2017 - 31/08/2020

Abstract

Dit project is gericht op het ontwikkelen en uitproberen van trainingsmodules gericht op de ontwikkeling van competenties van schoolleiders om professionele netwerken van leraren te ondersteunen. Dit versterkt de expertise van schoolleiders in hun inspanningen om team- en organisatieleren op het gebied van diversiteitsmanagement op scholen te bevorderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject
 • Onderwijsproject

DEAPS - Gedistribueerde vormen van schoolzelfevaluatie 01/09/2017 - 31/08/2020

Abstract

Het project is opgezet naar aanleiding van de betrachting waarbij schoolsystemen in toenemende mate hebben geprobeerd na te gaan hoe zij verschillende stemmen kunnen opnemen in gesprekken over hoe scholen werken. In het bijzonder is er een gezamenlijk streven geweest om de stemmen van ouders, studenten en schoolbesturen te betrekken bij een reeks schoolgesprekken. Hoewel er veel innovatieve programma's en procedures zijn ontwikkeld om de stemmen van ouders, studenten en andere groepen op te nemen in discussies over wat er op scholen gebeurt, is er nog steeds nood aan het ontwikkelen van de capaciteit van scholen om dit proces te beheren. Dit project probeert deze kloof te overbruggen door een programma voor scholen te creëren dat hen op een gestructureerde, open en leerrijke manier in contact kan brengen met hun stakeholders.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject
 • Onderwijsproject

Evaluatie van de visitaties van scholen, centra en academies. 26/04/2016 - 31/08/2016

Abstract

.Het Agentschap Stedelijk Onderwijs (Antwerpen) organiseert een regelmatige visitatie van haar eigen scholen. Daarbij sluit ze zo dicht mogelijk aan bij de gebruiken van de Vlaamse Onderwijsinspectie. Deze onderzoeksopdracht maakt een evaluatie van de effectiviteit van deze visitaties

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het effect van doorgelicht worden op de professionele identiteit van leraren: emoties als obstakel of katalysator voor verandering? 01/04/2016 - 31/03/2020

Abstract

Diverse stakeholders delen het standpunt dat onderwijsinspecties niet alleen dienen om scholen ter verantwoording te roepen. Er wordt van inspecties ook verwacht dat ze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leraren en van de onderwijskwaliteit. Ondanks deze ambitie wijzen empirische gegevens er op dat inspecties in het algemeen dit ontwikkelingsgerichte doel niet realiseren. Het fundament van deze studie is dat men niet kan begrijpen waarom de inspecties al dan niet effectief zijn zonder de rol van emoties en de professionele identiteit van leraren in analyses te betrekken. Wanneer evaluatiemechanismen (zoals inspecties) een conceptualisering van 'een (goede) leraar' vooropstellen die afwijkt van de professionele opvattingen die leraren er op nahouden, kan de professionele identiteit van leraren danig getroffen worden. Inspanningen om aan de 'door de inspectie opgelegde verwachtingen' te voldoen, gaan gepaard met het ervaren van intense emoties. Positieve emoties kunnen een bron van motivatie en jobtevredenheid zijn. Leraren ervaren echter negatieve emoties wanneer hun professionele identiteit in vraag worden gesteld. Verder rijst de vraag of er verschillen zijn tussen leraren in verschillende scholen met betrekking tot de invloed van de inspecties op hun emoties en hun professionele identiteit. Dit geeft aan dat inzicht in de wisselwerking tussen enerzijds individuele leraaraspecten zoals emoties en professionele identiteit en anderzijds schoolkenmerken (zoals psychologische vrijheid) nodig zijn om de gevolgen van inspecties ten volle te begrijpen. Deze studie hanteert een multi-methode benadering. De ecologische validiteit van het conceptuele kader wordt gewaarborgd aan de hand van een reviewstudie en exploratieve diepte-interviews. In het kwantitatieve deel van de empirische fase worden schriftelijke enquêtes georganiseerd in een representatieve steekproef van 40 Vlaamse basisscholen. In deze bevraging komen al de in het theoretisch kader opgenomen variabelen aan bod. Naast het survey-onderzoek zullen ook case studies kwalitatieve gegevens verstrekken. 12 leerkrachten uit 4 basisscholen worden opgevolgd. Gedurende 10 maanden zullen we emoties en de professionele identiteit van leraren in geïnspecteerde scholen in kaart brengen. Daarnaast zal een netwerkperspectief het inzicht in de effecten van de inspectie op de emoties en professionele identiteit in de geselecteerde cases verrijken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoeksopdracht in het kader van de opleiding Expert Taalbeleid. 01/08/2015 - 31/01/2016

Abstract

1. Wat is het beleidsvoerend vermogen inzake taalbeleid Genkse basisscholen die aan het ondersteuningstraject 'Expert Taalbeleid' deelnamen? 2. Tot welke effecten heeft de geboden ondersteuning in de betreffende basisscholen geleid? Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden zal een kwantitatief en een kwalitatief georienteerd onderzoek worden uitgezet.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontwikkelen of afwikkelen? Hoe scholen omgaan met onderpresterende leraren. 01/01/2015 - 31/12/2018

Abstract

De bevindingen van vier decennia schooleffectiviteitsonderzoek tonen aan dat de kwaliteit van leraren meer bijdraagt tot het verklaren van variatie in leerlingprestaties dan school- en klaskenmerken (zoals sociale compositie). Dit houdt in dat de leerlingresultaten van onderpresterende leraren over het algemeen minder stijgen dan die van effectieve leraren. Cumulatieve effecten van ineffectieve leraren worden omschreven als alarmerend en meetbaar over meerdere jaren in de schoolloopbaan van leerlingen. (Representatieve) gegevens over het aantal onderpresterende leraren in het Vlaamse onderwijs zijn niet beschikbaar. Bovendien is er, ook internationaal, weinig bekend over de manier waarop scholen omgaan met onderpresterende leraren. De huidige kennisbasis slaagt er niet in om gedegen conceptueel en empirisch werk te presenteren omtrent hoe scholen (kunnen) omgaan met slecht presterende leraren. Naast het beschrijven van de kenmerken en het voorkomen (i.e. aandeel in de lerarenpopulatie) van onderpresterende leraren richt deze studie zich op het verklaren van verschillen in de manier waarop scholen omgaan met onderpresterende leraren. Om te doorgronden welke processen van betekenis zijn, is het van cruciaal belang om te begrijpen dat de reactie van de school(leider) contextspecifiek is. Om deze variatie volledig vast te leggen, bouwen we verschillende soorten 'onderpresteren' en een breed scala aan strategieën om ermee om te gaan in het conceptueel kader in. Daarnaast erkennen we dat (onder)presterende leraren zijn ingebed in een sociale context. Daarom onderscheiden we twee groepen van (ondersteunende en belemmerende) factoren, met name schoolcultuur- en leiderschapskenmerken. Een zorgvuldig ontworpen multi-methode benadering staat gerant voor het beantwoorden van de vooropgestelde onderzoeksvragen. De ecologische validiteit van het conceptuele kader wordt gegarandeerd op basis van een literatuurstudie en een Delphi-studie. In het kwantitatieve deel van de empirische onderzoeksfase worden schriftelijke vragenlijsten afgenomen in een representatieve steekproef van 80 Vlaamse basisscholen. Naast dit survey-onderzoek, worden 6 case studies opgezet met het oog op het verzamelen van kwalitatieve gegevens omtrent hoe scholen omgaan met onderpresterende leraren. De gegevens worden verzameld met behulp van logboeken en semi-gestructureerde diepte-interviews. Daarnaast zal ook een netwerkanalyse-benadering de inzichten in de bestudeerde processen verrijken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

TALIS-Secundaire analyses m.b.t. professionele ontwikkeling met nadruk op collaborative learning. 01/01/2015 - 30/04/2015

Abstract

Dit project heeft betrekking op de aandacht die TALIS (Teaching and Learning International Survey) besteedt aan de professionele ontwikkeling van leerkrachten en directies, met nadruk op collaborative learning.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Hoe zijn competenties grootschalig te toetsen? Ontwikkeling van een evaluatiematrix voor toetsprogramma's en een inventarisatie van good practices. 01/10/2014 - 31/05/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Scenario's voor leer(winst)monitoring in Vlaanderen: Een ontwerponderzoek naar haalbaarheid en wenselijkheid. 01/10/2014 - 31/03/2016

Abstract

Er bestaan goede redenen om een (meer) systematisch zicht te krijgen op leerresultaten in het Vlaamse leerplichtonderwijs. Daar staat tegenover dat systemen om leerresultaten te monitoren bekritiseerbaar zijn en dat ongewenste effecten zich (kunnen) voordoen. Deze studie onderbouwt mogelijke scenario's voor het monitoren van leerwinst en gaat na of deze haalbaar en wenselijk zijn in de Vlaamse context. Centraal in het ontwerponderzoek staat het identificeren van ontwerpprincipes voor een monitoringsysteem op maat van Vlaanderen. Dit gebeurt aan de hand van systematisch literatuuronderzoek, een Delphi-studie en de studie van buitenlandse monitoringsystemen. Op basis van de ontwerpprincipes worden scenario's uitgeschreven die in diepte-interviews bij stakeholders afgetoetst worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onwikkeling, validatie en effecten van een digitaal platform voor de evaluatie van vaardigheden (D-PAC). 01/01/2014 - 30/04/2018

Abstract

In onze huidige maatschappij neemt bij evaluaties het belang van competenties steeds toe, dit zowel in het onderwijs als bij aanwervingen of zelfs opvolging van het personeel. Het correct kunnen meten van een competentieniveau is dus zéér belangrijk. D-PAC wil het betrouwbaar en valide meten van competenties d.m.v. de "adaptive comparative judgment" methode (ACJ) dieper bestuderen. Men wil meerbepaald zowel theoretisch als praktisch de geschiktheid van deze methode om competenties te toetsen kunnen aantonen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Transbaso: verbetering van de educatieve en sociale efficiëntie van de overgang tussen basis- en voortgezet onderwijs: innovaties voor het veld. 01/01/2014 - 31/12/2017

Abstract

Algemene valorisatiedoelstellingen van het project: 1) Het creëren, implementeren en evalueren van interventies die de effectiviteit van de processen van school- en studiekeuze bij de transitie van basis- naar secundair onderwijs willen verhogen. 2) Het aanbieden van duurzame en effectieve instrumenten voor leerlingen, leraren, scholen en buurtomgevingen om hen bij de processen van studie- en schooloriëntatie te ondersteunen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Dood hout of onaangeboorde expertise? Intergenerationeel kennismakelaarschap in scholen. 01/01/2014 - 31/12/2017

Abstract

De groeiende uitstroom van oudere werknemers op de Europese arbeidsmarkt maakt van het behouden van kennis van medewerkers die dicht bij hun pensioen staan een belangrijk kenmerk van succesvolle scholen. Terwijl oudere leerkrachten door sommigen worden omschreven als 'dood hout' en als medewerkers met weinig potentieel argumenteren anderen dat de impliciete en expliciete kennis van deze werknemers onderschat wordt en te weinig aangeboord. De huidige wetenschappelijke kennisbasis slaagt er vooralsnog niet in conceptueel en empirisch inzicht te verschaffen over de manier waarop scholen maximaal kunnen profiteren van de kennis van leerkrachten die op het punt staan uit te stromen. Het concept 'Intergenerationeel kennismakelaarschap' richt zich op het faciliteren van kennisdeling tussen behoeften en aanbod over generaties. Naast het beschrijven van de huidige processen en resultaten van intergenerationeel kennismakelaarschap in scholen onderzoekt deze studie hoe verschillen in intergenerationeel kennismakelaarschap kunnen verklaard worden. Een onderscheid tussen drie sets van beïnvloedende factoren wordt daarbij naar voren geschoven: individuele leraarkenmerken, teamkenmerken en schoolkenmerken. Een zorgvuldig ontworpen multi-methode benadering staat gerant voor het beantwoorden van de vooropgestelde beschrijvende, conceptuele en verklarende onderzoeksvragen. De ecologische validiteit van het conceptuele kader wordt gegarandeerd op basis van een literatuurstudie en een Delphi-studie. In het kwantitatieve deel van de empirische onderzoeksfase worden schriftelijke vragenlijsten afgenomen in een representatieve steekproef van 80 Vlaamse secundaire scholen. Naast dit survey-onderzoek, worden 6 diepgaande case studies uitgevoerd in vakwerkgroepen in secundaire scholen met het oog op het verzamelen van kwalitatieve gegevens over intergenerationeel kennismakelaarschap tussen leraren die bijna met pensioen gaan en de andere leraren. De gegevens worden verzameld met behulp van logboeken en semi-gestructureerde diepte-interviews. Daarnaast zal ook een netwerkanalyse-benadering de inzichten in kennismakelaarschap over generaties verrijken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Expert Taalbeleid. 01/07/2013 - 31/12/2013

Abstract

1. Wat is het beleidsvoerend vermogen inzake taalbeleid van de 12 basisscholen van het katholiek onderwijs die aan het ondersteuningstraject 'Expert Taalbeleid' deelnamen? 2. Tot welke effecten heeft de geboden ondersteuning in de betreffende basisscholen geleid? Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden zal een kwantitatief en een kwalitatief georienteerd onderzoek worden uitgezet.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Aanmaak deelrapporten pedagogische begeleidingsdiensten OVSG en POV. 01/02/2013 - 28/02/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Innovatie- en Excellentie monitor voor Basisonderwijs (IEMBO). 01/01/2013 - 31/12/2017

Abstract

Dit project heeft volgende opdracht: de verschillende onderwijsinnovaties in het Vlaams proefproject "Innoveren en Excelleren in Onderwijs" als proces te monitoren en hun impact en effectiviteit op het maximaliseren van de leerprestatie, de leerwinst en het welbevinden van leerlingen te analyseren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Informatiegebruik door schoolleiders en leerkrachten. 01/08/2012 - 31/01/2014

Abstract

Hoewel het (Vlaamse) onderwijs een lange traditie heeft inzake het verzamelen van informatie, wordt het volle potentieel van het gebruik van deze informatie pas sinds eerder recent erkend. Vooralsnog is echter weinig geweten omtrent welke informatie op welke manier op het beleid en de praktijk in Vlaamse scholen weegt. Dit onderzoek biedt inzicht in de manier waarop schoolleiders en leerkrachten gebruik maken van informatie bij het maken van beleids- en praktijkkeuzes. Het reikt naast beschrijvingen van bestaande praktijken ook evidentie aan voor de verklaring en evaluatie van het informatiegebruik in Vlaamse scholen. De invalshoek van informatiemakelaarsschap staat daarbij centraal. Om deze doelen te realiseren wenden we in het onderzoek verschillende methodologische technieken aan: literatuuronderzoek, diepte-interviews en survey-onderzoek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Evaluatie pedagogische begeleidingsdiensten volwassenenonderwijs en VOCVO. 15/07/2012 - 14/12/2012

Abstract

Dit project wordt uitgevoerd om de werkzaamheden van de commissie te ondersteunen die verantwoordelijk is voor de evaluatie van de pedagogische begeleidingsdiensten (PBD) in het volwassenenonderwijs en het Vlaams ondersteuningscentrum voor volwassenenonderwijs (Vocvo). Het onderzoek spitst zich toe op de werking, het bereik en de gepercipieerde effecten van de aanvullende opdrachten van de PBD in het volwassenenonderwijs en van Vocvo, alsmede hun samenwerkingsverband.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De evaluatie van het evaluatiesysteem voor leerkrachten in het basisonderwijs en deeltijds kunstonderwijs. 01/03/2012 - 31/03/2013

Abstract

Het onderzoek wil de werking van leerkrachtevaluatie en zijn effecten binnen het basisonderwijs en deeltijds kunstonderwijs analyseren en evalueren. Concreet zal onderzocht worden welke kenmerken de evaluatiesystemen vertonen, wat het uitzicht van deze evaluatiesystemen bepaalt, hoe verschillende actoren (o.a. directies en leerkrachten) dit ervaren en wat de effecten zijn van leerkrachtevaluaties. Het onderzoek bevraagt de directeur en alle leerkrachten in 100 scholen voor basisonderwijs en 10 scholen voor deeltijds kunstonderwijs via een survey. Daarnaast worden de coördinerend directeur, de directeur, een vakbondsafgevaardigde en twee leerkrachten van 15 basisscholen en 3 scholen voor deeltijds kunstonderwijs bevraagd aan de hand van semi-gestructureerde interviews.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderwijs- en internationaal leeronderzoek (Talis) 2013 in Vlaanderen. 01/12/2011 - 30/09/2014

Abstract

Planning, uitvoering en rapportering van de Teaching and Learning International Survey 2013 en verwerken van het hoofdonderzoek van Programme for International Student Assessment 2012.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Werking, bereik en effecten van de pedagogische begeleidingsdiensten in Vlaanderen. 17/11/2011 - 31/07/2012

Abstract

Het doel van het project is de analyse van de werking, de effecten en het bereik van de werkzaamheden van de pedagogische begeleidingsdiensten en het SNPB vanuit perspectief van de pedagogische begeleiders en van de onderwijsinstellingen en de CLB's.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opstart TALIS 2013 in Vlaanderen. 16/08/2011 - 30/11/2011

Abstract

Het doel van het project 'OECD TALIS 2013 - Teaching And Learning International Survey' is het genereren van beleidsrelevante data en indicatoren omtrent leerkrachten en het lesgeven. Hiertoe worden, op internationaal vergelijkende basis, leerkrachten en directies bevraagd aan de hand van vragenlijsten. De leerkrachten die lesgeven in de eerste graad secundair onderwijs (internationaal ISCED-niveau 2) staan hierbij centraal. Als optionele populatie worden in Vlaanderen ook de leerkrachten en directies uit het lager onderwijs bevraagd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De schoolinspectie doorgelicht: Beschrijven en verklaren van (on)bedoelde effecten 01/07/2011 - 31/12/2015

Abstract

De effecten van externe inspecties van onderwijsinstellingen zijn onderwerp van veel discussie, hoewel ze slechts zelden het onderwerp zijn geweest van uitgebreid en fundamenteel onderzoek. Er is bijzonder weinig empirische evidentie over de vraag welke kwaliteitsaspecten van belang zijn om de effecten van schoolinspecties te evalueren, noch over de vraag wat de verwachtingen van stakeholders zijn over de effecten van schoolinspecties. Hetzelfde geldt voor de veronderstellingen waarop de rationale van schoolinspecties is gebouwd. Bovendien is het bestaande onderzoek niet consistent in zijn bevindingen. Tenslotte ontbreekt het momenteel ook aan een conceptueel kader dat de meting van de effecten van scholen mogelijk maakt. Het voorliggende onderzoeksvoorstel heeft tot doel om deze kenniskloof te dichten door de broodnodige theoretische kennisbasis te ontwikkelen. Dit onderzoek zal de effecten van schoolinspecties verkennen, hypotheses poneren en testen in de context van het Vlaamse onderwijssysteem. Het onderzoek zal (1) nagaan wat de verwachtingen van verschillende stakeholders zijn omtrent de effecten van schoolinspecties; (2) indicatoren bepalen die de evaluatie van het effect van schoolinspecties mogelijk maken; (3) nagaan in welke mate de schoolinspecties een effect hebben op scholen, en welke neveneffecten kunnen onderscheiden worden; en tenslotte, (4) de verschillen tussen scholen inzake effecten van de schoolinspecties verklaren. Verklaringsgronden worden gezocht in de reacties van scholen, die bepaald worden door aspecten van de inspectie enerzijds, en aspecten van de scholen anderzijds. Gezien de complexiteit van het terrein van schoolinspecties en het feit dat dit onderzoeksdomein nog amper in kaart gebracht is, zal wordt een goed overdachte en gevarieerde set aan onderzoeksmethoden en – activiteiten ingezet. Deze multi-methode benadering bestaat uit literatuuranalyse, een Delphi studie, vragenlijstonderzoek en gevalsstudies. Het onderzoek is onderverdeeld in een verkennende, een theoretische en een empirische onderzoeksfase.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Evaluatieonderzoek "Welbevinden op school". 28/02/2011 - 31/12/2011

Abstract

Evaluatie van het project "Welbevinden op School (WOS)". Het project stelt zich tot doel scholen en schoolteams bewuster en op een meer systematische manier te laten stilstaan bij de kwaliteit van het preventie- en remediëringsbeleid in hun school."

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opstellen van een Engelstalig achtergrondrapport in het kader van de OESO review "Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes". 15/07/2010 - 15/11/2010

Abstract

De bijdrage van evaluatie en beoordeling tot kwaliteitsverbetering, gelijkheid en effectiviteit van het onderwijs op micro-, meso- en macroniveau is een hot issue en beroert veel beleidsmakers en praktijkmensen. Met het oog op de organisatie van internationale landenstudies door de OESO wordt in dit project een Vlaams achtergrondrapport samengesteld omtrent deze thema's. Aan de hand van literatuuronderzoek wordt de Vlaamse stand van zaken ten aanzien van de vooropgestelde evaluatiethema's beschreven. Vervolgens worden aan de hand van individuele diepte-interviews en daaropvolgende focusgroepsgesprekken de standpunten van relevante stakeholders ten aanzien van de vooropgestelde thema's in kaart gebracht.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De evaluatie van het evaluatiesysteem van het onderwijspersoneel. 01/04/2010 - 30/09/2011

Abstract

Aan de hand van dit onderzoek zullen knelpunten opportuniteiten van leerkrachtevaluaties in secundaire scholen in kaart gebracht worden. Hierbij zal zeker aandacht besteed worden aan de kenmerken van goed leerkrachtevaluatiesystemen, alsook aan bepalende contextvariabelen die de goede werking van leerkrachtevaluaties bevorderen. Dit kan leiden tot een evaluatie van het huidige beleid inzake leerkrachtevaluaties wat kan leiden tot aanpassingen in het ruimere strategische, onderwijs- en personeelsbeleid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontwikkeling van een zelfevaluatie-instrument beleidsvoerend vermogen van scholen. 01/01/2010 - 01/09/2010

Abstract

We willen met dit project een instrument ontwikkelen om hun beleidsvoerend vermogen te kunnen evalueren en te versterken in samenwerking met de begeleidingsdiensten. Het zwaartepunt van de kwaliteitszorg ligt in de school: zij is verantwoordelijk om de kwaliteit van haar onderwijs voortdurend te evalueren en bij te sturen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Inhoudelijke validering van een zelfevaluatie-instrument voor CLB's. 01/03/2009 - 31/08/2009

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Vrije-CLB-Koepel. UA levert aan Vrije-CLB-Koepel de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Publicatie "Zelfevaluatie Binnenstebuiten. Onderzoek naar zelfevaluaties in scholen." 06/02/2008 - 31/12/2008

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Inhoudelijke validering van een zelfevaluatie-instrument voor CLB's. 01/01/2008 - 31/08/2008

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Vrije-CLB-Koepel. UA levert aan Vrije-CLB-Koepel de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject