Over Jan Vanhoof

Jan Vanhoof is als hoogleraar verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Hij is er actief binnen de onderzoeksgroep EduBROn. Zijn onderzoeksactiviteiten richten zich op kwaliteitszorg, schoolbeleid en verandermanagement en in het bijzonder op de geïnformeerde beleidsvoering door scholen. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in onderzoek naar zelfevaluatie en informatiegebruik in scholen.

Overzicht lopende en recent afgelopen onderzoeksprojecten

Lopend

 • Valorisatie van geïntegreerd en actiegericht onderwijs voor duurzame ontwikkeling op school (VALIES - Onderzoeker Dries Verhelst)
 • Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen - Gebruik van schoolfeedback (Onderzoeker - Evelyn Goffin)
 • Moving it or improving it? How schools deal with underperforming teachers (Onderzoeker - Loth Van Den Ouweland)
 • Antecedents for academic optimism in segregated educational contexts (Onderzoeker - Ruud Lelieur)
 • Distributed evaluation and planning in schools (DEAPS) (Onderzoeker - Jerich faddar)
 • Alternatieve wegen naar onderwijssucces? Een kwalitatief-etnografische studie van onderwijsinitiatieven genomen door ‘kwetsbare’ individuen en groepen (Julia)

Recent afgelopen

Recente boekpublicaties

Doeltreffend Schoolbeleid - Praktijkboek beleidsvoerend vermogen in scholen (Jan Vanhoof & Peter Van Petegem)

Zicht op leerwinst. Scenario's voor gestandaardiseerd toetsen (Maarten Penninckx, Jan Vanhoof, Amy Quintelier, Sven De Maeyer, Peter Van Petegem) (Interesse: Lees het opiniestuk n.a.v. de publicatie of bekijk de landenstudies die in het kader van de studie uitgevoerd werden)

Informatiegebruik door schoolleiders en leerkrachten (Roos Van Gasse, Jan Vanhoof, Paul Mahieu & Peter Van Petegem)

Waar zit beleidsvoerend vermogen in (ver)scholen? Aanknopingspunten voor zelfevaluatie en ontwikkeling (Vanhoof Jan, Deneire Alexia, Van Petegem Peter)

Evaluatie in het Vlaamse onderwijs: Beleid en praktijk van leerling tot overheid (Penninckx Maarten, Vanhoof Jan, Van Petegem Peter)

Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren: principes die motiveren, inspireren én werken (Vanhoof Jan, Van de Broek M., Penninckx M., Donche Vincent, Van Petegem Peter)

Zelfevaluatie als motor voor schoolontwikkeling: Succesfactoren en valkuilen (Vanhoof Jan, Van Petegem Peter)

Een alternatieve kijk op evaluatie - Evaluatie op de testbank: een handboek voor het ontwikkelen van alternatieve evaluatievormen (Van Petegem Peter & Vanhoof Jan)

Rubrieken

 • Deze rubriek verduidelijkt verwachtingen bij het uitwerken van een masterproef. Het doel is te verhelderen aan welke kenmerken een masterproef minimaal dient te voldoen en wat een goede tot excellente masterproef daaraan weet toe te voegen.
 • Op basis van gesprekken met schoolleiders en leraren die recent aan verandertrajecten vorm gaven en deelnamen ontwikkelden we, vertrekkende van deze dragers van beleidsvoerend vermogen, een rubriek omtrent het gedrag van de schoolleiders tijdens een veranderproces.

Proefschrift 'Zelfevaluatie Binnenstebuiten'

Klik hier voor de boekversie van het proefschrift

(Referentie: Vanhoof, Jan (2007). Zelfevaluatie binnenstebuiten: een onderzoek naar het verloop en de kwaliteit van zelfevaluaties in scholen. Mechelen, Plantijn.)

Het uitvoeren van zelfevaluaties wordt een steeds belangrijker onderdeel van de kwaliteitszorg in scholen. Nu scholen meer en meer werk maken van het uitvoeren van zelfevaluaties dringt zich de vraag op hoe kwaliteitsvol dit gebeurt en hoe verschillen in de kwaliteit van zelfevaluaties tussen scholen verklaard kunnen worden. Het gevoerde beleid veronderstelt immers een minimaal aanvaardbare kwaliteit van de zelfevaluatie en een instrumentarium om die kwaliteit in kaart te brengen en te beoordelen met het oog op de meta-evaluatie. Binnen onderzoeksgroep EduBROn liep een onderzoek dat deze thematiek onder de loep nam. Daarbij werden de volgende vier onderzoeksvragen vooropgesteld.

 • Aan de hand van welke indicatoren kan men de kwaliteit van een zelfevaluatie operationaliseren?
 • Hoe kwaliteitsvol verlopen zelfevaluaties in Vlaamse scholen en wat zijn de verschillen tussen scholen terzake?
 • In welke mate wordt het verloop van een zelfevaluatie bepaald door (a) kenmerken van het functioneren van de school en (b) de ondersteuning die scholen genieten?
 • In welke mate worden de resultaten van een zelfevaluatie bepaald door (a) het verloop van de zelfevaluatie en (b) de ondersteuning die scholen genieten?

Om het verloop en de resultaten van zelfevaluaties in scholen te beschrijven en te verklaren, werd een beroep gedaan op verschillende vormen van gegevensverzameling, zowel kwalitatief als kwantitatief. De onderzoeksactiviteiten omvatten een literatuuronderzoek, een Delphi-studie, surveyonderzoek en gevalsstudies. Het literatuuronderzoek brengt in kaart wat er over (het verklaren en beoordelen van) de kwaliteit van zelfevaluatie in de literatuur reeds beschreven is. De Delphi-studie omvat een systematische kwalitatieve bevraging van 16 bevoorrechte getuigen die bij het uitvoeren van een zelfevaluatie betrokken (kunnen) zijn. Het surveyonderzoek bestaat voornamelijk uit een schriftelijke bevraging van ruim 2700 respondenten (schoolleiders, leerkrachten en ondersteunend personeel) in een 95-tal scholen over hoe zij het verloop en de kwaliteit van de zelfevaluatie die in hun school plaats vond percipiëren. De gevalsstudies tenslotte omvatten een diepgaande studie van 3 scholen doorheen het uitvoeren van een zelfevaluatie door middel van diepte-interviews met verschillende teamleden. De verschillende gegevensverzamelingen en analyses werden geënt op een theoretische kader waarin een onderscheid gemaakt wordt tussen schoolgebonden kenmerken, zelfevaluatiegebonden kenmerken, kwaliteitsgebonden kenmerken en ondersteuning.

Foto

Contact

Jan Vanhoof Campus Stad - VE35.403
Venusstraat 35
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 45 12
Jan.vanhoof@Uantwerpen.be