Onderzoeksgroep

Expertise

Ik heb een uitgebreide expertise op het gebied van gezondheidseconomische evaluaties, in het bijzonder in hoe onzekerheid in rekening brengen in dergelijke analyses, en hoe resultaten met onzekerheid te interpreteren. Ik behaalde een Master in Biologie, een Master in Biostatistiek en een PhD in Gezondheidseconomie. Ik voer zowel conceptueel-methodologisch als toegepast onderzoek uit. Mijn onderzoek omvat de ontwikkeling van: (1) methoden voor het omgaan met onzekerheid in gezondheidseconomische evaluaties; (2) internationale normen voor het uitvoeren en interpreteren van gezondheidseconomische evaluaties met onzekerheid, met name met betrekking tot infectieziekten; (3) methoden voor het schatten van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven; (4) bevragingen om gezondheidszorgconsumptie binnen en buiten hospitalen te analyseren, en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven; en diepgaande literatuur studies. Ik heb talrijke methodologische en beleidsstudies uitgevoerd in verschillende landen, waaronder ziektelast en economische evaluatiestudies toegepast op influenza, respiratoir syncytiaal virus (RSV), pneumokokken, varicella-zoster, rotavirus en buiktyfus.

Metformin Add-on klinische studie bij multiple sclerose voor evaluatie van brein remyelinisatie en neurodegeneratie (MACSiMiSE-BRAIN). 01/10/2021 - 30/09/2025

Abstract

Multiple Sclerosis (MS) is een chronische neuroinflammatory en neurodegenerative ziekte leading to focal and diffuse damage of myelin sheath and axons in the central nervous system (CNS). Pathophysiologically, the adaptive and innate immune system are involved in the inflammatory process, while mitochondrial dysfunction, oxidative stress and failure of remyelination are the main mechanisms in chronic neurodegeneration. Despite currently available disease modifying treatments (DMTs) that target the immune system, patients continue to accumulate disability leading to progression. Unfortunately, no neuroprotective or remyelinating agents are available as therapy for progressive MS. Hence, drugs to tackle disease progression in MS represent a major unmet need. In this respect, metformin is a very interesting drug to investigate in MS patients as a neuroprotective and remyelinating therapy. Several preclinical studies in animal models of MS have shown that metformin has both anti-inflammatory, neuroprotective and remyelinating properties. A clinical study with metformin in a limited sample of MS patients did not demonstrate significant adverse events. As metformin is available as generic drug and the price is low (0.10 eurocent per tablet), pharmaceutical companies have no interest is sponsoring clinical trials with this agent. However, major gains for patients and society may be reached if metformin proves to be a neuroprotective and remyelinating agent. In this research proposal we aim to provide evidence for the neuroprotective and remyelinating effects of metformin (I) in MS patients (P) via measurement of clinical and MRI outcome measures (O), via a multicentre randomized placebo-controlled (C) clinical trial.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Baarmoederhalskankerscreening op basis van zelfafname van eerste fractie urine om non-responders van screening te bereiken: ScreenUrSelf. 01/10/2021 - 30/09/2025

Abstract

Het doel van de ScreenUrSelf-studie is de participatie in baarmoederhalskankerscreening en opvolging van een positieve screen test te verhogen door een alternatieve methode; eerste fractie urine zelfafname, aan te bieden aan vrouwen die momenteel niet deelnemen aan het georganiseerde screeningprogramma (non-responders). Het aanbieden van een kosteneffectieve, volledig moleculaire (primaire hoog-risico humaan papillomavirus (hrHPV)-test en indien positief, triage d.m.v. een reflex methylatie merker test) zelftest op basis van eerste fractie urine dat eveneens een hoge voorkeur en een goede opvolging van een positieve screenings test heeft, biedt potentieel om de screeningdekking bij non-responders te verhogen. En tegelijk de morbiditeit en mortaliteit als gevolg van baarmoederhalskanker terug te dringen. Indien ingebed in het georganiseerde baarmoederhalskankerscreeningprogramma zou dit een positieve impact kunnen hebben op zowel de gezondheid van de patiënt als op de kosten voor het Vlaamse gezondheidszorgsysteem. De primaire wetenschappelijke uitkomst van dit project bedraagt het evalueren van de (kosten)effectiviteit van vier verschillende zelfafnamestrategieën (eerste fractie urine vs vaginale zelfafname, via een opt-in en opt-uit strategie) bij non-responders in Vlaanderen. In vergelijking met de standaard herinneringsbrief en geen interventie. Hiernaast zal een nieuwe opvolging "reflex" test geëvalueerd worden in hrHPV positieve zelfafnames.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Beschikbaarheid en toegang tot buiktyfus geconjugeerde vaccins versnellen (TyVac). 01/01/2021 - 31/10/2021

Abstract

Slechts een handvol studies hebben de kosten-effectiviteit van Vi-polysaccharide vaccines geëvalueerd, gebruik makend van statistische modellen. Deze studie beoogt het uitvoeren van kosten-baten analyses om de kosten en effecten van nieuwe en bestaande TCV vaccinatie strategieën te evalueren gebaseerd op dynamische modellen. We bouwen verder op onze kosten-baten analyses die ontwikkeld werden onder leiding van Dr. Pitzer (gefinancierd door BMGF) door primaire data van ziekenhuizen te implementeren voor de verschillende surveillance sites om zo vaccinatiegraad te schatten als ook schattingen van de kostprijs van het toedienen van de vaccines en de behandelingskosten van buiktyfus.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Respiratoir Syncytiaal virus consortium in Europa (RESCEU). 01/01/2017 - 30/09/2022

Abstract

Respiratoir syncytieel virus (RSV) is buiten medische kringen niet goed bekend, maar de meeste mensen hebben er waarschijnlijk wel last van gehad tijdens de kinderjaren, omdat het de meest voorkomende oorzaak is van ernstige respiratoire aandoeningen bij baby's en kinderen wereldwijd. Ook ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem zijn gevoelig voor RSV-infectie. Hoewel de symptomen van de meeste mensen mild zijn, kan dit leiden tot longontsteking en vereisen 3,4 miljoen gevallen jaarlijks ziekenhuisopname. Er is geen specifieke behandeling of vaccin voor RSV. Het doel van het RESCEU-project is om informatie te verzamelen over de omvang van de RSV-infectie in Europa en de economische gevolgen ervan. Vervolgens zal het deze informatie gebruiken om richtlijnen voor 'best practices' op te stellen om de manier te verbeteren waarop RSV-gevallen in Europa worden gemonitord en om toekomstige vaccinatieprogramma's vorm te geven. Het team zal ook patiëntmonsters verzamelen en analyseren om biologische markers te identificeren die geassocieerd zijn met ernstige RSV-infectie. Deze informatie kan helpen bij de diagnose en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en vaccins vergemakkelijken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onzekerheid van dynamische transmissie modellen in rekening brengen in gezondheidseconomische evaluaties: toepassingen voor rotavirus en buiktyfus vaccinatie. 01/10/2016 - 01/10/2020

Abstract

ACHTERGROND: Dynamische modellen en sensitiviteitsanalyse zijn cruciaal om beslissingsnemers te informeren over de kosten-effectiviteit van interventies tegen infectieziekten. Op dit moment echter brengen sensitiviteitsanalyses de onzekerheid van dynamische modellen niet in rekening waardoor ze het vertrouwen in de schatting voor kosten-effectiviteit overschatten en mogelijk verkeerde prioriteiten voor verder onderzoek aangeven. DOEL: Onzekerheid van dynamische modellen te incorporeren in gezondheidseconomische evaluaties gebaseerd op die modellen. METHODEN: We zullen gezondheidseconomische evaluaties uitvoeren van vaccinatie programma's tegen rotavirus in België en buiktyfus in lage- en midden-inkomens landen, gebruik makend van bestaande dynamische modellen en we zullen waarschijnlijkheidstechnieken gebruiken om de geschatte onzekerheid van de dynamische modellen in deze evaluaties te incorporeren. VERWACHTE RESULTATEN: Identificeren van de factoren die het meest invloed hebben op (1) de kosten-effectiviteit van rotavirus vaccinatie in België als er rekening wordt gehouden met herd immuniteit en serotype replacement, en (2) de kosten-effectiviteit van vaccinatie strategieën met de nieuw ontwikkelde vaccins tegen buiktyfus. (3) Software tool dat toelaat om makkelijk de kosten-effectiveit te herevalueren wanneer nieuwe informatie beschikbaar wordt. (4) Aanbevelingen over hoe verschillende types van sensitiviteitsanalyse gebruikt moeten worden in de context van gezondheidseconomische evaluaties gebaseerd op dynamische modellen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Modelleer studies om de kosten-effectiviteit van verschillende preventie strategie├źn met het buiktyfus geconjugeerd vaccin te bepalen. 01/01/2016 - 10/11/2017

Abstract

Evalueren van controle strategieën met het buiktyfus geconjugeerd vaccin in buiktyfus-endemische landen. Verbeterde hygiëne en de voorziening van drinkbaar water in het begin van de 20e eeuw, hebben geleid tot de eliminatie van buiktyfus in ontwikkelde landen. Maar op dit moment blijven Salmonella Typhi en Paratyphi A een belangrijke bron van morbiditeit en mortaliteit in ontwikkelingslanden. We weten nog weinig over de transmissie van buiktyfus. Twee vaccins worden op dit moment wereldwijd gebruikt en nieuwe en verbeterde geconjugeerde vaccins komen eraan, maar er is tegenstrijdig bewijs over de mogelijke benefit van deze vaccins. In dit project worden er wiskundige modellen ontwikkeld om de transmissie dynamieken van buiktyfus in endemische landen te vergelijken, o.a. voor Vellore (India), Dhaka (Bangladesh), Kathmandu (Nepal) en Blantyre (Malawi). Deze modellen zullen worden gebruikt om de effectiviteit en kosten-effectiviteit te evalueren van verschillende buiktyfus controle strategieën, waaronder vaccinatie. Op dit moment is er weinig geweten over de ziekte- en economische last van buiktyfus. Daarom zal diepgaande onzekerheidsanlayse gebruikt worden om de belangrijkste toekomstige onderzoekslijnen te identificeren. Dit project loopt in samenwerking met de Yale School of Public Health (Pitzer lab, http://campuspress.yale.edu/pitzer/) en wordt gefinancierd door the Bill&Melinda Gates Foundation.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Verbeteren van de manier waarop onzekerheid in rekening gebracht wordt in gezondheidseconomische evaluaties gebaseerd op dynamische transmissie modellen van infectie ziekten. 01/02/2015 - 31/12/2015

  Abstract

  De BOF beurs zou mijn persoonlijke onderzoekslijn ondersteunen, namelijk het fundamenteel verbeteren van de manier waarop onzekerheid in rekening gebracht wordt in gezondheidseconomische evaluaties van interventies tegen infectieziekten. De beurs zal gebruikt worden om gegevens aan te kopen die noodzakelijk zijn om de op dit moment meest geavanceerde techniek te gebruiken om onzekerheid in rekening te brengen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   (Kosten-) effectiviteits analyses van rotavirus vaccinatie programma's verbeteren: dynamisch modelleren combineren met diepgaande onzekerheidsanalyse. 01/10/2012 - 30/09/2016

   Abstract

   Het algemeen doel van dit project is om het gezondheidseconomisch onderzoek van vaccinaties te bevorderen op het vlak van het gebruikt van transmissie-dynamische modellen en onzekerheidsanalyse, en dit door de meest geavanceerde technieken voor transmissie-dynamisch modelleren en onzekerheidsanalyse toe te passen op het realistisch voorbeeld van ziekte door en vaccinatie voor rotavirus. Meer specifiek beoogt het onderzoek (1) een model te ontwikkelen dat het best de huidige kennis over rotavirus infectie en vaccinatie voorstelt, en (2) te bepalen welke onzekerheden het meest de effectiviteit en kosten-effectiviteit van een universeel rotavirus vaccinatie programma beïnvloeden.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Functioneel- en ecomorfologische analyse van de aquatische voedselopname bij slangen. 01/10/2003 - 30/09/2004

    Abstract

    Omdat water 800 keer denser en 50 keer visceuzer is dan lucht, stelt het zeer strenge eisen aan de voedselopname van vertebraten. Een aquatische predator die naar een prooi toebeweegt, zal boeggolven (stuwing) veroorzaken die de prooi verder weg kunnen duwen, of langsheen de predator's kaken kunnen doen glippen. Om dergelijke stuwing te vermijden of om ervoor te compenseren, vinden we onder de aquatische vertebraten twee voedselopname systemen terug: filter- en zuigvoeding. Aquatische slangen lijken echter, met een kopmorfologie dat zeer gespecialiseerd is (aan de consumptie van grote prooien), niet in staat om aan filter- of zuigvoeding te doen. Toch voeden meer dan 300 slangensoorten zich in een aquatisch milieu. Binnen deze aquatische slangensoorten heerst er bovendien een grote variatie in kopmorfologie, voedingsgedrag en prooidieren. Door middel van hoge-snelheid video-opnames en stromingsvisualisatie van de aanvallen van Natrix maura en N. tesselata met veranderende predator- en prooi eigenschappen willen we inzicht krijgen in het precieze verloop van de aquatische voedselopname van slangen en in de factoren die dit proces beïnvloeden. Deze informatie zal aangevuld worden met metingen op een fysisch slangenmodel zodat het effect van een grotere range aan predator- en prooi eigenschappen onderzocht kan worden (functioneel morfologisch luik). Uiteindelijk zullen we trachten na te gaan of het mogelijk is om met de bekomen inzichten de grote variatie in kopmorfologie en voedingsgedrag onder aquatische slangen in verband te brengen met de variatie aan prooien dat ze prederen (ecomorfologisch luik). De kopmorfologie van verschillende aquatische slangensoorten zal gekwantificeerd worden door middel van metingen op museum exemplaren; het voedingsgedrag en het dieet van verschillende aquatische slangensoorten zal uit de literatuur verzameld worden.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject