Onderzoeksgroep

Expertise

Mijn onderzoek situeert zich binnen de domeinen van Organizational Behavior en Human Resources Management. De focus ligt op de volgende topics: diversiteit en inclusie in organisaties, diversiteitsbranding, de multigenerationele werkvloer, inclusief leiderschap, werknemersretentie en -verloop. Twee vragen staan centraal in het onderzoek: (1) wat zijn de implicaties van deze topics voor organisaties en hun werknemers, en (2) hoe kunnen ze optimaal gemanaged worden. Deze vragen worden op een kwantitatieve manier benaderd op basis van longitudinale data op werkgevers- en werknemersniveau. Vaak worden deze studies aangevuld met een experimenteel onderzoeksdesign om de causaliteit van de bevindingen te bevestigen.

De impact van diversiteits- en inclusiebranding ontrafeld: Het ontwikkelen van een samengestelde maatstaf en de effecten ervan op diversiteitsaantrekking en -behoud. 01/11/2022 - 31/10/2024

Abstract

Om als organisatie productief en competitief te blijven, wordt Diversiteit & Inclusie (D&I) als cruciale factor beschouwd. Het nieuwe concept "D&I branding" – het openlijk communiceren van organisaties dat ze D&I sterk waarderen – werd geïntroduceerd als waardevolle tool om diverse arbeidskrachten aan te trekken en te behouden, en zo hogere bedrijfsprestaties te realiseren. Onderzoek naar de effectiviteit ervan omvat weinig theoretische opbouw en empirisch bewijs. In dit onderzoek wordt gefocust op drie fundamentele onderzoekshiaten. Ten eerste is het concept 'D&I branding' zo nieuw, dat er nog geen meting bestaat van de mate waarin organisaties zich bezighouden met D&I branding. Het ontwikkelen, valideren en introduceren van een samengestelde maat van D&I branding zal de conceptuele duidelijkheid, meting en empirische toetsing van de impact van D&I branding versterken. Ten tweede zijn er tegenstrijdige bevindingen over de impact van D&I branding. Op basis van de signaleringstheorie zal onderzocht worden hoe de impact van D&I branding wordt beïnvloed door factoren die de authenticiteit van D&I branding versterken. Ten derde is het essentieel om na te gaan of en in welke omstandigheden D&I branding bedrijfsprestaties stimuleert door het aantrekken en behouden van diversiteit op de werkplek. Dit project heeft als doel de algemene implicaties van D&I branding bloot te leggen, wat belangrijke implicaties heeft zowel voor de theorie als de praktijk.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Ontrafelen van zorgteamsamenstelling in ziekenhuizen naar het versterken van team en patiëntuitkomstmaten: een dynamisch perspectief. 01/10/2022 - 30/09/2026

Abstract

Ziekenhuizen worden geconfronteerd met de uitdaging om gekwalificeerd zorgpersoneel zoals verpleegkundigen, zorgkundige en andere directe zorgverleners aan te trekken en te houden. Verpleegkunde is een knelpuntberoep. Het tekort aan verpleegkundigen en andere zorgverleners vormt een risico voor de kwaliteit en patientveiligheid van de zorg. Het BNuT decision support instrument is een Software as a Service toepassing dat geïnformeerde strategische, tactische en operationele beslissingen rond de samenstelling van verpleegkundige zorgteams ondersteunt. Het aantal, de skill mix, de kwalificatie en de competenties van verpleegkundigen en andere zorgverleners wordt bepaald in functie van verschillende factoren met betrekking tot de capaciteit, de efficientie en bedrijfszekerheid van zorgteams en het garanderen van wenselijke team en patiënten uitkomstmaten. Dit doctoraatsproject onderzoekt zorgteamsamenstelling aan de hand van 3 objectieven; het bepalen van de onderliggende relaties tussen zorgteamsamenstelling en de verschillende factoren zoals de capaciteit, de efficiëntie en bedrijfszekerheid van zorgteams en de impact op team uitkomstmaten; het identificeren van de meest relevante parameters die verschillen in team en patiënten uitkomstmaten bepalen; en op welke wijze kunnen deze inzichten de werking van zorgteams verbeteren in de tijd. De studiepopulatie betreft 12 ziekenhuizen met elk 8 zorgteams of hospitalisatieafdelingen waaronder heelkunde of inwendige geneeskunde afdelingen, gecombineerde afdelingen heelkunde en inwendige geneeskunde en geriatrische afdelingen. De implementatie van de BNuT software is gestart in Februari 2021 en de studie zal een longitudinale dataset van 24 maanden onderzoeken (1 November '22 tot 30 Oktober 2024). Op basis van de huidige internationale wetenschappelijk stand van zaken kan het BNuT project beschouwd worden als nieuw, innovatief en uniek in aanpak en uitwerking. Onderzoeksinzichten zal de besluitvorming in de gezondheidszorg rond het inzetten van middelen en het bereiken van gewenste uitkomsten in de zorg meer objectief en geïnformeerd ondersteunen. Daarenboven zullen de theoretische inzichten met betrekking teamsamenstelling in de zorg worden verrijkt en uitgebreid door onderzoeksresultaten bekomen uit data mining techieken en scenario analyses.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  • Centrum voor Onderzoek en Innovatie in de Zorg (CRIC)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

De voordelen en gevaren van diversiteits- en inclusiemanagement voor organisatieprestaties. 01/10/2021 - 30/09/2025

Abstract

Het is al lang bekend dat organisaties met een hoge mate van demografische diversiteit kunnen genieten van de kennisvoordelen van een diverse werkvloer, op voorwaarde dat ze deze diversiteit effectief kunnen managen. In dit project willen we bijdragen aan het beperkte onderzoek naar diversiteits- en inclusiemanagement (alle managementactiviteiten die ervoor zorgen dat de diverse perspectieven van werknemers worden gewaardeerd en gebruikt en dat iedereen zich betrokken voelt). We doen dit door (1) de mechanismen te onderzoeken die ten grondslag liggen aan de effecten van D&I-management op proximale uitkomsten op de werkplek, zoals gepercipieerde discriminatie en inclusie en (2) de modererende factoren te bestuderen die deze mechanismen beïnvloeden en, op hun beurt, bepalen wanneer de impact van D&I-managementinitiatieven op deze proximale uitkomsten positief is en zo bijdraagt aan de bedrijfsprestaties. Het doel van dit project is om te ontrafelen hoe en wanneer D&I-management de bedrijfsprestaties beïnvloedt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Diversiteit als bron van betere organisatieprestaties: (wanneer) is inclusief HRM een vloek of een troef? 01/04/2021 - 31/03/2022

Abstract

De diversiteit op de arbeidsmarkt was nog nooit zo groot: mensen van alle leeftijden, genders, migratieachtergronden, en religiën participeren. Omdat verschillen tussen werknemers bepalen hoe ze samenwerken, is diversiteit op de werkvloer is één van de grootste uitdagingen voor organisaties. Het begrijpen van de manier waarop organisaties succesvol kunnen omgaan met diversiteit op de werkvloer is belangrijk voor het voortbestaan van bedrijven en onze economie in het algemeen. De huidige pandemische crisis maakt diversiteit en inclusie belangrijker dan ooit, want organisaties die de diverse perspectieven van hun werknemers kunnen inzetten om beter te presteren, zullen ongetwijfeld sterker uit de crisis komen. Om diversiteit en inclusie en het management ervan te onderzoeken, is data nodig. Dit BOF Klein Project betekent de start van een grootschalige, longitudinale dataverzameling bij 2,500 Belgische bedrijven, gebruik makende van vier verschillende databronnen: (1) organisatie- en werknemers-informatie van SDWorx; (2) financiële data uit de jaarrapporten gepubliceerd in Bel-first; (3) data uit vragenlijsten die voorgelegd worden aan de HR directors van de organisaties; (4) een inhoudsanalyse van de websites van de organisaties. Door deze data jaarlijks te updaten, kan een longitudinale, multi-source data warehouse aangemaakt worden van 2,500 Belgische organisaties. Deze laat toe om een brede waaier aan onderzoeksvragen te benaderen in toekomstige onderzoeksprojecten die ook verder gaan dan de exclusieve focus op diversiteit en inclusie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Leeftijdsdiversiteit in organisaties: Het begrijpen en managen van de implicaties. 01/10/2018 - 30/09/2021

Abstract

Eén van de meest cruciale demografische ontwikkelingen in Westerse samenlevingen is de vergrijzing van de bevolking. Deze vergrijzing heeft ook een fundamentele invloed op de leeftijdsdemografie binnen bedrijven. Mensen moeten langer werken, waardoor werknemers van sterk verschillende leeftijden geacht worden om samen te werken, elk met hun unieke ervaring, training, geschiedenis en waarden. Wat zijn de implicaties van leeftijdsdiverse organisaties en hoe kunnen ze gemanaged worden? Dat is de grote vraag die dit project stuurt en die essentieel is om te beantwoorden voor het toekomstige succes van bedrijven en maatschappijen in het algemeen. Tot hiertoe heeft onderzoek vastgesteld dat leeftijdsdiversiteit in bedrijven zowel positieve als negatieve effecten kan hebben op de prestaties van bedrijven. Maar er is nog maar weinig duidelijkheid over hoe en wanneer deze effecten voorkomen. Het is dus nog niet geweten hoe organisaties de voordelen van leefijdsdiversiteit kunnen genieten. In dit project nemen we vier stappen om de implicaties en het succesvolle management van leeftijdsdiversiteit in organisaties beter te begrijpen. Eerst onderzoeken we de inter-generationele mechanismen achter de gevolgen van leeftijdsdiversiteit. Ten tweede onderzoeken we de multi-level effecten van leeftijdsdiversiteit. We veronderstellen hierbij dat de effecten afhangen van de werkstructuur in het bedrijf (wie werkt met wie?). Ten derde onderzoeken we hoe de perceptie van werknemers inzake de leeftijdsdiversiteit een rol speelt. Ten vierde onderzoeken we hoe effectief leeftijdsinclusief management is in het managen van de leeftijdsdiverse werkvloer.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject