Onderzoeksgroep

Expertise

Ontwikkelen van strategietypologieën voor industriële markten Industrie en strategische kennis in B2B markten (diamant, bouw, maritieme installaties en baggerindustrie, havenbedrijven, ...) Studie van strategische veranderigen in organisaties

Industrie 4.0 maturiteit in de Vlaamse voedingsindustrie: strategische archetypes en ontwikkelingspaden. 01/09/2022 - 31/08/2027

Abstract

Het algemeen doel van dit project is om Vlaamse voedingsbedrijven een boost te geven in hun Industrie 4.0 (I4.0) transformatie door het ontwikkelen van een innovatief I4.0-transformatiemodel waarmee ze hun bedrijfsstrategie kunnen verbeteren of nieuwe businessmodellen kunnen ontwikkelen. Dit model biedt het strategisch bedrijfsmanagement de nodige handvaten om dergelijke innovatieve I4.0-strategie te bepalen, hun huidige I4.0-maturiteit te analyseren en hun I4.0-ontwikkelingspad op te stellen. Met deze nieuwe inzichten kan, na afloop van het doctoraat, beantwoord worden aan de roep naar I4.0-begeleiding van een grote groep Vlaamse voedingsbedrijven.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Bibliotheekkrediet Sociale en Human Wetenschappen (Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie). 01/01/2019 - 31/12/2023

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Diepzeemijnbouwexploitatie. 18/11/2022 - 01/02/2023

Abstract

De beschikbaarheid van kritieke metalen speelt een cruciale rol voor het verder ontwikkelen van verscheidene strategische sectoren, waaronder de hernieuwbare energie- en de elektrische mobiliteitssector. Aangezien de diepzee en specifiek de Clarion Clipperton Zone (CCZ) rijk is aan kritieke metalen, groeit bijgevolg de belangstelling voor diepzeemijnbouw. Mineralen uit de diepzee worden beschouwd als gemeenschappelijk erfdeel van de mensheid (art. 136 VN-Zeerechtverdrag). Om die reden is het belangrijk om een fair financieel betalingsregime uit te bouwen binnen de Internationale Zeebodemautoriteit (ISA).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Impactstudie. 01/08/2018 - 31/12/2018

Abstract

Deze studie heeft een dubbel doel. 1/ building an argumentation that illustrates why the rule of origin principle should be applied to Antwerp related to diamonds and diamond trade. Advanced trade analysis is needed to uncover and visualize the crucial role of Antwerp in this sector. 2/ calculating the economic impact of the Antwerp diamond sector.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Cognitieve schrijfproceskenmerken van mensen met Alzheimer. 01/10/2013 - 30/09/2016

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De bedrijfseconomische impact van de Antwerpse diamantsector. 01/12/2012 - 01/09/2013

Abstract

Deze studie beoogt een analyse van de bedrijfseconomische impact van de Antwerpse diamantsector. Het is de bedoeling om een objectieve bedrijfseconomische kaart te maken van de diverse spelers binnen de Antwerpse diamantindustrie, wat deze spelers (en dus de sector) op economisch vlak betekenen en wat de impact is van deze sector op andere sectoren binnen Vlaanderen/België.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Foundry of the future - Naar een competitieve gieterijsector voor de volgende generatie gietstukken. 01/06/2012 - 31/05/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Haalbaarheid van de oprichting van een International Diamond Centre Antwerp (IDDCA). 19/09/2011 - 28/02/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds AMS. UA levert aan AMS de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De impact van strategische inkoop op strategische en financiele prestaties: Een empirische analyse van Belgische en Nederlandse industriele ondernemingen 01/07/2010 - 31/12/2014

Abstract

Dit onderzoek bouwt op het paradigma van de "resource based view". De relatie tussen 'sourcing' strategie en leveranciersmanagement en ondernemingsprestatie wordt onderzocht door middel van een kwantitatieve studie bij industriele ondernemingen (met LISREL). Het onderzoeksmodel geeft inzicht in hoe sourcing strategie bijdraagt tot leveranciersmanagement, dat op zijn beurt bijdraagt tot prestaties.Het onderzoek is origineel met deze focus en draagt bij tot theorievorming op dit vlak.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Analyse van de strategische positie van de Antwerpse diamantsector. 04/12/2009 - 31/10/2010

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De Turn-to-Market in academische spin-offs. 01/03/2006 - 31/12/2007

Abstract

Deze studie concentreert zich op de transitie die een spin-off doormaakt van een wetenschappelijk en technologisch wereldbeeld naar een commerciële mindset. Meer specifiek bekijken we de invloed van het alliantienetwerk bij de oprichting van de spin-off op de waarschijnlijkheid dat en de snelheid waarmee het bedrijfje een commerciële oriëntatie vindt. We richten ons hierbij op de biotechnologiesector.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Networking innovation actors in the medical device sector. (IN-Jection) 14/12/2005 - 14/12/2007

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De rol van netwerken in de ontwikkeling van markt-innovatieve competenties in universitaire spin-offs. 01/10/2004 - 16/01/2006

Abstract

Het wordt algemeen erkend dat universitaire spin-offs steeds belangrijker worden voor innovatie en economische groei. De ontwikkeling van een wetenschappelijke vondst naar een succesvol bedrijf blijft echter problematisch en is nog niet vaak onderzocht. Deze studie concentreert zich nu net op deze ontwikkeling en dan vooral op de rol van netwerken in het beïnvloeden en sturen ervan. Het centrale thema is dat universitaire (of onderzoeksgebaseerde) spin-offs pas echt innovatief en succesvol kunnen genoemd worden wanneer ze erin slagen markt-innovatieve competenties te ontwikkelen. Hiermee vertalen ze de technologische innovatie, zoals vervat in hun kennis en intellectuele eigendom, naar marktinnovatie en superieure klantenwaarde. Dit proces is moeilijker voor academische spin-offs omdat ze in omstandigheden werken die verschillend zijn van die van andere startende ondernemingen. Vooral de omschakeling van een technologisch-wetenschappelijke visie naar een commerciële zorgt voor problemen. Uit onderzoek is gebleken dat door deze problemen, netwerken een cruciale rol spelen in het ondersteunen van de transitie van wetenschap naar bedrijf (Lorenzoni and Lipparini, 1999). Netwerken werden onderzocht als kanalen voor informatie-uitwisseling (Kogut and Zander, 1992) of voor sociale transacties, waardoor vertrouwen gecreëerd wordt (Shane and Cable, 2000). Wat echter nog niet onderzocht werd, is de precieze rol die ze spelen in de barrières voor ontwikkeling van academische spin-offs. De studie bestaat uit twee grote delen. Eerst wordt in een exploratieve fase een model opgesteld dat de invloed van netwerken op de ontwikkeling van spin-offs formaliseert. Hiervoor wordt gewerkt met gevalstudies van recente spin-offs van de Universiteit Antwerpen. In een tweede fase wordt dit model getest op een uitgebreide steekproef van Europese spin-offs en hun netwerk via SEM en aanverwante technieken. Voor de dataverzameling doen we beroep op de hulp van sectororganisaties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Groei door "value innovation". Een nieuwe benadering van marktstrategieën in business markten. 07/02/2002 - 31/12/2002

Abstract

Het project omvat een onderzoek naar waarde-innovatiestrategieën binnen vijf geselecteerde business-to-business markten. De verwachte output omvat een rapport over "value innovation" voor elk van de geselecteerde industrieën en een Engelstalig boek over dit thema.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Gate to Financing. 01/04/2001 - 30/06/2006

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  EURO4YOU: Development of an investment information and matching service for the European content industry 27/12/2000 - 27/12/2002

  Abstract

  Het project doelt op het creëren van toegevoegde waarde voor venture capitalists en entrepreneurs binnen de Europese content industrie door het verlagen van (1) de 'time to investment' en (2) de zoekkosten voor beide partijen. Enerzijds helpt het project venture capitalists om een betere kijk te ontwikkelen op de specifieke werkomstandigheden en inkomensstromen van 'content'-bedrijven/entrepreneurs. Anderzijds zal het project entrepreneurs inlichten over de beschikbare financiële middelen en tools ontwikkelen die entrepreneurs helpen om hun ideeën beter voor te stellen aan potentiële investeerders. Om het bovenstaande te realiseren, wordt er in het project werk gemaakt van de ontwikkeling van een pan-Europese informatie- en matching-dienst voor entrepreneurs en investeerders.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Marktdynamiek en concurrentiestrategie in industriële markten. 01/05/1996 - 31/10/1996

   Abstract

   Dit project situeert zich in het deelgebied van het strategische marketing- en het strategiedomein. De resultaten worden in boekvorm gepubliceerd en beogen een praktische leidraad te zijn voor de managers van industriële ondernemingen. De focus is gericht op de verschillende aspecten van de opbouw, de inhoud en de implementatie van een concurrentiestrategie in een business-to-business context. Volgende vragen nemen bijgevolg een centrale plaats in: hoe tot een succesvolle concurrentiestrategie komen, hoe concurrentievoordelen bereiken en bewaren?

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject