Onderzoeksgroep

Expertise

- 1996 -2010: Ervaring bij ontwerpbureaus en bedrijven: Bulo kantoormeubilair ,Achilles Design, TYCO Electronics en Studio Dott. - Expertise en interesse in de menselijke kant van productontwerp. - Specialisatie in inclusief ontwerpen (Inclusive Design): Het optimaliseren van producten & diensten voor het volledige spectrum van menselijke behoeften en mogelijkheden. Het doel is om een steeds diverser wordende bevolking in staat te stellen om zich volledig te ontplooien door het verbeteren van de menselijke prestaties, gezondheid en welzijn, en sociale participatie. Trefwoorden: inclusieve gezondheid, ontwerpen voor welzijn, sociale participatie, ontwerp & emotie, ontwerpen voor gedragsverandering, empathisch ontwerpen. - Stigmavrij ontwerpen (Stigma-free Design): sociale acceptatie van producten en diensten - Menselijke augmentatie (Human Augmentation): Menselijke augmentatie is een bloeiend, interdisciplinair onderzoeksgebied dat gericht is op het versterken van de menselijke capaciteiten door de ontwikkeling van fysieke of cognitieve verbeteringen als integraal onderdeel van het menselijk lichaam. - Producten en proxemics: De studie van het menselijk gebruik van de ruimte en de effecten op het gedrag, de communicatie en de sociale interactie tussen mens en product. Ruimtetheorie, Product-gerelateerd stigma & sociale afstandsexperimenten - Specialisatie in mens-product interacties: gebruiksgemak, plezierig gebruik en embodied interaction - Vruchtbare onderzoekssamenwerkingen met onder andere sociale wetenschappen, sociale psychologie, marketing en bio-ingenieurs.

Een systeembenadering voor het gebruik van sociale normen bij de overgang naar een circulaire economie. 01/05/2023 - 30/04/2027

Abstract

Met behulp van mix-methods onderzoek wil dit project een systeemvisie ontwikkelen op gedragsverandering binnen twee belangrijke CE-domeinen (kledingconsumptie en voedselverspilling) om een set van sleutelfactoren te identificeren met de meeste potentiële hefboomwerking voor pro-circulaire gedragsverandering. Op basis van gedragswetenschappelijke literatuur zullen hypotheses over deze factoren worden getest aan de hand van enquête-experimenten. Dit onderzoek heeft drie belangrijke resultaten (i) een fundamenteel begrip van de belangrijkste hefbomen binnen twee belangrijke CE-domeinen, kledingconsumptie en voedselverspilling; (ii) een conceptueel kader dat richting kan geven aan de ontwikkeling van gedragsinterventies om pro-circulair gedrag binnen die domeinen te bevorderen en (iii) leerervaringen, strategieën en modellen voor ontwerpers, onderzoekers en beleidsprofessionals om interventies te implementeren en te evalueren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Lichaam en geest in interactie: Onderzoeksinfrastructuur voor psychofysiologische sensortechnologie en toepassingen. 01/06/2022 - 31/05/2026

Abstract

Dit project is gericht op het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe toepassingen van state-of-the-art psychofysiologische sensortechnologieën (gebruik makend van computationele en AI-technieken) om mensen uit verschillende doelgroepen te helpen werken, leren en ontspannen in onze moderne samenleving. Daarbij zorgen we voor een zinvolle en verantwoorde wijze van tracking. Om dit te bereiken is ons consortium voldoende interdisciplinair samengesteld. Dit vereist goed uitgeruste labo-infrastructuur voor het uitvoeren van gedrags- en psychofysiologische experimenten en (bijna) continue psychofysiologische tracking in levensechte contexten. De gevraagde onderzoeksinfrastructuur maakt een flexibele wisselwerking mogelijk tussen exploraties van beloftevolle indicatoren in een labo-setting en het nagaan van de robuustheid in realistische, ecologische contexten, en weer terug.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De semiotiek van fysieke menselijke augmentatie. Contextuele empowerment van producten voor menselijke augmentatie. 01/10/2020 - 30/09/2024

Abstract

Het doel van deze studie is om een op onderzoek gebaseerd raamwerk te ontwikkelen voor de ontwikkeling van producten voor menselijke augmentatie die de identiteit of capaciteiten van de gebruiker versterken doormiddel van contextuele en fysiologische data. Menselijke augmentatie is een interdisciplinair veld dat gericht is op het verbeteren en versterken van menselijke vaardigheden. Met de samensmelting van individu en technologie proberen mensen hun biologische vermogens te herstellen of te verbeteren. Menselijke augmentatie kan worden onderverdeeld in drie hoofdcategorieën: mentale augmentatie - die de menselijke cognitie verbetert, sensorische augmentatie - die de menselijke zintuigen verbetert, en fysieke augmentatie - die de menselijke acties verbetert. Aanvankelijk was de meerderheid van de inspanningen gericht op menselijke augmentatie gericht op de verbetering van fysieke vaardigheden, terwijl in de 20e eeuw augmentatie werd uitgebreid door geavanceerde detectie en cognitieve verbeteringen vanwege de vooruitgang in de micro-elektronica. Binnen deze studie ligt de focus op zichtbare en lichaamsnabije menselijke-augmentatieproducten, en dus primair op de derde categorie: fysieke augmentatie. Fysieke menselijke augmentatie omvat verder cosmetische augmentatie (bijv. Anaplastologie of orthodontie), functionele augmentatie (bijv. Prothese of aangedreven exoskeletten) en medische augmentatie (bijv. Implantaten of bionische lenzen). Bij het ontwikkelen van deze producten voor menselijke augmentatie richten industriële ontwerpers en medische experts zich primair op de dringende en objectieve behoeften van de gebruiker, zoals basisfunctionaliteit, bruikbaarheid en veiligheid. Met een focus op functionaliteit en fysieke kenmerken ten koste van persoonlijke gebruikersaspecten, slagen ze er vaak niet in om de zorgen, wensen, identiteiten en levensstijlen van hun gebruikers te uiten. Daarom richten we ons in deze studie op de semiotische (visuele) en functionele interactie tussen gebruiker, context en product voor menselijke augmentatie, waardoor het vertrouwen van de gebruiker en de sociale vaardigheden kunnen worden vergroot, wat sociaal welzijn en functionele empowerment ondersteunt. Een goed ontworpen apparaat voor menselijke augmentatie moet de perceptie van de omstanders positief kunnen beïnvloeden, wat resulteert in een verbeterde zelfexpressie en zelfvertrouwen voor de gebruiker. De resulterende hoofdonderzoeksvraag luidt: "Hoe kunnen producten voor menselijke augmentatie zodanig worden ontwikkeld dat ze de individuele en contextuele identiteit van de gebruiker versterken, de gehechtheid tussen gebruikers en het welzijn van de gebruiker vergroten en sociale waarden en ethische grenzen respecteren?" In de context van dit onderzoek zal een overkoepelende framingmethodiek van 'Research through Design' (RtD) worden toegepast. RtD is een evoluerend onderzoeksproces dat design insluit als onderzoeksmiddel om nieuwe kennis te genereren. Dit doctoraatsproject is verdeeld in vier werkpakketten (WP's). Na een grondige evaluatie van de state of the art (WP1: 'begrijpen'), richt het onderzoek zich op de verkenning van de ontwerpcontext door middel van prototyping voor specifieke gebruiksscenario's (WP2: 'conceptualiseren') en validatie door de sociale impact van de prototypes te beoordelen in real-life experimenten (WP3: 'meten'). Na elke conceptualisatie en meetcyclus worden inzichten en resultaten gestuurd naar de implementatie van nieuwe kennis- en ontwerptools (WP4: 'framework'). De studie overbrugt de huidige technische en gebruikersgerichte onbalans in de industriële ontwerpmethodiek van producten voor menselijke augmentatie. Het resulterende kader omvat ontwerpmethodologie, ontwerpaanbevelingen voor de ontwikkeling van producten voor menselijke augmentatie en meettechnieken om ontwerpbeslissingen te valideren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Gedragsontwerp: Uitdagingen en kansen in kaart brengen. 01/07/2022 - 31/12/2023

Abstract

Behavioural design wordt steeds meer erkend als een belangrijke methode en strategie om sociale verandering mogelijk te maken. Als subdiscipline van het ontwerpen wordt het echter geconfronteerd met een aantal belangrijke problemen, waaronder een gebrek aan inzicht van hoe het feitelijk wordt gebruikt, en hoe effectief het is. Het voorgestelde project tracht dit op drie manieren aan te pakken, namelijk door : (1) Rechtstreeks in contact te treden met de belangrijkste stakeholders in zowel de particuliere als de overheidssector om te onderzoeken hoe behavioural design momenteel wordt toegepast en begrepen. (2) Het systematisch in kaart brengen van relevant werk in de publieke en private sector en (3) het gebruik van een (korte) online-enquête. Het onderzoek moet ons in staat stellen de uitdagingen te identificeren bij het begrijpen en toepassen van gedragsgerichte ontwerpmethoden en -technieken, en een reeks praktische richtsnoeren te ontwikkelen op basis van zowel de praktijk van ontwerpers en de academische kennis van gedragsveranderingsexperts. De resultaten omvatten een academische publicatie, ten minste één conferentiepresentatie en een stakeholderkaart die kan dienen als basis voor verdere samenwerking.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Gecombineerde luchtzuiveringstechnologie Reactor-Filter. 01/11/2021 - 29/02/2024

Abstract

Dit project richt zich op de ontwikkeling van een innovatief binnenluchtzuiveringssysteem dat twee technologieën combineert: actieve koolfiltratie en fotokatalytische oxidatie. In eerdere onderzoeksprojecten zijn een fotokatalytische meerbuisreactor en een actiefkoolfiltermodule ontwikkeld. Deze luchtzuiveringstechnieken hebben op zichzelf enkele grote nadelen. Wanneer de technieken echter worden gecombineerd in één geïntegreerd systeem, kunnen hun individuele nadelen worden overwonnen. Een modelleringsaanpak wordt aangewezen om de voorwaarden te bepalen waarin de twee technologieën optimaal worden gecombineerd. Een positief projectresultaat zal resulteren in de ontwikkeling van een luchtzuiveringssysteem dat een breed scala aan luchtverontreinigende stoffen uit de binnenlucht verwijdert. Het systeem heeft grote voordelen, aangezien de luchtverontreinigende stoffen binnenshuis volledig worden omgezet in CO2 en H2O, zonder dat er bijproducten worden gevormd. Hierdoor kan de binnenlucht worden gerecirculeerd en kan ventilatie worden geminimaliseerd. Op deze manier wordt energie-efficiëntie gegarandeerd, aangezien ventilatie energie nodig heeft om de buitenlucht op te warmen tot binnentemperatuur. Bovendien zullen de luchtverontreinigende stoffen die binnenshuis worden geproduceerd niet naar buiten worden uitgestoten door ventilatie, wat gunstig is voor het milieu. VENTO en de Universiteit Antwerpen (DuEL onderzoeksgroep en Faculteit Ontwerpwetenschappen) zullen samenwerken om de projectdoelen te bereiken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Cognitief evalutie platform: Meten van fysiologische interactie-parameters van zorgverleners tijdens stressvolle ICU-interventies, aanloop naar de ontwikkeling van dynamische hulpverlenende interfaces voor zorgverleners. 01/07/2019 - 31/12/2020

Abstract

Een intensieve zorgafdeling is een veiligheidskritische omgeving waarin de activiteiten van zorgverleners cruciaal zijn voor mensenlevens. Bijwerkingen, gedefinieerd als letsels of complicaties die het gevolg zijn van een medische menselijke fout in plaats van de onderliggende ziekte van de patiënt, komen voor bij ongeveer een derde van de gevallen bij volwassen IC-patiënten en het risico op fouten is cumulatief. De risicofactoren voor ongewenste voorvallen zijn onder meer hoge werkdruk bij verpleegkundigen, slaapgebrek van de zorgverleners of vermoeidheid, communicatiefouten, een hoge verhouding tussen patiënt en verpleger en slecht management. Werkgerelateerde stress met de bijbehorende emoties die specifiek op de intensieve zorgafdeling worden uitgelokt, is goed gedocumenteerd. Niettemin hebben slechts enkele studies gebruik gemaakt van fysiologische parameters met betrekking tot onderzoek naar stress bij medische zorgverleners. Binnen dit project is het de bedoeling om een ​​cognitief evaluatie platform te ontwikkelen dat draagbare sensoren omvat om fysiologische parameters en locatie in real time van zorgverleners binnen een ICU te kunnen monitoren. Dit maakt het mogelijk om cognitieve toestanden van zorgverleners te verzamelen, gekoppeld aan tijd en plaats. Werkdruk, vermoeidheid en stress zijn de gemonitorde cognitieve toestanden, omdat ze de belangrijkste bedreigingen vormen voor de veiligheid van de patiënt. Deze innovatieve aanpak stelt ons in staat om de cognitieve toestanden van zorgverleners te correleren met specifieke locaties op de ICU, TISS-28, taken en andere specifieke episodes gedurende hun werkdag en -nacht, wat nieuwe inzichten en een beter begrip van de workflow van de ICU-zorgverleners zal opleveren. Uiteindelijk kan dit onderzoek vele mogelijkheden bieden voor onderzoek en exploratie bij het optimaliseren van de workflow van ICU-zorgverleners.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Zorgtechlink: de ontbrekende schakel tussen ontwikkeling en vermarkting voor zorgtechnologie. 01/01/2019 - 31/12/2019

Abstract

Het doel van dit project is om een werkwijze te ontwikkelen die het hiaat opvult in de ontwikkeling van zorgtechnologie (het ontwerp) naar het effectief marktklaar maken en brengen van nieuwe zorgproducten. De focus ligt dus op de overgang van productdesign naar valorisatie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De ontwikkeling van een gebruiksvriendelijk besturingssysteem voor een multi-grip handprothese geschikt voor jonge kinderen met een armreductie 01/07/2017 - 31/12/2018

Abstract

Binnen de wereld van de arm protheses zijn er veel nieuwe ontwikkelingen gaande die het verlies van een bovenste ledemaat steeds beter kunnen compenseren. De bionische handen die recent op de markt zijn verschenen stellen de gebruiker in staat om meerdere en complexe handgrepen uit te voeren. De aansturing van de bionische handen maakt in de meeste gevallen gebruik van twee EMG signalen. Om met deze twee signalen de verschillende vrijheidsgraden (DOF) van de bionische hand aan te sturen wordt er gebruik gemaakt van een sequentiële besturingsstrategie. Deze besturingsstrategie vergt veel training van de gebruiker. Momenteel zijn er verschillende strategieën in ontwikkeling die een gebruiksvriendelijke en efficiëntere bediening mogelijk moeten maken. Deze nieuwe en veelbelovende ontwikkelingen zijn bijna uitsluitend gericht naar volwassenen met een enkele arm reductie. Kinderen met een dubbele arm reductie kunnen amper gebruik maken van de beschikbare protheses en daarenboven bieden ze vaak geen oplossing voor hun specifieke noden. Dit project heeft als doel om de meest recente ontwikkelingen op het gebied van prothese besturing en prothese robotica beschikbaar te maken voor een kind met een dubbele arm reductie. Het project is gegroeid uit de masterthesis van Erik Haring. Deze masterthesis resulteerde in een eerste prototype van een prothese 'socket' en een robotische hand, specifiek ontworpen voor een kind met een dubbele arm reductie. Met dit project willen we de volgende stap zetten en een gebruiksvriendelijk en intuïtief besturingssysteem ontwikkelen dat de menselijke input kan omzetten naar de gewenste bewegingen van de robotische hand. Om dit doel te bereiken meten we, met behulp van een EMG meetopstelling, de spieractiviteit in de stomp van een kind met een dubbele arm reductie. De EMG data wordt vervolgens geanalyseerd om de spiercontracties te identificeren die gebruikt kunnen worden voor de aansturing van de prothese. Op basis hiervan kan een eerste prototype van het besturingssysteem gemaakt worden. Door de gebruiker vervolgens een robotische hand te laten besturen kan het initiële besturingssysteem getest worden. Aan de hand van deze test worden de nodige aanpassingen doorgevoerd. De kennis en inzichten opgedaan in dit project hopen wij verder in te kunnen zetten in gelijkaardige projecten voor jong gehandicapten. De ontwikkelde methodologie kan een basis vormen voor het ontwerpen en ontwikkelen van gebruikersvriendelijke besturingssystemen voor protheses en assistieve technologie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Virtual SIZE. 01/12/2016 - 30/06/2019

Abstract

Dit project heeft als algemeen doel om een technologisch platform te ontwikkelen dat toelaat wielerkledij te ontwikkelen met een geoptimaliseerde pasvorm op basis van persoonlijke metingen. Het eerste objectief is om een meetsysteem te ontwikkelen dat toelaat om een individuele wielrenner op te meten. Het tweede objectief laat toe om een 3D vormmodel van romp en ledematen te ontwikkelen voor de lichaamshouding van wielrenners.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

gAALaxy: ouderen langer actief en zelfstandig laten wonen in hun vertrouwde omgeving. gAALaxy bundelt bestaande en innovatieve AAL (Active Assistive Living) oplossingen met professionele gebouwbeheersystemen (Domotica, smart-home solutions en IoT) 01/11/2016 - 31/10/2018

Abstract

Het gAALaxy project heeft als doel om ouderen langer zelfstandig te laten wonen in hun vertrouwde woonomgeving. gAALaxy bundelt bestaande en innovatieve AAL (Ambient Assistive Living) oplossingen met professionele gebouwbeheersystemen. De kern van de gAALaxy visie is het creëren van een holistische 'residential gateway' die draait rond 'ambient home automation' technologieën versterkt met activerende en boeiende AAL technologieën die toegang bieden tot een klantgericht dienstenpakket, zoals een callcenter en andere relevante sociale diensten. Daarnaast wordt er ook onderzoek verricht naar een service model dat de efficiëntie en bruikbaarheid van de smart bundels kan aantonen. Via gebruikersgericht onderzoek wordt er geanalyseerd welke AAL ondersteunende producten en sensoren een meerwaarde kunnen bieden voor zowel de eindgebruikers, de zorgverleners als de betrokken instellingen en overheden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

MIC-STRIP: ontwikkeling van een microfluidische strip en toestel voor een snelle en accurate bepaling van de minimale inhibitorische concentratie (MIC) van antibiotica. 01/05/2016 - 30/04/2017

Abstract

Vanwege de antibioticumresistentieproblematiek, waarbij steeds meer soorten bacteriën resistent worden tegen steeds meer antibiotica, is er dringend nood aan een strategie waarbij de arts accurate en volledige data verkrijgt omtrent het al dan niet gevoelig zijn van pathogenen voor bepaalde antibiotica. Collaboratief onderzoek tussen het Labo Medische Microbiologie en de groep productontwikkeling van Universiteit antwerpen en het Brussels Photonics Team van de Vrije Universiteit Brussel zal leiden tot de ontwikkeling van een microfluidische strip en een bijhorend toestel voor een snelle en accurate bepaling van de minimale inhibitorische concentratie (MIC) van antibiotica.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject